ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน No 1011319


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน

          ลำดับที่  1  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
          ลำดับที่  2  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
          ลำดับที่  3  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
          ลำดับที่  4  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ  สยามบรมราชกุมารี 
          ลำดับที่  5  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
          ลำดับที่  6  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี - ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  กับพระนางเจ้าสุวัทนา  พระวรราชเทวี
 
          ลำดับที่  7  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ - พระนามเดิมว่า  "หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา"  เป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระบรมราชชนก)  กับหม่อมสังวาลย์  มหิดล (สมเด็จพระบรมราชชนนี)  ในสมัยรัชกาลที่  7  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น  "พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา"  ในสมัยรัชกาลที่  8  เป็นที่  "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้า"  และได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์  เพื่อทำการสมรสกับพันเอกอร่าม  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์  จนกระทั่งในรัชกาลปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์
 
          ลำดับที่  8  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี - พระนามเดิมว่า  "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ"  เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หับ  กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ต่อมาได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทำการสมรส
 
          ลำดับที่  9  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร - สกุลเดิม  "อัครพงศ์ปรีชา"  เสกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2544   ต่อมาเมื่อมีพระประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติแล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2548
 
          ลำดับที่  10 พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ - พระนามเดิมว่า  "หม่อมหลวงโสมสวลี  กิติยากร"  เป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์  กิติยากร  กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี  ยุคล  เสกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  และได้รับสถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์  เมื่อวันที่  3  มกราคม  2520  ต่อมาในวันที่  12  สิงหาคม  2534  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เฉลิมพระนามเป็น  "พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ"
 
          ลำดับที่  11 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา - ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดามาตุ  มีศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์ใหญ่ในรัชกาลปัจจุบัน
 
          ลำดับที่  12 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ -  ทรงมีพระนามเดิมว่า  "หม่อมเจ้าสิริวัณวรี  มหิดล"  เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  กับนางสุจาริณี  วิวัชรวงศ์
 
          ลำดับที่  13 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ - ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา
 
          ลำดับที่  14 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ -  ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ  ดิษยศรินทร์  
 
          ลำดับที่  15 พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ - ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ  ดิษยศรินทร์  ปัจจุบันประทับอยู่กับพระบิดาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
          ลำดับที่  16 พระวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าวิมลฉัตร - ทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล  มีศักดิ์เป็นพระหลานเธอในรัชกาลที่  5
 
          ลำดับที่  17 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน - ราชสกุล  "มหิดล"  พระโอรสธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
                หม่อมเจ้าจุฑาวัชร  (มหิดล)  วิวัชรวงศ์  
                หม่อมวัชเรศร  (มหิดล)  วิวัชรวงศ์  
                หม่อมเจ้าจักรีวัชร  (มหิดล)  วิวัชรวงศ์ 
                หม่อมเจ้าวัชรวีร์  (มหิดล)  วิวัชรวงศ์   
        
          ลำดับที่  18 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่  4**  (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา  และเรียงตามพระชันษา) 
       - ราชสกุล  "จิตรพงศ์"  พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 4  เจ้าฟ้าฯ  กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
                 หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา  จิตรพงศ์ 
       - ราชสกุล  "ชยางกูร"  พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 4  กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป
                 หม่อมเจ้าวราชัย  ชยางกูร  (2470 - ปัจจุบัน)  ***
                 หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา  ชยางกูร  (2467 - ปัจจุบัน)  ***
                 หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง  ชยางกูร  (2473 - ปัจจุบัน)  ***
                 หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช  ชยางกูร  (2475 - ปัจจุบัน)  *** 
       - ราชสกุล  "ดิศกุล"  พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 4  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
             หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล  ดิศกุล   
         
          ลำดับที่  19 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่  5**  (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา  และเรียงตามพระชันษา) 
       - ราชสกุล  "กิติยากร"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 5  กรมพระจันทรบุรีนฤนาท
                  หม่อมเจ้าวินิตา  กิติยากร
                  หม่อมเจ้าสุวนิต  กิติยากร
                  หม่อมเจ้ากิตติปียา  กิติยากร 
       - ราชสกุล  "ระพีพัฒน์"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 5  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
                 หม่อมเจ้าวิพันธุ์ไพโรจน์  ระพีพัฒน์
                 หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า  ระพีพัฒน์
                 หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด  ระพีพัฒน์ 
       - ราชสกุล  "ฉัตรชัย"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 5  กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
                 หม่อมเจ้าภัทรลดา  (ฉัตรชัย)  ดิศกุล 
                 หม่อมเจ้าสุรฉัตร  ฉัตรชัย 
                 หม่อมเจ้าชายทิพยฉัตร  ฉัตรชัย  
       - ราชสกุล  "วุฒิชัย"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  ชั้น 5  กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
                 หม่อมเจ้าหญิงวุฒิสวาท  วุฒิชัย 
                 หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม  วุฒิชัย  
                 หม่อมเจ้าหญิงวุฒิวิฑูร  วุฒิชัย  
         
          ลำดับที่  20 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระนัดดาในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ   
       - ราชสกุล  "รัชนี"  พระโอรสธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
                  หม่อมเจ้าหญิงศะศิธรพัฒนวดี  รัชนี   
                  หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  

          ลำดับที่  21 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระราชปนัดดาในรัชกาลที่  5**  (ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา  และเรียงตามพระชันษา) 
       - ราชสกุล  "บริพัตร"  พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต
                  หม่อมเจ้าหญิงสุขุมาลมารศรี  บริพัตร 
       - ราชสกุล  "ยุคล"  
       พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล  
                 หม่อมเจ้าชายภูริพันธ์  ยุคล
                 หม่อมเจ้าชายนวพรรษ์  ยุคล  
                 หม่อมเจ้าหญิงภาณุมา  ยุคล    
       พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร
                 หม่อมเจ้าชายมงคลเฉลิม  ยุคล
                 หม่อมเจ้าชายเฉลิมสุข  ยุคล 
                 หม่อมเจ้าชายฑิฆัมพร  ยุคล
        พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
                หม่อมเจ้าชายจุลเจิม  ยุคล  
                หม่อมเจ้าชายชาตรีเฉลิม  ยุคล 
                หม่อมเจ้าหญิงปัทมนรังษี  ยุคล  
                หม่อมเจ้าหญิงมาลิณีมงคล  ยุคล  
       
       - คุณพลอยไพลิน  เจนเซ่น****
      พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ  กับนายปีเตอร์  เจนเซ่น  มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
       - คุณสิริกิติยา  เจนเซ่น****
     พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ  กับนายปีเตอร์  เจนเซ่น  มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
       - ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี  กิติยากร
     นามเดิมว่า  "หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี  กิติยากร"  พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล  กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์  กิติยากร  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2499  เป็นพระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
       - ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม 
    พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  กับพันเอกอร่าม  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์  มีศักดิ์เป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
       - นายสินธู  ศรสงคราม 
    สามีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสมรส  เมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2516
 
       - ร้อยโทจิทัส  ศรสงคราม
     บุตรชายของท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม  กับนายสินธู  ศรสงคราม  มีศักดิ์เป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
หมายเหตุ 

             *  ลำดับที่  1 - 16  เรียงพระนามตามสำนักราชเลขาธิการ

             **  กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพระนาม  และระบุเฉพาะเจ้านายที่ยังดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

           ***  กำลังตรวจสอบว่ายังทรงมีพระชนม์อยู่หรือไม่

          **** 2  ท่านนี้แม้จะเป็นสามัญชน  แต่มีศักดิ์เป็นหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน  บางครั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  อยู่หน้าหม่อมเจ้าในราชสกุลอื่นๆ 

ข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  2549  เป็นปีที่  61  ในรัชกาลปัจจุบันนี้

ที่มา http://www.geocities.com/roy_bilan222/siam/Royal_Family.htm


ที่มา http://search.sanook.com/knowledge/pedia/pedia_layout.php?page_id=11621&title=%C5%D3%B4%D1%BA%BE%C3%D0%BA%C3%C1%C7%A7%C8%D2%B9%D8%C7%A7%C8%EC%E3%B9%C3%D1%AA%A1%D2%C5%BB%D1%A8%A8%D8%BA%D1%B9
PS.  -YunhO-JunkI-MickeY-SungmiN-HongkI-KihyuN-RyewooK-

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 19 มกราคม 2551 เวลา 00:36 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

18 ความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1011319
ชื่อกระทู้ : ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: