ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ No 1039671


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

มาอัพเดตข่าว การเลือกตั้งกันเถอะ..  เพื่อน
....................................................................

กระบี่
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 278764 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 179224 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 159926 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14199 บัตร
       บัตรเสีย 5099 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ภิญโญ สายนุ้ย 60030 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย แสงชัย วสุนธรา 54479 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย ฉลวย รอดเกิด 22521 คะแนน
       
       กรุงเทพมหานคร
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4181581 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 1736476 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 1541769 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 177283 บัตร
       บัตรเสีย 17424 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 5 นางสาว รสนา โตสิตระกูล 758403 คะแนน
       หมายเลข 29 นาย นิติพงษ์ ห่อนาค 222634 คะแนน
       หมายเลข 6 นาย อนุสรณ์ ธรรมใจ 200579 คะแนน
       
       กาญจนบุรี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 541043 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 282612 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 239890 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30985 บัตร
       บัตรเสีย 11737 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 190517 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย เสนาะ ศิลาแรง 48619 คะแนน
       
       กาฬสินธุ์
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 718517 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 388345 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 360412 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18365 บัตร
       บัตรเสีย 9568 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 7 นาย สิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล 144629 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ประยงค์ โมคภา 105975 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย นิติลักษณ์ กาฬสินธุ์ 41264 คะแนน
       
       กำแพงเพชร
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 483508 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 288871 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 261216 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14740 บัตร
       บัตรเสีย 12915 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย กฤช อาทิตย์แก้ว 195895 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย อุดม วราหะ 29272 คะแนน
       หมายเลข 6 นาย จรัญ อิสระบัณฑิตกุล 24488 คะแนน
       
       ขอนแก่น
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1293880 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 826559 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 755891 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41801 บัตร
       บัตรเสีย 28867 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 9 นาย ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ 356800 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย จุลนพ ทองโสภิต 295236 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย สุพรรณ แก้วหลวง 21312 คะแนน
       
       จันทบุรี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 372020 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 225390 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 201538 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17684 บัตร
       บัตรเสีย 6168 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย มงคล ศรีคำแหง 120352 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย วีระ นามพระจันทร์ 71135 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย ดุรงค์ฤทธิ์ วิเศษะภูติ 9302 คะแนน
       
       ฉะเชิงเทรา
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 484360 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 282326 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 257431 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17312 บัตร
       บัตรเสีย 7583 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย นิคม ไวยรัชพานิช 92243 คะแนน
       หมายเลข 3 พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี 84570 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ทรงชัย รัตนสุบรรณ 66753 คะแนน
       
       ชลบุรี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 890113 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 393477 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 329308 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 52357 บัตร
       บัตรเสีย 11812 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย สุรชัย ชัยตระกูลทอง 167375 คะแนน
       หมายเลข 4 พล.ร.อ. สมภพ ภูริเดช 49866 คะแนน
       หมายเลข 3 พล.ร.ต.หญิง ดารา บุรสิกพงศ์ 48574 คะแนน
       
       ชัยนาท
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 248429 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 147485 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 132509 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9790 บัตร
       บัตรเสีย 5186 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 7 นาง จิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา 38833 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย องอาจ หลำอุบล 31770 คะแนน
       หมายเลข 4 นาง อารี คำสวัสดิ์ 28309 คะแนน
       
       ชัยภูมิ
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 813816 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 445193 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 412954 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18328 บัตร
       บัตรเสีย 13911 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาง พรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา 256021 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ 78952 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ 65389 คะแนน
       
       ชุมพร
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 347497 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 215180 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 194059 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17339 บัตร
       บัตรเสีย 3782 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 พล.ต. กลชัย สุวรรณบูรณ์ 122964 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย ฉัตรภากร จันทรมงคล 49725 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย อดิศักดิ์ พุ่มพัว 20943 คะแนน
       
       เชียงราย
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 830597 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 551854 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 450164 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 57969 บัตร
       บัตรเสีย 43721 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 5 นาง จิราวรรณ วัฒนศิริธร 214384 คะแนน
       หมายเลข 7 นาย ปรีชา พัวนุกุลนนท์ 146834 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย อาสา เม่นแย้ม 37276 คะแนน
       
       เชียงใหม่
       
       นับคะแนนไปแล้ว 99.37%
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1174572 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 829031 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 685394 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 106331 บัตร
       บัตรเสีย 37306 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร 170384 คะแนน
       หมายเลข 11 นาย สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว 136527 คะแนน
       หมายเลข 9 นาย สวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี 83554 คะแนน
       
       ตรัง
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 419603 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 290016 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 271145 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13481 บัตร
       บัตรเสีย 5390 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 นาย วิเชียร คันฉ่อง 133663 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย ชวลา สัมพันธรัตน์ 111965 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย เรวัตตะ ฮุนพงษ์สิมานนท์ 14945 คะแนน
       
       ตราด
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 153422 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 89276 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 82215 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5064 บัตร
       บัตรเสีย 1997 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 4 นาย สุพจน์ เลียดประถม 44911 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย ชุมพล เลิศรัฐการ 22881 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย เอนก ทองย้อย 7394 คะแนน
       
       ตาก
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 314023 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 202963 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 171595 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16368 บัตร
       บัตรเสีย 15000 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 นาย ชรินทร์ หาญสืบสาย 60958 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย จำลอง โสมาศรี 58067 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย วีระ จุฑาคุปต์ 22214 คะแนน
       
       นครนายก
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 184063 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 112952 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 101259 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8199 บัตร
       บัตรเสีย 3494 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 นาย ธวัชชัย บุญมา 63408 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย พงษ์เดช วิบูลย์ธนสาร 28339 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย บุญส่ง วรวัฒน์ 5550 คะแนน
       
       นครปฐม
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 615083 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 316648 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 253881 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 53885 บัตร
       บัตรเสีย 8882 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย สมชาติ พรรณพัฒน์ 142026 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย ธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร 48106 คะแนน
       หมายเลข 8 นาง อนงค์นารถ อัครสิทธิศักดิ์ 16198 คะแนน
       
       นครพนม
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 495863 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 280169 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 259064 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12462 บัตร
       บัตรเสีย 8643 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 นาย วิทยา อินาลา 134105 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย พัชรินทร์ ณ นครพนม 71281 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย สุนทร จัตุชัย 52336 คะแนน
       
       นครราชสีมา
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1857345 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 1001155 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 889190 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 81511 บัตร
       บัตรเสีย 30454 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย สุเมธ ศรีพงษ์ 452974 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย อนุวัฒน์ คณาจันทร์ 251718 คะแนน
       หมายเลข 7 นาย สุทธิชัย ลินดาวรรณ 54548 คะแนน
       
       นครศรีธรรมราช
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1076951 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 612114 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 550193 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34919 บัตร
       บัตรเสีย 27002 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย สิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ 331050 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย สวัสดิ์ แกล้วทนงค์ 217635 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย ตรีพล เจาะจิตต์ 0 คะแนน
       
       นครสวรรค์
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 791155 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 418563 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 364299 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34880 บัตร
       บัตรเสีย 19384 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาง อรพินท์ มั่นศิลป์ 196337 คะแนน
       หมายเลข 7 รอ. จักรวาล ตั้งกากรณ์ 76621 คะแนน
       หมายเลข 8 นาย เพิ่มศักดิ์ ศรวณีย์ 19610 คะแนน
       
       นนทบุรี
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 763574 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 358438 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 294902 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 54864 บัตร
       บัตรเสีย 8672 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 ดร. ดิเรก ถึงฝั่ง 195830 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย กิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ 27059 คะแนน
       หมายเลข 4 ดร. ยวด แก้วแดง 20093 คะแนน
       
       นราธิวาส
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 455972 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 275784 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 228371 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 31336 บัตร
       บัตรเสีย 16077 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย มูหามะรอสดี บอตอ 118530 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย แวดือราแม แวดาโอะ 108637 คะแนน
       
       น่าน
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 356897 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 240375 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 208698 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19403 บัตร
       บัตรเสีย 12274 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย โสภณ ศรีมาเหล็ก 54445 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย อนนต์ ตันตระกูล 51583 คะแนน
       หมายเลข 8 นาย สมชาย พันธุ์แก้ว 36485 คะแนน
       
       บุรีรัมย์
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1091063 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 536148 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 474573 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37378 บัตร
       บัตรเสีย 24197 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย ทวีศักดิ์ คิดบรรจง 245548 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย พลกฤต เนาว์ประโคน 93863 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย ชาญณรงค์ เอี่ยมอิทธิฤทธิ์ 80965 คะแนน
       
       ปทุมธานี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 653616 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 310259 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 261811 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41848 บัตร
       บัตรเสีย 6600 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ 134243 คะแนน
       หมายเลข 3 นาง ศิรินาฎ หาญสวัสดิ์ 53571 คะแนน
       หมายเลข 2 ร.อ. พิชิต รัตนเพชร 21698 คะแนน
       
       ประจวบคีรีขันธ์
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 356124 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 197136 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 179532 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 13279 บัตร
       บัตรเสีย 4325 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ธันว์ ออสุวรรณ 93213 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย ทิวา ศุภจรรยา 52128 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย สุชน อินทเสม 25794 คะแนน
       
       ปราจีนบุรี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 319358 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 197377 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 176723 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14566 บัตร
       บัตรเสีย 6088 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย สุรเดช จิรัฐิติเจริญ 118052 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย เอนก รัตนวงศ์ 27269 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย เกษม มกราภิรมย์ 20598 คะแนน
       
       ปัตตานี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 403708 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 235573 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 200843 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 19767 บัตร
       บัตรเสีย 14963 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 ผศ.ดร. วรวิทย์ บารู 101587 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย อับดุลรอนิ กาหะมะ 49667 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย เพิ่ม นิลรัตน์ 33660 คะแนน
       
       พระนครศรีอยุธยา
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 559146 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 329811 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 279604 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 39001 บัตร
       บัตรเสีย 11206 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 6 นางสาว เกศสิณี แขวัฒนะ 106881 คะแนน
       หมายเลข 5 นางสาว สมจิตร ศิริเสนา 75225 คะแนน
       หมายเลข 8 นาย วิโรจน์ นาคก้อน 25578 คะแนน
       
       พะเยา
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 373672 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 248873 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 207096 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30813 บัตร
       บัตรเสีย 10964 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 พล.ท. พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน 93364 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย เสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ 54241 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ชัยวัฒน์ จันธิมา 25620 คะแนน
       
       พังงา
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 174636 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 106993 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 83352 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17786 บัตร
       บัตรเสีย 5855 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย มานพน้อย วานิช 82926 คะแนน
       
       พัทลุง
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 351983 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 254488 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 236784 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 12958 บัตร
       บัตรเสีย 4746 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 นาย เจริญ ภักดีวานิช 122149 คะแนน
       หมายเลข 2 นาง นาที รัชกิจประการ 78357 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย สุทธิชัย หนูนวล 11305 คะแนน
       
       พิจิตร
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 411797 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 207901 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 173051 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24377 บัตร
       บัตรเสีย 10473 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย บรรชา พงศ์อายุกูล 125650 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย สุภรณ์ พรธาดาวิทย์ 46113 คะแนน
       หมายเลข 3 นางสาว ชาลิสา อยู่แก้ว 0 คะแนน
       
       พิษณุโลก
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 625547 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 353572 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 294684 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 36063 บัตร
       บัตรเสีย 22825 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นางสาว พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 198097 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย สันติ ศิริสินเลิศ 59950 คะแนน
       หมายเลข 5 นาง ยานี ทิพย์ประภา 36176 คะแนน
       
       เพชรบุรี
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 339888 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 220400 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 198676 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15785 บัตร
       บัตรเสีย 5939 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นางสาว สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 49048 คะแนน
       หมายเลข 7 นางสาว จินดา กาญจน์กีรติ 35659 คะแนน
       หมายเลข 6 ว่าที่ ร.อ. จิตร์ ศิรธรานนท์ 29024 คะแนน
       
       เพชรบูรณ์
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 733835 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 366396 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 325238 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 26488 บัตร
       บัตรเสีย 14670 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาง สมพร จูมั่น 186215 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย วิพากย์ โรจนแพทย์ 64156 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย มนัส เนียมประดิษฐ์ 54000 คะแนน
       
       แพร่
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 363194 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 290480 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 274246 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10297 บัตร
       บัตรเสีย 5937 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย ขวัญชัย พนมขวัญ 180650 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย องอาจ เอื้ออภิญญกุล 80131 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย ไพบูลย์ สุกใส 12696 คะแนน
       
       ภูเก็ต
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 219281 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 104339 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 85394 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16357 บัตร
       บัตรเสีย 2588 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาง ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย 39375 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย เชิดชัย วงศ์เสรี 35470 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย อดิเรก เอ่งฉ้วน 9954 คะแนน
       
       มหาสารคาม
       
       นับคะแนนไปแล้ว 99.70 %
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 689857 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 378986 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 354183 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16551 บัตร
       บัตรเสีย 8252 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ประวัติ ทองสมบูรณ์ 144054 คะแนน
       หมายเลข 6 นาง วราภรณ์ ตปนียากร 58944 คะแนน
       หมายเลข 9 นาย พรชัย สัจจพงษ์ 34878 คะแนน
       
       มุกดาหาร
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 240091 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 146589 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 129512 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 9048 บัตร
       บัตรเสีย 8029 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 9 นาย จิตต์ มุกดาธนพงษ์ 44806 คะแนน
       หมายเลข 10 นาย บุญฐิน ประทุมลี 24375 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ฉลาด ทุ่นศิริ 17691 คะแนน
       
       แม่ฮ่องสอน
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 143619 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 103352 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 78284 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11060 บัตร
       บัตรเสีย 14008 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 4 นาย บุญส่ง โควาวิสารัช 40187 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย อนันต์ วันไชยธนวงศ์ 37572 คะแนน
       หมายเลข 3 ว่าที่ ร.ต. โชติปฐมพนต สังข์ภิรมย์ 82 คะแนน
       
       ยโสธร
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 397573 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 216836 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 200061 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10902 บัตร
       บัตรเสีย 5873 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ยุทธนา ยุพฤทธิ์ 87040 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย วินิจ บุญสูง 34806 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ช้องธรรม ชายทวีป 23274 คะแนน
       
       ยะลา
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 298018 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 174497 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 130014 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 32227 บัตร
       บัตรเสีย 12256 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ 58369 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย ระเด่น สะมะแอ 57080 คะแนน
       หมายเลข 3 นาง เบกำยาน ปาทาน 13639 คะแนน
       
       ร้อยเอ็ด
       
       นับคะแนนไปแล้ว 99.96 %
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 960155 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 505986 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 473851 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 20392 บัตร
       บัตรเสีย 11743 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 นาย จตุรงค์ ธีระกนก 234251 คะแนน
       หมายเลข 4 นาง บุญเพ็ง โวท 75913 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย ณรงค์ โพธิจักร 51874 คะแนน
       
       ระนอง
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 112693 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 71021 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 64461 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4918 บัตร
       บัตรเสีย 1642 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 7 นาย พรพจน์ กังวาล 19797 คะแนน
       หมายเลข 8 นาย เสรี เจริญผล 9746 คะแนน
       หมายเลข 6 นาย กัณตภณ ผกากาญจน์ 9246 คะแนน
       
       ระยอง
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 410827 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 222376 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 195975 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21686 บัตร
       บัตรเสีย 4715 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย สาย กังกเวคิน 80929 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย บุญชู ใจสุข 54245 คะแนน
       หมายเลข 3 นาง กิมห่อ ลี้เซ่งเฮง 53415 คะแนน
       
       ราชบุรี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 607856 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 349958 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 294306 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 41587 บัตร
       บัตรเสีย 14065 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ 167444 คะแนน
       หมายเลข 2 นาง นิษา โพธิเวชสกุล 65805 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ทศพล แก้วทิมา 37356 คะแนน
       
       ลพบุรี
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 552989 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 302764 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 264162 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 24004 บัตร
       บัตรเสีย 14598 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ 170414 คะแนน
       หมายเลข 2 พล.ท. ทวนทอง อินทรทัต 93339 คะแนน
       
       ลำปาง
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 575911 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 405463 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 352759 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 34584 บัตร
       บัตรเสีย 18120 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย พีระ มานะทัศน์ 214453 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย อรรณพ วงศ์วิชัย 65483 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย สุรจิต ปัญญาศิริกุล 28942 คะแนน
       
       ลำพูน
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 311955 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 249305 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 215924 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 22736 บัตร
       บัตรเสีย 10645 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 5 นาย สมศักดิ์ บุญเปลื้อง 85420 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย ประสิทธิ์ จันทกลาง 51518 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย วีนัส ม่านมุงศิลป์ 24007 คะแนน
       
       เลย
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 451559 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 293152 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 266164 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17304 บัตร
       บัตรเสีย 9684 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 พล.ต.ต. องอาจ สุวรรณสิงห์ 114293 คะแนน
       หมายเลข 2 นาง สุกัลยา เร่งสมบูรณ์สุข 88776 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย เจน ไชยสงเมือง 16279 คะแนน
       
       ศรีสะเกษ
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 940814 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 560742 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 487601 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 39519 บัตร
       บัตรเสีย 33622 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย จิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 281438 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย มาโนช มหาสุวีระชัย 98501 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย เวียงชัย ศรีวิพัฒน์ 81531 คะแนน
       
       สกลนคร
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 779583 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 436140 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 402746 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 23943 บัตร
       บัตรเสีย 9451 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 14 นาย ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ 117940 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย วีระ ชูสถาน 115337 คะแนน
       หมายเลข 12 นาย สรศักดิ์ เจริญไชย 61986 คะแนน
       
       สงขลา
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 924308 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 553553 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 485231 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 48527 บัตร
       บัตรเสีย 19795 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ประเสริฐ ชิตพงศ์ 234180 คะแนน
       หมายเลข 5 นาย ก่อซี อุเซ่ง 101235 คะแนน
       หมายเลข 8 นาย เกียรติ เจริญวิริภาพ 45919 คะแนน
       
       สตูล
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 192083 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 127962 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 116646 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7328 บัตร
       บัตรเสีย 3988 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย สุริยา ปันจอร์ 84179 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย สันติศักดิ์ ศิริศักดิ์ 31837 คะแนน
       
       สมุทรปราการ
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 822253 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 330888 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 264568 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 51291 บัตร
       บัตรเสีย 15029 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 9 นาย สุโข วุฑฒิโชติ 78940 คะแนน
       หมายเลข 2 นาง พักตร์พริ้ง ลิมปิชาติ 46236 คะแนน
       หมายเลข 6 นาย นิกูล เพชรบดี 36855 คะแนน
       
       สมุทรสงคราม
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 149215 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 86096 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 78951 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 5019 บัตร
       บัตรเสีย 2126 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย สุรจิต ชิรเวทย์ 57406 คะแนน
       หมายเลข 1 นาง สุกานดา ปานะสุทธะ 11828 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย วีระพงษ์ สาริขา 6124 คะแนน
       
       สมุทรสาคร
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 337778 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 183723 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 156611 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21329 บัตร
       บัตรเสีย 5783 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย สุวิศว์ เมฆเสรีกุล 68094 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย ประดิษฐ สุโชคชัยกุล 44136 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย ธนาชัย ไหลงาม 11595 คะแนน
       
       สระแก้ว
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 377521 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 213833 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 198793 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 8957 บัตร
       บัตรเสีย 6083 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย พายัพ ทองชื่น 99507 คะแนน
       หมายเลข 1 พล.ท. อิสระ วัชรประทีป 98576 คะแนน
       
       สระบุรี
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 433076 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 302851 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 264099 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 28181 บัตร
       บัตรเสีย 10571 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 4 นาย จรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง 99039 คะแนน
       หมายเลข 8 นาย สมพร เชาวรินทร์ 69507 คะแนน
       หมายเลข 13 นาง สมพิศ แบบแผน 20195 คะแนน
       
       สิงห์บุรี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 140122 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 105493 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 96112 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6456 บัตร
       บัตรเสีย 2925 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 3 นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร 48360 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย วิชัย เทียนถาวร 23988 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย กมล สุขคะสมบัติ 20340 คะแนน
       
       สุโขทัย
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 439088 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 254936 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 227926 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 17116 บัตร
       บัตรเสีย 9894 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาง สุอำภา คชไกร 96585 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย มงคล เดชภิรัตนมงคล 86362 คะแนน
       หมายเลข 6 นาง พรพรรณ ดิลกวัฒนา 20955 คะแนน
       
       สุพรรณบุรี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 627976 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 344394 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 293150 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37605 บัตร
       บัตรเสีย 13639 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย ประสิทธิ์ โพธสุธน 180354 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย อิสระ บุญญาอรุณเนตร 52521 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ละเอียด สนธิกุล 32319 คะแนน
       
       สุราษฎร์ธานี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 688950 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 405517 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 369574 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 27839 บัตร
       บัตรเสีย 8104 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 พล.ต.ท. มาโนช ไกรวงศ์ 168324 คะแนน
       หมายเลข 2 พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์ 137488 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ประชุม เจนเจริญวงศ์ 47159 คะแนน
       
       สุรินทร์
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 911685 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 502348 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 461622 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 15895 บัตร
       บัตรเสีย 24831 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาย อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 291366 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย ปราโมทย์ สุจินพรัหม 153802 คะแนน
       หมายเลข 4 นาย ประสิทธิ์ มากวงศ์ 14588 คะแนน
       
       หนองคาย
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 594074 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 337282 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 311825 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 16011 บัตร
       บัตรเสีย 9446 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 พล.ต.ต. ขจร สัยวัตร์ 126402 คะแนน
       หมายเลข 5 นาง สิริรัฐ ชูกลิ่น 66470 คะแนน
       หมายเลข 2 นางสาว อมรรัตน์ สกุลมีฤทธิ์ 49599 คะแนน
       
       หนองบัวลำภู
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 347485 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 182897 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 171053 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6627 บัตร
       บัตรเสีย 5217 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย รักพงษ์ อุบล 86598 คะแนน
       หมายเลข 1 นาง จุรีลักษณ์ รัตนประทีปพร 58482 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย กิตติ ยศภา 25636 คะแนน
       
       อ่างทอง
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 214097 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 121816 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 111429 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7648 บัตร
       บัตรเสีย 2739 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ 47628 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย ธีระยุทธ์ รสโอชา 38349 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย สุรพร สรณารักษ์ 17343 คะแนน
       
       อำนาจเจริญ
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 264450 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 160545 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 150010 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 6876 บัตร
       บัตรเสีย 3659 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 5 นาย บวรศักดิ์ คณาเสน 60932 คะแนน
       หมายเลข 6 นาย วัฒนา เงินหมื่น 53513 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย สุชาติ สูงเรือง 15298 คะแนน
       
       อุดรธานี
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1047532 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 573590 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 527819 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 30434 บัตร
       บัตรเสีย 15337 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 พล.ต.ท. พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 266878 คะแนน
       หมายเลข 3 นาย อนุชา หงษ์ทอง 118716 คะแนน
       หมายเลข 4 นาง ดาวศิริ อยู่ประเสริฐ 58598 คะแนน
       
       อุตรดิตถ์
       

       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 351428 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 219910 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 204136 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10470 บัตร
       บัตรเสีย 5304 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 1 นาง นฤมล ศิริวัฒน์ 146664 คะแนน
       หมายเลข 2 นาย นายโปรย สมบัติ 20222 คะแนน
       หมายเลข 3 พล.ท. จำลอง โพธิ์ทอง 19789 คะแนน
       
       อุทัยธานี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 243667 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 139188 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 127948 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7550 บัตร
       บัตรเสีย 3690 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 2 นาย สิงห์ชัย ทุ่งทอง 61240 คะแนน
       หมายเลข 6 นาย สมชัย อำภา 31806 คะแนน
       หมายเลข 1 นาย บรรเทา ทองคำดี 13110 คะแนน
       
       อุบลราชธานี
       
       จำนวนผู้มีสิทธิในเขตเลือกตั้งทั้งหมด 1230779 คน
       จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 710533 คน
       บัตรที่เป็นคะแนน (บัตรดี) 605874 บัตร
       ไม่ประสงค์ลงคะแนน 55622 บัตร
       บัตรเสีย 49037 บัตร
       
       รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก
       หมายเลข 11 นาย ถนอม ส่งเสริม 117299 คะแนน
       หมายเลข 7 นาย เรืองยศ โภคกุลกานนท์ 113431 คะแนน
       หมายเลข 6 นาย ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง 107726 คะแนน

....................................................................................................

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

0 ความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1039671
ชื่อกระทู้ : ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: