การใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภท No 1197526


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุดมาเพิ่มองค์ความรู้กันดีกว่า.....


การใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภท
 

     1. พจนานุกรม (Dictionaries)
           คือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำ เช่น ชนิดของคำ ตัวสะกด การันต์ การอ่านออกเสียง ความหมายของคำ คำพ้อง คำตรงข้าม อักษรย่อและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับคำ

          การใช้พจนานุกรม มีหลักเกณฑ์ดังนี้

          1.1 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำ เช่น คำนี้แปลว่าอะไร เขียนสะกดอย่างไรเป็นคำประเภทใด เป็นต้น ให้ดูจากหนังสือประเภทพจนานุกรม
          1.2 ก่อนที่จะไปหาคำตอบจากพจนานุกรม ให้พิจารณาว่า คำที่สงสัยนั้นเป็นคำประเภททั่ว ๆ ไป หรือเป็นคำในสาขาวิชาใด หากทราบว่าเป็นคำในสาขาวิชาใด ก็ให้ค้นหาคำตอบจากพจนานุกรมเฉพาะสาขาวิชานั้น ๆ
          1.3 การใช้พจนานุกรมควรดูวิธีการใช้พจนานุกรมเล่มนั้น ๆ ก่อน ซึ่งโดยทั่วไปก่อนถึงตัวเรื่องของพจนานุกรม มักจะอธิบายวิธีออกเสียงคำ (Guide to Pronunciation) โดยบอกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ อธิบายคำย่อหรืออักษรย่อที่ใช้ (Abbreviations Use)
          1.4 ในภาคผนวกซึ่งอยู่ตอนท้ายของพจนานุกรมบางเล่ม มักจะมีเรื่องที่น่าสนใจ ผู้ใช้จะต้องสังเกตว่าพจนานุกรมเล่มใดมีภาคผนวกที่เด่น ๆ อะไรบ้าง อันจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากพจนานุกรมได้มากขึ้น
 
     2. สารานุกรม (Encyclopedia)
          คือ จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป ซึ่งบางเรื่องจะให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดไว้อย่างสมบูรณ์ แต่บางเรื่องก็ให้ความรู้อย่างคร่าว ๆ
          การใช้สารานุกรมมีหลักดังนี้
          2.1 เมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเรื่องราวยาว ๆ

          2.2 ก่อนจะค้นหาเรื่องที่ต้องการ ให้วินิจฉัยก่อนว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นอยู่ในสาขาวิชาใด เมื่อทราบแล้วว่าอยู่ในสาขาวิชาใด ให้ไปค้นหาจากสารานุกรมเฉพาะวิชานั้น ๆ

          2.3 แม้ว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นจะเป็นเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น ต้องการค้นเรื่อง "ครุฑ" ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิชาวรรณคดี หรือเรื่อง Interior Design ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิชาศิลปะ หรือเรื่อง Chemistry ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ก็อาจจะค้นหาได้จากสารานุกรมประเภททั่วไป เช่น สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน หรือ Encyclopedia Britannica หรือ The Encyclopedia Americana
          2.4 การค้นหาเรื่องจากสารานุกรม ควรค้นจากดัชนีเรื่อง (Subject Index)
 
     3. หนังสือรายปี (Yearbooks)
          เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว สถิติข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาอย่างสั้น ๆ โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์
          การใช้หนังสือรายปีมีหลักเกณฑ์ดังนี้
          3.1 เมื่อต้องการสารสนเทศที่ทันสมัยทันเหตุการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติต่าง ๆ เช่น ประชากรของลาวมีเท่าไร ใครเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก ประเทศใดส่งข้าวออกมากที่สุดในโลก ชายไทยที่เป็นหม้ายมีมากที่สุดในจังหวัดใด ฯลฯ ให้ดูหนังสือรายปี
          3.2 การค้นหาคำตอบจากหนังสือรายปี ต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นควรจะไปค้นจากหนังสือรายปีประเภทใด เช่น ต้องการค้นว่าประชากรของลาวมีเท่าไร คำถามนี้ ควรค้นจากหนังสือรายปีที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ เอาไว้ ซึ่งก็ได้แก่ Statesman's Yearbook ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับหน่วยงานใด สามารถค้นจากรายงานประจำปีของหน่วยงานนั้น และถ้าไปค้นเรื่องราวจากสารานุกรมแล้วพบว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างล้าสมัย ก็ให้ไปค้นจากหนังสือรายปีของสารานุกรมนั้น ๆ
     4. อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionary)
          อักขรานุกรมชีวประวัติ คือ หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติบุคคลสำคัญในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว ตำแหน่งหน้าที่การงาน และผลงานที่ดีเด่นของบุคคลเหล่านั้น
          การใช้อักขรานุกรมชีวประวัติมีหลักเกณฑ์ดังนี้
          4.1 เมื่อต้องการเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของบุคคล เช่น เกิดปีใด ตายปีใด แต่งงานกับใคร มีบุตรกี่คน มีผลงานที่สำคัญอะไรบ้าง ฯลฯ ให้หาคำตอบจากอักขรานุกรมชีวประวัติ
          4.2 ก่อนลงมือค้นหา ให้คิดเสียก่อนว่า ชีวประวัติของบุคคลที่ต้องการค้นนั้นเป็นใครชาติใด อาชีพอะไร ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อได้คำตอบแล้วจึงไปเปิดค้นหาชีวประวัติของบุคคลนั้น
     5. นามานุกรม (Directories)
          นามานุกรม อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าทำเนียบนาม เป็นหนังสือที่รวบรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล องค์การ สถานทูต กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ มักจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อบุคคลหรือหน่วยงาน และอธิบายถึงชื่อนั้น ๆ โดยบอกตำบลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
                    สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์
                    The Siam Directory, the Book of Facts & Figure.
     6. หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์(Geographical Sources)
          หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่นตำแหน่งที่ตั้ง ลักษณะ ในบางครั้งมีแผนที่และภาพประกอบไว้อย่างชัดเจน หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์
          แบ่งย่อยได้ 3 ประเภท คือ
          6.1 อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Gazetteer) เป็นหนังสือที่กล่าวถึงชื่อทางภูมิศาสตร์ เช่น เมือง ประเทศ ทวีป มหาสมุทร ห้วย หนอง คลอง บึง ภูเขา แม่น้ำ สถานที่สำคัญ ๆ โดยจัดเรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ที่ควรรู้จักได้แก่
          6.2 หนังสือนำเที่ยว (Guide Books) เป็นหนังสือคู่มือสำหรับการท่องเที่ยว ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่น่าเที่ยว น่าศึกษา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่พักอาศัยค้างคืน การคมนาคม และอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว มักจะมีภาพ แผนที่ และแผนผังประกอบ
          6.3 หนังสือแผนที่ (Atlasses) เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตของทวีป ประเทศ เมือง มหาสมุทร ทะเล แม่น้ำ ภูเขา ฯลฯ โดยใช้สีและสัญลักษณ์แทนคำอธิบาย นอกจากนั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับ สภาพพื้นที่ จำนวนประชากร จำนวนน้ำฝน ความหนาแน่นของประชากร
     7. หนังสือคู่มือ(Handbooks)
          
เป็นหนังสือที่ให้คำตอบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหลายอย่างที่เกี่ยวกับวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น หนังสือคู่มือวิชาเคมีจะบอกสูตร กฎต่าง ๆ และตาราง ฯลฯ ที่มีใช้ในวิชาเคมี หนังสือคู่มือซ่อมรถยนต์ ก็จะมีคำอธิบายในการซ่อมส่วนต่างของรถยนต์ พร้อมทั้งรูปภาพแสดงถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็นต้น
 
     8. สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication)
          
คือหนังสือหรือเอกสารที่ทางรัฐบาล และหน่วยงานราชการต่าง ๆ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ แสดงถึงผลงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว ความก้าวหน้าของหน่วยงานและแขนงวิชาที่หน่วยงานนั้นเกี่ยวข้อง ตลอดจนหนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พิมพ์โดยกระทรวง ทบวง กรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม จัดว่าเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาลทั้งสิ้น สิ่งพิมพ์รัฐบาลจะให้ประโยชน์ในด้านเป็นหนังสืออ้างอิงได้ เพราะให้ความรู้ที่เป็นความรู้ชั้นแรก ทันต่อเหตุการณ์และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะในด้านสถิติต่าง ๆ สิ่งพิมพ์รัฐบาลที่ควรรู้จัก ได้แก่
          8.1 ราชกิจจานุเบกษา
          8.2 รายงานประจำปีของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี ของกรมการข้าว รายงานประจำปีของกระทรวงศึกษาธิการ
 
     9. หนังสือบรรณานุกรม (Bibliography)
          หนังสือบรรณานุกรม คือ สิ่งพิมพ์ที่รวบรวมรายชื่อหนังสือหรือบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีวิธีการจัดทำและเรียบเรียงให้สะดวกในการใช้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบว่ามีหนังสืออะไร หรือบทความใดบ้างในหัวเรื่อง (Subject Heading) ที่เขาต้องการศึกษาค้นคว้า หรือในยุคสมัยนั้น ๆ มีผลงานด้านการเขียนหนังสือหรือบทความอะไรบ้าง
 
     10. หนังสือดรรชนีวารสาร (Periodical Index)
          หนังสือดรรชนีวารสาร เป็นคู่มือสำหรับใช้ในการค้นหาบทความจากวารสารต่าง ๆ ดรรชนีวารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ และจัดเรียบเรียงไว้ตามรายชื่อผู้แต่ง ชื่อบทความ และหัวเรื่อง
 
     11. หนังสือธรรมดาจัดเป็นหนังสืออ้างอิง (Borderline Book)
          ห้องสมุดบางแห่งอาจนำหนังสือที่มีลักษณะและเนื้อหาทั่วไปมาจัดทำเป็นหนังสืออ้างอิงตามความจำเป็นของแต่ละที่ หนังสือกลุ่มนี้อาจมีชื่อเรียกประเภทแตกต่างกันไป เช่น หนังสือคาบเกี่ยว หนังสือคาบเส้น หรือเรียกทับศัพท์ว่า หนังสือบอร์ดเดอร์ไลน์ หนังสือในกลุ่มนี้ได้แก่
          11.1 ประชุมพงศาวดาร เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพงศาวดาร ตำนานต่าง ๆ เรื่องราวของชาติไทย และจดหมายเหตุ
          11.2 ลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ใช้สืบต่อกันมา
          11.3 สาส์นสมเด็จ เป็นหนังสือรวมลายพระหัตถ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรง
ราชานุภาพและสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีโต้ตอบระหว่างกัน ซึ่งเป็นความรู้มากมายหลายด้าน เช่น โบราณคดี วรรณคดี ประวัติศาสตร์ การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม ชีวประวัติ ศาสนา เป็นต้น
          11.4 ราชกิจจานุเบกษา เป็นวารสารที่ตีพิมพ์กฎหมายซึ่งรัฐบาลประกาศใช้ อันได้แก่ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา ประกาศ กฎกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ
          11.5 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท
      Credit  By : 


http://wbc.msu.ac.th/ge/1299108/section4_2.htm


PS.  นิยายใหม่เร็วๆนี้!!

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 23:22 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

16 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ววว!!!
  thx มากมายก่ายกองเป็นยองไย..

  >____<''
  มาให้กอดซักทีซิน้องเลิฟ
  -/กอดๆ


  PS.  cuz,, i'm.. " Piche.Wa • in da :: Dollarz.. 'paf€ ♥ "
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ยัยตัวร้าย
  ยัยตัวร้าย 118.172.49.115
  27 ก.ค. 52 14:07 น.
  สวยมาก3
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  บุคคลต้องห้าม
  บุคคลต้องห้าม 118.172.49.115
  27 ก.ค. 52 14:07 น.
  ทำไมเยอะจังง่ะ107
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  คนที่ถูกลืม
  คนที่ถูกลืม 118.172.34.55
  30 ก.ค. 52 14:06 น.
  ทำไมเยอะ7
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เด็กมก.
  เด็กมก. 158.108.158.138
  30 ก.ย. 52 12:31 น.
  ขอบคุณค่ะ..............
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  .....
  8 พ.ย. 52 15:59 น.
  ขอบคุณค่ะ.....^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  sefsef
  sefsef 58.10.143.33
  21 ม.ค. 53 13:59 น.
  ไมได้เรื่องเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  หดหกดเหกดเ
  หดหกดเหกดเ 125.27.176.219
  23 ม.ค. 53 14:44 น.
  คอบคุงคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ใจจ้า
  ใจจ้า 58.64.114.214
  30 ม.ค. 53 21:53 น.
  ขอบคุนมากๆ  ช่วยได้เยอะเลย เดี๋ยวจาเอาคะแนนมาฝาก อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  เซฮาย
  เซฮาย 125.24.219.86
  31 ม.ค. 53 16:02 น.
  ก็ดีเนอะจากคนจางหวาดกาสินจร้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  nnnn
  nnnn 110.49.178.135
  15 มิ.ย. 53 23:01 น.
  เยอะจังแต่ละเอียดดีง่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  มิ้ง
  มิ้ง 115.87.198.141
  11 ก.ค. 53 17:14 น.
  ขอบคุณมากๆๆๆ

  เหมื่อนในหนังสือที่ อาจารย์เราให้หาแป๊ะเลย

  สงสัยเล่มเดียวกัน อิอิ

  จาเอาคะแนนมาฝากนะมิ้ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  yuyee
  yuyee 117.47.13.6
  16 ส.ค. 53 13:41 น.
  บรรยายได้ดีมาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  อั้มเขาทะลุ
  อั้มเขาทะลุ 182.93.206.150
  4 มี.ค. 54 13:00 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  เค้ก
  เค้ก 125.26.203.205
  2 ส.ค. 54 23:22 น.
  ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ปิ่น
  ปิ่น 122.154.140.131
  1 ส.ค. 56 09:04 น.
  ก็ดีค่ะเยี่ยมพูดไม่ออก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1197526
ชื่อกระทู้ : การใช้หนังสืออ้างอิงแต่ละประเภท

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: