ปรับสีเว็บเป็นปกติ

แพทย์รังสิต--เปิดรับรอบแรกแล้ว No 1425043


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด


รอบที่ 1
รับสมัครสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

เปิดรับสมัคร เริ่ม วันอังคารที่ 1 กันยายน 2552 - สิ้นสุดวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2552

วันเวลาในการเปิดรับสมัคร ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สถานที่ขายใบสมัคร/รับสมัคร สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วิชาที่ใช้ในการสอบ ภาษาไทย,สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันจันทร์ 9 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ โทรศัพท์สอบถามผลการสอบได้ที่ 02-9972200 ต่อ 5500-5510

คุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้าศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์

 • ไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฎิบัติงาน
 • ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทรุนแรง รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นโรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
 • ไม่เป็นโรคหัวใจระดับรุนแรงไม่เป็นโรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยะอย่างถาวร
 • ไม่อยู่ในภาวะไตวายเรื้อรัง
 • ไม่เป็นโรคติดสารเสพติดให้โทษ
 • ตาไม่บอดสีชนิดรุนแรงทั้ง 2 ข้าง
 • ไม่หูหนวกหรือหูตึง
 • ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ทั้งนี้คณบดีอาจแต่งตั้งผู้วชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษามัธยมศึกษาปี่ที่ 6

วิธีการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30น. หยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบ ชุดละ 300 บาท
 • แล้วนำ"เลขที่สมัคร" มาติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อม Print ใบสมัคร Online และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่สมัคร Online ไว้ (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2552) ผู้สมัครสอบต้องมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง
 • สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย

หลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ ของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน

 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (ยังไม่จบการศึกษา ไม่รับยื่น)
 • เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีเวลาเรียนในโรงเรียนนานาชาติตามหลักสูตร หรืออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา จนจบหลักสูตรเทียบเท่าระดับ A-Level แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีใบรับรองผลการศึกษา( Transcript of Report)
 • มีจดหมายแนะนำตัว (Recommendation) จากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ออกโดยผู้อำนวยการสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ และอาจารย์ประจำชั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • มีหนังสือรับรอง (Certificate) จากสถาบันทดสอบความรู้ความสามารถ
 • มีใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ

รับสมัคร ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ตึกอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 1 ห้อง 103


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 โทร. 02-997-2200 ต่อ 5500-5510
Email: info@rsu.ac.th

จาก http://www.rsu.ac.th/admission/detail53011.htmหรือสอบถามที่  www.wearemedrsu.comแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:41
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:42
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:43
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:45
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 28 สิงหาคม 2552 / 10:46

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:54 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

47 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  ผ่านมา
  ผ่านมา 124.120.82.247
  28 ส.ค. 52 11:14 น.
  คร้าบบบบผม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  พลอย
  พลอย 203.154.140.11
  28 ส.ค. 52 12:38 น.
  กำหนดเกรดไม๊อะค่ะ
  ใครรู้ตอบเราทีน้าาาา
  เด่วจะแวะเข้ามาดู
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ooole
  28 ส.ค. 52 13:54 น.
  รอบแรกรับน้อยมากๆๆ ปีที่แล้วสอบประมาณเกือบ 2000 รับแค่ 20 กว่าคนเอง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  นยย
  นยย 124.121.2.81
  28 ส.ค. 52 16:11 น.
  เหอๆๆ ดีจริงๆๆ ไม่กำหนด เกรดสะสมด้วย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ

  แต่ว่าดันสอบวันเดียวกับเทคนิคการแพทย์ มธ. ซะงั้น

  เห้อ ...

  PS.  Fight for MEDCU ! แพทยศาสตร์จุฬาฯ รุ่น 66 ปี 2553
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  อิอิ.......
  อิอิ....... 125.25.45.151
  28 ส.ค. 52 18:57 น.
  ไม่สนจ้ะ !!

  เพราะเราหวังแพทย์ศาสตร์ มหิดลเท่านั้น
  ก้อรู้ ๆ กันน
  แพทย์รังสิตเปนยังไง


  ไม่รู้ ไม่ชี้ !!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  88888
  28 ส.ค. 52 20:39 น.
  ที่ 6 แพทย์รังสิตเป็นยังไงเหรอ เราไม่รู้อะ คนรู้ดีช่วยบอกหน่อยดิ อ้อ ระวังนะดูถูกสถาบันชีวิตจะตกต่ำนะ เดี๋ยวจะสอบมหิดลไม่ติดนะ(ถ้าแกไปสอบจริง)  เลววววววว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คนที่ดูถูกอ่ะ

  ลองไปสอบดูนะครับ

  อย่าดูถูกคนอื่นเยอะ

  ถ้าตัวเองไม่มีปัญญาเข้า แล้วจะเสียใจ

  *ข้อสอบ ชีวะ เข้าหมอ รังสิต ยาก มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก


  ><"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เขารับกี่คนอ่าคะ
  รอบแรก ว่าจะไปสอบเหมือนกัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  เหนื่อย
  เหนื่อย 114.128.30.79
  29 ส.ค. 52 01:07 น.
  คห.6

  ส่อนิสัยมากๆเลยนะคะ
  ชั้นเชื่อว่าเธอไปสอบ เธอก็คงไม่ติดหรอกจ๊ะ

  อย่าเอาสถาบันมาอ้างเลย ไม่รู้จริงแล้วอย่าอวดรู้เหอะ คนที่เค้ารู้จริงและ มี ค ว า ม คิ ด
  เค้าไม่พูดจาแบบนี้หรอกนะ นิสัยเสียจริงๆ

  วิชาชีพนี้ต้องการคนที่ดีจริงทั้งข้างนอกและ ข้ า ง ใ น ชั้นว่าเธอไม่เหมาะกับวิชาชีพนี้หรอก
  ไปดีนะจ๊ะ!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  อยากรู้ไม่ปิดช้ะมะ
  อยากรู้ไม่ปิดช้ะมะ 125.25.29.240
  29 ส.ค. 52 01:39 น.
  งะ !!


  อันนี้เราคนกลางน้ะเราไม่รู้อะไร

  แต่เราได้ยินมาจริง ๆ น้ะ
  ว่าแพทย์ ม.รังสิตไม่มีเครดิต

  คือลูกพี่ลูกน้องเราเรียนอยู่ แล้วตอนนั้นไปหาญาติที่เป็นหมออะจ้ะ
  เค้าทำงานอยู่ที่ รพ.บำรุงราษ
  เค้าก็ถามญาติเราน้ะ ว่าเรียนคณะอะไรที่ไหน

  พอญาติเราบอกว่า แพทย์ ม.รังสิต
  เค้าทำหน้าเบ้ แล้วบอกว่า เรียนที่นี่อย่าเรียนดีกว่า
  เราเองก็ งง เพราะเราเห็นญาติเราบอก เครื่องไม้เครื่องมือพร้อม สอนก็ดี

  เราเห็นหลายคนล้ะ บอกแพทย์ ม.รังสิตไม่ดีอะ
  ตกลงมันยังไงหรอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ไปกินหญ้าซะ
  ไปกินหญ้าซะ 125.25.145.132
  29 ส.ค. 52 06:39 น.
  ที่ 11 นี่ คนเดียวกับกระทู้  ม รังสิตครับ 1421414 ความเห็นที่ 2 แน่ๆเลย สร้างเรื่องแนวเดียวกันเลย โดนเค้าด่าเละ ยังมาโผล่ที่นี่อีก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ไปตายซะไป
  ไปตายซะไป 125.25.242.184
  29 ส.ค. 52 14:54 น.
  เรา #11 เองน้ะ

  rep.บน เราสร้างเรื่องไรหรอ
  เราว่าหรอว่าไม่ดี
  ช่วยอ่านให้มันดีดีหน่อยน้ะ
  ก็ญาติเราเค้ามาเล่าให้ฟัง

  ตัวเราเองก็คิดว่าแพทย ม.รังสิตก้อดีน้ะ
  เครื่องไม้เครื่องมีดี มีพร้อมม

  เราไปสร้างเรื่องอะไรมิทราบบ

  จะกล่าวหาใครหรือว่าใคร เอาหลักถานมาก่อนเถอน้ะ
  อย่ามาแสดงความเกรียนแถวนี้

  มันทุเรดด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ไปลงนรกซะ
  ไปลงนรกซะ 125.25.156.91
  29 ส.ค. 52 21:02 น.
  11 13 ออกแนวสร้างเรื่อง จับทางได้ทำโวย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  แน่จริงบอกชื่อมา
  แน่จริงบอกชื่อมา 125.25.115.113
  29 ส.ค. 52 22:37 น.
  11 ถ้าแกไม่ได้สร้างเรื่อง แกลองบอกชื่อหมอบำรุงราษมาหน่อยซิวะ ที่เป็นญาติกับลูกพี่ลูกน้องแกอะ ว่าชื่ออะไร เราจะลองไปถามมันหน่อยว่ามันพูดดูถูกอย่างแกว่าจริงหรือเปล่า  ถ้ามันพูดจริงจะขอฟังเหตุผลมันหน่อย ตอบไม่ดีได้เป็นหมากันคราวนี้ละวะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  รออยู่ อย่าหนีหน้า
  รออยู่ อย่าหนีหน้า 125.25.142.87
  30 ส.ค. 52 06:39 น.
  ต่อจาก 15 ขอนามสกุลด้วยนะ คณะแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยรังสิตทุกคนจะได้รู้ว่าหมอคนนี้กำลังดูถูกอยู่(ถ้าแกไม่ได้สร้างเรื่อง) แต่ถ้าแกบอกชื่อไม่ได้แกสร้างเรื่องแน่      เอ้า    รีบๆบอกมาอย่าช้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  wanjan
  31 ส.ค. 52 17:42 น.
  คห. 6 อยากเปนหมอหรืออยากวัดกึ๋นตัวเองอ่ะ

  เราก็ได้ยินเรื่องเล่ามาหลายเรื่องนะ ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกะแพทย์ รังสิต
  .
  .
  .
  .
  .

  แต่เราโคตรอยากเข้า...เราไม่สน!

  ขอบคุณจขกท.สำหรับข้อมูล

  อยากเข้ามากกกกกกกก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อื้ม,,

  เราก้ อยากเข้าเหมือนกันอ่ะ

  ขอบคุนนะ


  PS.  Try ..to *be,, >> - DENT - *
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  iCzeCh MDRSU21
  iCzeCh MDRSU21 124.121.168.48
  5 ก.ย. 52 22:25 น.
  มาช่วยเสริม

  สำหรับคนที่ พยายาม จะสร้างเรื่อง

  หรือ ยุยง ส่งเสริม ดูหมิ่น  หรืออะไรก็ตามที่ไม่เป็นเรื่องจริง

  อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบัน

  สังคม ต้องการคนแบบนี้ ???  คนแบบนี้อยู่ในสังคมได้ ??


  เห็นแล้ว ไม่ได้โกรธ เกลียด หรอก

  แต่รู้สึก >> สมเพช  เวทนา

  ก็ปลงๆกันไปแล้วกันครับ

  ~_~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  หุหุ
  หุหุ 61.7.231.122
  10 ก.ย. 52 15:56 น.
  แพทย์ รังสิต  ทำงาน ที่  รพ  ราชวิถี มะ ใช่ หร ออ

  เพราะ เปง รพ ฝึก ของ ม รัง สิต อ่า  ไม่ แน่ ใจ น่ะ  งัย ก้ อ  บอก ด้ว ย  ล่ะ กัน3
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1425043
ชื่อกระทู้ : แพทย์รังสิต--เปิดรับรอบแรกแล้ว

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: