Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ด่วน!! จัดอันดับมหาวิทยาลัย แบบแยกด้าน ทุกๆด้าน [ไม่ระบุให้แชร์]

haha
Guest IP
วิว
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอน(แบบแยกด้าน)

10 อันดับอุตสาหกรรมเกษตรหรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1.มก. 2.มช. 2.จุฬา 3.มข. 4.มธ.
5.ลาดกระบัง 6.มอ. 7.พระนครเหนือ 8.มศว. 9.บูรพา 10.แม่โจ้

10 อันดับ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1.มก. 2.วิทยาลัยดุสิตธานี 3.มมส. 4.มข. 5.มอ. 6.มศว. 7.แม่ฟ้าหลวง
8.วลัยลักษณ์ 9.บูรพา 10.มน.20 อันดับ นิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชหรือวารสารศาสตร์ 1.มธ. 2.จุฬา 3.ม.กรุงเทพ 4.ม.รังสิต 5.มช 6.มก.
7.มน. 8.ราม 9.บูรพา 10.มอ. 11.ราชมงคล 12.ศรีปทุม 13.ธุรกิจบัณฑิตย์ 14.มมส. 15.วลัยลักษณ์ 16.มสธ.
17.พายัพ 18.เกษมบัณฑิต 19.หอการค้า 20.แม่โจ้20 อันดับ วิทยาศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มก. 4.มช .5.มข. 6.ลาดกระบัง 7.มอ. 8.บางมด 9.มศว.
10.พระนครเหนือ 11.ราม 12.มน. 13.มมส. 14.ม.อุบล 15.ศิลปากร 16.มธ. 17.แม่ฟ้าหลวง 18.บูรพา 19.ม.ทักษิณ
20.แม่โจ้7 อันดับแพทย์แผนไทย 1.ศิริราช 2.มมส. 3.ราม 4 .บูรพา 5.ราม 6.ราชมงคลปทุมธานี 7.มสธ.10 อันดับรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 1.จุฬา 2.มธ. 3.ราม 4.มก. 5.มช. 6.มข. 7.มอ. 8.ม.อุบล 9.มน.
10.มมส.10 อันดับครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 1.มศว. 2.จุฬา 3.มก. 4.ราชภัฏ 5.มอ. 6.มช. 7. มข. 8.ศิลปากร 9.ม.ทักษิณ
10.บูรพา10 อันดับจิตวิทยา 1.มธ. 2.มช. 3.มก. 4.จุฬา 5.บูรพา 6.มศว. 7.มน. 8.พายัพ 9.ราม 10.ศิลปากร8 อันดับ สาธารณสุขศาสตร์ 1.มหิดล 2.มข. 3.มน. 4.บูรพา 5.มมส. 6.มธ. 7.วลัยลักษณ์ 8.หัวเฉีย ว9อันดับ เทคนิคการแพทย์หรือสหเวชศาสตร์ 1.มหิดล 2.มช. 3.มข. 4.มธ. 5.จุฬา 6.มน. 7.วลัยลักษณ์ 8.ม.รังสิต
9.หัวเฉีย ว10 อันดับสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1.จุฬา 2.ศิลปากร 3.ลาดกระบัง 4.มก. 5.บางมด 6.มช. 7.มข. 8.ศรีปทุม
9.ม.มหาสารคาม 10.มธ.10 อันดับเกษตรศาสตร์ 1.มก. 2.มช. 3.มข. 4.มอ. 5.แม่โจ้ 6.ม.อุบล 7.มธ. 8.ลาดกระบัง 9.มน. 10.ราชมงคล10 อันดับเภสัชศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มช. 4.มข. 5.มอ. 6.ศิลปากร 7.มศว. 8.มน. 9.หัวเฉียว 10.ม.อุบล10 อันดับทันตแพทยศาสตร์ 1.จุฬา 2.มหิดล 3.มช. 4.มข. 5.มศว. 6.มอ. 7.มธ. 8.ม.รังสิต10 อันดับแพทยศาสตร์ 1.ศิริราช 2.จุฬา 3.รามา 4.มช. 5.มข. 6.มอ. 7.วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏฯ 8.มศว. 9.มธ.
10.มน.20 อันดับบริหารธุรกิจและบัญชี 1.จุฬา 2.มธ. 3.มก. 4.มช. 5.ม.กรุงเทพ 6.เอแบค 7.ศรีปทุม 8.มข. 9.มอ.
10.มน. 11.ราชมงคล 12.ธุรกิจบัณฑิตย์ 13.ม.รังสิต 14.ราม 15.มศว. 16.บูรพา 17.หอการค้า 18.เกษมบัณฑิต
19.พายัพ 20.วลัยลักษณ์อันดับสัตวแพทยศาสตร์ 1.จุฬา 2.มก. 3.มข. 4.มช. 5.มหิดล20 อันดับวิศวกรรมศาสตร์ 1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 5.มช. 6.มข. 7.มอ. 8.พระนครเหนือ 9.มหิดล
10.มธ. 11.มศว. 12.ศรีปทุม 13.มน. 14.มหานคร 15.ราม 16.ม.สยาม 17.ราชมงคล 18.ม.เอเชียอาคเนย์
19.เกษมบัณฑิต 20.หอการค้า

คิคิ ชั้นเลือกเกษตร20 อันดับ สาขาวเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือพัฒนาซอฟแวร์
1.จุฬา 2.มก. 3.ลาดกระบัง 4.บางมด 5. มธ. 6.พระนครเหนือ 7.สุรนารี 8.มข. 9.มอ. 10.มช. 11.บูรพา 12.ราม
14.ศิลปากร 15.เอแบค 16.ศรีปทุม 17.แม่ฟ้าหลวง 18.วลัยลักษณ์ 19.หอการค้า 20.มหานคร20 อันดับสถาบันสอนวิชาภาษาอังกฤษ 1.จุฬา 2.มธ. 3.มก. 4.มช. 5.มศว. 6.มข. 7.มร. 8.มอ. 9.มหิดล 10.เอแบค
11.ม.มหาสารคาม 12.มน. 13.ม.ทักษิณ 14.แม่ฟ้าหลวง 15.พายัพ 16.ม.กรุงเทพ 17.ธุรกิจบัณฑิตย์
18.วลัยลักษณ์ 19.ม.รังสิต 20.ม.อุบล20 Nursing Schools 1.ศิริราชพยาบาล 2.รามา 3.มช. 4.สภากาชาด 5.วิทยาลัย พบาลบรมราชชนนี 6.มข. 7.มอ.
8.เกื้อการุณย์ 9.กองทัพบก 10.กองทัพอากาศ 11.กองทัพเรือ 12.พยาบาลตำรวจ 13.มศว. 14.พายัพ 15.มธ. ม.สยาม
16.มสธ. 17. 18.มิชชั่น 19.คริสเตียน 20.เซนหลุยส์20 Best Economics Schools 1.มธ. 2.จุฬา 3.มก. 4.มช. 5.มศว. 6.หอการค้า 7.ม.กรุงเทพ 8.มอ. 9.มข. 10.มน.
11.เกริก 12.ม.ทักษิณ 13.วลัยลักษณ์ 14.แม่ฟ้าหลวง 15.มสธ. 16.ม.ศรีปทุม 17.ม.พายัพ 18.ม.รังสิต 19. ราม
20.วงษ์ชวลิตกุล20 Best Law Schools in Thailand 1.มธ. 2.ราม 3.จุฬา 4.มสธ. 5.มช. 6.ม.ศรีปทุม 7.ธุรกิจบัณฑิตย์
8.ม.กรุงเทพ 9.มน. 10.มก. 11. มข. 12.มอ. 13.มมส. 14.มอบ. 15.ม.บูรพา 16.ม.สยาม 17.เอแบค 18.พายัพ
19.ม.ทักษิณ 20.เกษมบัณฑิตมหาวิทยาลัยสอนภาษาแดจังกึม 1.มอ. 2.บูรพา 3.ม.มหาสารคาม7 อันดับ มหาวิทยาลัยสอนภาษาเยอรมัน 1.จุฬา 2.มธ. 3.มช. 4.ราม 5.มก. 6.ม.พายัพ 7.ศิลปากร21อันดับมหาวิทยาลัยที่ สอนภาษาญีปุ่นในไทย 1.จุฬ่า 2. มธ. 3.มก. 4.มช. 5.ลาดกระบัง 6.มข. 7.บูรพา
8.ศิลปากร 9.มอ. 10.มศว. 11. ม.มหาสารคาม 12.มน. 13.หอการค้า 14. ม.พายัพ 15. ม.ทักษิณ 16.เอแบค
17.ม.รังสิต 18.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19.ราชมงคลบพิตรภิมุขจักรวรรดิ 20.ราชมงคงเทคนิคกรุงเทพ
21.ราชภัฏพิบูลสงคราม


http://www.roonpee.com/home.php?id=1245581856&page=1  
เราว่าตรงดีนะ
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

กระทู้นี้ถูกปิดการแสดงความคิดเห็น

ยอดถูกใจสูงสุด

239 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป