ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบันแห่งราชวงศ์จักรีของไทย No 1369697


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ลำดับที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


user posted image


ลำดับที่ 2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


user posted imageลำดับที่ 3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร


user posted image


ลำดับที่ 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

user posted image
ลำดับที่ 5 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


user posted imageลำดับที่ 6 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

user posted imageลำดับที่ 7 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


พระ นามเดิมว่า "หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา" เป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระบรมราชชนก) กับหม่อมสังวาลย์ มหิดล (สมเด็จพระบรมราชชนนี) ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา" ในสมัยรัชกาลที่ 8 เป็นที่ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า" และได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อทำการสมรสกับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ จนกระทั่งในรัชกาลปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์ สิ้นพระชนม์ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 02.54 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริพระชนมายุ 84 พรรษา


user posted image
ลำดับที่ 8 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระ นามเดิมว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ" เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อมาได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทำการสมรส


user posted image
ลำดับที่ 9 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สกุลเดิม "อัครพงศ์ปรีชา" อภิเสกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2544 ต่อมาเมื่อมีพระประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548


user posted image
ลำดับที่ 10 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระ นามเดิมว่า "หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร" เป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี ยุคล อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับสถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 ต่อมาในวันที่ 12 สิงหาคม 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามเป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ"

user posted imageลำดับที่ 11 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


ทรง เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ มีศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์ใหญ่ในรัชกาลปัจจุบัน


user posted imageลำดับที่ 12 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์


ทรง มีพระนามเดิมว่า "หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล" เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับนางสุจาริณี วิวัชรวงศ์user posted image
ลำดับที่ 13 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาuser posted image

ลำดับที่ 14 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศรินทร์user posted image
ลำดับที่ 15 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


ทรง เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศรินทร์ ปัจจุบันประทับอยู่กับพระบิดาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา


user posted image


user posted imageuser posted image


นาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศรินทร์


ลำดับที่ 16 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

พระ วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ประสูติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

พระ วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร มีโอรสธิดา ๒ คน คือ

หม่อมราชวงศ์เฉลิมฉัตร วุฒิชัย
หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์

ปัจจุบัน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงปฏิบัติงานในองค์กรสังคมสงเคราะห์หลายแห่ง เช่น ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์user posted image
ลำดับที่ 17 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน

ราชสกุล "มหิดล" พระราชโอรสพระราชธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ กับหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา (คุณยุวธิดา ผลประเสริฐ ปัจจุบันคือ คุณสุธาริณี วิวัชรวงศ์) 5 องค์

จากซ้ายไปขวา

- หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524)

- หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ประสูติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2528)

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

- หม่อมเจ้าหญิงบุษยน้ำเพชร มหิดล
(พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2530)

- หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา

- หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล (ประสูติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526)

- หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ประสูติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522)user posted image


user posted image


user posted image


user posted image


ลำดับที่ 18 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 4**
(ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)


ราชสกุล "จิตรพงศ์" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

user posted image


หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์

ราชสกุล "ชยางกูร" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป

user posted image


หม่อมเจ้าวราชัย ชยางกูร (2470 - ปัจจุบัน) ***
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร (2467 - ปัจจุบัน) ***
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร (2473 - ปัจจุบัน) ***
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (2475 - ปัจจุบัน) ***

ราชสกุล "ดิศกุล" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) ต้นสกุล "โรจนดิศ" เป็นเจ้าจอมมารดา ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๕

user posted image


หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล

ลำดับที่ 19 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 5** (
ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)
ราชสกุล "กิติยากร" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมพระจันทรบุรีนฤนาท

user posted image

หม่อมเจ้าวินิตา กิติยากร
หม่อมเจ้าสุวนิต กิติยากร
หม่อมเจ้ากิตติปียา กิติยากร
ราชสกุล "ระพีพัฒน์" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
( บิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ )

user posted image


หม่อมเจ้าวิพันธุ์ไพโรจน์ ระพีพัฒน์
หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า ระพีพัฒน์
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด ระพีพัฒน์

ราชสกุล "ฉัตรไชย" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
" พระบิดาแห่งกิจการรถไฟสมัยใหม่ "

user posted image

พล เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงเป็น พระราชโอรส องค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอม มารดาวาด พระองค์ประสูติ เมื่อ วัน จันทร์ เดือน 3 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2424 ทรงมีพระนามเดิมว่า " พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร "
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร มีพระนามเต็มว่า " นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประชาธิบดินทรเจษฎภาดา ปิยมหาราชวงศ์วิศิษฏ์ อเนกยนตรวิจิตรกฤตยโกศล วิมลรัตนมหาโยธาธิบดี ราชธุรันธรีมโหฬาร พาณิชยการคมนาคม อุดมรัตนตรัยสรณธาดามัททวเมตตาชวาศรัย ฉัตร์ชัยดิลกบพิตร "


ทรงมีพระโอรสและธิดารวม 11 พระองค์ คือ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง มยุรฉัตร*
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เปรมบุรฉัตร*
หม่อมเจ้าหญิง ฉัตรสุดา ฉัตรไชย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง วิมลฉัตร*
หม่อมเจ้าหญิง กาณจนฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าหญิง ภัทรลดา ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าชาย สุรฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าหญิง เฟื่องฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าหญิง หิรัญฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าชาย ทิพยฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าหญิง พิบูลฉัตร ฉัตรไชย

ราชสกุล "วุฒิชัย" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

user posted image


พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๑๐
( เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ระหว่าง ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ )
ระหว่าง ที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ และได้มีการรวมกิจการทหารบกกับทหารเรือเข้าเป็นกระทรวงเดียวกันแล้ว ได้ทรงเปลี่ยนแปลงจัดระบบการปกครองในกระทรวงกลาโหมใหม่ให้เหมาะสมกับกาลสมัย


หม่อมเจ้าหญิงวุฒิสวาท วุฒิชัย
หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย
หม่อมเจ้าหญิงวุฒิวิฑูร วุฒิชัย

ลำดับที่ 20 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระนัดดาใน กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ


user posted image

ราชสกุล "รัชนี" พระโอรสธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

user posted image

พระ ราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือพระนามเดิม พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส หรือ น.ม.ส. ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็น พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ทรงเป็นต้นราชสกุล "รัชนี"

หม่อมเจ้าหญิงศะศิธรพัฒนวดี รัชนี
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
ลำดับที่ 21 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 5**
(ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)ราชสกุล "บริพัตร" พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และ หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร (ไชยันต์ )

user posted image

หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

ราชสกุล "ยุคล" พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล

user posted image


เสด็จองค์ชายใหญ่ ทรงเสกสมรสกับหม่อมหลวงสร้อยระย้า สนิทวงศ์ มีพระโอรสธิดา ได้แก่

หม่อม เจ้าหญิงพันธุ์สวลี ยุคล หรือ ท่านปิ๋ม (เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร) พระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (24 ก.ย. 2476 - )

หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล หรือ ท่านกบ (11 ต.ค. 2478 - 27 ส.ค. 2538)

หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล หรือ ท่านอ๋อย (2 ต.ค. 2480 - ) (เสกสมรสกับหม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์)
และทรงมีพระโอรสกับ หม่อม บุญล้อม คือ
หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล (7 พ.ย. 2477 - )
จาก นั้น เสด็จองค์ชายใหญ่ทรงใช้ชีวิตคู่กับ หม่อมปริม บุนนาค แต่ไม่มีทายาท ต่อมาท่านทรงสมรสใหม่กับหม่อมไฉไล ยุคล มีพระโอรสธิดา ได้แก่

หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล หรือ ท่านปีใหม่ (1 ม.ค. 2521 - )

หม่อมเจ้าหญิงภานุมา ยุคล หรือ ท่านหญิง (20 มิ.ย. 2524 - )

ใน ช่วงต้นรัชกาลที่ 9 เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง คนทั่วไปจึงออกพระนามของพระองค์ว่า เสด็จพระองค์ชายใหญ่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระชันษา 85 ปีหม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล

หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

หม่อมเจ้าหญิงภาณุมา ยุคล

พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

หม่อมเจ้าเฉลิมสุข ยุคล

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล

พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล


user posted image

หม่อมเจ้าหญิงปัทมนรังษี ยุคล

หม่อมเจ้าหญิงมาลิณีมงคล ยุคล


หม่อม เจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (29 พฤศจิกายน 2485 - ) ประสูติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา รู้จักกันพระนามลำลองว่า ท่านมุ้ย ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบท ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงคุ้นเคยกับการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่เยาว์ เนื่องจากตามเสด็จพระบิดา และหม่อมมารดา ผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทย และก่อตั้งบริษัทละโว้ภาพยนตร์ ซึ่งผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อ พ.ศ. 2481

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ทรงศึกษาชั้นมัธยมที่วชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ เอกสาขาธรณีวิทยา และโท สาขาภาพยนตร์ เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา และโรมัน โปลันสกี้ ในระหว่างศึกษาชั้นปริญญาตรีทรงฝึกงานเป็นผู้ช่วยในทีมงานของ มีเรียน ซี. คูเปอร์ [1] ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง ช้าง (1927) และ คิงคอง (1933)

ทรงเริ่มเขียนบท และกำกับละครโทรทัศน์ เรื่อง "หญิงก็มีหัวใจ" ในปี พ.ศ. 2501 ให้กับพระบิดา จากนั้นทรงก่อตั้ง บริษัท พร้อมมิตรภาพยนตร์ (ตั้งชื่อตามชื่อซอยพร้อมมิตร ที่ตั้งของวังละโว้ วังของพระบิดา) มีผลงานกำกับละครโทรทัศน์ "ห้องสีชมพู" (2512) , "เงือกน้อย" (2515) , และ"หมอผี" (2516)

ทรงกำกับภาพยนตร์ "มันมากับความมืด" เป็นเรื่องแรก เมื่อ พ.ศ. 2514 และ ทรงได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ดีเด่น พ.ศ. 2516 จากเรื่องเขาชื่อกานต์ และส่งให้สรพงศ์ ชาตรี เป็นพระเอกยอดนิยมต่อมา

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงเษกสมรสกับ วิยะดา บุษปวานิช เพื่อนนักศึกษาไทยที่พบกันที่มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2505 ที่สหรัฐอเมริกา มีโอรสและธิดา คือ หม่อมราชวงศ์ปัทมนัดดา ยุคล และหม่อมราชวงศ์เดชาเฉลิม ยุคล

มีโอรสกับวิยะดา อุมารินทร์ (ตรียะกุล) คือ หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล (คุณชายเอี่ยว)

user posted image
มีธิดากับหม่อม Bharani Chetsomma คือ หม่อมราชวงศ์สุทธิภาณี ยุคล


มี โอรสและธิดากับ หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา (เป็นนักแสดง ใช้ชื่อว่า กมลา เศรษฐี) คือ หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) และหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล (คุณหญิงแมงมุม)user posted image

หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา

user posted image

หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล (คุณหญิงแมงมุม)

หม่อม เจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงชื่นชอบการดำน้ำ ทรงใช้เวลาว่างในการดำน้ำตั้งแต่เด็ก ทั้งในประเทศไทย และระหว่างศึกษาชั้นมัธยมที่ออสเตรเลีย และศึกษาธรณีวิทยาที่สหรัฐอเมริกา โดยทรงอธิบายถึงสาเหตุที่เลือกเรียนวิชาธรณีวิทยา สืบเนื่องจากความประทับใจในธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการดำน้ำ ทรงนิพนธ์หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการดำน้ำ ชื่อ โลกสีคราม ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 88 เล่มหนังสือดี ประเภทสารคดี ของโครงการวิจัย หนังสือดีวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทางด้านสุขภาพ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน, โรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง

ใน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง แก่ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล โดยได้รับปริญญานี้พร้อมกับ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ตุลาการรัฐธรรมนูญ และ นายสนธิ ลิ้มทองกุล สื่อมวลชนผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ


คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น****

พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับนายปีเตอร์ เจนเซ่น มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

user posted imageคุณสิริกิติยา เจนเซ่น****

พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับนายปีเตอร์ เจนเซ่น มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

user posted image


คุณพุ่ม เจนเซ่น

พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับนายปีเตอร์ เจนเซ่น มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

user posted imageท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

user posted image


นามเดิมว่า "หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี กิติยากร" พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากรฯพณฯ องคมนตรี พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2499

เป็นพระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
และ ม.ล.สราลี กิติยากร ( จิราธิวัฒน์ )

user posted image

คุณ น้ำผึ้งเข้าพิธีสมรสกับ "เอ็กซ์-ธีรเดช"" จิราธิวัฒน์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2536 หลังคบหาดูใจกันนาน 5 ปี มีลูกชายฝาแฝดสองคนได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "สุทธกิตติ์" ชื่อเล่นว่า "ปก" กับ "สิทธิกิตติ์" ชื่อเล่นว่า "ป้อง" ทั้งคู่วัย 9 ขวบ กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดา


สำหรับ ประวัติของ ม.ร.ว.อดุลกิติ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2473 เป็นบุตรของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับ ม.ล.บัว กิติยากร มีพี่น้อง 4 คน คือ น.พ.ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์, ม.ร.ว.อดุลกิติ์, ม.ร.ว.สิริกิติ์ (ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) และ ม.ร.ว.บุษบา (ปัจจุบันคือท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์)

ทั้งนี้ ฯพณฯองคมนตรี เริ่มต้นชีวิตทำงานโดยเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทั่งได้รับตำแหน่งผู้พิพากษาครั้งแรกที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 และได้เป็นผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์, รองอธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง จากนั้นในปี พ.ศ. 2531 จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ตำแหน่งสูงสุดในการรับราชการ คือ รองประธานศาลฎีกาจนครบวาระเกษียณ จากนั้นจึงรับพระราชโองการรับตำแหน่งองคมนตรี

ม.ร.ว.อดุลกิติ์ กิติยากร องคมนตรีถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชรา ในวัย 74 ปี

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มีศักดิ์เป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


user posted imageuser posted image


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงฉายพร้อมท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา และร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดา


นายสินธู ศรสงคราม

สามีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสมรส เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2516

ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม

บุตรชายของท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม กับนายสินธู ศรสงคราม มีศักดิ์เป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

user posted imageหมายเหตุ


* ลำดับที่ 1 - 16 เรียงพระนามตามสำนักราชเลขาธิการ
** กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพระนาม และระบุเฉพาะเจ้านายที่ยังดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
*** กำลังตรวจสอบว่ายังทรงมีพระชนม์อยู่หรือไม่
**** 2 ท่านนี้แม้จะเป็นสามัญชน แต่มีศักดิ์เป็นหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน บางครั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อยู่หน้าหม่อมเจ้าในราชสกุลอื่นๆ ลำดับที่ 1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


user posted image


ลำดับที่ 2 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


user posted imageลำดับที่ 3 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร


user posted image


ลำดับที่ 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

user posted image
ลำดับที่ 5 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


user posted imageลำดับที่ 6 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

user posted imageลำดับที่ 7 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


พระ นามเดิมว่า "หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา" เป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระบรมราชชนก) กับหม่อมสังวาลย์ มหิดล (สมเด็จพระบรมราชชนนี) ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา" ในสมัยรัชกาลที่ 8 เป็นที่ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า" และได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อทำการสมรสกับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ จนกระทั่งในรัชกาลปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคืนฐานันดรศักดิ์ สิ้นพระชนม์ 2 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 02.54 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริพระชนมายุ 84 พรรษา


user posted image
ลำดับที่ 8 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระ นามเดิมว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ" เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับ กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อมาได้กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทำการสมรส


user posted image
ลำดับที่ 9 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สกุลเดิม "อัครพงศ์ปรีชา" อภิเสกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2544 ต่อมาเมื่อมีพระประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548


user posted image
ลำดับที่ 10 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระ นามเดิมว่า "หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร" เป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี ยุคล อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับสถาปนาให้ดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2520 ต่อมาในวันที่ 12 สิงหาคม 2534 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามเป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ"

user posted imageลำดับที่ 11 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


ทรง เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดามาตุ มีศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์ใหญ่ในรัชกาลปัจจุบัน


user posted imageลำดับที่ 12 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์


ทรง มีพระนามเดิมว่า "หม่อมเจ้าสิริวัณวรี มหิดล" เป็นพระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับนางสุจาริณี วิวัชรวงศ์user posted image
ลำดับที่ 13 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ


ทรงเป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาuser posted image

ลำดับที่ 14 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์


ทรงเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศรินทร์user posted image
ลำดับที่ 15 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ


ทรง เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศรินทร์ ปัจจุบันประทับอยู่กับพระบิดาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา


user posted image


user posted imageuser posted image


นาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยศรินทร์


ลำดับที่ 16 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

พระ วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ประสูติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔

พระ วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร มีโอรสธิดา ๒ คน คือ

หม่อมราชวงศ์เฉลิมฉัตร วุฒิชัย
หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์

ปัจจุบัน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงปฏิบัติงานในองค์กรสังคมสงเคราะห์หลายแห่ง เช่น ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์user posted image
ลำดับที่ 17 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน

ราชสกุล "มหิดล" พระราชโอรสพระราชธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ กับหม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา (คุณยุวธิดา ผลประเสริฐ ปัจจุบันคือ คุณสุธาริณี วิวัชรวงศ์) 5 องค์

จากซ้ายไปขวา

- หม่อมเจ้าวัชรเรศร มหิดล (ประสูติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2524)

- หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล (ประสูติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2528)

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

- หม่อมเจ้าหญิงบุษยน้ำเพชร มหิดล
(พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2530)

- หม่อมสุจาริณี มหิดล ณ อยุธยา

- หม่อมเจ้าจักรีวัชร มหิดล (ประสูติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526)

- หม่อมเจ้าจุฑาวัชร มหิดล (ประสูติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2522)user posted image


user posted image


user posted image


user posted image


ลำดับที่ 18 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 4**
(ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)


ราชสกุล "จิตรพงศ์" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
เจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

user posted image


หม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์

ราชสกุล "ชยางกูร" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป

user posted image


หม่อมเจ้าวราชัย ชยางกูร (2470 - ปัจจุบัน) ***
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร (2467 - ปัจจุบัน) ***
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร (2473 - ปัจจุบัน) ***
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร (2475 - ปัจจุบัน) ***

ราชสกุล "ดิศกุล" พระโอรสธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และเจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ) ต้นสกุล "โรจนดิศ" เป็นเจ้าจอมมารดา ประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ วันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๐๕

user posted image


หม่อมเจ้าหญิงกฤษณาพักตรพิมล ดิศกุล

ลำดับที่ 19 หม่อมเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ 5** (
ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)
ราชสกุล "กิติยากร" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมพระจันทรบุรีนฤนาท

user posted image

หม่อมเจ้าวินิตา กิติยากร
หม่อมเจ้าสุวนิต กิติยากร
หม่อมเจ้ากิตติปียา กิติยากร
ราชสกุล "ระพีพัฒน์" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
( บิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ )

user posted image


หม่อมเจ้าวิพันธุ์ไพโรจน์ ระพีพัฒน์
หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า ระพีพัฒน์
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด ระพีพัฒน์

ราชสกุล "ฉัตรไชย" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
" พระบิดาแห่งกิจการรถไฟสมัยใหม่ "

user posted image

พล เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงเป็น พระราชโอรส องค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอม มารดาวาด พระองค์ประสูติ เมื่อ วัน จันทร์ เดือน 3 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2424 ทรงมีพระนามเดิมว่า " พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร "
พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร มีพระนามเต็มว่า " นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประชาธิบดินทรเจษฎภาดา ปิยมหาราชวงศ์วิศิษฏ์ อเนกยนตรวิจิตรกฤตยโกศล วิมลรัตนมหาโยธาธิบดี ราชธุรันธรีมโหฬาร พาณิชยการคมนาคม อุดมรัตนตรัยสรณธาดามัททวเมตตาชวาศรัย ฉัตร์ชัยดิลกบพิตร "


ทรงมีพระโอรสและธิดารวม 11 พระองค์ คือ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง มยุรฉัตร*
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เปรมบุรฉัตร*
หม่อมเจ้าหญิง ฉัตรสุดา ฉัตรไชย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง วิมลฉัตร*
หม่อมเจ้าหญิง กาณจนฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าหญิง ภัทรลดา ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าชาย สุรฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าหญิง เฟื่องฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าหญิง หิรัญฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าชาย ทิพยฉัตร ฉัตรไชย
หม่อมเจ้าหญิง พิบูลฉัตร ฉัตรไชย

ราชสกุล "วุฒิชัย" พระโอรสธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

user posted image


พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ผู้บัญชาการทหารบก ลำดับที่ ๑๐
( เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ระหว่าง ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ )
ระหว่าง ที่ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ และได้มีการรวมกิจการทหารบกกับทหารเรือเข้าเป็นกระทรวงเดียวกันแล้ว ได้ทรงเปลี่ยนแปลงจัดระบบการปกครองในกระทรวงกลาโหมใหม่ให้เหมาะสมกับกาลสมัย


หม่อมเจ้าหญิงวุฒิสวาท วุฒิชัย
หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย
หม่อมเจ้าหญิงวุฒิวิฑูร วุฒิชัย

ลำดับที่ 20 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระนัดดาใน กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ


user posted image

ราชสกุล "รัชนี" พระโอรสธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

user posted image

พระ ราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือพระนามเดิม พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส หรือ น.ม.ส. ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็น พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ทรงเป็นต้นราชสกุล "รัชนี"

หม่อมเจ้าหญิงศะศิธรพัฒนวดี รัชนี
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
ลำดับที่ 21 หม่อมเจ้าซึ่งเป็นพระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 5**
(ทรงพระดำเนินตามศักดิ์ของพระบิดา และเรียงตามพระชันษา)ราชสกุล "บริพัตร" พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และ หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร (ไชยันต์ )

user posted image

หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

ราชสกุล "ยุคล" พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล

user posted image


เสด็จองค์ชายใหญ่ ทรงเสกสมรสกับหม่อมหลวงสร้อยระย้า สนิทวงศ์ มีพระโอรสธิดา ได้แก่

หม่อม เจ้าหญิงพันธุ์สวลี ยุคล หรือ ท่านปิ๋ม (เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร) พระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (24 ก.ย. 2476 - )

หม่อมเจ้าฐิติพันธ์ ยุคล หรือ ท่านกบ (11 ต.ค. 2478 - 27 ส.ค. 2538)

หม่อมเจ้าหญิงรังษีนภดล ยุคล หรือ ท่านอ๋อย (2 ต.ค. 2480 - ) (เสกสมรสกับหม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์)
และทรงมีพระโอรสกับ หม่อม บุญล้อม คือ
หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล (7 พ.ย. 2477 - )
จาก นั้น เสด็จองค์ชายใหญ่ทรงใช้ชีวิตคู่กับ หม่อมปริม บุนนาค แต่ไม่มีทายาท ต่อมาท่านทรงสมรสใหม่กับหม่อมไฉไล ยุคล มีพระโอรสธิดา ได้แก่

หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล หรือ ท่านปีใหม่ (1 ม.ค. 2521 - )

หม่อมเจ้าหญิงภานุมา ยุคล หรือ ท่านหญิง (20 มิ.ย. 2524 - )

ใน ช่วงต้นรัชกาลที่ 9 เคยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์อยู่บ่อยครั้ง คนทั่วไปจึงออกพระนามของพระองค์ว่า เสด็จพระองค์ชายใหญ่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระชันษา 85 ปีหม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล

หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

หม่อมเจ้าหญิงภาณุมา ยุคล

พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

หม่อมเจ้าเฉลิมสุข ยุคล

หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล

พระโอรสธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ

หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล


user posted image

หม่อมเจ้าหญิงปัทมนรังษี ยุคล

หม่อมเจ้าหญิงมาลิณีมงคล ยุคล


หม่อม เจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล (29 พฤศจิกายน 2485 - ) ประสูติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา รู้จักกันพระนามลำลองว่า ท่านมุ้ย ในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้เขียนบท ผู้อำนวยการผลิตภาพยนตร์

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงคุ้นเคยกับการสร้างภาพยนตร์ตั้งแต่เยาว์ เนื่องจากตามเสด็จพระบิดา และหม่อมมารดา ผู้บุกเบิกภาพยนตร์ไทย และก่อตั้งบริษัทละโว้ภาพยนตร์ ซึ่งผลิตภาพยนตร์เรื่องแรกเมื่อ พ.ศ. 2481

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ทรงศึกษาชั้นมัธยมที่วชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ เอกสาขาธรณีวิทยา และโท สาขาภาพยนตร์ เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับฟรานซิส ฟอร์ด คอปโปลา และโรมัน โปลันสกี้ ในระหว่างศึกษาชั้นปริญญาตรีทรงฝึกงานเป็นผู้ช่วยในทีมงานของ มีเรียน ซี. คูเปอร์ [1] ผู้กำกับ และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง ช้าง (1927) และ คิงคอง (1933)

ทรงเริ่มเขียนบท และกำกับละครโทรทัศน์ เรื่อง "หญิงก็มีหัวใจ" ในปี พ.ศ. 2501 ให้กับพระบิดา จากนั้นทรงก่อตั้ง บริษัท พร้อมมิตรภาพยนตร์ (ตั้งชื่อตามชื่อซอยพร้อมมิตร ที่ตั้งของวังละโว้ วังของพระบิดา) มีผลงานกำกับละครโทรทัศน์ "ห้องสีชมพู" (2512) , "เงือกน้อย" (2515) , และ"หมอผี" (2516)

ทรงกำกับภาพยนตร์ "มันมากับความมืด" เป็นเรื่องแรก เมื่อ พ.ศ. 2514 และ ทรงได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ดีเด่น พ.ศ. 2516 จากเรื่องเขาชื่อกานต์ และส่งให้สรพงศ์ ชาตรี เป็นพระเอกยอดนิยมต่อมา

หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงเษกสมรสกับ วิยะดา บุษปวานิช เพื่อนนักศึกษาไทยที่พบกันที่มหาวิทยาลัยยูซีแอลเอ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2505 ที่สหรัฐอเมริกา มีโอรสและธิดา คือ หม่อมราชวงศ์ปัทมนัดดา ยุคล และหม่อมราชวงศ์เดชาเฉลิม ยุคล

มีโอรสกับวิยะดา อุมารินทร์ (ตรียะกุล) คือ หม่อมราชวงศ์มงคลชาย ยุคล (คุณชายเอี่ยว)

user posted image
มีธิดากับหม่อม Bharani Chetsomma คือ หม่อมราชวงศ์สุทธิภาณี ยุคล


มี โอรสและธิดากับ หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา (เป็นนักแสดง ใช้ชื่อว่า กมลา เศรษฐี) คือ หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล (คุณชายอดัม) และหม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล (คุณหญิงแมงมุม)user posted image

หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา

user posted image

หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล (คุณหญิงแมงมุม)

หม่อม เจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงชื่นชอบการดำน้ำ ทรงใช้เวลาว่างในการดำน้ำตั้งแต่เด็ก ทั้งในประเทศไทย และระหว่างศึกษาชั้นมัธยมที่ออสเตรเลีย และศึกษาธรณีวิทยาที่สหรัฐอเมริกา โดยทรงอธิบายถึงสาเหตุที่เลือกเรียนวิชาธรณีวิทยา สืบเนื่องจากความประทับใจในธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการดำน้ำ ทรงนิพนธ์หนังสือบอกเล่าประสบการณ์ในการดำน้ำ ชื่อ โลกสีคราม ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 88 เล่มหนังสือดี ประเภทสารคดี ของโครงการวิจัย หนังสือดีวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทางด้านสุขภาพ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม มีโรคประจำตัว คือ เบาหวาน, โรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง

ใน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิตได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง แก่ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล โดยได้รับปริญญานี้พร้อมกับ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ตุลาการรัฐธรรมนูญ และ นายสนธิ ลิ้มทองกุล สื่อมวลชนผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ


คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น****

พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับนายปีเตอร์ เจนเซ่น มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

user posted imageคุณสิริกิติยา เจนเซ่น****

พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับนายปีเตอร์ เจนเซ่น มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

user posted image


คุณพุ่ม เจนเซ่น

พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ กับนายปีเตอร์ เจนเซ่น มีศักดิ์เป็นหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

user posted imageท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

user posted image


นามเดิมว่า "หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์สวลี กิติยากร" พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล กราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากรฯพณฯ องคมนตรี พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2499

เป็นพระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
และ ม.ล.สราลี กิติยากร ( จิราธิวัฒน์ )

user posted image

คุณ น้ำผึ้งเข้าพิธีสมรสกับ "เอ็กซ์-ธีรเดช"" จิราธิวัฒน์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2536 หลังคบหาดูใจกันนาน 5 ปี มีลูกชายฝาแฝดสองคนได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "สุทธกิตติ์" ชื่อเล่นว่า "ปก" กับ "สิทธิกิตติ์" ชื่อเล่นว่า "ป้อง" ทั้งคู่วัย 9 ขวบ กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนจิตรลดา


สำหรับ ประวัติของ ม.ร.ว.อดุลกิติ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2473 เป็นบุตรของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับ ม.ล.บัว กิติยากร มีพี่น้อง 4 คน คือ น.พ.ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์, ม.ร.ว.อดุลกิติ์, ม.ร.ว.สิริกิติ์ (ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสถาปนาพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) และ ม.ร.ว.บุษบา (ปัจจุบันคือท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์)

ทั้งนี้ ฯพณฯองคมนตรี เริ่มต้นชีวิตทำงานโดยเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทั่งได้รับตำแหน่งผู้พิพากษาครั้งแรกที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510 และได้เป็นผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง, ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์, รองอธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง จากนั้นในปี พ.ศ. 2531 จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ตำแหน่งสูงสุดในการรับราชการ คือ รองประธานศาลฎีกาจนครบวาระเกษียณ จากนั้นจึงรับพระราชโองการรับตำแหน่งองคมนตรี

ม.ร.ว.อดุลกิติ์ กิติยากร องคมนตรีถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชรา ในวัย 74 ปี

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ มีศักดิ์เป็นพระราชภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


user posted imageuser posted image


สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงฉายพร้อมท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา และร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม พระนัดดา


นายสินธู ศรสงคราม

สามีท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสมรส เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2516

ร้อยเอกจิทัศ ศรสงคราม

บุตรชายของท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม กับนายสินธู ศรสงคราม มีศักดิ์เป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

user posted imageหมายเหตุ


* ลำดับที่ 1 - 16 เรียงพระนามตามสำนักราชเลขาธิการ
** กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพระนาม และระบุเฉพาะเจ้านายที่ยังดำรงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์
*** กำลังตรวจสอบว่ายังทรงมีพระชนม์อยู่หรือไม่
**** 2 ท่านนี้แม้จะเป็นสามัญชน แต่มีศักดิ์เป็นหลานเธอในรัชกาลปัจจุบัน บางครั้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อยู่หน้าหม่อมเจ้าในราชสกุลอื่นๆ

เครดิต http://forums.popcornfor2.com/lofiversion/index.php?t57941.html


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 9 กรกฎาคม 2552 / 18:10

PS.  i love what i love i hate what i hate

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 08:00 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

16 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ดีๆๆๆคับ
  ชอบๆๆความรู้เเบบนี้ น่าติดตาม
  โอกาศหน้าอยากได้เรื่องราชกุล อ่ะคับ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  kate
  22 มิ.ย. 52 18:44 น.
  ดีมากๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆๆถึงมากที่สุดค่ะ


  แต่ก็ขอติ นิด...ซ้ำหลายรอบเหลือเกิน...!!!
  PS.  ผู้หญิงอย่าหยุดสวย เพราะกะเทยจะสวยกว่า >>>> คนเศร้าเวา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ชอบคะ
  ชอบคะ 202.44.135.39
  23 มิ.ย. 52 08:46 น.
  โห ลูกฟ้าชาย หล่อจัง หล่อ ๆ มีตี๋ ๆ ด้วย ชอบชอบชอบ  ชอบมากคะ ปลื้มมม  อยากเจอตัวจิง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  รักเจ้านาย
  รักเจ้านาย 202.44.135.39
  23 มิ.ย. 52 12:54 น.
  พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน

  นับจาก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ลงมา ถึงที่ พระเจ้าหลานเธอพระองคืเจ้าอาทิตยาทรกิติคุร ครับ

  ส่วนพวก หม่อมเจ้า-หม่อมราชวงศ์-และหม่อมหลวง รวมถึง ท่านผู้หญิง คุณหญิงในราชสกุลต่างๆ

  มีศักดิ์เป็นแค่ "สายพระญาติ" เท่านั้น ไม่นับเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ครับ

  รบกวนเจ้าของกระทู้แก้ไขด้วยนะครับ...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  Banana
  23 มิ.ย. 52 21:17 น.
  อืมๆ
  ขอบคุณนะคะ!
  ^^
  PS.  Make a wish... make a wish... For you... the one I love... and last forever... I love you...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  นายนพเดช หนอนไม้
  นายนพเดช หนอนไม้ 117.47.212.181
  29 ก.ค. 52 15:00 น.
  ทรงพระเจริญ8
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป้นความรู้ดีมากมากเลย
  ขอบคุณนะคะ
  PS.  ~Let's KT.~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ว๊าว ว


  ขอคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

  ^^
  PS.  ช อ บ P U C C A ม า ก ม า ย ^^ ก็ เ ธ อ น่ า รั๊ ก !*
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  sornsin
  sornsin 202.28.45.20
  5 ต.ค. 52 21:19 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  ผู้หวาดกลัวความเลว
  ผู้หวาดกลัวความเลว 118.172.235.74
  6 พ.ย. 52 19:41 น.
  เป็นความรู้ที่ดีต่อเยาวชนรุ่นหลังเห็นด้วยกับกระทู้นี้ แต่ถ้ามีเนื้อและรูปภาพมากกว่านี้หน่อย จะเป็นอะไรที่ดีมากๆ  ขอชื่นชมค่ะ                                                               ขอบตุณค่ะที่ให้ความรู้110
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  มีน
  10 ธ.ค. 52 12:15 น.
  ดีค่ะขอบคุณมากได้รู้ถึงพระองค์ทุกท่านในสมัยรัชกาลทุกรัชกาล7
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   เลิศคะ อยากรู้มานานแล้ว
  PS.  รักพี่ต้อลน้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  cake1725123
  cake1725123 125.27.198.253
  19 ก.ค. 53 13:15 น.
  ชอบมาก ๆ  ค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ข้ารองพระบาท
  ข้ารองพระบาท 182.52.192.101
  28 ก.ย. 53 08:00 น.
  ความเห็นที่ 5เกือบถูก  หม่อมเจ้า นับเป็นเจ้านาย ในพระบรมวงศานุวงศ์ จขกท.ถูกต้องแล้ว  เพราะพระบรมวงศานุวงศ์ หมายถึง พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์  พระบรมวงศ์ก็ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไป  พระอนุวงศ์ก็คือบรรดาเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า  ที่ไม่นับเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือคุณหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง     สำนักพระราชวังก้เรียงลำดับไว้เฉพาะ พระบรมวงศ์เท่านั้น ที่เรียงลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ก้เพื่อเรียงตามลำดับพระสกุลยศเวลาตามเสด็จ  ส่วนใหญ่แล้วจะรู้พระองค์ว่าต้องเดินก่อนใครหลังใครอยู่แล้ว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  12344
  16 มิ.ย. 58 17:10 น.
  แล้ว เฉลิมศึก ยุคล หายไปไหน หม่อมกุ๊กไก่หาย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1369697
ชื่อกระทู้ : ลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบันแห่งราชวงศ์จักรีของไทย

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: