Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ด่วน!! จัดอันดับมหาวิทยาลัย แบบแยกด้าน ทุกๆด้าน

ตั้งกระทู้ใหม่
ตั้งกระทู้ใหม่
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน(แบบแยกด้าน)

10 อันดับอุตสาหกรรมเกษตรหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1.มก. 2.มช. 2.จุฬา 3.มข. 4.มธ.
5.ลาดกระบัง 6.มอ. 7.พระนครเหนือ 8.มศว. 9.บูรพา 10.แม่โจ้

10 อันดับ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1.มก. 2.วิทยาลัยดุสิตธานี 3.มมส. 4.มข. 5.มอ. 6.มศว. 7.แม่ฟ้าหลวง
8.วลัยลักษณ์ 9.บูรพา 10.มน.20 อันดับ นิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชหรือวารสารศาสตร์ 1.มธ. 2.จุฬา 3.ม.กรุงเทพ 4.ม.รังสิต 5.มช 6.มก.
7.มน. 8.ราม 9.บูรพา 10.มอ. 11.ราชมงคล 12.ศรีปทุม 13.ธุรกิจบัณฑิตย์ 14.มมส. 15.วลัยลักษณ์ 16.มสธ.
17.พายัพ 18.เกษมบัณฑิต 19.หอการค้า 20.แม่โจ้20 อันดับ วิทยาศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มก. 4.มช .5.มข. 6.ลาดกระบัง 7.มอ. 8.บางมด 9.มศว.
10.พระนครเหนือ 11.ราม 12.มน. 13.มมส. 14.ม.อุบล 15.ศิลปากร 16.มธ. 17.แม่ฟ้าหลวง 18.บูรพา 19.ม.ทักษิณ
20.แม่โจ้7 อันดับแพทย์แผนไทย 1.ศิริราช 2.มมส. 3.ราม 4 .บูรพา 5.ราม 6.ราชมงคลปทุมธานี 7.มสธ.10 อันดับรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 1.จุฬา 2.มธ. 3.ราม 4.มก. 5.มช. 6.มข. 7.มอ. 8.ม.อุบล 9.มน.
10.มมส.10 อันดับครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 1.มศว. 2.จุฬา 3.มก. 4.ราชภัฏ 5.มอ. 6.มช. 7. มข. 8.ศิลปากร 9.ม.ทักษิณ
10.บูรพา10 อันดับจิตวิทยา 1.มธ. 2.มช. 3.มก. 4.จุฬา 5.บูรพา 6.มศว. 7.มน. 8.พายัพ 9.ราม 10.ศิลปากร8 อันดับ สาธารณสุขศาสตร์ 1.มหิดล 2.มข. 3.มน. 4.บูรพา 5.มมส. 6.มธ. 7.วลัยลักษณ์ 8.หัวเฉีย ว9อันดับ เทคนิคการแพทย์หรือสหเวชศาสตร์ 1.มหิดล 2.มช. 3.มข. 4.มธ. 5.จุฬา 6.มน. 7.วลัยลักษณ์ 8.ม.รังสิต
9.หัวเฉีย ว10 อันดับสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.จุฬา 2.ศิลปากร 3.ลาดกระบัง 4.มก. 5.บางมด 6.มช. 7.มข. 8.ศรีปทุม
9.ม.มหาสารคาม 10.มธ.10 อันดับเกษตรศาสตร์ 1.มก. 2.มช. 3.มข. 4.มอ. 5.แม่โจ้ 6.ม.อุบล 7.มธ. 8.ลาดกระบัง 9.มน. 10.ราชมงคล10 อันดับเภสัชศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มช. 4.มข. 5.มอ. 6.ศิลปากร 7.มศว. 8.มน. 9.หัวเฉียว 10.ม.อุบล10 อันดับทันตแพทยศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มช. 4.มข. 5.มศว. 6.มอ. 7.มธ. 8.ม.รังสิต10 อันดับแพทยศาสตร์ 1.ศิริราช 2.จุฬา 3.รามา 4.มช. 5.มข. 6.มอ. 7.วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏฯ 8.มศว. 9.มธ.
10.มน.20 อันดับบริหารธุรกิจและบัญชี 1.จุฬา 2.มธ. 3.มก. 4.มช. 5.ม.กรุงเทพ 6.เอแบค 7.ศรีปทุม 8.มข. 9.มอ.
10.มน. 11.ราชมงคล 12.ธุรกิจบัณฑิตย์ 13.ม.รังสิต 14.ราม 15.มศว. 16.บูรพา 17.หอการค้า 18.เกษมบัณฑิต
19.พายัพ 20.วลัยลักษณ์อันดับสัตวแพทยศาสตร์ 1.จุฬา 2.มก. 3.มข. 4.มช. 5.มหิดล20 อันดับวิศวกรรมศาสตร์ 1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 5.มช. 6.มข. 7.มอ. 8.พระนครเหนือ 9.มหิดล
10.มธ. 11.มศว. 12.ศรีปทุม 13.มน. 14.มหานคร 15.ราม 16.ม.สยาม 17.ราชมงคล 18.ม.เอเชียอาคเนย์
19.เกษมบัณฑิต 20.หอการค้า

คิคิ ชั้นเลือกเกษตร20 อันดับ สาขาวเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาซอฟแวร์
1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 5. มธ. 6.พระนครเหนือ 7.สุรนารี 8.มข. 9.มอ. 10.มช. 11.บูรพา 12.ราม
14.ศิลปากร 15.เอแบค 16.ศรีปทุม 17.แม่ฟ้าหลวง 18.วลัยลักษณ์ 19.หอการค้า 20.มหานคร20 อันดับสถาบันสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1.จุฬา 2.มธ. 3.มก. 4.มช. 5.มศว. 6.มข. 7.มร. 8.มอ. 9.มหิดล 10.เอแบค
11.ม.มหาสารคาม 12.มน. 13.ม.ทักษิณ 14.แม่ฟ้าหลวง 15.พายัพ 16.ม.กรุงเทพ 17.ธุรกิจบัณฑิตย์
18.วลัยลักษณ์ 19.ม.รังสิต 20.ม.อุบล20 Nursing Schools 1.ศิริราชพยาบาล 2.รามา 3.มช. 4.สภากาชาด 5.วิทยาลัย พบาลบรมราชชนนี 6.มข. 7.มอ.
8.เกื้อการุณย์ 9.กองทัพบก 10.กองทัพอากาศ 11.กองทัพเรือ 12.พยาบาลตำรวจ 13.มศว. 14.พายัพ 15.มธ. ม.สยาม
16.มสธ. 17. 18.มิชชั่น 19.คริสเตียน 20.เซนหลุยส์20 Best Economics Schools 1.มธ. 2.จุฬา 3.มก. 4.มช. 5.มศว. 6.หอการค้า 7.ม.กรุงเทพ 8.มอ. 9.มข. 10.มน.
11.เกริก 12.ม.ทักษิณ 13.วลัยลักษณ์ 14.แม่ฟ้าหลวง 15.มสธ. 16.ม.ศรีปทุม 17.ม.พายัพ 18.ม.รังสิต 19. ราม
20.วงษ์ชวลิตกุล20 Best Law Schools in Thailand 1.มธ. 2.ราม 3.จุฬา 4.มสธ. 5.มช. 6.ม.ศรีปทุม 7.ธุรกิจบัณฑิตย์
8.ม.กรุงเทพ 9.มน. 10.มก. 11. มข. 12.มอ. 13.มมส. 14.มอบ. 15.ม.บูรพา 16.ม.สยาม 17.เอแบค 18.พายัพ
19.ม.ทักษิณ 20.เกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยสอนภาษาแดจังกึม 1.มอ. 2.บูรพา 3.ม.มหาสารคาม7 อันดับ มหาวิทยาลัยสอนภาษาเยอรมัน 1.จุฬา 2.มธ. 3.มช. 4.ราม 5.มก. 6.ม.พายัพ 7.ศิลปากร21อันดับมหาวิทยาลัยที่ สอนภาษาญีปุ่นในไทย 1.จุฬ่า 2. มธ. 3.มก. 4.มช. 5.ลาดกระบัง 6.มข. 7.บูรพา
8.ศิลปากร 9.มอ. 10.มศว. 11. ม.มหาสารคาม 12.มน. 13.หอการค้า 14. ม.พายัพ 15. ม.ทักษิณ 16.เอแบค
17.ม.รังสิต 18.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19.ราชมงคลบพิตรภิมุขจักรวรรดิ 20.ราชมงคงเทคนิคกรุงเทพ
21.ราชภัฏพิบูลสงคราม


http://www.roonpee.com/home.php?id=1245581856&page=1  
เราว่าตรงดีนะ

แสดงความคิดเห็น

กระทู้นี้ถูกปิดการแสดงความคิดเห็น

239 ความคิดเห็น

... 21 มิ.ย. 52 เวลา 19:13 น. 2

คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา อยุ่อันดับ3นะค่ะ

0
ooHAOoo 21 มิ.ย. 52 เวลา 19:19 น. 3
INTANIA CHULA FIGHT!!!! อิอิ
PS.  Try to look more far than ever, you will find anything better more than ever you feel.
0
arMSy 21 มิ.ย. 52 เวลา 19:29 น. 4

สุดยอด.....มีมหาวิทยาลัยสอนภาษาแดจังกึมด้วย&nbsp 

มันจะใช่อันเดียวกับภาษาเกาหลีป่าว


PS.  ผู้หญิงอย่าหยุดสวย เพราะกะเทยจะสวยกว่า >>>> คนเศร้าเวา
0
ฟันนน 21 มิ.ย. 52 เวลา 19:43 น. 7

จะมหาวิทยาลัยไหน คณะที่เค้ามี ก็สอนดีเหมือนกันหมดนั่นล่ะ


ไม่อย่างนั้นเค้าจะเปิดทำไมกัน


อย่าสนใจแต่ค่านิยมเลย เลือกที่เรารักและชอบจริงๆ ดีกว่า


ทุกมหาวิทยาลัยก็ดีเหมือนกันหมด จุดมุ่งหมายของทุกมหาวิทยาลัย
ก็คือ ผลิตคนออกมาให้มีคุณภาพและดีเหมือนกันหมด

ไม่ใช่แข่งกันทางด้านชื่อเสียง

7
ท่าจะบ้า 23 มี.ค. 59 เวลา 15:59 น. 7-1

จะบอกว่า วิศวะจุฬา,เกษตร=วิศวะมเอกชนหรอ ?? หรือ วิทยาฬ,มหิดล=วิทยามเอกชน หรอ ??
ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องแข่งขันกันหรอก พวกปลอบใจตัวเองเพราะเข้ามหาลัยชื่อดังไม่ได้ อิอิ

0
☺☺☺☺☺☺ 23 มี.ค. 59 เวลา 17:39 น. 7-2

ถ้าเข้ามหาลัยชื่อดังได้แต่จบออกมาไม่มีงานทำก็แค่นั้นแหละค่ะอิอิ

0
894564156 23 มี.ค. 59 เวลา 18:05 น. 7-3

คนส่วนใหญ่ยึดค่านิยมใง
จริงๆตัวเด็กอะที่ไหนกะได้แต่ผู้ใหญ่ในสังคมเค้าก็เลือกชื่อมหาลัยนะ

0
อย่ามาไก่ 23 มี.ค. 59 เวลา 18:26 น. 7-4

โหยยย. มันไม่ใช่แค่ด้านชื่อเสียงน่ะสิ ที่เค้าว่ามันมีเรื่องบุคลากร หลักสูตร ความพร้อมของอุปกรณ์ขิงพวกนี้มีส่วนช่วยในการเรียนของนักศึกษาทั้งนั้น ที่โพสแบบนี้มีแต่คนที่สอบไม่ติดแหละ บอกจะเอามหาลัยไหนก็ได้ แบบที่ 7-1 ว่าตลกจัง

0
คนประสาท 23 มี.ค. 59 เวลา 19:34 น. 7-5

อ๋อหรอคะ โพสแบบนี้จำเป็นต้องคนสอบไม่ติดด้วยหรอ
ตรรกะแปลกๆนะคะคุณ หลงสังคมมหาลัยมากไปหน่อยมั้ยอะคะ
ตลกจัง

0
SAY . 23 มี.ค. 59 เวลา 20:21 น. 7-6

เข้าสู่ระบบมาเพื่อ+1 ความเห็น 7

0
fffff 21 มิ.ย. 52 เวลา 19:46 น. 8

เราว่ามันไม่ค่อยตรงนะ

อย่างเภสัชงี้อ่ะได้ข่าวว่าเด็กเภสัช มอ กะมช นี่เก่งมากกกเลยไม่ใช่หรอ

0
งง เง็ง งอง 21 มิ.ย. 52 เวลา 19:46 น. 9

โอ้ววว !! บริหารธุรกิจ&nbsp ม.กรุงเทพ เหนือกว่า เอแบค หรือ หอการค้าจิงหรอเนี่ยยย ~

เออ... สงสัยอะ

นิเทศ อันดับ 1 ตัวเก็งน่าจะเป็น จุฬา กับ ม.กรุงเทพ
ธรรมศาสตร์มาจากไหนอะ&nbsp ??

ส่วนสถาปัตย์ ม.รังสิต / ม.กรุงเทพ ก็ดังน้ะ แต่ไหง ศรีปทุมทำไมถึงติดแห้ะ

:))

1
โดมคนเดิม 23 มี.ค. 59 เวลา 09:52 น. 9-1

หากศึกษาประวัติศาสตร์ วารสารฯ มธ. เปิดก่อน นิเทศฯ จุฬา ฯ อีกค่ะ

แต่ส่วนตัว ก็ไม่ได้มว่าสามารถเปรียบกันได้ในสาขานิเทศฯ เพราะ ฬ. มีการแสดง และวาทวิทยา ที่ธรรมศาสตร์ไม่มี ส่วนธรรมศาสตร์ มีการสอนบริหารการสื่อสาร ที่ ฬ. ไม่มี รวมถึง การจัดอันดับ ไม่มีที่มา .. เอาจริงๆ ก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วค่ะ ;)

0
DUTCHY 21 มิ.ย. 52 เวลา 20:13 น. 10

ข้อมูลยังค่อข้างที่จะขัดแย้งกับความจริงที่ได้สัมผัสมาพอสมควรนะครับ
จากการที่ผมได้รับรู้หรือสัมผัสมาเนี่ย ด้านคณะที่เกี่ยวกับ บริหารธุรกิจ / เศรฐศาสตร์ / บัญชี หรืออะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็ถือว่าเก่งเป็นอันดับต้นๆ TOP 5 ของประเทศเลยนะครับจากที่ได้ยินเขาพูดกันมา

และส่วนนิเทศศาสตร์ BANGKOK UNIVERSITY ก็ยังคงเป็นอันดับ 1
ส่วนทางด้านภาษาต่างๆ 3 อันดับแรกส่วนใหญ่ ก็ยังคงเป็น 3 ม.นี้แหละครับ จุฬาลงกรณ์ / ธรรมศาสตร์ / อัสสัมชัญ

0
mdio 21 มิ.ย. 52 เวลา 20:24 น. 12
 ARTS CHULA     

ที่10 ในเอเชีย ใช่ป่าว???

PS.   Crois-tu en destin? Pour moi je ne crois pas que il y a sir le monde
0
Quiescent 21 มิ.ย. 52 เวลา 20:44 น. 14

20 อันดับ สาขาวเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาซอฟแวร์
1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 6.พระนครเหนือ

ต้องเข้าให้ได้ซักมหาลัยให้ได้เลย อิอิ

0
ZtablE 21 มิ.ย. 52 เวลา 21:06 น. 16

ขอบคุณครับ


PS.  คนที่ล้มแล้วลุกไม่ใช่คนที่แพ้ แต่คนที่แพ้คือคนที่ล้มแล้วเลิกต่างหากครับ http://gunnerz157.hi5.com
0
แสด 21 มิ.ย. 52 เวลา 22:03 น. 18

จะจัดให้

พระจอมฯ อันดับที่ร้อย

ยังไงก็รักและ

ภูมิใจในสถาบันนี้

เราร้องเพลงสถาบันเพลงเดียวกัน

0
ไร้สมอง 21 มิ.ย. 52 เวลา 22:12 น. 19

ไม่เห็นตรง&nbsp ตรงยังไงย๊ะ เธอเรียนเกษตร หัดใช้สมองคิดบ้าง ไม่ใช่มหาลัยตัวเองติดอันดับ แล้วเอามาลง แล้วบอกว่าตรง ฉันว่าไม่เห็นตรงเลย&nbsp อย่างเยอรมัน ม พายัพ บ้าอะไรมาอยู่ก่อนศิลปากร

0