ปรับสีเว็บเป็นปกติ

6Q ที่ควรรู้!!! IQ-EQ-CQ-MQ-PQ-AQ + อีกQ^^ No 1157949


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

6Q ที่ควรรู้ ( IQ EQ CQ MQ PQ AQ )

1---> IQ : Intelligence Quotient

ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยงปัจจัยที่มีผลต่อ IQ ส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้คือพันธุกรรม ส่วนที่สามารถควบคุมได้ คือภาวะโภชนาการ สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม จะเห็นว่าเราควบคุม IQ ได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ต่างจาก Q อื่นๆ ซึ่งควบคุมได้ง่ายกว่า เพราะเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูโดยตรง ปัจจุบันนักวิจัยยืนยันว่า IQ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในชีวิต เช่น การทำงาน การเรียนแค่ 20% เท่านั้น

2---> EQ : Emotional Quotient
ความ ฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ อยากประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง รายงานการศึกษาหลายชิ้นสรุปตรงกันว่า คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและอาชีพการงาน ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปล้วนแต่มี EQ ดีทั้งสิ้น และสิ่งที่น่าดีใจก็คือ EQ สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้ด้วยเหตุนี้คนจึงหันมาให้ความ สำคัญกับ EQ กันมาก ว่ากันจริงๆ แล้ว EQ ค่อนข้างกว้างมาก น่าจะเป็นหัวข้อใหญ่ที่ครอบคลุม Q ต่างๆ ได้ทั้งหมด และพ่อแม่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ มากน้อยแค่ไหน เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่พอพูดถึง EQ ก็มักจะมุ่งไปที่การเป็นเด็กอารมณ์ดีซะมาก จนอาจมองข้ามรายละเอียดบางข้อที่มีประโยชน์กับเด็ก เช่น การปลูกฝังกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย เด็กจะสามารถควบคุมตัวเองได้ต่อเมื่อพ่อแม่ฝึกระเบียบวินัยให้ รู้จักควบคุมลูก พูดง่ายๆ คือไม่ตามใจในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งพบความสัมพันธ์ว่า เด็กที่พ่อแม่สอนเรื่องระเบียบวินัยดีๆ มักจะเป็นเด็กซึ่งมี EQ ดีตามมา

3---> CQ : Creativity Quotient
ความ ฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่น งานศิลปะ การประดิษฐ์สิ่งของ CQ จะสัมพันธ์กับเรื่องการเล่น ถ้าเด็กได้เล่นอย่างอิสระตามความชอบและเหมาะกับวัย เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์
การปลูกฝังเรื่องนี้จึงอยู่ที่พ่อแม่มีเวลา เล่นและทำกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการกับลูก เช่น การเล่นศิลปะ การหยิบจับของใกล้ตัวมาเป็นของเล่น การเล่านิทาน เป็นต้น


4--->MQ : Moral Quotient

ความ ฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม คือมีความประพฤติดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม เป็นแนวคิดที่มุ่งตอบคำถามว่าการที่เรามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แต่ถ้ามีระดับคุณธรรมจริยธรรมต่ำก็อาจใช้ความฉลาดไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็ เป็นได้ MQ จึงเน้นเรื่องการปลูกฝังความดีงามให้กับเด็ก ซึ่งตรงกับหลักศาสนาหลายศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดี เด็กที่มี MQ ดีมักเป็นเด็กเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและเมื่อโตขึ้นจะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย การที่เด็กจะมี MQ เกิดขึ้นได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่เด็กรู้จักถูกผิด สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ซึ่งจะใช้วิธีการบอกด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้ ต้องแสดงให้เด็กเห็นอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการสอนด้วยจึงจะได้ผล

5--->PQ : Play Quotient
ความ ฉลาดที่เกิดจากการเล่น เกิดจากความเชื่อที่ว่าการเล่นพัฒนาความสามารถของเด็กได้หลายด้าน ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และสังคม PQ จึงเน้น ให้พ่อแม่เล่นกับลูก ถึงกับมีคำพูดที่ว่าพ่อแม่เป็นอุปกรณ์การเล่นที่ดีที่สุดของลูก การที่พ่อแม่ให้ลูกขี่คอ เล่นจ๊ะเอ๋ เล่นซ่อนหา เล่านิทาน สามารถสร้างเสริมพัฒนาลูกได้ดีกว่าของเล่นพัฒนาการแพงๆ เพราะนอกจากพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว ลูกยังได้รับความรู้สึกอบอุ่น มีความสุขไปพร้อมกับคำสอน หลักคิดต่างๆ ที่สอดแทรกระหว่างที่เล่นด้วย

6--->AQ : Adversity Quotient
ความฉลาด ในการแก้ไขปัญหา คือมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวในการเผชิญปัญหาได้ดี และพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหา เอาชนะอุปสรรคความยากลำบากด้วยตัวเอง ไม่ย่อท้อง่ายๆ จริงๆ แล้วความฉลาดในด้านนี้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่เป็นเด็ก เพราะเด็กจะเรียนรู้วิธีการมองและจัดการปัญหาจากผู้ใหญ่รอบข้าง ว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาที่ต้องยอมจำนน เป็นโอกาสหรือเป็นเรื่องน่าท้าทาย แต่ก็อยู่ที่พ่อแม่ด้วยว่าจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกเผชิญกับการแก้ปัญหาด้วย ตัวเองหรือไม่
-------------------------------------------------->>> สำหรับผู้ที่ถามหา เครดิตนะ

http://www.wutthi.com/forum/index.php?PHPSESSID=cf53022a9f6add73941b020fe3f4ae5e&topic=4735.msg50616


รู้สึกว่าจะโพสไว้ที่ คห.1 แต่หายไปไหนไม่รู้


สำหรับ Q ที่ 7 น่าจะเป็น
SQ = Social Quotient  ความฉลาดทางสังคมที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น   นะแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 22 กันยายน 2551 / 22:29

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 23:57 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

32 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยมเลยครับ ขอบคุณนะ รู้สึกว่ามันมีมากกว่านี้อีกอะ แต่แค่นี้ก็พอแล้วล่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากนะคะ
  แล้วเราฉลาดด้านอะไรเนี่ย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  โบว์
  โบว์ 164.115.9.6
  19 ก.ย. 51 16:25 น.
  ขอบคุนนะค่า
  ยังค้นพบตัวเองไม่ได้เลยว่าเก่งด้านไหนอ่า
  อยู่ม.6แล้วยังไม่รุเลยว่าเรียนคณะไรดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทีนี้ Q อื่น ๆ ก็ชนะ IQ แล้ว เย้ ๆ ๆ 

  เพราะพวกเยอะกว่า ดูดิ 555+ อย่างอื่นสร้างได้ แต่ IQ มาจากกรรมพันธุ์

  พวกหัวเดียวกระเทียมลีบ 555+
  PS.  ฉันเชื่อว่าเธอรักฉันไม่น้อยไปกว่าที่ฉันรักเธอ I've completely trusted in your love And for me no lesser to you too อย่าลืมไปเม้นให้บ้างนะค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เเล้วอย่างเรานี่จะมีซ๊าก Q อะเปล่าหว่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  เกิดมาโง่
  เกิดมาโง่ 118.174.182.20
  22 ก.ย. 51 01:44 น.
  ไม่มีซักคิว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  WOW  ~            ++
  เดิมรู้แค่ 2Q เอง   +  + 
  อิ+อิ                     +
   +  
  Thankหลายเน่อ     
  +   +


  PS.  อย่า...ทำในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ อย่า...คิดในสิ่งที่ไม่มีค่า อย่า...คอยในสิ่งที่ไม่มีมา อย่า...ใฝ่หาในสิ่งที่ไม่มีจริง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห.5
  แล้วQที่7 คืออะไรหรอค่ะ
  ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ *-*

  PS.  อย่า...ทำในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ อย่า...คิดในสิ่งที่ไม่มีค่า อย่า...คอยในสิ่งที่ไม่มีมา อย่า...ใฝ่หาในสิ่งที่ไม่มีจริง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีหลายคิวจัง

  PS.  ~~~~AnGEL DoN't HaVe WiNG ~~~~ ....*** " TeUKii OppA " ***....
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  lookchinz
  lookchinz 203.185.129.38
  22 ก.ย. 51 10:13 น.
  Q7 MAM Quotient
  ความฉลาดที่เกิดจากราชินี ปกติจะมี 4 ฝั่ง แบ่งเป็นฝ่าย ดำ และฝ่ายแดง ฝ่ายดำ 2 ฝั่ง และฝ่ายแดง 2 ฝั่ง
  ความฉลาดนี้สามารถสร้างเองได้หลายรูปแบบ บางแบบต้องใช้คนถึง 4 คน
  *หากผู้เล่นไม่ถึง บางครั้งอาจจะเรียกว่า "ขาดขา" *
  เมื่อมีความฉลาดนี้ สามารถมีความฉลาดคลอบคลุมใน Q1-6 ที่กล่าวดังข้างต้น
  80% ของรูปแบบทั้งหมด สามารถเพิ่มรายได้ และลดรายได้
  * 99% ของผู้เล่นทั้งหมดในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นการลดรายได้ *

  บางรูปแบบทำให้ความฉลาดของผู้เล่นเพิ่มแค่ส่วนเดียว
  เช่น เพิ่มความฉลาดทาง บวกตัวเลข
  แต่รูปแบบประเภททางนี้จะลดความฉลาดทางด้านอื่น
  * เช่นสามารถบวกตัวเลขได้ไม่เกิน 9 *

  บางกลุ่มคนจะเรียกความฉลาดนี้ว่า * แหม่ม * หรือ * J Q K *
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  งง  อ่ะ

  มันคล้ายๆกันนะ

  PS.  ก็แค่อยากให้อ่าน http://my.dek-d.com/somwill/story/view.php?id=381824
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ได้ความรู้มากมายเลยนะคะ

  ขอบคุณมาก  ๆ ค่ะ

  ปกติก็รู้เเค่สองคิวเหมือนกัน

  แต่ต้องมีมากกว่าสองอีกนา...

  (ตอนนี้รู้แล้วด้วย) อิอิ


  PS.   ยินดีที่ได้มีวันนี้กับทุกคน (เด็กดี)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ลิเดีย
  ลิเดีย 124.121.135.248
  22 ก.ย. 51 13:29 น.
  ตระกูลชินวัตร พร่อง MQ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  หนูอีฟ
  หนูอีฟ 58.136.119.15
  22 ก.ย. 51 13:32 น.
  ขอบคุณมากเราได้รู้พวกQๆๆทั้งหลายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย  แต่แอ้เรามีกี่Qกันแน้เนี่ย รู้สึกว่าเหมือนเรามีหมดเลยอ่ะ8,17
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  - -
  22 ก.ย. 51 16:25 น.
  ครูชั้นสอน 26Q -"-
  ท่องกันไม่หวาดไหว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ ขอบคุณมากๆ เลยจ้า ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแล้วเรา
  PS.  Big Bang is V.I.P.*
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  เสี่ย
  เสี่ย 58.9.125.130
  22 ก.ย. 51 18:35 น.
  PQกะAQ เยอะสุดแระ  หึหึ


  ใครที่สนใจสินค้าคอนแท่คเลนส์จากเกาหลีแท้!!  
  คลิ๊ก>>> http://www.weloveshopping.com/shop/korea_shop/
  หรือติดต่อ korea_shop@windowslive.com ยินดีให้คำตอบแบบเป็นกันเองค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ข้อมูลจาก ? อยากรู้ๆ ^-^
  PS.   •๏• รักวุ่นๆของ5หนุ่มB5 •๏• ID:35470 CHAPTER.19 : 100% 1-2-3 :: LOVE --> ACTION ! ~ * ID:335410 CHAPTER.14 : 100% ไม่รับแอด MSN !
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แจกโปรแกรมสำหรับโกงวิวในHi5

  สนใจ กด

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ ความรู้ใหม่ ขอบคุณนะคะ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1157949
ชื่อกระทู้ : 6Q ที่ควรรู้!!! IQ-EQ-CQ-MQ-PQ-AQ + อีกQ^^

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: