ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนศึกษานารี No 1523826


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

โครงการประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติด   ครั้งที่ 4

 โรงเรียนศึกษานารี

...............

 

หลักการและเหตุผล

                        สภาวะและเหตุการณ์ของยาเสพติดในปัจจุบัน  ยังมีการเคลื่อนไหวและแพร่ขยายไปสู่เยาวชนทั้งในแหล่งชุมชนและสถานศึกษา  ซึ่งยากต่อการป้องกันแก้ไข  สถานศึกษานับเป็นแหล่งที่มีเยาวชนเป็นจำนวนมากหากมีการแพร่ขยายของสารเสพติดทั้งหลายก็จะเป็นบ่อนทำลายเยาวชนของชาติที่สำคัญมาก  โรงเรียนศึกษานารีตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งเสพติดและพยายามจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ให้นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความตื่นตัวและมีจิตสำนึกในการเฝ้าระวังไม่ให้สิ่งเสพติดทุกประเภทเข้ามามีอิทธิพลและเป็นบ่อนทำลายอนาคตที่ดีของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องมาตลอด

                        การจัดประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติด  เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เยาวชนที่สนใจและมีความสามารถด้านดนตรีได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถที่ตนถนัด ทำให้เกิดมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขอีกด้วย

                       ในปีพุทธศักราช  2552 นับเป็นปีมหามงคลสำหรับปวงชนชาวไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระชนม์มายุ 82 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552 จึงถือเป็นโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีในการแสดงออกในด้านดนตรีต่อต้านยาเสพติดถวายพ่อหลวง ภายใต้หัวข้อ “ทำดี เพื่อพ่อ”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสทรงมี

    พระชนม์มายุ 82 พรรษา

2. เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีมีโอกาสแสดงความสามารถตามที่ถนัด

3. เพื่อให้ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด

4. เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลสารเสพติด และหาความสุขให้  ตนเองในรูปแบบที่เหมาะสม  เห็นคุณค่าของตนเอง

 

กลุ่มเป้าหมาย

                        - เชิงปริมาณ   

                                    - วงดนตรีสตริง จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, 2, 3 จำนวน   15  วง   เข้าร่วมประกวด

                                    - นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6   ทุกคน

                       

 

- เชิงคุณภาพ

                                    - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ     ประทับใจ   และมีสำนึกที่ดีในการรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท

                                         - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น      เห็นคุณค่าในตนเอง  และมีทักษะในการห่างไกลยาเสพติด

 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

                        1. ขั้นเตรียมการ

                                    - เสนอขออนุมัติโครงการ  ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

                                    - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

                        2. ขั้นดำเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ  และส่งหนังสือพร้อมใบรับสมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติด  ครั้งที่  4  ไปยังโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต1, 2, 3

- ประกาศรับสมัครทาง  อินเตอร์เน็ท (Internet)      ใน website    ของโรงเรียน ศึกษานารี  (www.snr.ac.th) และ www. dek-d.com

กระทู้  STRING 52

- ดำเนินการตามโครงการ

                        3. ขั้นประเมินผล

                                    - สรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อรายงานผลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน      และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3

 

ระยะเวลา

                                    5   มกราคม   2553

 

สถานที่ดำเนินการ  

                   สนาม  100 ปี โรงเรียนศึกษานารี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3

 

งบประมาณ

                   งบประมาณ     50,000   บาท    (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

รายการค่าใช้จ่าย

1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าประกวด  จำนวน  170  คน 

       (170x60)10,200  บาท

                        2. ค่ากรรมการตัดสินการประกวดดนตรี  3   คน  (3 x 1500)           4,500   บาท

                        3. ค่ารางวัล (เงินรางวัล ,  โล่รางวัล)   4   รางวัล                            15,000  บาท

                        4. ค่าเครื่องเสียงใช้ในการประกวด                                               18,000  บาท

                        5. ค่าอุปกรณ์จัดเวทีประกวดและอื่น ๆ                                                        2,300  บาท

ผู้รับผิดชอบ

                   - งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข   โรงเรียนศึกษานารี

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   - โรงเรียนศึกษานารี

                        (กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป)

                        - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 3

                        - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ส่งวงดนตรีเข้าประกวด

 

การประเมินผล

                        1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติด

                        2. จากแบบประเมินผล

                        3. จากการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   1. นักดนตรีที่เข้าประกวด เกิดความมั่นใจ  ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง

                        2. นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี  และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเห็นความสำคัญของการ   เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

                        3. นักเรียนและเยาวชนให้ความสนใจและเล่นดนตรีมากขึ้น

 

                                                            ............................

 

 

 

 

การประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติด

ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2552

ณ โรงเรียนศึกษานารี

รับสมัคร

      - ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ธันวาคม 2552  (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 วง)

       - ประกาศรายชื่อวง ภายใน  25  ธันวาคม   2552

           โดยกรรมการจะพิจารณาโรงเรียนละ 1 วงเท่านั้น

        - ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ห้อง Friend corner โรงเรียนศึกษานารี

        - ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081-753-4667 ครูจำนงค์ หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด

หลักฐานการสมัคร

1.   ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายสมาชิกวง รูปกลุ่ม 1 รูป และ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน

2.   CD บันทึกการแสดงความยาวไม่เกิน  15  นาที 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ไม่จำกัดเพศ

2.  สมาชิกวงต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน

3.  สมาชิกในวงต้องไม่เคยออกเทป หรือทำอัลบั้มจำหน่ายมาก่อน หรือกำลังอยู่ระหว่างการทำสัญญากับค่ายเทปใดๆ

วัน เวลา และสถานที่ประกวด

      5 มกราคม 2553  ณ สนาม 100 ปี โรงเรียนศึกษานารี

กติกาการประกวด

1.   ต้องมีสมาชิกวง 4 – 7 คน (ไม่เกิน)   เป็นวงดนตรีประเภท สตริง

2.   เพลงที่ใช้ในการประกวด 2 เพลง ไม่จำกัดค่าย ประกอบด้วย

-         เพลงช้า 1 เพลง        -  เพลงเร็ว 1 เพลง

3.   คำขวัญหรือคำคมต่อต้านยาเสพติด (ต้องมีทุกวง)

4.   แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย  ต้องมีครูควบคุมวง 1 คน

5.   นำเครื่องดนตรีมาเอง ยกเว้น กลองชุด คีย์บอร์ด (ROLAND)

6.   เป็นการแสดงสด ใช้เวลาในการแสดงวงละไม่เกิน 15 นาที (รวมเวลา Sound Check)

7.   5 มกราคม 2553 เวลา 08.00-09.00 น. รายงานตัวที่ห้องเจ้าคุณพระประยุรวงศ์โรงเรียนศึกษานารี เริ่มประกวด 10.00 น.  เป็นต้นไป (ช้าถือว่าสละสิทธิ์)

 

 

 

รางวัล

      รางวัลที่ 1-2-3   ได้รับ โล่รางวัล ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

        รางวัลชมเชย 2 รางวัล   ได้รับ ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบตอบรับ

การเข้าร่วมประกวดคนตรีสตริงต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4     โรงเรียนศึกษานารี ประจำปีการศึกษา 2552

1. ชื่อโรงเรียน....................................สังกัด สพท.กทม.เขต.....

2.ชื่อวง............................................จำนวนสมาชิก..........คน

   ชาย..........คน      หญิง..........คน    โทรศัพท์...................

 

 

ติดรูปถ่ายสมาชิกวง

 

 

 

Conceptของวง..............................................................

คำขวัญต่อต้านยาเสพติด................................................................................................................................................................

เพลงที่ใช้ในการประกวด 1)เพลงช้า...........................ของ............

                      2)เพลงเร็ว.........................ของ............

3.ชื่อครูที่ปรึกษา...........................ตำแหน่ง...........โทร............

 

                             ลงชื่อ........................ครูที่ปรึกษา

  (..........................)

                              ลงชื่อ........................หัวหน้าวง

   (......................)

 

(ส่ง ครูจำนงค์ ภายใน 19 ธันวาคม 2552 ณ ห้อง Friend Corner)

          

ใบสมัคร (ต่อคน)

 

PHOTO

 

 

ชื่อสกุล......................................................ชื่อเล่น..........

โรงเรียน......................................................ชั้น..............

ปฏิบัติเครื่องดนตรี...........................................โทร..............

ความสามารถอื่นๆ................................................................................................................................................................

ศิลปินโปรด...................................................................

แนวเพลงโปรด................................................................

ความคิดเห็นต่อการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด................................................................................................................................................................

 

ลงชื่อ.............................ครูที่ปรึกษา   

     (..........................)

                     ตำแหน่ง............................


พิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.snr.ac.th

แล้วพบกันที่งานประกวดวงดนตรี

 


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 เมษายน 2553 เวลา 14:58 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

11 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  tiz_plz
  19 ธ.ค. 52 11:45 น.

  การประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนศึกษานารี

      จะเพิ่มเวลาในการส่งใบสมัครจนถึงวันที่ 21 ธันวาคมนี้  โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ส่งสามารถส่งมาได้กี่วงก็ได้แต่ทางเราจะคัดเลือกเพียง 1 วงเท่านั้นที่จะได้ขึ้นแสดงในวันที่ 5 ม.ค.53 รีบๆๆส่งกันเข้ามาเยอะๆๆนะค่ะ


  หากมีปัญหาสงสัยติดต่อกับอาจารย์
  ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081-753-4667 ครูจำนงค์ หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  Poo
  19 ธ.ค. 52 11:48 น.

  รีบๆๆๆๆส่งกันเข้ามานะเพื่อนๆทุกๆๆๆโรงเรียนเลย

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  amcr
  19 ธ.ค. 52 21:38 น.
  ใครลงประกวดบ้างครับอยากรู้ๆ
  ตอบด้วยนะครับ

  ขอบคุณครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  tiz_plz
  25 ธ.ค. 52 16:17 น.
  ประกาศ งานป้องกันยาเสพติด โรงเรียนศึกษานารี
  เรื่อง การประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติดครั้งที่ 4
  รายชื่อ 15 โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติดครั้งที่ 4 
  ชิงโล่เกียรติยศของผู้อำนวยการ สพท.กทม. เขต 3 และทุนการศึกษา
  5   มกราคม   2553 ณ สนามอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนศึกษานารี
                  ชื่อโรงเรียน
         ชื่อวง
   จำนวน
        ชื่อครูที่ปรึกษา
       เบอร์โทรศัพท์
  1. เซนต์คาเบรียล
      Hikari
   4 คน
       อ. คทาหัสต์
   
  2. ราชวินิต มัธยม
      Harmony
   6 คน
       อ. สุนิสา
     081-613-6130
  3. อัสสัมชัญพาณิชยการ
      Yoda
   5 คน
       อ. รัฐเขต
     089-052-2504
  4. วัดบวรนิเวศ
   Heart Beat
   5 คน
       อ. ธนวัฒน์
     087-076-3710
  5. อัสสัมชัญบางรัก
    Luxative
   5 คน
       อ. วิริยะ
     087-366-7329
  6. ทวีธาภิเษก
     IO Fen
   5 คน
       อ. เบญจวรรณ
     086-769-2414
  7. กรุงเทพคริสเตียน
   Zupvector
   6 คน
       อ. พรพัฒน์
     085-449-0609
  8. วัดนวลนรดิศ
  Misery Season
   6 คน
       อ. เอกสิทธิ์
     081-492-8287
  9. จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
    Illusion
   5 คน
       อ. ณรงค์ชัย
     081-829-5976
  10. สวนกุหลาบวิทยาลัย
   Spankwire
    4 คน
       อ. นคร
     089-452-7445
  11. วัดราชโอรส
      ผัดไท
   
   
   
  12. เทพศิรินทร์
      Forte
   5 คน
       อ. จินตนา
     081-566-7266
  13. วัดราชบพิธ
    Jellyfish
   5 คน
       อ. ผ่องศรี
      
  14. มัธยมวัดเบญจมบพิตร
    กึง-กะ-มู
   5 คน
       อ. จารวี
     081-450-6242
  15. สตรีวิทยา 2
  Wait me learn
   
   
   
   
   
  การพิจารณาคัดเลือกนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ และการตัดสินนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
  ให้วงดนตรีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวด   โทรศัพท์ยืนยันการเข้าร่วมภายในวันอังคารที่   29   ธันวาคม   และให้ส่งตัวแทนมาประชุมและจับฉลากคิวการประกวด ในวันพุธที่   30 ธันวาคม    2552   เวลา   12.00 น. ณ ห้องงานป้องกันยาเสพติด โรงเรียนศึกษานารี    หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ คณะกรรมการจะเชิญวงที่ได้อันดับถัดไปเข้าประกวดแทน
  ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณครู จำนงค์ สาลีรัมย์ (หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด : 081-753-4667) และ
            คุณครู จู้ตั้น   ชนะวรรณโณ (ห้องหน้าดนตรีสากล : 089-459-2359)
   
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  tiz_plz
  25 ธ.ค. 52 16:21 น.

  กำหนดการการประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติดครั้งที่ 4
  โรงเรียนศึกษานารี
  วันอังคารที่   5   มกราคม    พ.ศ.   2553   เวลา 08.00 – 16.00 น.
  .................................
   
                          08.00 – 09.30   น.       รายงานตัว บริเวณประตูหน้าโรงงเรียนศึกษานารี (สายถือว่าสละสิทธิ์)
                                                              - การแสดงโชว์ของวง ArtistA   จากโรงเรียนศึกษานารี
                          09.30 – 10.00   น.       พิธีเปิด
                                                                          ตัวแทนทุกวง ขึ้นบนเวทีการประกวด
  - นายจำนงค์   สาลีรัมย์ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข เรียนเชิญ นางปราณี   สว่างวรรณ   รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
  นางสิริยุพา   ศกุนตะเสถียร   ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี 
  ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 
                          10.00 – 12.00 น.       นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์ และ ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ สายประยงค์   
                                                              เป็นพิธีกร ดำเนินการประกวด   ช่วงที่ 1
   
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  tiz_plz
  25 ธ.ค. 52 16:22 น.

  กำหนดการการประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติดครั้งที่ 4
  โรงเรียนศึกษานารี
  วันอังคารที่   5   มกราคม    พ.ศ.   2553   เวลา 08.00 – 16.00 น.
  .................................
   
                          08.00 – 09.30   น.       รายงานตัว บริเวณประตูหน้าโรงงเรียนศึกษานารี (สายถือว่าสละสิทธิ์)
                                                              - การแสดงโชว์ของวง ArtistA   จากโรงเรียนศึกษานารี
                          09.30 – 10.00   น.       พิธีเปิด
                                                                          ตัวแทนทุกวง ขึ้นบนเวทีการประกวด
  - นายจำนงค์   สาลีรัมย์ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และอบายมุข เรียนเชิญ นางปราณี   สว่างวรรณ   รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
  นางสิริยุพา   ศกุนตะเสถียร   ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี 
  ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการประกวดดนตรีสตริงต้านยาเสพติด ครั้งที่ 4 
                          10.00 – 12.00 น.       นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์ และ ว่าที่ ร.ต. สมศักดิ์ สายประยงค์   
                                                              เป็นพิธีกร ดำเนินการประกวด   ช่วงที่ 1
   
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  tiz_plz
  26 ธ.ค. 52 18:56 น.

  หากมีปัญหาสงสัยติดต่ออาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้เลยนะค่ะ


  เริ่มรายงานตัวที่หน้าประตูโรงเรียนเวลา� 8.00 -9.30 น.(มาสายถือว่าสละสิทธิ์)�

  9.30 - 10.00 น.� พิธีเปิด� ตัวแทนทุกวงขึ้นบนเวทีประกวด

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ppp2
  26 ธ.ค. 52 18:59 น.

  วง Hamony สู้ๆๆนะค่ะ เราเชียร์วงเทอนะ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  สว2
  28 ธ.ค. 52 21:53 น.
  สู้ๆ เวทมีเลิน

  นายต้องทำได้ งาน นี้  หุหุหุ
  จากเราเอง มือกลอง 555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็นยังไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆๆหลังจากการจบการแข่งขันวงดนตรีประจำปีนี้ ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆๆและน้องๆๆที่ได้รางวัลในปีนี้นะค่ะ  ปีหน้าก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆๆนะ  แล้วพบกันใหม่นะค่ะปีหน้า  55555+

   I love Cozwaybay  

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  phapang
  11 เม.ย. 53 14:58 น.

  กริ๊ด กท.

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1523826
ชื่อกระทู้ : ประกวดวงดนตรีต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนศึกษานารี

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: