มารู้จัก...โครงการเรียนฟรี 15 ปีกันเถอะ No 1273679


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

มารู้จัก...โครงการเรียนฟรี 15 ปีกันเถอะหลังคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติไฟเขียวกับนโยบาย "เรียนฟรี 15 ปี" อย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก พร้อมๆ กับเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับให้ทราบกันค่ะ


ที่มาของโครงการ

           "โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้มากกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด" เป็นนโยบายที่รัฐบาลแถลงเป็นคำมั่นไว้ต่อรัฐสภา 

           คำว่า ฟรี 15 ปี คือ ฟรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่าเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือมากขึ้นโดยผู้ปกครองจ่ายลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 30 ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมีใบประกาศเกียรติคุณให้ โดยเงินจำนวนนี้จะนำไปพัฒนาโรงเรียนที่ด้อยโอกาสพัฒนาถึง 600 โรงเรียนทั่วประเทศ

          
โดยในส่วนของงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน คือ 

           • ค่าเล่าเรียน• แบบเรียน• เสื้อผ้า

           • ค่าอุปกรณ์การเรียน • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

       โดยจะได้รับเงินสดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน คือ ค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียน
            
           ทั้งนี้ โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นโครงการที่นอกจากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการลงทุนด้านปัญญา ยังเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม โดยมีกำหนดการเปิดใช้คือ เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2552

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
  
สาระสําคัญของนโยบาย
      คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน (เพิ่มเติมสําหรับการศึกษาของเอกชน) หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี


        สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้…

           • ค่าหนังสือเรียน 4,203,370,800 บาท

           • ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,531,983,800 บาท

           • ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3,158,678,100 บาท

           • ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2,117,506,400 บาท

           • รวมทั้งสิ้น 11,011,539,100 บาท

           ซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียด ดังนี้
   

    หนังสือเรียน

      

หนังสือเรียนมีรายละเอียดดังนี้

           1. ระดับก่อนประถมศึกษา ใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวัย

           2. ระดับประถมศึกษา และระดับมั ธยมศึกษา ใช้หนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น โดยมีอัตราค่าหนังสือดังนี้ . . .

           • ก่อนประถมศึกษา 200.00 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 483.20 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 347.20 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 365.60 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 580.00 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 424.00 บาท/คน

           • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 496.00 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 739.20 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 564.80 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 560.00 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,160.80 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 805.60 บาท/คน

           • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 763.20 บาท/คน

อุปกรณ์การเรียน

         อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นสําหรับนักเรียน ประกอบด้วย แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT (CD) สําหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกระดาษ A4 สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ สําหรับผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาในอัตรา ดังนี้

           • ก่อนประถมศึกษา 100 บาท/ภาคเรียน

           • ประถมศึกษา 195 บาท/ภาคเรียน

           • มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน

           • มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/ภาคเรียน
  
เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ, กางเกง และกระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี ในอัตรา

           • ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน

           • ประถมศึกษา 360 บาท/คน

           • มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน

           • มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน

           • อาชีวะศึกษา 1,000 บาท/คน

           กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้ กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่ต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าที่กําหนด วงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพียง 1 ชุด 

           อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองมีสิทธิจะเลือกซื้อชุดนักเรียนของร้านค้าใดก็ได้ หรือจะรวมกลุ่มกันจ้างกลุ่มแม่บ้านในชุมชนตัดเย็บให้ก็ได้ เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์การเรียน ผู้ปกครองจะเลือกซื้ออุปกรณ์ประเภทใดก็ได้ ไม่มีการบังคับ กระทรวงแค่ให้แนวทาง โดยจัดทำรายการแนะนำอุปกรณ์ที่ควรซื้อ โดยจะแบ่งจ่าย 2 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษา จัดขึ้น ประกอบไปด้วย

           1. กิจกรรมวิชาการ 
           2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
           3. ทัศนศึกษา 
           4. การบริการสารสนเทศ/ICT 

           ทั้งนี้ ในการพิจารณากําหนดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการพิจารณา โดยที่ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ สำหรับงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต่อนักเรียน 1 คน มีดังนี้

           • ก่อนประถมศึกษา 215 บาท/ภาคเรียน

           • ประถมศึกษา 240 บาท/ภาคเรียน

           • มัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท/ภาคเรียน

           • มัธยมศึกษาตอนปลาย 475 บาท/ภาคเรียน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

           2. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน เนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน

           3. สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

           4. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนําเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันในเรื่องอื่นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง

           อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ไปคิดระบบป้องกันเรื่องนี้ โดยอาจกำหนดให้ผู้ปกครองต้องนำใบเสร็จ หรือชุดนักเรียนที่ซื้อมายืนยันกับโรงเรียน รวมทั้งให้คิดระบบติดตามตรวจสอบด้วย โดยอาศัยกลไกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

           นอกจากนั้นจะให้มีการรณรงค์ให้นักเรียนที่สามารถช่วยตัวเองได้สละสิทธิ์ในการรับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน โดยมีเป้าหมายว่า จะนำเงินที่เหลือจากการสละสิทธิ์ไปใช้พัฒนาโรงเรียนด้อยโอกาส และยากจนทั่วประเทศ

           นอกจากนี้คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการ กพฐ. ได้ตั้งคณะติดตามการดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ขึ้นไป เพื่อวิเคราะห์คำถามต่างๆ เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลและแก้ไขปัญหาด้วย ตลอดจนจะเปิดศูนย์อำนวยการ เพื่อเผยแพร่และตอบคำถามต่างๆ โดยจะมีการนำคำถามยอดฮิตลงในเว็บไซต์ obec.go.th ของ สพฐ. ทั้งนี้หากผู้ปกครองและนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สายด่วนการศึกษา 1579


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  
obec.go.th


PS.  ความรักทำให้คนตาบอดแต่สุดยอดของคนตาบอด ก้อคือ ความรัก

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 16:42 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

3 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อืม...ก็ดี

  แต่ข้องใจร.ร.รัฐฟรี100%แฮะ


  PS.  ความจริงกับความฝันย่อมมีเส้นทางมาบรรจบ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  + ไอเจ้า 230 บาท  ค่าอุปกรณ์,,ถ้าเกิดเอาไปซื้ออุปกรณ์เตรียมไว้เรียนได้เปล่า

  แบบพวก  ฟิวเจอร์บอร์ด  หรือสมุตสเก็ตภาพ  2 อันนี้ไม่ได้ระบุไว้  แต่ให้ตายก็ได้ใช้อ่ะ  สำหรับเรา
  PS.  ถึงจะแย่...แต่ก็แพ้ไม่เป็น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  11111
  30 มี.ค. 52 16:42 น.
  แจก Ipod ฟรี!!! ได้รับประกันความเชื่อถือจากกระทรวงICTแล้ว....
  อันนี้ผมได้ไปแล้วคับ ได้IPOD TOUCHมาคับส่งมาที่บ้านเลยใส่กล่องซะหรูคับ
  มีรูปด้วย
  upic.me/i/bz/ipodtouchiphone.jpg

  เครื่องนี้ขายไปแล้วคับ 11000 บาท กำลังเอาเครื่องที่2มาใช้มั้งคับ

  เป็นเว็บของต่างประเทศที่แจกมือถือฟรี
  1.ขั้นตอนแรกคลิ๊กลิงค์ข้างบนก่อนเลยนะคะ แล้วคลิ๊กเลือก Ipod ที่คุณอยากได้ เขามีให้เลือก 4 รุ่น
  2.กรอกอีเมล์ของท่านแล้วติ๊กถูกใต้อีเมล์แล้วกดsing up กรอกข้างล่างนะ อย่าคลิ๊กตรงRegister
  3.กรอกรายละเอียดให้ครบโดยชื่อ-ที่อยู่จะต้องเป็นข้อมูลจริงเพื่อทางwebsiteจะจัดส่งรางวัลให้คุณได้ถูกต้อง

  *สมัครไม่ได้เสียหายอะไรแถมได้ของอีกตั้งหากคิดดุดีๆล่ะ
  * เหตุผลที่เขาทำแบบนี้เค้าต้องการสำรวจความสนใจโดยการนำของแจกจ่ายเพื่อแลก กับการสำรวจการโฆษณาข องเขาเช่นเขาเอาของมาแจกคุณแล้วคุณต้องเอาลิงค์ไปบอก ต่อคนอื่นเพื่อเค้าจะได้สำรวจว่าวิธีการโฆษณาแบบนี้เป็นที่แพร่หลายกันหรือ ไม่นั้นเอง


  ขั้นตอนการสมัคร(สมัครฟรี)
  E-mail กรอกที่อยู่อีเมล์ของท่าน
  Confirm E-mail ยืนยันอีเมล์ของท่าน
  Password ตั้งรหัสของท่าน
  งานอันีน้หลอกเงินทั้งบัญชีคุณ ยืนยันรหัสของท่านอีกครั้ง
  Signup Key กรอกรหัสตามที่เขาให้มาให้เหมือนกับเขา
  Full Name กรอกชื่อและนามสกุลเต็ม
  Street กรอกบ้านเลขที่และชื่อถนน
  City ชื่อเขตและอำเภอ
  County ชื่อจังหวัดและประทศ
  post Code รหัสไปรษณีย์
  กดปุ่ม Register
  เช็คmail ที่ตอบกลับมาและคลิกเพื่อยืนยันการสมัคร(click here to login) คลิกเลย... เพื่อดูสถานะของเราใส่อีเมล์และpassword แล้วกดlogin
  จะ ปรากฏสถานนะของเราและลิงค์ที่จะใช้ชักชวนเพื่อนๆมาสมัครต่อให้coppyลิงค์ส่ง ต่อโดยส่งอีเมล์หรือจะตั้งกระทู้ชวนเพื่อนๆมาสมัครกันเยอะๆ พอคนที่เราแนะนำไปเขาไปแนะนำคนต่ออีกจนครบเราก็จะได้รับของที่เราเลือกไป สามารถเช็คได้จากเว็บนี้ว่าถ้า not completed เปลี่ยนเป็น complete ก็เตรียมรอรับของที่เราเลือกไปได้เลย

  (จำนวนคนที่เราต้องแนะนำดู จากใต้ ภาพเช่นApple 12Referrals คือต้องแนะนำ12คน) ค่อยๆทำไปนะ ของฟรีจริง ๆ คอม 1 เครื่องต่อการสมัคร 1 ครั้งนะ ห้ามโกงสมัครซ้ำเขาจะตรวจip addressได้
  เมื่อคุณแนะนำ ครบแล้วตามจำนวนคุณจะยังไม่ได้รับเมล์อะไรเลยสถานนะของคุณยังขึ้นnot completed วิธีแก้ไข not completedคือคนที่คุณแนะนำต้องแนะนำคนต่อๆไปให้ครบตามจำนวนแล้วnot completed จะหายไปเป็นcompleteเมื่อรายชื่อทั้งหมดเป็นcompleteเราก็จะได้ของที่เรา เลือกไว้

  ขอให้ได้ Ipod สวยๆไวๆ นะ
  มีคนได้มาหลายคนแล้ว ช่วยกันแนะนำเพื่อนมาสมัครเยอะๆนะ ยิ่งมีเพื่อนๆมาสมัครมากเท่าไรคุณยิ่งมีโอกาสได้ Ipod ไวขึ้นเท่านั้น


  คลิกลิ้งด้านล่างนีเลย..

  http://TheiPodProject.co.uk/index.php?referral=16117
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1273679
ชื่อกระทู้ : มารู้จัก...โครงการเรียนฟรี 15 ปีกันเถอะ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: