ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ตอบข้อสอบกฎหมาย...ง่ายนิดเดียว อ.ม.อุบล No 1339008


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ตอบข้อสอบกฎหมาย...ง่ายนิดเดียว โดยอภินันท์ ศรีศิริ

หากพูดถึงการตอบข้อสอบกฎหมายแล้วคงเป็นเรื่องไม่ยากนัก
สำหรับผู้ผ่านสนามสอบกฎหมายมาหลายสนาม แต่วิธีที่แนะนำต่อไปนี้เป็นวิธีสำหรับนักศึกษาวิชากฎหมาย ( มือใหม่)
ซึ่งเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องพบกับการตอบข้อสอบแบบอัตนัย ( ข้อสอบข้อเขียน)
ผู้เขียนก็เป็นผู้ศึกษากฎหมายและผ่านสนามสอบวิชากฎหมายมาพอสมควร
จึงอยากจะขอหยิบยกเรื่องนี้มาแนะนำนักศึกษา
เผื่อจะได้คลายความกังวลใจลงไปได้บ้าง


โดยปกติข้อสอบวิชากฎหมายในชั้นปริญญาตรี อาจารย์ผู้สอนมักจะออกข้อสอบ ๒ ลักษณะใหญ่ด้วยกันครับ คือ
๑. ข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย กับ
๒. ข้อสอบแบบปัญหาตุ๊กกา ( ข้อสอบวินิจฉัย)


โดยข้อสอบ ๒ ลักษณะนี้มีลักษณะของข้อสอบต่างกัน และมีแนวการเขียนตอบข้อสอบต่างกันด้วย คือ

๑. การตอบข้อสอบอธิบายหลักกฎหมาย
นักศึกษาจะตอบข้อสอบข้อนี้ได้ดี ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเข้าใจหลักกฎหมายในเรื่องนั้นมากน้อยเท่าใด
( ไม่จำเป็นต้องท่องหรือจำ) แต่อาศัยความเข้าใจในหลักกฎหมายให้ชัดเจนครับ
โดยหลังจากนักศึกษาอ่านโจทย์แล้ว นักศึกษาก็อธิบายหลักกฎหมายในเรื่องนั้นให้ชัดเจน ครบถ้วน
เท่านี้นักศึกก็จะทำคะแนนได้มากทีเดียว เพื่อให้การตอบคมชัดน่าสนใจมากขึ้น
นักศึกษาควรยกตัวอย่างประกอบหลักกฎหมายดังกล่าวด้วยครับ
หรือมีบางกรณีอาจารย์บางท่านต้องการให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นประกอบ
หลักกฎหมาย ซึ่งการตอบข้อสอบแสดงความคิดเห็น นักศึกษาต้องอาศัยหลักกฎหมายในส่วนแรกมาประกอบการแสดงความคิดของเรา
ครับ ว่าเราเห็นด้วยกับหลักกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ( อย่าลืมนะครับว่า...การตอบข้อสอบต้องมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้นอธิบายประกอบ
เสมอ อย่ามั่วนะ...)


ตัวอย่าง
ให้นักศึกษาอธิบายหลักการปกครอง “ระบอบประชาธิปไตย” มาพอสังเขป และนักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร กับการปกครองในระบอบดังกล่าว
นักศึกษาจะเห็นว่านักศึกษาต้องเข้าใจหลักการปกครองในเรื่องดังกล่าว โดยการอธิบายต้องยึดหลักปกครองระบอบบดังกล่าว ส่วนการแสดงความคิดเห็นนักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร นักศึกษาต้องชี้ให้อาจารย์เห็นถึงข้อดีหรือข้อเสีย และอาจมีข้อเสนอแนะด้วยก็ได้
(ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยครับ ไม่ใช่นึกขึ้นแบบลอย ๆ) หรือ
จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน มาโดยละเอียด
นักศึกษาต้องอธิบายความหมายของกฎหมายเอกชน กับกฎหมายมหาชนก่อน แล้วค่อยอธิบายความแตกต่างครับ ไม่ใช่อธิบายความแตกต่างเลยจะทำให้นักศึกษาได้คะแนนน้อยครับ

๒. การตอบข้อสอบตุ๊กตา ( ข้อสอบวินิจฉัย)
ลักษณะข้อสอบจะเป็นข้อเท็จจริงสั้น ๆ แต่ก่อนที่ลงมือฟันธง(วินิจฉัย)นักศึกษาต้องอ่านข้อเท็จจริงในโจทย์ให้ละเอียด พร้อมพิจารณาว่าโจทย์ถามอะไร หรือประเด็นไหนที่โจทย์ต้องการคำตอบ โดยข้อสอบตุ๊กตา (ข้อสอบวินิจฉัย) ก็มีแนวการตอบอยู่ ๒ ลักษณะง่าย ๆ ดังนี้ คือ


๒.๑. การตอบแบบ “ยกหลักกฎหมาย”
หลังจากเราอ่านข้อเท็จจริงในโจทย์แล้ว ถึงเวลาที่เราจะวินิจฉัย(ฟันธง)ว่า ข้อเท็จจริงตามโจทย์นั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายในเรื่องนั้นหรือไม่ เมื่อได้คำตอบแล้วว่าครบหรือไม่ครบหลักกฎหมายอย่างไรแล้วก็เข้าสู่การ
เขียนตอบข้อสอบ

โดยการเขียนตอบข้อสอบแบบยกหลักกฎหมายมีส่วนประกอบ
อยู่ ๓ ส่วน คือ


๑. หลักกฎหมาย ( โดยยกกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นนั้นมา ไม่ใช่ เนื้อหาทั้งหมดของกฎหมายก็ได้ แต่เฉพาะหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่โจทย์ต้องการคำตอบ)


๒. การวินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย ( โดยส่วนนี้สำคัญมากเราต้องพยายามคลุกเคล้าข้อเท็จจริงในโจทย์เข้ากับ
หลักกฎหมายที่เราอ้างในส่วนที่ ๑.เข้าด้วยกันว่า ครบหลักกฎหมายในเรื่องนั้นหรือไม่อย่างไร จะทำให้การตอบข้อสอบดูมีเหตุมีผลมากครับ )
๓. สรุป (ให้ดูตอนท้ายของโจทย์ว่าโจทย์ต้องการคำตอบอย่างไร เราตอบครบทุกประเด็นหรือยัง แล้วตอบแบบสั้น ๆ โดยไม่ต้องอธิบายให้ยึดยาว )
การตอบข้อสอบแบบลักษณะนี้จะทำให้เห็นภาพของการตอบชัดเจนมาก และดูมีระเบียบเรียบร้อย


๒.๒. การตอบ “แบบรวมวินิจฉัย”
การตอบข้อสอบแบบนี้ต่างกับการตอบข้อสอบแบบยกหลักกฎหมายอยู่บ้าง เนื่องจากไม่ต้องยกหลักกฎหมาย(ส่วนที่ ๑.) แต่วินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายได้เลย โดยนำเฉพาะประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับกับข้อเท็จจริงตามโจทย์

ดังนั้นการตอบข้อสอบแบบนี้จึงเหลืออยู่ ๒ ส่วนเท่านั้น คือ
๑. การวินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย ( โดยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนกันกับการตอบแบบยกหลักกฎหมาย ) โดยหลักกฎหมายจะปรากฏรวมกันกับข้อเท็จจริงในส่วนนี้
๒. สรุป (ให้ดูตอนท้ายของโจทย์ว่าโจทย์ต้องการคำตอบอย่างไร ซึ่งไม่ต้องอธิบายให้ยึดยาว )

การตอบข้อสอบแต่ละวิธีตามที่ได้กล่าวมานั้นขึ้นอยู่กับความถนัด หรือสไตร์(Style)ของนักศึกษาแต่ละคน แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดจะอยู่ที่ส่วนการวินิจฉัยหรือปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย
เพราะนักศึกษาต้องวินิจฉัยออกมาให้ได้ว่าตามข้อเท็จจริงในโจทย์เป็นไปตาม
หลักกฎหมายหรือไม่ อย่างไร
( คำว่า “อย่างไร” คือ ต้องมีเหตุผลทางกฎหมายในการตอบนั้นเองครับ )
สำหรับผู้เขียนเองถนัดที่จะตอบแบบยกหลักกฎหมายครับ เพราะชัดเจนดี หรือบางครั้งอาจารย์เห็นว่าเรายกหลักกฎหมายประกอบถูก แต่วินิจฉัยผิด อาจารย์อาจมีคะแนนหลักกฎหมายให้ครับ


ตัวอย่าง
นาย ก เช่าบ้านของนาง ข โดยมีกำหนดเวลาเช่า ๗ ปี โดยคิดค่าเช่า ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน แต่การเช่าดังกล่าวตกลงกันด้วยวาจาเท่านั้น หากนาง ข ปฎิเสธการเช่าบ้านดังกล่าว หลังจากนาย ก อยู่ได้เพียง ๒ ปี หากนาย ก จะฟ้องบังคับเพื่อให้ตนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจนครบ ๗ ปี จะทำได้หรือไม่ อย่างไร

๑. ตอบ “แบบยกหลักกฎหมาย”
หลักกฎหมาย
ป.พ.พ. มาตรา ๕๓๘ ( เนื้อหาหลักกฎหมาย )
วินิจฉัย
ตามข้อเท็จจริงข้างต้นเนื่องจากนาย ก เช่าบ้านนาย ข โดยตกลงกันด้วยวาจา โดยมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญตามมาตรา ๕๓๘
ป.พ.พ. นาย ก ย่อมไม่สามารถฟ้องร้องบังคับเพื่อให้ตนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้จนครบ ๗ ปี
สรุป
นาย ก ฟ้องบังคับไม่ได้ เพราะการเช่าบ้านไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือตามมาตรา
๕๓๘

๒. การตอบ “แบบรวมวินิจฉัย”
วินิจฉัย
ตามปัญหาการเช่าระหว่างนาย ก กับ นาง ข แม้กำหนดเวลาเช่า ๗ ปี และมีการคิดค่าเช่าเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท เมื่อนาง ข ปฎิเสธการเช่าดังกล่าว หลังจากอยู่ได้เพียง ๒ ปี นาย ก ก็ไม่สามารถฟ้องบังคับเพื่อให้ตนอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวจนครบ ๗ ปีได้ เนื่องจากสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังลือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้อง
รับผิดเป็นสำคัญ ย่อมฟ้องบังคับหาได้ไม่ตามมาตรา ๕๓๘ ป.พ.พ.

สรุป
นาย ก ฟ้องบังคับไม่ได้ เนื่องจากการเช่าดังกล่าวไม่ได้ทำสัญญาถูกต้องตามหลักกฎหมาย

“ ข้อพึงระวังกับการตอบข้อสอบ”
๑. อ่านโจทย์ให้เข้าใจ โจทย์ถามกี่ประเด็น เพราะบางครั้ง ข้อสอบข้อเดียวอาจมีหลายประเด็นครับ...
๒. ห้ามเพิ่มข้อเท็จจริงในโจทย์ เพราะจะทำให้การตอบของเรายึดยาว และบางครั้งทำให้ข้อเท็จจริงผิดเพี้ยนไปจากที่โจทย์ต้องการคำตอบ
๓. ห้ามใช้คำ ๆ นี้ เช่น คำว่า “ อาจจะ” ผิดหรือถูก หรือ คำว่า “ น่าจะ” หรือคำว่า “คิดว่า” เพราะคำเหล่านี้แสดงถึงความไม่มั่นใจในการตอบข้อสอบ
๔. ห้ามตอบข้อสอบแบบดาวกระจาย คือ ตอบทุกเรื่อง ทุกอย่าง แต่ไม่เข้าประเด็นคำถาม ดังนั้นเราต้องตอบเฉพาะประเด็นที่โจทย์ต้องการเท่านั้น
๕. การอธิบายหรือวินิจฉัย ต้องอาศัยถ้อยคำในตัวบทกฎหมายให้มาก ๆ เพราะจะทำให้การตอบข้อสอบดูมีเหตุมีผลทางกฎหมายมากขึ้นครับ
๖. บริหารเวลาในการทำข้อสอบให้ดี ข้อไหนมั่นใจ แนะนำให้ทำข้อนั้นก่อนครับ เพราะจะสร้างกำลังใจให้เราได้มากที่เดียว

สิ่งที่ผู้เขียนหยิบยกมากล่าวในคราวนี้ เนื่องจากผู้เขียนมีเจตนาทีจะแนะนำนักศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นแนวในการเขียนตอบ
ข้อสอบ เพราะหลายคนยังกังวลกับเรื่องนี้อยู่ แต่การเขียนตอบข้อสอบจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เมื่อนักศึกษาได้ฝึกหัดอยู่บ่อยครั้ง
“ อย่าลืมว่า เรา คือ นัก + ศึกษา ไม่ใช่ นัก + เรียน หรือ นักเลง อีกต่อไป ” ... สวัสดีครับ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 19 กันยายน 2555 เวลา 22:44 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

23 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่านไว้ๆๆ

  เฟรชชี่ นิติ อุบล ค๊ะๆ


  PS.  มั่ยมีทิศทางปัย..เมื่อต้องเสียเทอร์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  aoyza
  18 มิ.ย. 52 13:00 น.
  บ้าวิชาอะไรอยากจะตาย อ้อยรักกอล์ฟsct.110
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  comme
  comme 124.122.96.174
  30 มิ.ย. 52 00:37 น.
  ขอบคุณ มากเลยคับ ผมเองเป็นนักศึกษาราม แต่ไม่เคยเข้าห้องเลย
  ได้อ่านกระทูนี้แล้ว ช่วยได้มากจริงๆ ขอบคุณครับ8
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  น้อง นิติฯ
  น้อง นิติฯ 113.53.75.58
  12 ก.ย. 52 01:45 น.
  มีปัญหาขอปรึกษา น้อง นิติฯม.อุบลฯด้าย เส-มอ จุ๊ บุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ104
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ปลวก
  ปลวก 202.12.73.4
  1 ต.ค. 52 20:10 น.
  คริๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  น้องใหม่
  น้องใหม่ 124.122.181.15
  12 พ.ย. 52 12:25 น.
  ถามผู้รู้ทุกท่าน ผมเริ่มเรียนกฏหมายอยากสอบถามว่าเวลาตอบข้อสอบกฏหมายแบบไม่ใส่เลขมาตราในคำวินิจฉัยจะเขียนอย่างไร เช่น ข้อสอบอาญา  Aต้องการฆ่าB  แต่เห็นCเดินมาคิดว่าเป็นB จึงใช้ปืนยิงC จนทำให้Cได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย นอกจากนี้กระสุนยังเลยไปถูกDถึงแก่ความตาย และได้เลยไปถูกลูกแมวของนางสาวส้มตายอีกด้วย จงวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของนายแดง( กรุณาแสดงแนวคำตอบแบบไม่ใส่เลขมาตรา)
  *ขอบคุณคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  nankub
  nankub 125.27.252.135
  24 ธ.ค. 52 21:56 น.
  ขอบคุณคับพี่  เลิดกังวลเลยคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ดรีม
  ดรีม 119.42.82.135
  18 ก.ย. 53 23:33 น.
  เจ๋งสุดๆๆ

  ชอบๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ความเห้นที่ 6 ตอบว่า            จากข้อเท็จจริงมีหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ตามประมวลกฎหมาย อาญา บัญญัติไว้ว่า....
   
  น่าจะทำนองนี้ค่ะ


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  เฟรชชี่ นิติฯ วิทยาลัยนครราชสีมา
  เฟรชชี่ นิติฯ วิทยาลัยนครราชสีมา 125.26.89.51
  5 พ.ย. 53 01:18 น.
  ความเห็นที่ 6

  ตอบตรงวางหลักกฎหมาย

  "ประมวลกฎหมายอาญา วางหลักว่า.......(สำหรับคนที่จำได้แค่ตัวบท)...."

  "ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ... บัญญัติว่า..........(สำหรับคนที่จำเลขมาตราและตัวบทได้เป๊ะๆ)........................"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  กฤษณะ อุดมพงศ์
  กฤษณะ อุดมพงศ์ 202.29.18.54
  28 ม.ค. 54 11:45 น.
  เปงวิชาที่น่าเรียนที่สุด จามไว้นะ ทุกคน เด็ก นิติ ราชภัฎ สุราด คับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  นิค
  9 ก.ค. 54 05:44 น.
  ขอบคุณมากมายเลยที่ช่วยชี้ทางสว่างให้ผม  มึนมาตั้งนาน  อิอิ   นิติ ม กรุงเทพ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  ขอบคุณ อ. น่ะค้า ที่ ให้ แนวทาง ขอบคุณ ค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ก้อง
  ก้อง 113.53.46.233
  11 ส.ค. 54 18:12 น.
  ขอบคุณครับอาจารย์เข้าใจขึ้นเยอะเลยอ่านในหนังสืมันเยอะเกินเลย งง พอได้อ่านบทความนี้เริ่มออกจากป่าได้แล้วครับ  ปี1 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  เด็กกฎหมาย
  เด็กกฎหมาย 183.88.69.69
  15 ก.ย. 54 23:24 น.
  ถึงความเห็นที่ 10 ที่ถึงความเห็นที่ 6
  การที่เราจำมาตรากฎหมายได้ในการตอบเราควรใช้เพียงคำว่าวางหลักกฎหมายไว้ว่าเหมือนดังการตอบที่เราไม่สามารถจำมาตราได้เหมือนที่คุณนำเสนอ  คือ
      ประมวลกฎหมายอาญา  วางหลักฎหมายไว้ดังนี้  
           มาตรา............
    หากเราใช้คำว่าบัญญัติ นั่นหมายความว่าเราต้องยึดทุกคำตามประมวล  ซึ่งในความจิงแม้เราจำได้ทุกคำเราก็มีโอกาสผิดได้  ดังนั้นเวลาอ.ตรวจข้อสอบหากใครที่ใส่คำว่าบัญญัติ  อ.จะไล่ทีละคำเปิดประมวลดูทุกตัวอักษร  คับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  เด็กนิติ
  เด็กนิติ 223.207.121.72
  12 ม.ค. 55 16:25 น.
  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจร้า
  นิติฯราชภัฏเชียงราย


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  oneone
  oneone 180.183.68.157
  14 พ.ค. 55 21:16 น.
    สุดยอดครับ นี่แหละกูรูตัวจิง^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  ชิมิ
  ชิมิ 125.24.33.117
  9 ก.ค. 55 13:49 น.
  คำถาม
              นายปลอดนักยองเบา เดินผานบานนายสมชายซึ่งเปดหนาตางทิ้งไว  นายปลอดเปนคนตัวเตี้ยไมสามารถ  ปนโหนเขาไปลักทรัพยทางหนาตางได ขณะนั้นมีนายโซเมาเหลานั่งพิงบานอยูใตบริเวณหนาตางพอดี  นายปลอดจึงกระโดดขึ้นเหยียบบานายโซเพื่อปนผานทางหนาตางเขาไปลักสรอยคอทองคําของนายสมชายมาได 1 เสน  เชาวันรุงขึ้นขณะที่นายปลอดจะนําสรอยที่ลักไปขายไดถูกนายยอดกระชากสรอยไป
        ใหวินิจฉัยวา  นายปลอดและนายยอดมีความผิดฐานใดบางหรือไม  


  ขอความกรุณาท่านอภินันท์ ศรีศิริ  ช่วยตอบเป็นแนวทางในการศึกษากฎหมายด้วยครับ(จากมือใหม่หัดขับ)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  nhue
  nhue 171.4.21.37
  13 ส.ค. 55 17:29 น.
  กลัวๆมากๆๆๆๆ ไกล้สอบแลวอ่ะ :( ใครก็ได้ช่วยติวที Tt'
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  เต๋า
  เต๋า 58.9.233.224
  19 ก.ย. 55 22:39 น.
  การจำมาตรามีเคล็ดลับยังไงงบ้างคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1339008
ชื่อกระทู้ : ตอบข้อสอบกฎหมาย...ง่ายนิดเดียว อ.ม.อุบล

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: