ปรับสีเว็บเป็นปกติ

สังคมวิทยา No 1368096

feeros 541 20 มิ.ย. 52 16:47 น.
guest
feeros

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

1.คิมเเจวอน กล่าวกับคังวอนบินว่า "การที่มนุษย์ ในสังคมมีความเเตกต่างกันก็เพราะลักษณะทางกรรมพันธุ์" คังวอนบินฟังแล้วก็เเย้งว่า" วัฒนธรรมต่างกันต่างหากที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำใหมีความเเตกต่างกัน" ท่านคิดว่าใครมีเหตูผลที่ถูกต้องมากกว่ากัน จงอธบายและยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ  ถ้าเป็นการกล่าวถึงความแตกต่างก็คงจะเห็นด้วยกับทั้ง 2 ฝ่าย เพราะหากกล่าวถึงความแตกต่างกันทางกรรมพันธ์ ก็คงจะเป็นการกล่าวถึงความแตกต่างกันทางด้านเผ่าพันธ์หรือเชื้อชาติ ซึ่งไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ซึ่งจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา สังคม ประเพณี ความเป็นอยู่ แต่หากเป็นในกรณีที่ว่าแตกต่างทางความคิดกันเพราะลักษณะทางพันธุกรรมหรือเหตุผลทางวัฒนธรรม  ในกรณีนี้ก็อาจมีสาเหตุได้จากทั้ง 2 เรื่องซึ้งขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมนั้นๆ แต่ในปัจจุบันสาเหตุทางด้านวัฒนธรรมออกจะเป็นสาเหตุหลักมากกว่าเพราะในสังคมปัจจุบันนั้นเป็นสังคมขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่นคนต่างเชื้อชาติแต่มีวัฒนธรรมเดียวกันก็จะมีแนวคิดไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก แต่ในบางครั้งคนเชื้อชาติเดียวกันก็สามารถเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้เนื่องมาจากแนวคิด และ เหตุผลที่แตกต่างกัน  จึงสรุปได้ว่า ความแตกต่างทางความคิดของผู้คนนั้นเกิดจากสาเหตุทางวัฒธรรมเป็นหลัก  


2. "สภาพปัญหาต่างๆ ทางสังคม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความล้าหลังทางวัฒนธรรม ( culture lag )"ท่านมีความเห็นต่อข้อความข้างต้นอย่างไร จงวิจารณ์และยกตัวอย่างประกอบ
     ตอบ  วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่การเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมทั้งสองประเภทมีอัตราที่ไม่เท่ากัน     ปรกติแล้วการเปลี่ยนแปลง
ทางวัตถุย่อมเกิดได้เร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและความรู้สึก เพราะ
เรื่องในใจเป็นเรื่องของทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ ฯลฯที่ใช้เวลาปลูกฝัง
นานมากและเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลผู้ใดแล้วก็ยากที่ลบล้างออกได้      
ถ้าจะลบล้าง     เปลี่ยนแปลงก็ต้องอาศัยเวลานานพอๆ    กันกับเมื่อครั้งปลูกฝัง
วัฒนธรรมหรืออย่างน้อยต้องใช้เวลาบ้างสักระยะหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง ลบล้าง
และแทนที่ ซึ่งผิดกับการรับเอาวัตถุใหม่ๆ มาใช้แทนของเก่าซึ่งสามารถทดลอง
ใช้ดูได้ทันทีหากไม่ชอบก็ขว้างทิ้งไป         การไปมาของสิ่งของย่อมรวดเร็วกว่า
ความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเสมอ
      
              ถ้าสังคมใดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมขึ้นมักจะเป็นไป
ตามลำดับขั้นตอนกล่าวคือต้องปลูกฝังจิตใจก่อนและให้ความรู้แก่บุคคลเสียก่อน
จนกว่าจิตใจจะยอมรับได้โดยการใช้เหตุผลไตร่ตรองเสียก่อน  เมื่อจิตใจยอมรับ
ได้แล้วจึงจะนำเอาสิ่งของนั้นๆ  เข้ามาใช้     ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน กล่าวคือมีการนำสิ่งของใหม่ๆเข้ามาใช้นำความคิด
ใหม่ๆเข้ามาปฏิบัติโดยที่คนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้วัตถุและ
การดำรงรักษา ผู้คนก็จะใช้ของกันอย่างผิดๆ ผลร้ายก็จะเกิดตามมา    คือมักจะ
ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เกิดการสูญเสีย           และสูญเปล่าทางเศรษฐกิจแทนที่
จะทำให้สังคมเจริญหลับกลายเป็นการให้สังคมเสื่อมถอยด้อยพัฒนาและยากจน
ลงเพราะเหตุที่ความเจริญทางจิตใจไล่ตามไม่ทันกับความเจริญทางวัตถุ
ตัวอย่างเช่น    การพัฒนาสังคมของประเทศไทย เมื่อแรกเริ่มเดิมทีนั้นเราเน้น
การพัฒนาทางด้านวัตถุเป็นส่วนใหญ่    ทำให้คนให้คุณค่าวัตถุสูงส่ง    พยายาม
ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุและมีการแสดงออกทางวัตถุ ทำให้ผู้คนในสังคม
ไทยจิตใจเสื่อมลง       จิตใจขาดคุณธรรมและจริยธรรม  ผู้คนยากจนลงเพราะ
ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยทางวัตถุกันมากเด็กวัยรุ่นใช้วิธีหาเงินทองโดยการปล้นจี้เพื่อ
เอาเงินไปเที่ยวเตร่ตามบาร์ ไนต์คลับ  คอฟฟี่ช้อบ      ของเหล่านี้เป็นวัตถุของ
โลกตะวันตกที่สร้างขึ้นมาใช้อย่างมีเหตุมีผลเช่น คอฟฟี่ช้อบ        มีไว้ให้คนพัก
หยุดงานและปรึกษางานกัน บาร์และไนต์คลับ     มีไว้พักผ่อน  สุดสัปดาห์  หรือ
ในโอกาสพิเศษ    หรือเมื่อทำงานมาจนเหนื่อยแล้ว     ไม่ได้มีวัตถุเหล่านี้ไว้เพื่อ
แสดงออกซึ่งฐานะภาพของบุคคล   ขณะที่ไทยพัฒนาทางวัตถุมากมายเกินเหตุ
สังคมไทยจึงเต็มไปด้วยโจรผู้ร้ายและความรุนแรงของอาชญากรรม   จิตใจของ
ผู้คนขาดความเมตตาปราณีต่อกันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเกือบทั้งสังคม  และยิ่ง
พัฒนาไปเท่าใดช่องว่างระหว่างชนชั้นยิ่งห่างยิ่ง  ๆ       ขึ้นไปอีกที่สังคมไทย
ระส่ำระสายและยากจนลงทุกวันนี้มีผลมาจาก         การพัฒนาวัตถุก่อนจิตใจ  
จิตใจคนตามไม่ทันกับวัตถุ     ขาดความรู้จักการใช้วัตถุและ      ใช้กันผิด  ๆ
ตลอดมาจนทำให้สังคมเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทุกวัน  จนกระทั่งขณะนี้ผู้นำสังคมไทย
ได้หยุดคิดและหันมานึกถึงความสำคัญของการพัฒนาทางจิตใจหรือพัฒนาคน
ขึ้นบ้างแล้ว

3. จงเลือกใช้แนวคิดทางวัฒนธรรมเรื่องใด เรื่องหนึ่องเพียงเรื่องเดียวอธิบายภาวะสาธารณสุขของประเทศไทยที่เป็ยอยู่ในขณะนี้
ตอบ ภาวะทางสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น นับว่าค่อนข้างมีปัญหามากพอสมควร เนื่องมาจาก สภาพทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวัตถุนิยมซึ่งนับวันจะยิ่งหยั่งรากฝังลึกลงสู่สังคมไทย ไปในทุกๆหย่อมหญ้า ทุกองค์กรที่มีผลประโยชน์แฝงอยู่จะเกิดวัฒนธรรมนี้ วัฒณธรรมนี้ เนื่องจากเกิดการกะตือรือร้นที่มากเกินไปในการแสวงหามาซึ่งวัตถุในทุกๆวิถีทางโดยไม่คำนึงถึง ความถูกต้องและหลักการที่ควรจะยึดถือปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น แพทย์ในคลินิกแห่งหนึ่งรักษาโรคปวดข้อของคนไข้ด้วยการฉีดยาเข้าไปในไขกกระดูกโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบว่าสามารถทำให้กระดูกเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
  
ให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้องตามลักษณ์ของการอ้างอิง
ข้อ2.  http://st.mengrai.ac.th/users/doremon/09_WANNAPA/12.htm

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

0 ความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1368096
ชื่อกระทู้ : สังคมวิทยา

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: