ปรับสีเว็บเป็นปกติ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านออกแบบ แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ (อัพเดทล่าสุด) No 1377164


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

รายชื่อของมหาวิทยาลัยของรัฐ  และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

บางส่วนที่มีการเปิดสอนด้านออกแบบ, แอนิเมชั่น, ภาพยนตร์

 

1.     มหาวิทยาลัยศิลปากร

        คณะมัณฑนศิลป  (www.decorate.su.ac.th)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
             - สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (www.ict.su.ac.th)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

             - สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สายวิชาภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์

        วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
            (http://www.suic.org/programs/bfa_multimedia.html)

             - มัลติมีเดียดีไซน์ (Miltimedia Design)

 

2.     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (www.arch.kmitl.ac.th)
             ภาควิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาภาพยนตร์ และวีดีโอ
             - สาขาวิชาถ่ายภาพ


3.     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://creativearts.faa.chula.ac.th/class.php)
             ภาควิชานฤมิตศิลป์
             - สาขาวิชาเรขศิลป์
             - สาขาวิชานิทรรศการศิลป์
             - สาขาวิชามัณฑนศิลป์ (แฟชั่น-สิ่งทอ)
             - สาขาวิชาหัตถศิลป์

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
             - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)  (http://cucommde.blogspot.com/)

             ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม  (www.arch.chula.ac.th/departments_id.php)

             - สาขาวิชาการออกแบบเลขนิเทศ

             - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาการออกแบบสิ่งทอ
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

        คณะนิเทศศาสตร์  (www.commarts.chula.ac.th/departments/thai/film.htm)

             ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง


4.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
        คณะวิชาออกแบบ
  (www.pohchang.rmutr.ac.th , http://web.rmutr.ac.th/pch)
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณท์
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - ศิลปะการถ่ายภาพ

5.     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        คณะวิจิตรศิลป์

             - สาขาวิชาการออกแบบ  (www.finearts.cmu.ac.th/design/)
             - สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ  (www.fotofofa.org)

        วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี   (www.camt.cmu.ac.th/ani/)

             - สาขาวิชาแอนิเมชั่น


6.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ 
(www.arch.kmutt.ac.th/communication.html)
             ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตร INTER)
        คณะเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์   (www.mediaart01.com)
             - สาขาวิชามีเดียอาร์ต

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียประยุกต์
        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  (www.fiet.kmutt.ac.th/online)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

               เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

7.     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://fofa.swu.ac.th/)
             ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
             - สาขาวิชาศิลปะเครื่องประดับ

        วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  (http://cosci.swu.ac.th/)

             - สาขาวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

             - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล

8.     มหาวิทยาลัยบูรพา
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://fineart.buu.ac.th/visualcom.html)
             ภาควิชานิเทศศิลป์
             - สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             - สาขาออกแบบเรขศิลป์
             - สาขาโทรทัศน์ และดิจิตอลมีเดีย

        วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  คณะอัญมณี

             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

9.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (http://faa.kku.ac.th/visual/)
             ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์

        วิทยาลัยนานาชาติ

             สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น (www.ic.kku.ac.th/thai/)

 

10.    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        ศูนย์รังสิต  คณะศิลปกรรมศาสตร์
   (http://fineart.tu.ac.th/home.asp)

             - สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 

        ศูนย์ลำปาง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.icdonline.co.cc)

             - สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

        คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  (http://jc.tu.ac.th/)

             - กลุ่มวิชาภาพยนตร์


11.    วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
(www.muic.mahidol.ac.th/thai/media.php)
        หลักสูตรศิลปศาสตร์ (
Bachelor of Arts – B.A.)

        กลุ่มวิชาศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (Entertainment Media )

             - การผลิตแอนิเมชัน (Animation Production)

             - การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)

             - การผลิตโทรทัศน์ (Television Production)

             - การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)


12.    มหาวิทยาลัยนเรศวร
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
             ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  (www.arch.nu.ac.th/artsite/)
             - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม
             - สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์

13.    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ
       
(www.ap.ubu.ac.th/index2.php?openpage=1&pageboby=body011)
             ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

             ภาควิชาการออกแบบสื่อโฆษณาศิลป์

             ภาควิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
             ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

14.    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
             (www4.msu.ac.th/architect/cahome.html)
             ภาควิชานฤมิตศิลป์

 

15.    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (http://itschool.mfu.ac.th/main)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการสร้างภาพเคลื่อนไหว

 

16.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

        คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

        (www.fitm.kmutnb.ac.th/cm/index.php?option=com_content&task =view&id=30&Itemid=42)

             ภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

             ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม   (http://diat.cit.kmutnb.ac.th/)

             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
             - สาขาวิชาออกแบบศิลปะประยุกต์

 

17.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        คณะศิลปกรรมศาสตร์   (www.far.ssru.ac.th/main.php)

             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

             - สาขาวิชาออกแบบหัตถศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (www.fit.ssru.ac.th)

             - สาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดีย

             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

18.    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             หลักสูตรศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์

             (http://dusithost.dusit.ac.th/~human/program/art2/index.html)

             หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ  (http://evexdusit.blogspot.com/)

 

19.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
        คณะศิลปกรรมศาสตร์
  (www.fa.rmutt.ac.th)

             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ

       
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutt.ac.th)

             - สาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์
             - สาขาวิชามัลติมีเดีย


20.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (www.sci.rmutk.ac.th/)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
        คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  (www.textiles.rmutk.ac.th/)

             - สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (
www.techhome.rmutk.ac.th/)
             - สาขาวิชาแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้า
             - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

21.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
(www.arch.rmutp.ac.th/firstpage.html)
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  (
www.hec.rmutp.ac.th/th/news.php)
             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 

        คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (www.mct.rmutp.ac.th/)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 

22.    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://artnet.chandra.ac.th/news.php)

             - สาขาวิชาศิลปกรรม

 

23.    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (www.bsru.ac.th/~human/art/index.html)

             - สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาศิลปกรรมออกแบบประยุกต์ศิลป์

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (www.bsru.ac.th/~sci/dept/product/index.php)
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย)
               (
http://bestechcenter.com/comtech.html)

 

24.    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (http://dit.dru.ac.th/artanddesign/)

             หลักสูตรศิลปกรรม

             - สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

             - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น

 

25.    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

             - สาขาวิชาศิลปกรรม  (www.pnru.ac.th/fac/human/upload-files/pictures/26/Art_9378.pdf)

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (http://servnet.pnru.ac.th/fac/techno/6.php)

 

26.    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
   (http://arch.wu.ac.th/)

             - สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
             - สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์

             - สาขาวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

             - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

27.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
        คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   (http://art2551.rmutl.ac.th/)

             - สาขาวิชาการออกแบบ
             - สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลป์

 

รายชื่อของมหาวิทยาลัยเอกชน

บางส่วนที่มีการเปิดสอนด้านออกแบบ และแอนิเมชั่น

 

1.     มหาวิทยาลัยรังสิต
        คณะศิลปะและการออกแบบ  (www.rsu.ac.th/arts/index1.html)

             - สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
             - สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

 

2.     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

        คณะศิลปกรรมศาสตร์  (http://fab.bu.ac.th/index.php)
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

             - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
             - สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

             - สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

        คณะนิเทศศาสตร์ (www.bu.ac.th/th/academic/comarts.php)

             - สาขาวิชาภาพยนตร์

 

3.     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
       
คณะศิลปกรรมศาสตร์  (www.dpu.ac.th/finearts)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
             - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
             - สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

        คณะวิศวกรรมศาสตร์  (www.dpu.ac.th/eng/ae)

             - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม

        คณะนิเทศศาสตร์  (www.dpu.ac.th/commarts/page.php?id=640)

             - สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

 

4.     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
        คณะนิเทศศาสตร์ (Communication Arts)  (www.admissions.au.edu/pdf/eng_comarts.pdf)
             ภาควิชานิเทศศิลป์ (Visual Communication Arts)
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์


5.     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

       
คณะดิจิทัลมีเดีย  (http://sdm.spu.ac.th/)

             - สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
             - สาขาวิชาเกมและแอนิเมชัน

 

6.     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (http://arch.kbu.ac.th/department.html)
             - สาขาวิชาออกแบบภายใน
             - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

        คณะนิเทศศาสตร์

             - สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล

 

7.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
        คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(www.it.mut.ac.th/about/course/index_multimedia.html)

             - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

 

8.     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

        คณะวิทยาศาสตร์  (http://science.utcc.ac.th/science/page/page_majorant.html)
             - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

 

9.     มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

        คณะนิเทศศาสตร์  (http://commarts.hcu.ac.th/com_design.htm)
             - สาขาวิชานิเทศศิลป์

             - สาขาวิชาสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่

 

10.    มหาวิทยาลัยคริสเตียน

        คณะมัลติมีเดียและดิจิทัลอาร์ต (http://service.christian.ac.th/mda/index.php)
             - สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน

             - สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์-การพัฒนาและออกแบบเว็บ

             - สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

11.    มหาวิทยาลัยสยาม
        คณะนิเทศศาสตร์

             - ภาควิชาสื่อดิจิตัล  (www.nitadesiam.com)แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 3 กรกฏาคม 2552 / 11:15

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 19:45 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


6 โหวต จากทั้งหมด 10 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

173 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  SU 66 th"
  SU 66 th" 58.9.139.157
  3 ก.ค. 52 11:37 น.
  Silpakorn University the national university of fine arts
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  caba
  3 ก.ค. 52 11:48 น.
  architecture abac???????
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  scene??
  3 ก.ค. 52 11:57 น.
  Communication art and design @ KMITL
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  Swu#60
  3 ก.ค. 52 12:59 น.
  C o s c i ! S W U ! ! ! ! !1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  Ryusei
  Ryusei 210.86.207.242
  3 ก.ค. 52 13:14 น.
  งง คณะมากมาย

  อยากเรียนอนิเม-กราฟฟิค บางอันดันมีหลายคณะ

  ข้าพเจ้างงไปหมดแล้ววววว1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  กดยเนากด
  กดยเนากด 202.12.97.124
  3 ก.ค. 52 13:30 น.
  ศิลปกรรม มข. ค่า
  เริ่ด สุด

  FA KKU
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  Dream
  3 ก.ค. 52 15:13 น.
  Thanks :)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ict06
  3 ก.ค. 52 15:59 น.
  ICT SU  เจ๋งสุด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  กกกกก
  กกกกก 124.120.61.29
  3 ก.ค. 52 16:25 น.
  อ่ะนะ....

  มหานครมีด้วยอ่ะ...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  Cosci
  3 ก.ค. 52 16:26 น.
  C-O-S-C-I   C-O-S-C-I

  Cosci cosie SWU wee SWo waa Cosci Hey Cosci Ha

  WE ARE Co Co Sci !!!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราจะเรียนศิลปกร >< เพิ่ง ประถมแท้ๆ =''=
  PS.  안 녕 하 세 요. สวัสดีๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  3mmbz
  3 ก.ค. 52 19:40 น.
  ราชมงคลพระนครสิ ของเขาดีจิงๆ 555


  (เราเรียนบริหารคหกรรมอ่ะ ไม่เกี่ยวกันเลย555)


  ถึงจะเล็กแต่ก็อบอุ่น ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม.กรุงเทพ ถ้าจำไม่ผิด มีคณะวิศวะ ที่เอกมัลติมีเดียด้วยหนิ
  จำได้ว่าเคยเห็นลิสต์คณะอยู่
  PS.  ๛SღLoFღTeღr๛ [플레이보이&재생소녀] 蓮實 明日香๏♥๐Φ M61AS71 & XR" [純子]=[&
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  KMUTT ! ! ! !
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หนอนน้อย ดันให้นะจ๊ะ-3-

  V R MDA @KMUTT!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  แพร
  3 ก.ค. 52 22:51 น.
  มหาวิทยาลัยศิลปากร , คณะมัณฑนศิลป
  - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

  ^ อยากเรียน 2 คณะนี้
  อยากรู้ว่าต้องเรียนดรออิ้งรึเปล่าอ่า ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  สาวน้อย
  สาวน้อย 58.64.50.146
  3 ก.ค. 52 23:15 น.
  มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักพงษภูวนารถ ก็มีสาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดียน้า

  หรูหราไฮโซมาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                คณะเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์   (www.mediaart01.com)
               - สาขาวิชามีเดียอาร์ต 
               - สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียประยุกต์


  ใครไปเจอกัน...ปี 53 กรี๊ดดดด

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  บริหารคอม
  บริหารคอม 58.8.110.98
  4 ก.ค. 52 00:19 น.
  หอการค้าไทยเท่านั้น ครับ

  UTCC1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  นวัตกรรมสื่อสารสังคม!! มศว
  COSCI@SWU      
  ••• สาขาวิชาการออกเเบบสื่อปฏิสัมพันธ์เเละมัลติมีเดีย
       เกี่ยวกับการทำกราฟฟิค เกม เเละอนิเมชั่น**

  ••• สาขาวิชา ภาพยนตร์เเละสื่อดิจิตอล
       เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์  สอบตรง --- http://admission.swu.ac.th/


  PS.  ART
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1377164
ชื่อกระทู้ : มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านออกแบบ แอนิเมชั่น ภาพยนตร์ (อัพเดทล่าสุด)

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: