ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ครั้งที่ 9 No 1139446


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ครั้งที่ 9  (16-17  สิงหาคม  2551)  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จากผู้สมัคร 1313 คน  มีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยคิดส่วนตามจำนวนผู้สมัครในแต่ละภาคดังนี้

ภาคเหนือ

 1. นางสาวพิมพ์พิชชา     เย็นจิตต์     น้องแอร์    โรงเรียนดงเจนวิทยาคม    จังหวัดพะเยา
 2. นางสาวพลอย            ใจทอง      น้องตอง    โรงเรียนวิชัยวิทยา      จังหวัดเชียงใหม่
 3. นางสาวชนิดา            กมลศรี      น้องจ๋า      โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
 4. นางสาวรวมพร          ติ๊บตึง        น้องอาร์มชิน   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์      จังหวัดลำพูน
 5. นางสาวทิชา              สุยะ          น้องทราย  โรงเรียนวิชัยวิทยา      จังหวัดเชียงใหม่

ภาคอีสาน

 1. นายสิทธิพงศ์             เย็นศิริ       น้องบอล    โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย   จังหวัดศรีษะเกษ
 2. นางสาวปรีชญา           ตั้งจันทร   น้องนุ้ย      โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   จังหวัดขอนแก่น
 3. นายภูริพิชญ์               สารผล      น้องเอิร์ธ   โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร
 4. นายสัตยา                  ไชยเชษฐ์   น้องนอต    โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร
 5. นายเกียรติกร               อัตรสาร   น้องหนุ่ย    โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร

ภาคกลาง

 1. นางสาวนิชานันท์       อยู่ศรี        น้องแวนด้า   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย   จังหวัดนครปฐม
 2. นางสาวกรรทิมา         บุญยาชัย   น้องซิน     โรงเรียนอุทัยวิทยาคม    จังหวัดอุทัยธานี
 3. นายชนะชัย                เลิศบุญยพันธ์   น้องแพะ   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา    จังหวัดสมุทรปราการ
 4. นางสาวธนพรรณ       ลับบัวงาม  น้องต้นหลิว   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย        จังหวัดสุพรรณบุรี
 5. นางสาวชิดชนก          จึงสมบูรณานนท์   น้องแตงกวา    โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล   จังหวัดสมุทรปราการ
 6. นางสาวมนัสดา          เท่งฮวง     น้องกานต์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย    จังหวัดนครปฐม
 7. นางสาวชลิตา             ทิพย์ภักดี   น้องกิ่ง      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก
 8. นางสาวปรียาภัทร      วันนา        น้องทิม     โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   จังหวัดพิษณุโลก
 9. นางสาวกฤติยา           อินทร์เฉลียว   น้องตาล   โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์  จังหวัดลพบุรี
 10. นายทวีศักดิ์                มีสวัสดิ์     น้องต้น      โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา     จังหวัดพิจิตร

ภาคตะวันออก

 1. นางสาวปัทมา            ต่อมคำ      น้องปัท     โรงเรียนปราจีนกัลยาณี   จังหวัดปราจีนบุรี
 2. นางสาวนุสราภรณ์     ภูสุวรรณ   น้องปุ๋ย      โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"   จังหวัดระยอง
 3. นางสาวชฎาพร          กุลชาติ      น้องเติ้ล     โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์    จังหวัดตราด

ภาคตะวันตก

 1. นายรุ่งโรจน์               ภู่สุวรรณ   น้องโรม    โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย           จังหวัดราชบุรี
 2. นายนุกูล                    สำเภาเงิน  น้องนิค      โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต               จังหวัดเพชรบุรี
 3. นางสาวนิโลบล          เครือพีระครุฑ   น้องนิ     โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์     จังหวัดราชบุรี
 4. นางสาวขวัญใจ          พันธุ์พิพัฒน์   น้องมะลิ   โรงเรียนอรุณวิทยา   จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
 5. นางสาวบุญวดี           อินเกตุ       น้องดีส      โรงเรียนท่ามะกาวิทยาลัย   จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคใต้

 1. นางสาวธนภรณ์         สุมาลุย์      น้องลูกเกด โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร   จังหวัดระนอง
 2. นายวรายุทธ     กุลวานิชไชยนันท์    น้องออฟ                โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร   จังหวัดระนอง

กรุงเทพมหานคร

 1. นายพิชัย    คงเจริญ    น้องแม็ก    โรงเรียนสตรีวิทยา 2     กรุงเทพฯ
 2. นางสาวชื่นจิต   ทองอยู่  น้องมุก   โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม   นนทบุรี
 3. นางสาวสุภัทรา   พิพัฒน์ไตรสรณ์  น้องป๋อมแป๋ม  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพฯ
 4. นางสาวนิภาดา     โปร่งใจ    น้องเมย์    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
 5. นางสาวกณภัทร   ตรีพงษ์   น้องฟ้า    โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)     กรุงเทพฯ
 6. นายณัฐพล    เพ็งยี่สน                    น้อง ณัฐ     โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์    กรุงเทพฯ
 7. นางสาวธนภรณ์     ล้อมมหาดไทย    น้องอุ้ม                 โรงเรียนสตรีวิทยา2    กรุงเทพฯ
 8. นางสาวพิมพ์รวี   ว่องวิวัฒน์ไวทยะ   น้องมะเหมี่ยว   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม   กรุงเทพฯ
 9. นายนิธิภัทร    มกราภิรมย์    น้องเอ๋     โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   กรุงเทพฯ
 10. นางสาวศุภสา   นิยมพานิชการ     น้องมายด์                  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  กรุงเทพฯ
 11. นายธนาธิป    วิรุฬห์ชาตะพันธ์     น้องพีซ     โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   กรุงเทพฯ
 12. นางสาวจุฑาพัฒน์       อู่สิริมณีชัย     น้องเมย์   โรงเรียนวัดนวลนรดิศ    กรุงเทพฯ

ตัวสำรอง

ภาคเหนือ

 1. นางสาวศรัญญา    สุขเกษม          น้องอาย    โรงเรียนอุตรดิตถ์        จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. นางสาวภรณ์สุดา       บู              น้องสุ        โรงเรียนปัว                จังหวัดน่าน
 3. นางสาวกนกขวัญ       คูสุวรรณ   น้องแตงไทย   โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม    จังหวัดเชียงราย

ภาคอีสาน

 1. นายธีรพงศ์                    ชึรัมย์    น้องเท่ห์    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา     จังหวัดนครราชสีมา
 2. นางสาวกิ่งกานต์         ปุริเส         น้องใบเตย โรงเรียนสารคามพิทยาคม    จังหวัดมหาสารคาม
 3. นางสาวเพ็ญประไพ    ศรีลามา     น้องอ้น      โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล    จังหวัดอุดรธานี

ภาคกลาง

 1. นางสาวสุภาวรรณ      รักคำ         น้องอาย    โรงเรียนพิบูลย์วิทยาลัย    จังหวัดลพบุรี
 2. นางสาววิทยาภรณ์     จิ๋วนารายณ์                    น้องจาว                    โรงเรียนอุดมดรุณี   จังหวัดสุโขทัย
 3. นางสาวจิราภา           อินทรเจริญ    น้องแตงกวา   โรงเรียนสิงห์บุรี      จังหวัดสิงห์บุรี

ภาคตะวันออก

 1. นางสาวพัณณิศา        สมัตถะ     น้องแอม    โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง         จังหวัดปราจีนบุรี
 2. นางสาววิรัลสินี          บุญวรรณ   น้องแป้ง    โรงเรียนมารีวิทย์        จังหวัดชลบุรี
 3. นางสาวอภิญญา         เสือเปีย     น้องกิฟท์   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง    จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคตะวันตก

 1. นางสาววัลภา   วิชัยสกุล   น้องมิ้นต์    โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง      จังหวัดราชบุรี
 2. นางสาวศิริมา   จินดาแจ้ง   น้องวาว    โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม     จังหวัดกาญจนบุรี
 3. นางสาวสุวรรณา        หมูจุน       น้องสอง    โรงเรียนตากพิทยาคม     จังหวัดตาก

ภาคใต้

 1. นายฤทธิไกร     ตรุโณภาส      น้องแม้นว่า    โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร    จังหวัดระนอง
 2. นางสาววรารักษ์         พันธ์น้อย   น้องตาล    โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก   จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. นางสาวบุศราภร         แซ่ลี้          น้องเดียร์   โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง     จังหวัดยะลา

กรุงเทพมหานคร

 1. นางสาวชมพรรษ        ภุชงค์มาศ  น้องนิว      โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม         กทม.
 2. นางสาวธมลวรรณ      หัตถเสรีพงษ์   น้องเบียร์  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ              กทม.
 3. นางสาวสุรัมภา          ภู่โอบอ้อม     น้องมายด์   โรงเรียนศึกษานารี                 กทม.

 สำหรับน้องที่ผ่านการคัดเลือกให้รอการติดต่อจากพี่ ๆ  ซึ่งจะติดต่อไปภายในวันที่ 7 ส.ค.

และหากน้องคนไหนไม่สะดวกที่จะมาเข้าร่วมโครงการ ฯ  ขอความร่วมมือสละสิทธิ์ภายในวันที่ 9 ส.ค. นี้นะคะ

ดาวน์โหลดใบขออนุญาตผู้ปกครองได้ที่ http://www.vetclub.nisit.ku.ac.th/infusions/pro_download_panel/download.php?did=12

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

พี่แตง : 089-1090453   สำหรับน้องภาคกลาง และภาคตะวันตก

พี่อ้วน : 087-2160853   สำหรับน้องภาคเหนือ  ภาคอีสาน  และภาคตะวันออก

พี่อร : 089-7755217   สำหรับน้องภาคใต้และกรุงเทพมหานคร

(ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ : http://www.vetclub.nisit.ku.ac.th/forum/viewthread.php?forum_id=12&thread_id=17แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 6 สิงหาคม 2551 / 20:33

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 17:58 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

3 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น้องๆมากันให้ได้นะจ้ะ

  พี่ก็เคยเป็นน้องค่ายคนนึงเหมือนกัน

  ตอนนี้พี่อยู่ปี 1 สัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรแล้วจ้า

  วันเข้าค่ายพี่จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะ (ครั้งแรก แอบตื่นเต้น >O<)

  ยังไงก็เจอกันวันเข้าค่ายนะจ้ะ

  โชคดีจ้ะ  ^^
  PS.  .+* ศิลปะจะช่วยให้จิตใจของทุกคนสงบขึ้น *+. แวะเข้ามาทำความรู้จักกันได้นะ ไอดีเราเป็นไอดีคนรักศิลปะจ๊ะ มีบทกลอนรักเพราะๆให้อ่านคลายเครียดนะ ลองเข้าไปอ่านดูจ้ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีชื่อเพื่อนด้วย !!!

  เง้ออออออ

  อยากเจอพี่ฮาย
  ถีบเพื่อนออกไปได้มะ
  อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก
  (พี่ฮายยยจ๋า~)
  PS.  ..,,fall in luv with DRACO MALFOY,,..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1139446
ชื่อกระทู้ : ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ครั้งที่ 9

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: