ปรับสีเว็บเป็นปกติ

บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์...... No 1395861

อ๊อด24 2,046 24 ก.ค. 52 10:56 น.
guest
อ๊อด24

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

1. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
2. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
3. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
4. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
5. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
6. เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
7. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
8. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
9. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
10. พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
11. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
12. บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
13. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
14. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี
15. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
16. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ
17. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
18. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
19. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
20. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
21. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
22. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
23. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
24. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
25. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
26. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
27. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
28. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
29. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
30. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
31. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
32.ความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ก็จะเป็นแสงสว่าง ,เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยได้พึ่งพาอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นตราบทั่วราชอาณาจักร
33.ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการ
พระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
34.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
35 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระองค์ตามทศพิธราชธรรม จะเห็นได้จากพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงปฏิบัติอย่างเที่ยงตรงต่อภาระหน้าที่ เที่ยงตรงต่อเวลา เที่ยงตรงต่อพระราชปณิธานในพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรโดยมิได้ละเลยและย่อท้อ
36. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงนิยามพระราชกรณียกิจของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยคือ การบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทุกหมู่เหล่าในแผ่นดินไทย
37. ลุวาระเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งสัจจาอุทิศกายถวายกุศล อนุรักษ์ดินน้ำ ตามภูวดล ดำรงตน ตามเศรษฐกิจ แบบพอเพียง
38. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
39. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
40. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
41.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
42.พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
43. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
44. ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่ประเทศไทยเเละพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
45. สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
46. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
47. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
48. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาลยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
49. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
50. เรารักในหลวง  LONG LIVE THE KING

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 11:07 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

5,328 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  กระต่ายน้อย น่ารัก
  กระต่ายน้อย น่ารัก 125.24.97.75
  30 ก.ค. 52 16:12 น.
  เมืองใดไร้สิ่งอันพึงมี        

  ย่อมเสื่อมศักดิ์ศรีไร้คุณค่า

  พระมหาธีรราชเจ้าจอมปรัชญา  

  ทรงพระนิพนธ์ไว้ว่าน่ากังวล

  เมืองใดไม่มีทหารหาญ เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า

  เมืองใดไร้จอมพารา เมืองนั้นไม่ช้าอับจน

  เมืองใดไม่มีพณิชเลิศ เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสน

  เมืองใดไร้ศิลป์โสภณ เมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทราม

  เมืองใดไม่มีกวีแก้ว เมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม

  เมืองใดไร้นารีงาม เมืองนั้นสิ้นความภูมิใจ

  เมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไม่เพริศพิสมัย

  เมืองใดไร้ธรรมอำไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย ฯ  


  โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

  http://www.prdnorth.in.th/The_King/gallery.php
  http://video.mthai.com/my/?name=kataynony
  http://www.clipmass.com/my_video.php
  http://www.heritage.thaigov.net
  http://poohkatay.atcloud.com


  http://www.palaces.thai.net
  http://www.ruamjaipak.org
  http://www.raosoo.net
  http://www.chipat.or.th
  http://www.royalvdo.com
  http://www.montfort.ac.th


  http://www.king60.mbu.ac.th
  http://www.npru.ac.th/king/index.php
  http://www.thaihotweb.com/hotweb/king.html
  http://www.bpp.go.th/project/ project_19.html
  http://www.kruaklaibaan.com/forum/index.php?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  phanumas
  phanumas 125.26.39.250
  6 ส.ค. 52 14:44 น.
  พระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงธรรม เลิศล้ำด้วยพระบารมี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ร.ท.หญิง เขมมิกา ขุมนาค
  ร.ท.หญิง เขมมิกา ขุมนาค 58.10.36.18
  27 ส.ค. 52 14:05 น.
  พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
  พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ร.8พัน.3
  ร.8พัน.3 113.53.164.230
  5 ม.ค. 53 11:58 น.
  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ส.อ.ณัฏ์ฐณาภูมิ
  ส.อ.ณัฏ์ฐณาภูมิ 125.26.36.45
  20 ม.ค. 53 20:55 น.
  สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
  long live the king
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  รพศ.๑ พัน.๒
  รพศ.๑ พัน.๒ 125.26.38.94
  21 ม.ค. 53 07:45 น.
  - พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ประชากรอยู่เย็นเป็นสุข
  - พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงแผ่เมตตา เหล่าประชาในใต้หล้าล้วนเทิดทูน
  - ขอให้คนไทยทุกคนจงรักและสามัคคีกัน เพื่อในหลวงผู้ทรงทศพิศราชธรรม
  - ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดในโลกใบนี้ที่สามารถเปรียบในหลวงของพวกข้าพเจ้า
  - พ่อหลวงคือดวงใจของไทยทั้งผอง
  - ๘๑ พรรษาปวงประชารู้รักสามัคคี
  - พ่อหลวงคือทุกสิ่งและเป็นยิ่งกว่าสิงใด
  - รักพ่อขออย่าทะเลาะกัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  รพศ.๑ พัน.๒ (ร้อย.๒)
  รพศ.๑ พัน.๒ (ร้อย.๒) 125.26.38.94
  21 ม.ค. 53 08:41 น.
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  bit1111
  bit1111 180.183.51.236
  3 ก.พ. 53 19:53 น.
  พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า
  ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล
  ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
  ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  bit1111
  bit1111 180.183.51.236
  3 ก.พ. 53 19:54 น.
  พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  bit1111
  bit1111 180.183.51.236
  3 ก.พ. 53 19:56 น.
  บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์

  1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
  2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  4. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
  5. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
  6. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
  7. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
  8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  9. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  10. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  ฝกบ.พล.พัฒนา 2
  ฝกบ.พล.พัฒนา 2 113.53.47.70
  16 ก.พ. 53 09:41 น.
  เรารักประเทศไทย เรารักพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  รพศ.๑ พัน.๒
  รพศ.๑ พัน.๒ 125.26.43.134
  22 ก.พ. 53 11:16 น.
  พระองค์ทรงสเด็จไปในสถานที่ธุรกันดารเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชน ขอให้ประชาชนมีความสุข ให้พวกเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
  พวกเราจงดำเนินตามพระราชดำริของพระองค์ท่าน และทำแต่ความดี รู้รักสามัคคีกันเข้าไว้ เพื่อความสุขและความสงบมาสู่ประเทศไทยของราเหมือนเดิม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  พัน.ขส.24 บชร.4
  พัน.ขส.24 บชร.4 118.175.208.208
  24 ก.พ. 53 10:41 น.
  1.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
  2.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
  3.ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  4.ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
  5.ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
  6.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
  7.ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
  8.สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
  9.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
  10.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  พัน.ขส.24 บชร.4
  พัน.ขส.24 บชร.4 118.175.208.208
  25 ก.พ. 53 13:05 น.
  1 เรารักในหลวง
  2 ความสงบสุขเท่านั้นที่ทำให้พระองค์สบายใจ
  3 รักในหลวงอย่าทะเลาะกัน
  4 คนไทยทะเลาะกันคนต่างประเทศหัวเราะเยาะ
  5 ประเทศไทยอ่อนแอต่างประเทศดีใจ
  6 ทะเลาะกันไปทำมัยทะเละแล้วได้อะไร
  7 แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันประเทศชาติไม่เติบโต
  8 ทำชั่วไปทำมัยทำดีเพื่อในหลวงดีกว่า
  9 ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  10 ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของราษฏร์
  11 ขอพระองค์ทรงเป็นขวัญให้ปวงประชาราษฏร์
  12 เราเป็นไทยมาได้ทุกวันนี้เพราะบารมีพระมหากษัตริย์เจ้า
  13 เราคงสิ้นแผ่นดินหากสิ้นกษัตริย์
  14 ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครั้งเพราะพ่อหลวง
  15 กษัตริย์ผู้ทรงธรรมทรงมีแต่พระเมตตา
  16 พ่อหลวงพรั่งพร้อมด้วยคุณธรรม
  17 พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือพรรณา
  18 พระมหากษัตริย์เป็นเทพเจ้าจุติมาเกิดเพื่อช่วยประเทศไทย
  19 หากลูกเกิดชาติหน้าฉันใดขอเกิดในแผ่นดินพ่อ
  20 ผู้ใดคิดร้ายต่อสถาบันย่อมได้ร้ายตอบสนอง
  21 พระบารมีพ่อหลวงเกรียงไกร
  22 ล้นเกล้าแห่งราชวงศ์จักรีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  23 ข้าพระพุทธเจ้าดีใจที่ได้เกิดในรัชสมัยของพระองค์ท่าน
  24 มันผู้ใดทรยศต่อพระองค์ท่านมันผู้นั้นจะพบแต่ความฉิบหาย
  25 เสด็จพ่อทรงรักประชาชนคนไทยทุกคนอย่าทำให้ท่านผิดหวัง
  26 ชาวสยามมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจ
  27 พระองค์เป็นมหาบพิตที่สถิตในดวงใจของคนไทย
  28 ร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน
  29 พ่อทรงงานหนักเพื่อคนไทยเป็นสุข
  30 ผู้ใดทำลายชาติจะพ่ายแพ้ต่อพระบารมี
  31 แหลมทองจะลุกเป็นไฟหากชาติไทยไร้รักสมัครสมาน
  32 พระมหากษัตริย์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานนับร้อย ๆ ปี
  33 พ่อฟ้าหลวงทรงช่วยเหลือราษฏร์ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหน
  34 ทรงเป็นนักคิดนักพัฒนา
  35 ประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่าสามัคคีเท่านั้นที่ประเทศสงบสุข
  36 ไทยมีเอกราชมาช้านานเพราะพ่อหลวง
  37 ทหารไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุข
  38 เราต้องช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
  39 ทำความดีเพื่อพ่อหลวงเถิด
  40 รักกันไว้เถิด
  41 คิดดี ทำดี เพื่อพ่ออยู่หัว
  42 พระบารมีอันแผ่ไพศาลย่อมบริบาลผู้จงรักภักดี
  43 พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทย
  44 ปวงชนชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระองค์
  45 ท่านเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ
  46 ทรงเปลี่ยมด้วยพระเมตตา
  47 พระองค์แก้ปัญหาความยากจนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  48 จะขอตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  49 ทรงเป็นทุกลมหายใจของคนไทย
  50 ทรงพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าชาวไทย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  รพศ.๑ พัน.๒
  รพศ.๑ พัน.๒ 125.26.38.127
  3 มี.ค. 53 09:42 น.
  สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา
  ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
  น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  รพศ.๑ พัน.๒
  รพศ.๑ พัน.๒ 125.26.37.53
  4 มี.ค. 53 09:49 น.
  ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  รพศ.๑ พัน.๒
  รพศ.๑ พัน.๒ 125.26.43.165
  8 มี.ค. 53 08:31 น.
  พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชากรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงหยุดการขัดแยงต่างๆเพื่อถวายแก่ในหลวงของเรา เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจก็เอาไปมิได้ นอกจากความดี ขอถวายความดีต่อในหลวงของเรา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  รพศ.๑ พัน.๒
  รพศ.๑ พัน.๒ 125.26.38.24
  9 มี.ค. 53 13:36 น.
  จะมีสักกี่ครั้ง ที่เราจะมีโอกาส สร้างความดี ถวายงานให้ "ในหลวง"
  ได้โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
  เพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  รพศ.๑ พัน.๒
  รพศ.๑ พัน.๒ 125.26.39.205
  10 มี.ค. 53 09:49 น.
  จะมีพระราชาที่ไหนในโลก ทรงทำงานหนักเพื่อ ประชาชนของตนเองบ้าง
  จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี
  ด้วยพระบารมีของพระองค์ เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
  ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
  สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เรา ได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
  พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  รพศ.๑ พัน.๒
  รพศ.๑ พัน.๒ 125.26.36.114
  11 มี.ค. 53 13:53 น.
  คำว่า " พ่อ " สำหรับเราทุกคนแล้ว เราย่อมทราบกันอยู่ดีว่าพ่อมีพระคุณสำหรับเรามากตลอดจนเป็นหัวหน้าครอบครัว
  แต่สำหรับทุกคนที่เกิดมาในประเทศไทย เรายังมีพ่ออีกท่านหนึ่งซึ่งทานเปลียบเสมือนพ่อของประเทศ ก็ว่าได้
  ท่านในที่นี้ก็คือ " พ่อหลวงของเรา "
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1395861
ชื่อกระทู้ : บทความเทิดทูนพระมหากษัตริย์......

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: