สาขาวิชาภูมิศาสตร์ Geography - มช. คณะสังคมศาสตร์ จบมาได้ วทบ. No 1223642


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

Department of Geography, Faculty of Social Sciences , Chiang Mai University.
ภาควิชา
ภูมิศาสตร์


เป็น หนึ่งในสามภาควิชา ในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2507 พร้อมกับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"เป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งแรกของประเทศไืทย"
ปัจจุบันภาควิชามีคณาจารย์ 18 ท่าน
้มีการเปิดสอนหลักสูตรใน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
โดยหลักสูตรปริญญาโทเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525

ที่ตั้ง

ชั้น 3  อาคาร 1  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่   50200

ประวัติความเป็นมา
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทำการสอนสาขาภูมิศาสตร์เป็นวิชาเอก ตั้งแต่ พ
. ศ.2507
ซึ่งเป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดทำการสอน
และผลิตบัณฑิตสาขาภูมิศาสตร์โดยตรงเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ผู้ที่เรียนจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์)  วทบ.

นอกจากการสอนระดับปริญญาตรีแล้ว 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ยังได้เปิดสอนระดับปริญญาโทอีกด้วย 
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525 เป็นต้นมา  ผู้ที่เรียนจบได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)   
และตั้งแต่ปีการศึกษา 2547  มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทภูมิสารสนเทศ 
และหลักสูตรปริญญาดุษฎี บัณฑิตสังคมศาสตร์ (ภูมิศาสตร์)

ปรัชญา
ทำ การสอนและเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์
การจัดการทางพื้นที่ทั้งทางกายภาพและมนุษย์
การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง
 
เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเหมาะสม  ภายใต้ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ

ปณิธาน
เชื่อม โยงความหลากหลายขององค์ประกอบทางธรรมชาติ  
และกิจกรรมของมนุษย์สู่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ และเป็นแนวทางของการพัฒนา การจัดการ ตลอดจนการอนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

วิสัยทัศน์
ภาค วิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มุ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนและการวิจัยทางด้านภูมิศาสตร์ 
การจัดการทางพื้นที่  สิ่งแวดล้อม   ทั้งในระดับท้องถิ่น 
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนานาชาติ


หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ในภาควิชาภูมิศาสตร์ เน้นเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
โดยเฉพาะการให้ความรู้ที่หลากหลายในเชิงหลักการ ทฤษฏี รวมถึงการใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการอธิบาย
และวิเคราะห์ความหลากหลายในการเกิดของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ในกรอบวิธีการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์

หลักสูตรนี้ยังรวมไปถึง การประยุกต์ การนำไปใช้ของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคนิควิธีการทางด้านคอมพิวเตอร์ ในส่วนของการวิเคราะห์ขอ้มูล การออกแบบและการเขียนแผนที่
และยังรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลจากการศึกษาในหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษามีความสามารถที่จะนำความรู้ความ เข้าใจไปประยุกต์ใช้กับงานด้านสำรวจ
ด้านวางแผน การแก้ปัญหา และการพัฒนาการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในแต่ละลักษณะพื้นที่
เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ผลที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาการจำลองเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และยังสามารถที่จะนำผลที่ได้ไปใช้ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

บัณฑิตที่จบสาขาภูมิศาสตร์แล้ว
จะสามารถหางานทำได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่
สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเมืองและชนบทโดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เป็น
เครื่องมือ ตลอดจนการวิเคราะห์และวางแผนภูมิภาคและสามารถเป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากพื้นฐานความรู้ที่ได้รับนั้น ครอบคลุมทั้งระบบธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

     
มหาบัณฑิตที่จบสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐบาล เอกชน และองค์กรเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการทางพื้นที่ สิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนา การพัฒนาเมืองและชนบท
ตลอดจนวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาภูมิภาค และการจัดสร้างและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
อีกทั้งยังสามารถเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและเป็นนักวิจัยที่มี ประสิทธิภาพ
มีความชำนาญในการทำงานแบบผสมผสานองค์ความรู้ทั้งด้านระบบธรรมชาติ ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น
ร่วมกับความชำนาญทางเทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม


เว็ปบอร์ด ของ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิ๊กก!!มาร่วมเป็น  ลูก หยาด น้ำ ฟ้า  กัน นะคะะ


จบมาได้ วทบ. วิทยาศาสตร์บัฒฑิต
นะคะ


http://www.soc.cmu.ac.th/~geo/index.html  เว็ปไซต์ ภาควิชา ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะนี้ น่าสนใจมากก   รุ่นพี่ที่นี่น่ารัก  ดูแลน้องๆดีมาก
ใครสนใจก็ลองพิจารณา เลือก เข้ามาเรียนได้นะจ้าาา
หุหุ^^

PS.   ดีจังค่ะค้ะ ว่างๆก้อเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะจ้า

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:35 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

12 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  อยากเปนลูกหยาดน้ำฟ้าจัง
  อยากเปนลูกหยาดน้ำฟ้าจัง 124.157.235.58
  19 ม.ค. 52 22:49 น.
  กรี๊ดดดดด คณะและมหาลัยที่ใฝ่ฝัน แต่กลัวไม่ติดจัง -*-  อยากเรียนภูมิมากๆๆ อยากรู้ว่าเรียนยากป่าว เอ่อ หมายถึงพวกวิชาเอกอ่ะ ต้องเรียนวิทย์ หรืออะไรที่เกี่ยวกะวิทยาศาสตร์เยอะป่าวว


  ตอบหน่อยนะคะ สนใจจิงๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ก็มีเรียนตัวธรณีนะคะ ปี 1 เทอม 2


  มีตัว ของ คณะวิศวะบ้าง เกี่ยวกับ Surway


  และก็มีเรียนเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการออกแบบแผนที่ บ้างค่ะ


  ไม่อยากหรอกค่ะ ส่วนวิชาคณิต อังกฤษ อะไรแบบนี้ก้อมีเรียนนะคะ


  ไม่มีแคลคูลัสแน่นอนค่ะ ฟันธงง!!  อิอิ สู้ๆ กันต่อไปนะคะ  PS.   ดีจังค่ะค้ะ ว่างๆก้อเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะจ้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  mee
  mee 222.123.182.165
  19 ส.ค. 52 00:53 น.
  เราก้อเด็กภูมิฯเหมือนกันค้าาบ...งแต่ภูมิ ม.สงขลานครินทร์..จ้าาา
  ไงก้อมาเรียนได้น่าาาา....ตอนนี้ระบบภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศกำลังบูมอยู่....
  เนื่องจากประเทศไทยมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรสิ่งแวดล้อม....เป็นแห่งแรกของอาเซียนก้อว่าได้...อิอิ
  เราก้อไปฝึกงานที่...สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)ซึ่งหน่อยงานเป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลัก
  เกี่ยวอวกาศและภูมิสารสนเทศ....
  เรียนเอกนี้..บอกคำเดียวเลยว่า....งานเพียบ...ตั้งแต่ อบต. ถึงระดับ...กรมเลยแหละ...
  ที่บ้านเราขาดผู้เชี้ยวชาญด้านนี้อยู่มาก..น้องๆก้อคงจะไม่มองข้ามสาขานี้น่ะ..เวลาเลือก..เอ็น....
  ถ้ามีอะไรก้อ...โทรมาปรึกษาได้น่ะ....089-46388778
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  iimint
  iimint 1.46.47.182
  22 ม.ค. 54 17:17 น.
  สายศิษย์สามารถเรียนสังคมภูมิศาสตร์ได้มั้ยคะ

  อยากเรียนเหมือนกัน

  ช่วยตอบหน่อยนะคะ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  GEO-CMU
  GEO-CMU 202.28.27.6
  3 ต.ค. 54 16:28 น.
  เรียนได้ค่ะ  แต่รอบโควต้า17 จังหวัดภาคเหนือ จะสมัครสอบได้เฉพาะสายวิทย์เท่านั้น

  ส่วนสายศิลป์ที่อยากเรียนต้องลงรอบแอดค่ะ

  สมัครกันเยอะๆนะ  มาเป็น "ลูกหยาดน้ำฟ้า"  ด้วยกัน   ภูมิศาสตร์ เรา"แน่น"นะ

  ปล. อยากรู้ว่าอะไรแน่น ต้องมาเรียนเองจ๊ะ....  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  dada
  dada 115.67.231.238
  10 พ.ค. 56 00:25 น.
  ตอนนี้สอบติดแล้ว อยากรูค่าเทอมค่ะแพงมั้ยคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  Chokey Wei
  Chokey Wei 118.172.225.8
  11 พ.ค. 56 13:37 น.
  ข้างบนเหมือนผมเลย ผมสอบได้คณะนี้เหมือนกันเลย กำลังจะถามเหมือนกันว่าค่าเทอมเท่าไหร่
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  dada
  dada 110.171.192.230
  12 พ.ค. 56 13:35 น.
  ใช่ๆ ติดเหมือนกัน หลักสูตรนานาชาติด้วยนะ น่าจะแพง ว่าแต่กี่บาทอยากรู้มากๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  หมูมิ้นท์
  หมูมิ้นท์ 110.49.227.15
  1 ก.ค. 56 19:00 น.
  ภาคอีสานอยากเข้า มีทางไหนบ้างคะ อยากเข้ามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  Tiw DK
  Tiw DK 118.172.105.87
  18 ม.ค. 57 18:38 น.
  ผมอยากทราบว่าตอนสอบตรงนี้ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง อ่ะครับ
  ผมอยากเรียนมากๆๆๆๆๆๆ ค้าบบบบบ
  โกรธแล้วนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  ภูมิศาสตร์ มช.
  ภูมิศาสตร์ มช. 202.28.250.119
  18 เม.ย. 57 21:05 น.
  ถ้าเป็นโควต้าภาคเหนือ ก็สอบของข้อสอบสายวิทย์ค่ะ แต่ตอนนี้ก็ต้องรอเเอดมิดชั่นนะ รู้สึกใช้แค่ เพท 1 และก็เกทนะ มีคะแนนโอเน็ตกับเกรดด้วย ส่วนเปอร์เซ็นการคิดคะแนน ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1223642
ชื่อกระทู้ : สาขาวิชาภูมิศาสตร์ Geography - มช. คณะสังคมศาสตร์ จบมาได้ วทบ.

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: