รับตรงหลังแอด No 1090454

guest
เครียด

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ใครรู้บ้างว่าที่ไหนมีรับตรงหลังแอดมั่งอ่า

ช่วยมาบอกหน่อยสิ TT^TT

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2551 เวลา 08:01 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

5 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  เด็กบางแสน
  เด็กบางแสน 125.24.83.13
  4 พ.ค. 51 21:52 น.
  http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1090447

  เปิดดู
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  :)))))
  4 พ.ค. 51 22:31 น.
  มหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ
  รับสมั ครสอบคัดเลื อกเข าเป นนิสิต ระดั บปริญญาตรี ป ที่ 1
  (สอบตรง)
  ประจํ าป การศึกษา 2551 ดั งนี้
  1.ประเภทโควตานั กกี ฬา
  จํานวน 21 สาขาวิ ชา ระหว างวั นที่ 17 – 30 เมษายน 2551
  2.ประเภทสอบตรง โดยใช คะแนน O-NET และ A-NET
  จํานวน 12 สาขาวิ ชา ระหว างวั นที่ 12 -20 พฤษภาคม 2551
  - กายภาพบํ าบั ด
  - ศิ ลปกรรมศาสตร ศึ กษา :ทั ศนศิ ลปศึ กษา
  - ศิ ลปกรรมศาสตร ศึ กษา :ดนตรีศึกษา (ดนตรี ไทย)
  - ศิ ลปกรรมศาสตร ศึ กษา :ดนตรีศึกษา (ดนตรี สากล)
  - การออกแบบทั ศนศิ ลป  – การออกแบบสื่ อสาร
  - ดุริยางคศาสตร สากล
  - การท องเที่ยวเชิ งอนุรักษ ฯ
  - การท องเที่ยวอย างยั่ งยื น
  - การออกแบบสื่ อปฏิสัมพั นธ และมั ลติมีเดี ย
  - การจั ดการธุ รกิ จไซเบอร 
  - คอมพิ วเตอร เพื่ อการสื่ อสาร
  - ภาพยนต และสื่ อดิจิ ตอล
  “สมัครด วยตนเองเท านั้ น ”
  ที่ งานรับนิสิตใหม  กองบริ การการศึกษา
  อาคารสํ านั กงานอธิ การบดี ชั้ น 1 (กรุ งเทพฯ)

  เราอยากสมัครมากๆๆ
  แต่กัวไม่ติดอีก  ทีนี้ก็หมดที่พึ่ง ง !
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  G al z
  5 พ.ค. 51 02:13 น.
  http://my.dek-d.com/Writer/story/view.php?id=409474


  ^
  ^
  ^

  ลองดูน๊าค๊า
  รับตรงของแม่ฟ้าหลวงค่ะ
  สู้ๆ ^ ^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  bene
  5 พ.ค. 51 02:44 น.
  http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1090729

  ที่นี่อ่ะ  มีรัับตรงบอก เราโพสไว้ให้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ทัศนมาตร 2009
  ทัศนมาตร 2009 58.9.171.219
  5 พ.ค. 51 08:01 น.
  มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร่วมในการร่างหลักสูตรและจัดส่งคณาจารย์มาสอนในประเทศไทยโดยตรงจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผลให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีศักยภาพในการเปิดสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์และหลักสูตรปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าในระดับภูมิภาคเอเซียที่มีศักยภาพสูงในการประสิทธิ์ประสาทปริญญาระดับสูงสุดของวิชาชีพทางด้านสายตา อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหลักสูตรแรกทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ที่มีการนำมาใช้เป็นรูปธรรมครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ส่งบัณฑิตในหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตกลุ่มแรกตามโปรแกรมความร่วมมือในการศึกษาพิเศษทางด้านวิชาการสายตาและด้านคลีนิคสายตาไปศึกษาเพิ่มเติมระดับคลินิกที่คณะทัศนมาตรศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอินเดียน่า (Indiana University, School of Optometry) ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือลักษณะนี้จะทำให้การพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการในสาขาทัศนมาตรศาสตร์ของประเทศสามารถเป็นไปได้อย่างยั่งยืน ส่งผลดีต่อทั้งทางด้านวิชาการและเป็นการขยายประสิทธิภาพในการดูแลทางด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศซึ่งต้องใช้บุคลากรเฉพาะด้านคลินิกสายตาและระบบการมองเห็นเป็นจำนวนมาก

       สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2551 เพื่อเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry) หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry, O.D.) ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์ตามกฎหมายการประกอบโรคศิลปะที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วนที่สุดหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า - School of Optometry สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครในหลักสูตร 6 ปีสำหรับผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์-คณิต) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 หากสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก) ชั้น 2 ห้อง 0212 อาคารสุโขทัย โทร. 0-2310-8906-9 หรือ โทรสาร. 0-2310-8907


  ตารางการสมัครสอบและการสอบตรงของสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2551 (รอบเพิ่มเติม)

  วันนี้ – ศ. 6 มิ.ย. 51       จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ณ สำนักงานเลขานุการ
                                        สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0212
  ส. 7 มิ.ย. 51                         ห้องสอบสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารสุโขทัย
                                                           เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน
                                                           เวลา 13.00 น. สอบสัมภาษณ์

  หมายเหตุ: วิชาที่ใช้ในข้อสอบข้อเขียนได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ


  Website ที่เกี่ยวข้อง:
  https://www.youtube.com/watch?v=Grb1Dqoqsv4
  http://www.thaioptometry.net
  http://www.ihs.ru.ac.th
  http://www.opt.indiana.edu
  http://www.worldoptometry.org
  http://www.vosh.org
  https://www.youtube.com/watch?v=hGbkKAmaTw0
  http://www.thaioptometry.org
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1090454
ชื่อกระทู้ : รับตรงหลังแอด

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: