รายละเอียด ทุน พสวท No 1141454


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

สวัสดีนะทุกคนเราเอารายละเอียดทุน พสวทมาให้สำหรับคนที่สนในวิทยาศาตร์ เราเองก้จะสมัครใครคิดไงมาแชรืความเห็นกัน^^
___________

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2552

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2551 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 60 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551

          2. มีผลการเรียนดังนี้

              2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

              2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3. ในกรณีที่ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

              3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

              3.2 การสอบแข่งขันปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

              3.3 การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

              3.4 เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.


          4. มีสัญชาติไทย


          5. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

          1. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท

          3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในชั้น ม.1 และ ม.2

          4. สำเนาหลักฐานการได้รับรางวัลตามคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 3

ระยะเวลารับสมัคร

          เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2551

ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่

          1. โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่

          2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่

          3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310 ถึง 2314 หรือ www.ipst.ac.th/dpst

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)

          โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นฐานในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับการศึกษาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียน พร้อมทั้งปลูกฝังให้มี เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีความเป็นนักวิจัยอย่างลึกซึ้ง โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาดังนี้

          1. ในระดับมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษที่เน้นทักษะปฏิบัติและการแก้ปัญหา

          2. ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การประชุมวิชาการ การฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย การส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอื่นๆ

          3. เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 นักเรียนทุน พสวท. ทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่ศูนย์กันโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน ดังนี้

3.1 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

3.3  โรงเรียนศรีบุณยานนท์

เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.4      โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.5      โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.6      โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.7      โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          4.  ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และค่าหน่วยกิตตามที่จ่ายจริง ดังนี้

ระดับ

ทุนการศึกษา

ค่าทำโครงงานวิทยาศาสตร์/งานวิจัย

ค่าคอมพิวเตอร์

รวม

มัธยมศึกษาตอนปลาย

46,000

3,000

-

49,000

ปริญญาตรี

53,000

5,000

-

58,000

ปริญญาโท

76,000

10,000

*40,000

126,000

ปริญญาเอก

93,000

20,000

-

113,000

กรณีศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ

 

สามารถขอไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศได้ 1 ปี

และเมื่อจบปริญญาเอกสามารถขอทำวิจัยหลังปริญญาเอกได้ 2 ปี

 

 

ทุนต่างประเทศ

 

ตามหลักเกณฑ์ทุนรัฐบาลสำนักงาน ก..

 

 

             
                * ค่าคอมพิวเตอร์ให้ในระดับปริญญาโท

เงื่อนไขการสมัคร

          ศูนย์โรงเรียนที่นักเรียนมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. กำหนดให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด

สิทธิในการสมัครเข้าโรงเรียนในโครงการ พสวท.

1. ภาคกลาง และภาคตะวันออก
    กรุงเทพมหานคร ลพบุรี อุทัยธานี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา
    อ่างทอง ชัยนาท ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก

    ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว

เลือกสมัครสอบเข้าศูนย์โรงเรียนต่อไปนี้ได้เพียงศูนย์เดียว เท่านั้น
1.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ (รับ 6 คน)
2.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ (รับ 6 คน)
3.โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี (รับ 6 คน)

2. ภาคกลาง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี
    สมุทรปราการสมุทรสงคราม เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
    และประจวบคีรีขันธ์

เลือกสมัครสอบเข้าศูนย์โรงเรียนต่อไปนี้ได้เพียงศูนย์เดียว เท่านั้น
1.โรงเรียนศรีบุณยานนท์  จังหวัดนนทบุรี (รับ 6 คน)
2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (รับ 6 คน)

3. ภาคเหนือ
   พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิจิตร ตาก กำแพงเพชร

   สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่ ลำปาง น่าน แม่ฮ่องสอน

   และพะเยา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (รับ 12 คน)

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู

   อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

   อำนาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร นครราชสีมา ชัยภูมิ

   บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (รับ 12 คน)

5. ภาคใต้

   ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา พัทลุง ชุมพร

   นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง กระบี่

   พังงา และระนอง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา (รับ 12 คน)

วิธีการสมัคร

          1.นักเรียนกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/ หรือ http://www.ipst.ac.th/dpst ให้สมบูรณ์พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แล้วสั่งพิมพ์แบบฟอร์มรับรองการสมัครเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่หรือผู้ปกครองลงนามรับรอง
* กรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด

          2.ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยตนเอง ดังนี้
            2.1 นักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร พร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด หรือส่งผ่านทางโรงเรียน ที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
            2.2 นักเรียนที่ศึกษาอยู่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร พร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หรือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตามศูนย์ที่นักเรียนเลือกสอบ หรือส่งผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

          หลังจากตรวจสอบหลักฐานการสมัครเรียบร้อยแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด (โรงเรียนในส่วนภูมิภาค) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (โรงเรียนในเขต กรุงเทพมหานคร) จะจัดส่งบัตรประจำตัวสอบของนักเรียนไปยังโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ หรือตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ในใบสมัคร (พร้อมระบุสนามสอบ) 
          หาก สสวท. ตรวจหลักฐานพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สสวท. จะใช้สิทธิยกเลิกการสมัครสอบ และผลการสอบทั้งหมด โดยผู้สมัครไม่สามารถขอค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆ คืนได้

สถานที่สอบ

          โรงเรียนในส่วนภูมิภาค สอบ ณ โรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดกำหนด
          โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สอบ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

การสอบคัดเลือก

          รอบที่ 1 สอบข้อเขียน ดำเนินการสอบพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 - 15.00 น. รายละเอียดดังนี้

เวลา

วิชาสอบ

ครอบคลุมเนื้อหา

09.00 - 11.30 น.

วิชาวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

12.30 - 15.00 น.

วิชาคณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

          การตอบข้อสอบในกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ส่วนการกรอกข้อมูลอื่นๆ ใช้ปากกาลูกลื่น โดยนักเรียนเป็นผู้จัดเตรียมดินสอดำ ปากกาลูกลื่น พร้อมยางลบมาเอง

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน
            ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552 ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th/dpst

          รอบที่ 2 สอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
          นักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่าน ให้มาสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ณ ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ที่นักเรียนสมัครสอบไว้ ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 สถานที่ต่อไปนี้
          1. ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. 7 ศูนย์
          2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th/dpst


PS.  นิยายเรื่อง ชินราเกียร์ ตอน เครื่องมือพลังจิต มนุษย์หากขาดซึ่งความปรารถนาก็เป็นได้แค่ซากศพที่ไร้ลมหายใจ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 20:08 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

12 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ติดข้อเขียนแระ


  สัมภาษณ์อีก ... กลุ้มคร่ะ!!!!  ***สัมภาษณ์ เขาว่ากันว่ายากค่อดและสงสัยว่าจะไม่ผ่าน 90% ***
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราก็ติด  ต้องไปสอบรอบ 2

  ไม่รุ้ต้องเจออะไรบ้าง

  น่ากลัว บรื๋อ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  Wa-ii
  5 ก.พ. 52 22:40 น.
  ติดเหมือนกันคร่ะ

  รอบ2ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกมกามายอ่านะ

  เสาร์นี้ระ สู้ๆๆๆ101
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  บีบี
  บีบี 124.121.21.16
  20 พ.ค. 52 17:52 น.
  ก๊ากกกๆๆ เพื่อนเราติด หึหึ ตอนนี้อยู่ม.4/1 เเต่เราอยุ่ 4/4 .......... เด็กพสวท.โครตเก่งเรยยยย กรี๊ดด เพื่อนช้าน 55555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  นาว
  นาว 202.12.97.124
  17 ก.ค. 52 17:20 น.
  อยากให้น้องชายติด ตอนี้อยู่มใ2 อีกปี นึง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  tai
  tai 222.123.226.166
  30 ก.ค. 52 22:40 น.
  อย่าคิดว่าข้อสอบยากเลยครับ ผมทำไม่ได้ยังติดตัวจริงเลย พยายามให้ดีที่สุด10
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  jintna Utthawan
  jintna Utthawan 182.93.199.77
  18 ส.ค. 53 13:24 น.
  อยากสอบจังเลย ถ้าสมัครแล้วกลัวสอบไม่ผ่าน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  bowe
  bowe 118.173.173.212
  29 ม.ค. 54 10:58 น.
  ข้อเขียนง่ายกว่ามหิดลนิดนึง
  เเต่ผ่านเเล้วจ้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  Meogen
  16 เม.ย. 55 15:49 น.
   อืมมมมม ทำไมถ้าสอบได้ต้องเข้าคณะวิทย์อ่ะ ถ้าเกิดเราจะเป็นหมอแล้วเราต้องเข้าคณะแพทย์

  รับทุนก็เข้าไม่ได้รึยังไง เอายังไงดีคะเนี่ย  

  PS.   ชีวิตคือสิ่งมีค่า เวลาคือเงินตรา...แต่เรากลับใช้แบบไม่มีค่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  haru012
  haru012 58.11.74.59
  18 ต.ค. 55 20:08 น.
  @คห.11 ค่ะ..รับทุนแล้วเป็นหมอไม่ได้ค้ะ ^_^ เพราะทุนนี้ผลิตนักวิจัย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1141454
ชื่อกระทู้ : รายละเอียด ทุน พสวท

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: