ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คะแนน สูง-ต่ำ จุฬาฯ 52 No 1349911

guest
Chula

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

คะแนน สูง-ต่ำ จุฬาฯ 52
คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิสชั่นส์ ปี 52 (จุฬาฯ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ สูงสุด 8,307.0500 ต่ำสุด 7,513.5500


คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 7,938.7000-7,041.4500 สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 7,796.0000-6,996.7500คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7,955.0500-6,636.4500คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 7,171.7500-6,453.0500สาขาวิชากายภาพบำบัด 6,994.7000-6,231.7000 สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 7,211.4500-6,388.7000คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 6,888.3500-6,053.6500 สาขาวิชาคณิตศาสตร 8,284.2500-6,209.5000 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7,049.3500-6,311.6000 สาขาวิชาเคมี 8,707.4000-6,399.6000 สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,326.6500-5,986.8500 สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 8,270.1000-6,416.1500 สาขาวิชาธรณีวิทยา 7,726.9000-6,273.9000
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6,552.7500-5,986.3500 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 6,403.1000-5,900.6500 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 7,154.2500-5,998.7500 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 6,412.1500-5,879.3500 สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 7,121.2500-6,487.8500คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 8,770.8000-6,765.3000 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์8,480.7000-7,349.0000 สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 7,004.5000-6,467.2000 สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ6,886.2000-6,452.7000 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ 6,870.0000-6,646.7000คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 7,995.0000-6,927.5000 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 8,009.2500-6,633.7500 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 7,388.6250-6,603.7500 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน7,526.0000-6,817.7500 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 6,835.0000-6,144.2500คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต8,221.0000-6,884.2500 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 7,802.2500-6,519.7500 หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต 7,987.4000-6,313.0000คณะเศรษฐศาสตร์ 8,196.5000-6,559.5000 คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) 6,916.7500-6,154.4500 (รูปแบบที่ 2) 6,684.5000-6,251.0000 (รูปแบบที่ 3) 8,155.0000-7,161.5000คณะครุศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 7,483.5000-6,272.5000 เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,730.5000-6,532.0000 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,800.5000-6,543.5000 เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,931.0000-6,585.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,274.0000-6,586.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 7,120.5000-6,853.5000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,626.0000-6,541.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 6,270.2000-6,149.7000 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 2) 6,458.0000-6,078.5000สาขาวิชาศิลปศึกษา เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาไทย 2 (รูปแบบที่ 2) 7,039.0000-6,143.5000 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 6,726.0000-6,263.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2)0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (รูปแบบที่ 1) 7,183.3000 -6,458.8000 (รูปแบบที่ 2) 6,712.5000-6,257.5000คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,557.5000-6,653.75000058 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,147.4500-6,518.8000สาขาวิชาอักษรศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 8,160.0000-7,198.7500 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,667.5000-7,234.9500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 8,563.7500-7,348.7500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 8,582.5000-7,368.7500 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 8,841.2500-7,347.5000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 8,381.2500-7,378.7500สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,585.0000-7,660.0000
               คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,434.2500-6,983.5000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1)7,489.2500-7,016.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,665.0000-7,113.2500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,557.0000-6,994.5000 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 7,573.5000-7,050.2500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,027.2500-7,027.2500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,498.5000-7,364.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 7,123.5000-7,123.5000สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 1) 7,196.0000-6,735.0000 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 7,704.7500-6,886.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,339.0000-6,769.5000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,505.2500-6,828.2500 เลือกสอบวิชาสังคมศึกษา 2 (รูปแบบที่ 2) 6,985.0000-6,732.7500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 6,845.7500-6,845.7500 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 6,983.0000-6,983.0000
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 1) 7,815.3750-7,225.7500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 1) 8,211.7500-7,340.5000 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 1) 7,811.7500-7,735.6250 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 1) 7,882.8750-7,531.0000 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 1) 7,835.8750-7,294.0000 เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ 2 (รูปแบบที่ 2) 7,635.7500-7,299.7500 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส (รูปแบบที่ 2) 7,617.2500-7,617.2500 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000 เลือกสอบวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) 7,510.3750-7,510.3750 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น (รูปแบบที่ 2) 0.0000-0.0000
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6,612.2500-6,205.5000คณะนิติศาสตร์ สอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 8,273.0000-6,907.0000 สอบวิชาวิทยาศาสตร์ 2 8,354.5000-6,941.7500 สอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 8,924.0000-6,879.5000 สอบวิชาภาษาเยอรมัน 7,983.0000-7,070.0000 สอบวิชาภาษาจีน 8,576.0000-7,274.0000 สอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 8,603.2500-7,445.5000คณะนิเทศศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 8,435.7500-7,471.5000 ( รูปแบบที่ 2) 8,754.5000-7,438.2500 (รูปแบบที่ 3) 7,987.5000-7,506.2500คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 7,036.5000-6,011.5000 สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 7,968.7500-6,777.5000สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (รูปแบบที่ 1) 6,755.7500-5,617.8000 (รูปแบบที่ 2) 7,007.5000-5,960.5000


ที่มา : สยามรัฐออนไลน์

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 14:31 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

8 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  งี่เง่ามาก
  งี่เง่ามาก 118.173.175.73
  27 พ.ค. 52 08:39 น.
  จะโพสเพื่อ...................

  เข้าไปดูเวบ  สกอ.  ก็ได้

  ไงก้อขอบคุนน่ะ

  อิอิ

  **ตบหัวแล้วลูบหลัง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ตาร้อนผ่าว
  ตาร้อนผ่าว 202.57.176.146
  27 พ.ค. 52 11:58 น.
  คห 1 ... งี่เง่าอย่างไรหรือ?? หรือว่าทนดูไม่ได้??
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อื้ม ม..
  เฮือกกก~

  เภสัชฯ คะแนนสูงจัง
  แล้วกูจะถึงไหมเนี่ย 7xxx

  T^T

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะเราไม่ลดแฮะ -*-


  PS.  บางที่ก็ดองบ้าง อะไรบ้าง~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  TU Accy
  28 พ.ค. 52 00:08 น.
  Eligible for CU but preferable at TU jaa.   From the Eastern province jaa.

  (Accy : 700++ jaa)
  (MassComm & L'Art : 7600++ jaa)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  หมูอ้วน
  หมูอ้วน 203.172.162.163
  5 มิ.ย. 52 14:31 น.
  เภสัชคะแนนสูงจัง101
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1349911
ชื่อกระทู้ : คะแนน สูง-ต่ำ จุฬาฯ 52

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: