คุณรู้จัก หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี มศว ดีแค่ไหน????? ต่างจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่อื่นอย่างไร No 1201187


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

สวัสดีครับน้องๆที่มีใจรักในวิชาชีพครู
และก็ใกล้ช่วงที่จะแอดมิสชั่นกันอีกแล้ว
วันนี้ก็ขอแนะนำหลักสูตร กศ.บ. 5 ปี มศว กันหน่อยแล้วกันนะครับ

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีหลายคำถามถามว่า 
1. การเรียนจะต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นหรือไม่ เพราะทราบว่าคณะที่เรียนอยู่ไม่ได้สังกัดในคณะศึกษาศาสตร์?
ตอบ
  การเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
- หลักสูตรครู 5 ปีที่ มศว ของเราเป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้น(เป็นหลักสูตรของ มศว นันเอง) ซึ่งต่างจากที่อื่นๆหลักสูตรจะเป็นของคณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ เช่น จุฬาฯ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) ก็จะเป็นหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ หรือ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร กศ.บ. ก็จะเป็นหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์
- การเรียนวิชาเอก ที่ มศว จะเรียนที่คณะที่ตนเองสังกัด ไม่ว่าจะเป็นวิชาเอกและวิชาการสอนในสาขาวิชานั้นๆ เช่น วิชาภาษา หรือวิชาการสอนภาษาจะเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาการสอนคณิตศาสตร์จะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆวิชาเอกจะเรียนที่คณะอื่น แต่วิชาที่เป็นการสอนจะเรียนที่คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
- การเรียนวิชาชีพครู ที่ มศว สอนโดยคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ เรียนทั้งหมด 50 หน่วยกิต ซึ่งจะรวมไปถึงการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 ด้วย เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

2. อยากทราบว่า กศ.บ. 5 ปี มศว มีวิชาเอกอะไรบ้าง และสังกัดคณะไหนบ้าง?
ตอบ
กศ.บ. 5 ปี มศว มีทั้งหมด 15 วิชาเอก แยกไปสังกัดใน 6 คณะ ดังนี้
1. คณะศึกษาศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิตระดับปริญญาตรี 3 วิชาเอก
    - การประถมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
    - จิตวิทยาการแนะแนว(กศ.บ. 5 ปี)
    - เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
2. คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 2 วิชาเอก 
     - ภาษาไทย(กศ.บ. 5 ปี)
     - ภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี)
3. คณะสังคมศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 1 วิชาเอก
    - สังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
4. คณะวิทยาศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 5 วิชาเอก
    - คณิตศาสตร์(กศ.บ. 5 ปี)
    - วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา(กศ.บ. 5 ปี)
    - วิทยาศาสตร์-เคมี(กศ.บ. 5 ปี)
    - วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์(กศ.บ. 5 ปี)
    - วิทยาศาสตร์ทั่วไป(กศ.บ. 5 ปี)
5. คณะพลศึกษา มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 3 วิชาเอก
    - พลศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
    - สุขศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
    - สุขศึกษา(กศ.บ. 5 ปี) ระบบเอก-โท
6. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดสอนนิสิต กศ.บ. 5 ปี 1 วิชาเอก 3 สาขา
    - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)
    - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย/ ดนตรีสากล(กศ.บ. 5 ปี)
    - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

3. วุฒิที่ได้คือวุฒิอะไรกันแน่?
ตอบ ชื่อภาษาไทย วุฒิปริญญาการศึกษาบัณฑิต (วิชาเอกที่จบ)
         ชื่ออักษรย่อภาษาไทย กศ.บ. (วิชาเอกที่จบ)
         ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (สาขาที่จบ)
          ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Ed.(สาขาที่จบ)

4. หลักสูตรการเรียน กศ.บ. 5 ปี มศว เป็นอย่างไร?
ตอบ  ต้องเรียนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต ระยะเวลา 10 ภาคเรียน(5 ปี)
         ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป                         
                         อันได้แก่ในหมวด มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ บูรณาการ และวิชาเลือก
         ชั้นปีที่ 1 - 4 เรียนวิชาหมวดวิชาเอก ที่คณะที่ตนเองสังกัด
                              เรียนวิชาหมวดวิชาชีพครู ที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว
                              เรียนวิชาหมวดวิชาโท ตามที่ตนเองเลือก
                              (วิชาโท เฉพาะวิชาเอกภาษาไทย กศ.บ.5ปี วิชาเอกภาษาอังกฤษ กศ.บ.5ปี)
         ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 
                        - โดยที่ต้องสอนโรงเรียนสาธิต(สาธิต มศว ประสานมิตร และสาธิต มศว ปทุมวัน) 1 เทอม 
                        - และโรงเรียนทั่วไปในเขตของ มศว อีก 1 เทอม เช่น โรงเรียนสายน้ำผึ้ง บดินทรเดชา หอวัง สายปัญญา เป็นต้น

5. จบแล้วทำงานอะไร?
ตอบ หลักๆแล้วก็ต้องตอบว่าไปเป็นครูแน่นอน แต่ถ้าหากรักความก้าวหน้าก็ควรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นสำหรับผู้ที่สามารถค้นพบตัวเองว่าไม่ชอบในวิชาชีพครูก็สามารถเบนตัวเองไปทำอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนมาก็ได้ เช่นจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ.5ปี) อาจจะไปประกอบอาชีพล่ามหรือนักแปลก็ได้ เป็นต้น 
          - สำหรับผู้ที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ก็สามารถเป็นครูในโรงเรียน อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูสอนในโรงเรียนกวดวิชา นักวิชาการ นักวิจัย เป็นต้น

6. เข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้อย่างไร?
ตอบ
1. สอบตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครประมาณเดือนกันยายนของทุกปี และสอบช่วงเดือนพฤศจิกายน
         2. สอบตรงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(เฉพาะนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และ ปทุมวัน)
         3. คัดเลือกในระบบแอดมิสชั่น โดยต้องสอบวิชาเฉพาะความถนัดทางวิชาชีพครู รหัส 39 / PAT 5 (เริ่มปี 2553)

7. สถานที่เรียน เรียนที่ไหน?
ตอบ
  - นิสิต กศ.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ
             ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
          - นิสิต กศ.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 2 - 4 
             ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 
          - นิสิต กศ.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา
** หมายเหตุ
- นิสิต กศ.บ. 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(ยกเว้นวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. 5 ปี)
   ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร) ตลอดหลักสูตร
- นิสิต กศ.บ. 5 ปี คณะพลศึกษา
   ชั้นปีที่ 1 -2 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
   ชั้นปีที่ 3-4 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
    ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอน

8. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหน?
ตอบ
1. www.swu.ac.th 
         2. http://my.dek-d.com/pk473/story/view.php?id=346764 (สามารถเข้าไปตั้งกระทู้สอบถามได้)


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 19:30 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

23 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  KooM
  5 ธ.ค. 51 09:12 น.
  สมัครสอบไปแล้วค่ะ >< กำลังรอผลอยู่เลย

  อยากเรียนจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี) มากๆ


  เพี้ยง!!!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  Zii-Ro
  5 ธ.ค. 51 10:27 น.
  สมัคร กศ.บ. ภาษาไทย 5 ปี ค่ะ

  อยากเรียนมาก ๆ ๆ ๆ ๆ

  แต่รับแค่ 25 คนเอง

  26 ธ.ค. ก้อจะประกาศผลแร้ว..

  ลุ้นมากกกก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็จบภายใน5ปี

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  puy
  puy 118.172.228.172
  5 ธ.ค. 51 20:14 น.
  ง่าๆๆ
  ทามงายดรีหล่ะ
  ยุแค่ ม.5 ยุเลย
  แต่อยากสอบปีนี้อ่า
  แฮะๆ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ครู
  8 ธ.ค. 51 14:11 น.
  แต่เท่าที่เหน...พวก(กศบ)..ของมศว.

  ที่ไปอยู่คณะอื่น เช่น  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

  รู้สึกว่า....เค้ารักคณะอื่นมากกว่าศึกษาฯซะอีก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  นิสิตครู มศว
  นิสิตครู มศว 202.176.112.134
  9 ธ.ค. 51 23:26 น.
  ตอบความเห็นที่ 6
  ไม่ใช่เรื่องแปลกค้าบ

  เรียน กศ.บ. 5 ปี มศว ถึงจะสังกัดคณะไหน
  .....แต่ใจยังเป็นครู.....

  ก็มิใช่เรื่องแปลกอ่าค้าบบบบบ

  อ้อ

  มศว ไม่มีจุดนะครับ
  คน มศว  รู้กันดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  หัวบอน
  หัวบอน 202.28.62.245
  10 ก.พ. 52 12:34 น.
  ตอบความเห็นที่ 6

  ที่เค้ารักคะอื่นมากกว่าศึกษาฯมันก็มีหลายเหตุผลนะครับ
  ไม่ว่าจะอะไรก็ตาม

  สุดท้าย เราเหล่า กศ.บ. 5 ปี ก็ไปเป็นครูเหมือนกัน

  แต่อยากจะบอกว่า
  ผมเป็นคนหนึ่งที่ภูมิใจใน กศ.บ. มศว มากที่สุด
  และถึงจะสังกัดคณะไหนก็ตาม แต่บอกไว้เลยว่า

  การทำงานกับคณะที่ตนเองสังกัดคือหน้าที่
  แต่การที่ผมทำงานกับศึกษาศาสตร์ คือความรักและความสมัครใจครับ

  จะเป็นไงก็ช่างเขา แต่พวกเราคือ กศ.บ. ครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ตาล
  6 เม.ย. 52 21:07 น.
  ถ้ากศ.บ.เคมีนี่เรียนที่ประสานมิตรทั้ง5ปีเลยป่าวคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  กัน
  กัน 125.26.61.51
  1 พ.ค. 52 10:57 น.
  ทำไมต้องไปเรียนที่องครักษ์1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  swu
  7 พ.ค. 52 19:18 น.
  ตอนแรกเราก็ไม่อยากไปเรียนที่องครักษ์หรอก

  แต่พอไปเรียนแล้ว ไม่อยากกลับมาเรียนที่ปนะสานมิตรเลย ลองไปดู
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  อภินันท์
  อภินันท์ 61.7.231.122
  26 พ.ค. 52 10:22 น.
  อยากเรียนโปรแกรม วิชา การสอนสังคม ศึกษา มัธยมศึกษา  มาก.........
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ต่างแดน
  ต่างแดน 222.123.136.224
  7 ธ.ค. 52 20:53 น.
  อยากเรียนมศว เหมือนกันๆ  แต่แอดกลาง รับตั้ง 10 คน
  เหอๆ เศร้าใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ทราย
  ทราย 61.19.65.125
  16 ธ.ค. 52 12:56 น.
  คณะสังคมศาสตร์ เอก สังคม พอปี2-4เรียนที่ประสานมิตรตลอด แน่ๆๆหรือเปล่าอะคะ หนูต้องการคำตอบมากๆๆเลยคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  นกน้อย
  นกน้อย 61.7.240.166
  2 ก.พ. 53 14:07 น.
  เด็ก ศิลป์คำนวณ เรียน เอกคณิต ได้มั้ยคับ....
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  เด็กตจว.
  เด็กตจว. 117.47.153.4
  12 พ.ค. 53 17:34 น.
  ถ้าเราอยู่ชั้นปี  5  
  แล้วโรงเรียนที่เราจะต้องไปฝึกสอนน่ะ
  อยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ใน  กทม.ครับ
  อยากเรียนวิชาเอกภาษาไทยเป็นอย่างมาก
  (ข้อสอบยากหรือเปล่าก็ไม่รู้  แต่อยากเรียน  มศว.)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  รุ่นพี่
  รุ่นพี่ 58.8.136.56
  4 พ.ย. 53 16:59 น.
  สอนที่ กทม.นี่แหละค่ะ

  จะสอนที่สาธิตในเครือ มศว 1 เทอม และสอนโรงเรียนอื่นอีก 1 เทอมค่ะ

  พี่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ 6 นะคะ ^^

  พี่เพิ่งจบปีนี้ แต่จบครูวิทยาศาสตร์นะคะ พี่ภูมิใจกับการที่ จบครู มศว จ้าาา

  มาเรียนกันเถอะที่นี่มีอะไรดีดีอีกเยอะนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  เวิลด์
  เวิลด์ 223.205.213.202
  8 ก.พ. 54 19:59 น.
  สังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

  จบเป็นครูไหมครับๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็นครูสิครับ กศ.บ ก้อเหมือน กับ ค.บ ศษ.บ แหละ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  มงคลชัย
  มงคลชัย 1.46.246.209
  19 เม.ย. 54 09:28 น.
  อยากเปนครูของ มศว  จัง  ต้อสู้ๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  JarMin
  JarMin 203.147.53.73
  4 มิ.ย. 54 00:01 น.
  อยากเรียน กศ.บ.5 ปีมากๆเลยค่ะ ต้องติวอะไรพิเศษก่อนสอบตรงมั้ยค่ะพี่ๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1201187
ชื่อกระทู้ : คุณรู้จัก หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี มศว ดีแค่ไหน????? ต่างจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และคณะศึกษาศาสตร์ ที่อื่นอย่างไร

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: