ปรับสีเว็บเป็นปกติ

**ตราประจำมหาวิทยาลัยต่างๆมีPic>> และที่มาของตราศัญลักษณ์** No 1343412


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวและทราบให้ถึง
ประวัติสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัยต่างๆเท่านั้น

ท่าจะมาถกเถียงว่าม.ใครดีกว่าใคร
เชิญออกไปเลยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระเกี้ยว หรือ
จุลมงกุฎ
เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์


สีประจำมหาวิทยาลัย
  สีชมพู
เพลงประจำสถาบัน  เพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์
อักษรย่อ  
จุฬาฯ / CU
วันสถาปนา
 
29 มีนาคม 2459
ต้นไม้  ต้นจามจุรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตราธรรมจักร เป็นรูปธรรมจักรสีเหลือง ตัดเส้นด้วยสีแดงมีพานรัฐธรรมนูญสีแดงสลับเหลืองอยู่กลาง ที่ขอบธรรมจักรมีอักษรสีแดงจารึกว่า "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" หรือ "ม.ธ." อยู่ตอนบน กับ "THAMMASAT UNIVERSITY" หรือ"T.U." อยู่ตอนล่าง และระหว่างคำว่า "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" หรือ "ม.ธ." กับ "THAMMASAT UNIVERSITY" หรือ "T.U." มีลายกนกสีแดงคั่นอยู่
คัดจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 83 ตอนที่ 19 วันที่ 1 มีนาคม 2509
" ตราธรรมจักร" บอกความหมายว่า สถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพุทธศาสนาเป็นหลักกล่อมเกลาบัณฑิต สิ่งที่อยู่กลางธรรมจักร คือ พานรัฐธรรมนูญ หมายถึงการยึดมั่น เชิดชูรัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่ มธก. ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติธรรมจักร บอกความหมายว่า สถาบันแห่งนี้ยึดถือคติธรรมของพุทธศาสนา เป็นหลักกล่อมเกลาบัณฑิต 
สิ่งที่อยู่กลางธรรมจักร คือ
พานรัฐธรรมนูญ หมายถึง การยึดมั่น เชิดชูรัฐธรรมนูญเป็นหลักการที่ มธก. 
ยึดถือ และประพฤติปฏิบัติ
"เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม"

"ฉันรักธรรมศาสตร์
เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"

 สีประจำมหาวิทยาลัย  เหลือง-แดง                            
 เพลงประจำสถาบัน  เพลงพระราชนิพนธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ยูงทอง)
อักษรย่อ   มธ.
/ TU
วันสถาปนา
 
27 มิถุนายน 2477
ต้นไม้ 
ต้นหางนกยูงฝรั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระพิรุณทรงนาคเป็นเครื่องหมายทางราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นเทพแห่งฝนที่ทรงนำความสมบูรณ์มาให้แก่พืชพรรณธัญญาหาร ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ) จึงดำริให้ทุกวิทยาเขตมีพระพิรุณทรงนาคประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ เชิดชูมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและนิสิตและได้จัดสร้างองค์พระพิรุณทรงนาคขนาดเท่ากับคนจริง องค์พระพิรุณ เป็นเทพเจ้าแห่งฝนผู้บันดาลความชุ่มฉ่ำสู่พื้นโลก มักเป็นเทพเพศชายที่งดงามมาก มีผิวกายสีต่างกันไปตามคติ แต่เทวรูปที่ปรากฏมักมีกายสีขาวเพราะเป็นเทพที่เกี่ยวกับน้ำ ทรงขัตติยาภรณ์ทำด้วยทองคำ มี ๒ กร กรขวาทรงพระขรรค์ชัย กรซ้ายปางประทานอภัย ประทับยืนอยู่เหนือนาคราชในท่าลีลาและการเอี้ยวองค์เล็กน้อย  


ตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปวงกลม มีรูป
พระพิรุณทรงนาคอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวคว่ำและกลีบบัวหงายและมีข้อความว่า "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๔๘๖" ล้อมรอบเป็นชั้นนอกสุด


"เกษตรศาสตร์คือ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน"


"ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ
เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน"


สีประจำมหาวิทยาลัย 
 สีเขียวใบไม้                         
 เพลงประจำสถาบัน  เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์
อักษรย่อ   มก.
/ KU
วันสถาปนา
 
2 กุมภาพันธ์ 2486
ต้นไม้  ต้นนนทรี


มหาวิทยาลัยมหิดล" อตฺตนนํ อุปมํ กเร

พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง"

ตรามหาวิทยาลัย ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎภายใต้ จักรกับตรีศูล และอักษร ม 
ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดย 
พระมหาพิชัยมงกุฎ คือ ศิราภรณ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ แสดงว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ จักร กับ ตรีศูล 
คือ ตราเครื่องหมายประจำพระบรม
ราชวงศ์จักรี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย
 
อักษร "ม" มาจากคำว่า "มหิดล" 

"Wisdom of the Land
ปัญญาของแผ่นดิน "

 สีประจำมหาวิทยาลัย

"อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
(บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง)"

สีประจำมหาวิทยาลัย 
 สีม่วง                     
เพลงประจำสถาบัน  เพลงร่มแดนช้าง
เพลงอักษรย่อ  มช./CM
U
วันสถาปนา 
พ.ศ. 2508
ต้นไม้  ต้นทองกวาว


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อักษร ม.อ. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฏ และ จักรกับตรีศูล พระมหาพิชัยมงกุฏ คือ ศิราภรณ์ 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแสดงว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 
จักร กับ ตรีศูล คือ 
ตราเครื่องหมายประจำ
ราชวงศ์จักรี  ม.อ. คือ อักษรย่อมาจากพระนาม "มหิดลอดุลยเดช" 
อันเป็นพระนามเดิมของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

สีประจำมหาวิทยาลัย  สีน้ำเงิน                   
 เพลงประจำสถาบัน
 
เพลงเขตรั้วสีบลู
เพลงอักษรย่อ  มอ./PS
U
วันสถาปนา 
พ.ศ.2510
ต้นไม้  ต้นศรีตรัง


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ได้มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม 
ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬ หิ สมปตตา) "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"


สีประจำมหาวิทยาลัย 
 สีเทา-แดง                    
เพลงประจำสถาบัน
 
เพลงมาร์ชศรีนครินทร์
เพลงอักษรย่อ  มศว./SW
U
วันสถาปนา 
29 มิถุนายน 2517
ต้นไม้  ต้นราชพฤกษ์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบรมราชานุญาตใ
ห้อัญเชิญพระนามาภิไธย ส.ว. ประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย 
โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีเลข ๘ และเลข ๙ ประกอบอยู่ด้วย โดยมีความหมายถึง 
ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ 2 พระองค์ คือ
รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 
และได้อัญเชิญฉัตร 7 ชั้นมาเป็นเครื่องหมายประกอบพระเกียรติยศของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีดอกลำดวนและใบไม้ประดับอันแสดง
ถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชปณิธานปลูกป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยไม่หยุดยั้ง

                                      

สีประจำมหาวิทยาลัย
 
 สีแดง-ทอง                  
 
อักษรย่อ  มฟล./MF
U
วันสถาปนา 
25 กันยายน พ.ศ. 2541
ต้นไม้  ต้นหอมนวล (ลำดวล)


มหาวิทยาลัยแม่โจ้
                

อักษรย่อ  มมจ./MJU
 วันสถาปนา 
7 มิถุนายน พ.ศ. 2477
ต้นไม้  อินทนิลมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้ 
ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง 
คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา 
คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี 

"วิทยา จริยา ปัญญา"

 สีประจำมหาวิทยาลัย 
 สีดินแดง                 
 
อักษรย่อ  มข./KK
U
วันสถาปนา 
 25 มกราคม พ.ศ. 2509
ต้นไม้  ต้นกาลพฤกษ์
เพลงสถาบัน มาร์ชมหาวิทยาลัยขอนแก่น,มาร์ชกาลพฤกษ์


มหาวิทยาลัยนเรศวร


ตราสัญลักษณ์รูปช้างศึก อยู่ภายในโล่กลมแบบโบราณ ตอนล่างรูปช้างศึก 
มีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายธง
ตราสัญลักษณ์พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับนั่ง 
พระหัตถ์ขวาทรงสุวรรณภิงคาร หลั่งทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ 
ตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ภายในป้ายชายธง
"วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม
มหาราชแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา"

สีประจำ
มหาวิทยาลัย
 
 สีเทา-แสด                 
อักษรย่อ  มน./N
U
วันสถาปนา 
 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ต้นไม้  เสลา
เพลงสถาบัน มาร์ชมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตราสัญลักษณ์ คือ ตราโรจนากร ซึ่งมีความหมายว่า ดวงตาแห่งความเจริญรุ่งเรือง 
ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นรูปใบเสมา ภายในมีภาพสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน 
ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิดซึ่งอยู่เหนือคขวัญภาษาบาลี 
"พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว" หมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชนใบเสมา 
หมายถึง ภูมิปัญญาองค์พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรมความดี
สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ลายขิด หมายถึง ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอีสาน
ความหมายโดยรวม คือ ความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นผลจากความรู้และคุณธรรม 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นอีสาน


สีประจำมหาวิทยาลัย  สีเทา-เหลือง                
 
อักษรย่อ  มมส./MS
U
วันสถาปนา 
 27 มีนาคม พ.ศ. 2511
ต้นไม้  ราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)
เพลงสถาบัน มาร์ชมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยทักษิณ
ตราประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ: มงกุฏแทน ปีกาญจนาภิเษก ครบรอบ 50 ปี ตำราการศึกษา 
แทน ปัญญา จริยธรรม การพัฒนาชื่อมหาวิทยาลัย สื่อถึงมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้
 
"ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา"

สีประจำมหาวิทยาลัย  สีเทา-ฟ้า                
อักษรย่อ  มทษ./TS
วันสถาปนา
 
 พ.ศ. 2511
ต้นไม้ ต้นปาริชาต
เพลงสถาบัน
มาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ


มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพาถือกำเนิดมาจาก "วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน" ซึ่งสถาปนา 
ขึ้นเมื่อวันที่
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ตั้งอยู่ใน 
ส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้รับ การยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน" ในปี
พ.ศ. 2517 ปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยบูรพา" 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

เป็นรูปเลข ๙ ไทย มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบรัศมี
ประกอบ มี 8 แฉก ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง ทั้งหมดบรรจุ
ในวงกลมซ้อน 2 วง ภายในวงกลม วงนอกเบื้องบน
 มีคำว่า มหาวิทยาลัยบูรพา
 

"สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
(ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข) "

สีประจำมหาวิทยาลัย  สีเทา-ทอง                
  
อักษรย่อ  มบ./BU
U
วันสถาปนา 
 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
ต้นไม้ ต้นมะพร้าว
เพลงสถาบัน
มาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้ "ตราเพชร" เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง 
แต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาแล้วหลายครั้ง โดยในรูปแบบดั้งเดิมนั้นตรามหาวิทยาลัยถูกเรียกว่า 
"เพชรในชัยพฤกษ์" ซึ่งเป็นตราที่ประกอบไปด้วยรูปเพชร และล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ แต่ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงตรามหาวิทยาลัยใหม่แต่ยังคงเป็นรูปเพชร ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะความทันสมัยมากขึ้น 
และเพิ่มเติมสีสันเพื่อ
ให้สื่อความหมายต่างๆมากขึ้นด้วยที่มาของตราเพชรนั้น จริง ๆ แล้วมีที่มาจากการที่ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
คือ อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ คำว่า "สุรัตน์ แปลว่า แก้วอันประเสริฐ" ซึ่งก็คือ เพชร นั่นเอง การนำเพชรมาเป็นตรามหาวิทยาลัยจึงเป็นการให้เกียรติและเป็นการระลึกถึงผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้นั่นเอง นอกจากนั้น เพชรยังสื่อความหมายถึง คุณค่าและความแข็งแกร่ง และมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนสถานที่เจียรไนนักศึกษาให้กลายเป็นเพชร ที่มีเกียรติ มีคุณค่า มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับในสังคมสีประจำมหาวิทยาลัย 
 สีแสด-ม่วง               
 
อักษรย่อ  มกท./B
U
วันสถาปนา 
 พ.ศ. 2505
ต้นไม้ ต้นชัยพฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต ตามวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรความเจริญก้าวหน้า 
แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงประกอบด้วย 
กลุ่มสามเหลี่ยม ฟันเฟือง ดวงอาทิตย์ ช่อชัยพฤกษ์ และปิ่น
 • กลุ่มสามเหลี่ยม หมายถึง ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่รวมกันเป็นสังคม
 • ฟันเฟือง หมายถึง พลังแห่งวิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนง
 • ดวงอาทิตย์ส่องแสง หมายถึง อำนาจ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
 • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง พลังแห่งคุณธรรมและสามัคคีธรรม
 • ปิ่น หมายถึง เป้าหมายอันดีงามสูงสุดของสังคม 
  "สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม"

  สีประจำมหาวิทยาลัย  สีฟ้า-บานเย็น               
  อักษรย่อ  RSU

  วันสถาปนา 
   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
  ต้นไม้ ต้นพะยอม 
  เพลงสถาบัน ตะวันรุ่งทุ่งรังสิต


  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC
  อัสสัมชัญ" เป็นชื่อที่มีประวัติความเป็นมา และความหมายดังนี้ แรกเริ่มคุณพ่อกอลเบอต์ใช้ชื่อภาษาฝรั่งเศส "Le Colle'ge de L' Assomption" และใช้ชื่อภาษาไทยว่า "โรงเรียนอาซมซานกอเลิศ"(โรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบัน)แต่ปรากฎว่าคนทั่วไปมักจะเรียก และเขียนชื่อโรงเรียนผิดเสมอ ดังนั้น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2453 ภราดาฮีแลร์ (หนึ่งในเจษฎาจารย์ทั้งห้าที่เดินทางมาช่วยรับช่วงดูแลโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ ต่อจากคุณพ่อกอลเบอต์)จึงได้มีหนังสือไปถึงกรมศึกษา กระทรวงธรรมการ ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "อาศรมชัญ" ดังนั้นชื่อ "อัสสัมชัญ" จึงเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2453 เป็นต้นมา ซึ่ง "อัสสัมชัญ" มีความหมายในภาษาไทยดังนี้ "อัสสัม" เป็นคำบาลีมคธว่า "อัสสโม" แปลงเป็นไทยว่า "อาศรม" หมายถึง "กุฏิทีถือศีลกินพรต" ส่วนคำว่า "ชัญ" เมื่อแยกตามรากศัพท์เดิมเป็น "ช" แปลว่า เกิด และ "ญ" แปลว่า ญาณ ความรู้ รวมคำได้ว่า ชัญ คือ ที่สำหรับเกิดญาณความรู้ เมื่อรวมทังสองคือ "อัสสัม"และ"ชัญ" เป็น "อัสสัมชัญ" แปลว่า ตำหนักที่สำหรับหาวิชาความรู้


  "Labor Omnia Vincit (วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึงความสำเร็จทั้งปวง)"

  สีประจำมหาวิทยาลัย  สีน้ำเงิน-ขาว-แดง               
  อักษรย่อ  AU

  วันสถาปนา 
   ค.ศ.1972
  ต้นไม้ ต้นอโศกเซนต์คาเบรียล มหาวิทยาลัยรามคำแหงนับแต่ได้สถานที่เป็นที่ตั้งถาวรแล้ว มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคาร 
และปรับปรุงสถานที่ให้ทันกับการเปิดสอนของแต่ละปีมาโดยลำดับ ถาวรวัตถุสิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยเห็นว่า
จำเป็นจะต้องก่อสร้างก่อนก็คือ ที่ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
อัญเชิญมาเป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย เมื่อได้สร้างเสร็จและอัญเชิญพระบรมรูป
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาประดิษฐานเรียบร้อย ถาวรวัตถุนี้จะเป็นสัญญลักษณ์ที่รวมพลังกาย 
พลังใจของคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาให้มุ่งประกอบแต่ความดีงามอันจักเป็นคุณต่อ
ชาติบ้านเมืองสืบไป สำหรับพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้น ได้จัดสร้างตามแบบของ
กรมศิลปากร เป็นโลหะทองเหลืองผสมทองแดงและรมดำ ความสูงจากพื้นฐานถึงยอดพระมาลา 
115 เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาทรงถือหนังสือ และประทับบน
พระแท่นมนังคศิลาบาตร 
การหล่อพระบรมรูปต้องใช้วิธีแยกเทองเป็นส่วนๆ รวมถึง 5 ส่วน กว่าจะเสร็จครบบริบูรณ์
ต้องใช้เวลาถึง 8 เดือนเศษ จากนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเชิญ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518
"รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ"


สีประจำมหาวิทยาลัย  สีน้ำเงิน-ทอง                
 
อักษรย่อ  มร./R
U
วันสถาปนา 
 พ.ศ. 2514
ต้นไม้ ต้นสุพรรณิการ์
เพลงสถาบัน
รามของเรา

 
 สีน้ำเงินแก่                          
 เพลงประจำสถาบัน  เทิดพระนามมหิดล และ มหิดลฉลองชัย

  เพลงอักษรย่อ  
MU
วันสถาปนา
  พ.ศ 2486
ต้นไม้  กันภัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระพิฆเนศวร เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์ พระหัตถ์ขวาบนถือตรีศูล พระหัตถ์ขวาล่างถืองาช้าง พระหัตถ์ซ้ายบนถือปาศะ(เชือก) พระหัตถ์ซ้ายล่างถือครอบน้ำ ประทับบนลวดลายกนก ภายใต้มีอักษรว่า "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ประกาศใช้เมื่อ 25 กรกฎาคม 2494

"Ars longa vita brevis
ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"

สีประจำมหาวิทยาลัย 
 สีเขียวเวอร์ริเดียน                        
เพลงประจำสถาบัน  ซานตาลูเชีย (Santa Lucia)
Santa Lucia  
เพลงอักษรย่อ  มศก./S
U
วันสถาปนา
 
12 ตุลาคม พ.ศ. 2486
ต้นไม้  ต้นจัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค 
และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เรียกชื่อตามชื่อเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่เชิง
ดอยสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ขนาบด้วยถนนห้วยแก้ว และถนนสุเทพ 
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม. และมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่เศษ เปิดทำการสอน
เมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2507


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2552 / 15:27

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 14:29 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

62 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  ....
  20 พ.ค. 52 14:43 น.
  อ๊ากกก

  มศว.สถาบันนู๋

  ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  รักจุฬา

  :)

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรารักมหาวิทยาลัยศิลปากร

  ******************************

  "ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น"
  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
  ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ------
  20 พ.ค. 52 14:53 น.
  ดีล่ะ ไม่เอาข้อมูลมาใส่ในคอมเม้น ให้คนแย่งกันกด ม.ตัวเองกันอีก

  ชอบคำขวัญ ของมศก.มากเลยอ่ะ ดูแล้วสมเป็นมหาลัยที่เก่งด้านศิลป์
  ของเกษตรก็ชอบอันที่ บอก จะมีสักกี่ครุยที่ลุยดิน ><
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  มช.เด่นดัง

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 20 พฤษภาคม 2552 / 15:44
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ku67
  ku67 124.120.103.102
  20 พ.ค. 52 15:33 น.
  " ศาสตร์แห่งแผ่นดิน คือถิ่นสถานที่เราภูมิใจ"

                                                                      "จะมีสักกี่ครุยที่ลุยโคลน"

                                                                      "เกษตร มีแต่ดินไม่มีดาว"

                                                                                 I love KU
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  wihlkit
  20 พ.ค. 52 15:38 น.
  อ่านะ เบื่อกระทู้แบบนี้หว่ะ

  น่าจะตั้งชื่อกระทู้ว่า มาบอกรักหรือมาอวดมหาลัยตัวเองกันดีกว่า เหอๆ

  นี่คือความเห็น รับได้ป่ะหล่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  gig
  gig 124.120.103.102
  20 พ.ค. 52 15:46 น.
  ตราเอแบค แล้วก็มหาลัยดูไฮโซจัง

  แต่งง ว่าทำไมม.เกษตร กับแม่โจ้

  มีตราคล้ายๆกัน..?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 8-1
   guest
   เด็กแม่โจ้ค่ะ
   เด็กแม่โจ้ค่ะ 110.77.202.32
   9 ก.ค. 58 01:37 น.
   อ๋ออ เพราะว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นพี่ของมหาวิทยาลัยเกษตรค่ะ มีคนก่อตั้งคนเดียวกันและแม่โจ้เกิดก่อนเกษตรค่ะทำให้ตราคล้ายๆกัน
   ถูกใจ ตอบความเห็น
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้
  ธงเทาแดงโบกสะบัดลมพัดพริ้ว

  ฉันรัก มศว


  PS.   โอปา siwon ซารางเฮโย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็นสัจธรรม
  ใครๆก็อยากอวดม.ที่ตัวเองอยู่กันทั้งนั้นแหละ
  แต่ก็
  พองามเน้อ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  mdio
  20 พ.ค. 52 16:41 น.
  ฉัน รัก จุฬาฯ  ความรู้คู่คุณธรรม
  เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน  PS.   . . . - - - P U S S Y C A T D O L L S - - - . . .
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  เด็ก ขก
  เด็ก ขก 124.120.243.38
  20 พ.ค. 52 17:07 น.
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีอิฐ คับ สีดินแดง เรียกซะเสียยย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หลากสีสันกันมากเลย

  อิอิ
  PS.  [[~*o_o*~]] ไม่ยาก...ถ้าฝันอยากเป็นเจ้าของ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  9813
  20 พ.ค. 52 18:09 น.
  ไม่เห็นมีม.อุบลเลย แง ใจร้าย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  งุงิ
  งุงิ 125.27.86.196
  20 พ.ค. 52 19:54 น.
  พระจอมทั้ง3 ไปไหนค๊ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  เดกืเดื
  เดกืเดื 114.128.33.228
  21 พ.ค. 52 00:47 น.
  ^
  ^
  ^
  ทำไมจะต้องลง 3 พระจอมด้วยหละ

  บอกเหตุผลมา.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  ...
  21 พ.ค. 52 12:07 น.
  ^
  ^
  ^
  ทามไมหล่ะ

  ก้ออย่าได้มั้งอ่ะ


  ลูกพระจอมจงเจริญ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คงเป็นความหวังดีของน้องจขกท.มั้งค่ะ

  แต่ขอติติงนิดนึงนะค่ะว่าข้อมูลในบางมหา'ลัยยังผิดอยู่


  PS.  ..ไม่ใครสักคน..ที่มีวันพรุ่งนี้..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  I BU
  รั้วชัยพฤกษ์


  PS.  I ♥ SINGHARAT FOREVER
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  เด็ก Bu
  เด็ก Bu 124.120.52.126
  22 พ.ค. 52 11:40 น.
  อุ๊ย มี ม. กรุงเทพ ด้วย


  รัก Bu มากมาย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1343412
ชื่อกระทู้ : **ตราประจำมหาวิทยาลัยต่างๆมีPic>> และที่มาของตราศัญลักษณ์**

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: