Wow !!~ นามสกุลพระราชทาน อักษร ก-อ No 1530512


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

เรื่องน่ารู้จาก
ทะเบียนนามสกุลพระราชทาน
ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชบัญญัติขนานนามสกุล" เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ แต่ได้เลื่อนเวลาบังคับใช้ออกไปอีก ๒ คราว เป็นวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ และบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ 

นามสกุลที่ได้รับพระราชทานครั้งแรก ๕ สกุล คือ

๑) สุขุม พระราชทาน เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล

๒) มาลากุล พระราชทาน พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี) เสนาบดีกระทรวง
ธรรมการ กับ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (ต่อมาได้รับ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาธรรมาธิการณาธิบดี) เสนาบดีกระทรวงวัง

๓) พึ่งบุญ พระราชทาน พระยาประสิทธิ์ศุภการ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดา
ศักดิ์เป็น เจ้าพระยารามราฆพ) จางวางมหาดเล็กห้อง
พระบรรทม

๔) ณ มหาไชย พระราชทาน พระยาเทพทวาราวดี (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็น พระยาบำเรอบริรักษ์) อธิบดีกรมมหาดเล็ก

๕) ไกรฤกษ์ พระราชทาน พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ อธิบดีกรมชาวที่ และ พระยา
จักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยามหิธร) กรรมการศาลฎีกา

นามสกุลสุดท้ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตันตริยานนท์ พระราชทานแก่ นายประดิษฐ์ ผู้ช่วยนายเวรกรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อตันก๊กเหลียง บิดาชื่อตันเต็งหยง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘

นามสกุลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้มีทั้งสิ้น ๖๔๖๔ นามสกุล แยกเป็นนามสกุลตามสมุดทะเบียน ๖๔๓๙ นามสกุล (ในสมุดทะเบียนลงลำดับที่นามสกุลที่ได้พระราชทานไปเพียง ๖๔๓๒ นามสกุล) นามสกุลพิเศษ ๑ นามสกุล และนามสกุลสำหรับราชสกุลรัชกาลที่ ๔ อีก ๒๔ นามสกุล

นามสกุลพิเศษที่มิได้ลงลำดับที่ในสมุดทะเบียนนามสกุลคือ ณ พิศณุโลก พระราชทาน หม่อม
คัธริน ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับพระราชทานนามสกุลคือ เด็กชายบัว อายุ ๖ ขวบ มหาดเล็กรุ่นจิ๋ว ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า ศจิเสวี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕

นามสกุลที่มีที่มาจากภาษาต่างประเทศ

เศียนเสวี พระราชทาน พระอักษรสมบูรณ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เป็น พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี) เสมียนตรากระทรวงวัง 
และนายพันตรีในกองทัพบก บิดาเป็นชาวเยอรมัน นาม
สกุลเดิมว่า "Falck" คือมุ่งว่า "falk" แปลว่าเหยี่ยว แปล
กลับเป็นสังสกฤตว่า "เศ์ยน" แผลงเป็นไทยว่า "เศียน"

เศวตศิลา พระราชทาน พระวันพฤกษ์พิจารณ (ทองคำ) ปลัดกรมป่าไม้ กับพระกรุง
ศรีบริรักษ์ (ทองย้อย) ปลัดมณฑลกรุงเก่า* กระทรวง
มหาดไทย เป็นบุตรนายเฮนรี อาลบาสเตอร์ (แปลนามสกุล
เป็น "หินขาว")

สุมิตร พระราชทาน นายอี สเปนช์ สมิต ผู้ช่วยอธิบดีกรมศึกษาธิการ ขอ
พระราชทานให้บุตรชายหญิงซึ่งมารดาเป็นไทย

เวลานนท์ พระราชทาน รองอำมาตย์เอกเกอรช ฟริดริช เวเลอร์ นายตรวจเอก กรม
รถไฟหลวงสายเหนือ (ต่อมาถูกถอนสัญชาติและเรียกคืน
นามสกุล เมื่อคราวประเทศสยามประกาศสงครามกับ
ประเทศเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ ๑)

อันตรนิยุกต์ พระราชทาน ขุนทิพรศโอชา* (ปีเตอร์) พนักงานครัวเฃ้าต้น กรม
มหาดเล็ก นามสกุลเดิม "อันโตนิโอ"

สีมันตร พระราชทาน ขุนเลขการวิจิตร (แสวง) นายเวรกรมที่ปฤกษา กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ บิดาเป็นชาวโปรตุเกส นามสกุลเดิมว่า 
"ซีโมเอนส์"

เตชะวณิช พระราชทาน พระอนุวัตร์ราชนิยม (ฮง) สังกัดกรมมหาดเล็ก แส้แต้

อับดุลพันธุ์ พระราชทาน นายหมู่ตรีปุ๋ย ประจำแพนกเกียกกาย กองเสนารักษาดิน
แดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่อเฮเดอรใบ ปู่ชื่อเมียโบ บิดาชื่อ
อับดุลโคยุม

อับดุลละบุตร พระราชทาน พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสงคราม (นิโอ๊ะ) พระยา
เมืองยะหริ่ง ปู่ทวดชื่ออับดุลเลาะ

คุณะดิลก พระราชทาน พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด) อธิบดีกรม
อัยการ กระทรวงยุติธรรม เขาชื่อเช่นนี้มาแต่เดิมแล้วแต่
ต้องการได้รับมัติ จึ่งตกลงให้เขียนว่า"คุณะดิลก"เช่นนี้ เพื่อ
ให้เป็นไทย เดิมเขียนว่า"คุณะติละกะ" (ตัวโรมัน"Guna 
Tilleke")

สิงหลกะ พระราชทาน พระดรุณรักษา* (เสงี่ยม) ปลัดบาญชีกรมมหาดเล็ก หลาน
พระอุดรพิศดาร (สิญญ) ซึ่งเป็นชาวสิงหล

นามสกุลแยกตามรายอาชีพของผู้เป็นต้นสกุล

สกุลพ่อค้า มีคำว่า วณิช หรือวานิช และ เวส ประกอบในนามสกุลเช่น กมุทวณิช, กัณ
หะเวส, คุปตะวานิช ฯลฯ

สกุลชาวสวน มีคำว่า ผล และ ผลิน ประกอบในนามสกุล เช่น ผลพันธิน, ผลาชีวะ, 
มณฑลผลิน

สกุลชาวนา มีคำว่า กสิกร, เกษตริน และศาลิ ประกอบในนามสกุล เช่น โพธิกสิกร, 
รัตกสิกร, สนธิเกษตริน, พฤทธิศาลิกร, ศาลิคุปต์

สกุลทหารบก มีคำว่า โยธิน ประกอบในนามสกุล เช่น พหลโยธิน, พินทุโยธิน, 
อุตตมะโยธิน

สกุลทหารเรือ มีคำว่า นาวิน และกลิน ประกอบในนามสกุล เช่น กนกนาวิน, 
โรหิตนาวิน, ไอศะนาวิน, กฤษณกลิน, สุนทรกลิน

สกุลช่างสิบหมู่ มีคำว่า ศิลปิน ประกอบในนามสกุล เช่น เกียรติศิลปิน, เตมียศิลปิน, 
วิภาตะศิลปิน

ศิลปินโขน มีคำว่า นัฏ ประกอบในนามสกุล เช่น กานตะนัฎ, จารุนัฎ, สมรรคนัฎ

นักดนตรี มีคำว่า วาทิน ประกอบในนามสกุล เช่น กมลวาทิน, วรวาทิน, สุนทรวาทิน
กรมพระอัศวราช มีคำว่า ศวิน ประกอบในนามสกุล เช่น ศวิน โกมลาศวิน, ชยาศวิน, 
มณฑาศวิน

สกุลแพทย์ มีคำว่า เวช, ไวทยะ, แพทย์ ประกอบในนามสกุล เช่น โกมลเวช, 
สุนทรเวช, ถาวรเวช, วีระไวทยะ, ไวทยะชีวิน, ตีรแพทย์, 
มิลินทแพทย์

โหรหลวง มีคำว่า โชติ ประกอบในนามสกุล เช่น โชติวิท, เศษโชติ, สุนทรโชติ
พรามหมณ์ มีคำว่า พราหมณ ประกอบในนามสกุล เช่น จุลละพราหมณ์, พราหมณายน, 
วินทุพราหมณกุล

มีนักเรียนที่ได้รับพระราชทานนามสกุล รวม ๒๗๘ นามสกุล แยกเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา คือ 
นักเรียนมหาดเล็กหลวง และนักเรียนราชวิทยาลัย จำนวน ๔๕ นามสกุล
นักเรียนทหารกระบี่หลวง หรือนักเรียนพรานหลวง จำนวน ๙๗ คน
นักเรียนระดับชั้น อุดมศึกษา คือ 
นักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง จำนวน ๘๘ นามสกุล
นักเรียนนายร้อย, นักเรียนทำการนายร้อย และนักเรียนทำการนายร้อยตำรวจ จำนวน 
๒๒ นามสกุล
นักเรียนนายเรือ และนักเรียนทำการนายเรือ จำนวน ๑๑ นามสกุล
นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จำนวน ๑๓ นามสกุล
นักเรียนราชแพทยาลัย จำนวน ๒ นามสกุล

นามสกุลที่เนื่องมาแต่ราชสกุลที่โปรดให้เติม ณ กรุงเทพ หรือที่ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ ณ อยุธยา ต่อท้ายนั้น มีทั้งสิ้น ๑๐๕ นามสกุล
สมาชิกกองเสือป่าที่ได้รับพระราชทานนามสกุลมีทั้งสิ้น ๘๖๔ นามสกุล ในจำนวนนี้เป็น พลเสือป่าถึง ๕๑๕ นามสกุล
นายทหารที่ได้รับพระราชทานนามสกุล มีทั้งสิ้น ๑๑๓๔ นามสกุล
นายตำรวจที่ได้รับพระราชทานนามสกุลมี ทั้งสิ้น ๔๕๗ นามสกุล

ไปดูกันว่ามีนามสกุลเพื่อนๆหรือเปล่า
คลิกเลย !!!
+
+
+
+
+ขอขอบคุณ http://www.amed.go.th/ มากค่ะ ^^

ขอบคุณทุกความเห็นนะคะ บางคนอาจยังไม่รู้ คงตกใตแทบช็อค อิอิแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 10 ธันวาคม 2552 / 00:15
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 10 ธันวาคม 2552 / 00:16
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 12 ธันวาคม 2552 / 23:38

PS.  ต่อให้มันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกเรา แต่ก็อาจไม่มีค่าสำหรับใครบางคน @ MU~

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 10:29 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

422 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไ่ม่มีอ้ะะะะะะะะะะะะะะะ
  PS.  ;; K Y U H Y U N * S O M U C H I N L O V E
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เจตนเสน ^^"
  นามสกุลเราเองๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  พราว
  พราว 118.173.123.196
  10 ธ.ค. 52 08:41 น.
  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   นามสกุลเราเอง จ้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  (งอแง) ของเค้าอยู่ไหนอ่า จาเอาๆๆๆๆ
  PS.  " Maru Kaite Chikyuu... " Ver. Chibitalia, Don't call me auntie! Call me Big Sis!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พ่อแม่เป็นคนจีนโพ้นทะเล เลยไม่มี ห้าๆๆ

  เมื่อก่อนยังใช้แซ่ๆกันอยู่

  นามสกุล ตั้งกันเอาเอง ให้พระท่านตั้งให้
  PS.  -ค . ห . นี้ โ ร ค จิ ต , เ ก รี ย น , หื่ น-
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีนามสกุลนายกด้วย


  PS.  !!~ คำว่า "ทำไม"คำเดียวจะช่วยให้เราเกิดปัญญา ~!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีนามสกุลเราด้วยอ่ะ

  อึ้งครับท่าน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  MyS
  10 ธ.ค. 52 12:28 น.
  บ้านเราก็เป็นคนจีนเหมือนกัน ตั้งนามสกุลเอง เหอๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  สวสาว
  สวสาว 125.24.119.60
  10 ธ.ค. 52 13:01 น.
  จิตตะเสวี นามสกุลเราเอง อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่มีอ่ะ นามสกุล


  PS.  " ตั๊กม๊อ กอ ลั๊ม " บางคน งง แล้วก็ถามว่า " ตั๊กม๊อ กอ ลัม " คืออะไร
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผม นามสกุล 

  ณ นครพนม อ่ะ

  ไม่เหนมีเลย

  -0-


  PS.  ฟังเสียงความฝันของตัวเอง เพราะนั่นเป็นเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เกือบมี.. แต่ไม่มี

  5555
  PS.  อัตฺตานํ อุปมํ กเร
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไชยวสุ


  ชอบจัง 555


  PS.  aCkznoledged ONLY!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีของเราด้วย ^^ ๓๖xx
  PS.  พ่อแม่ส่งมาเรียนโว้ย!!!>>>เพื่อพ่อแม่กูจะสู้สุดพลัง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรานามสกุล ณ ศรี อะ
  มันไม่เห็นมีเลยเหอะ
  งง ๆ
  คนปกติตั้ง ณ นำหน้ากันเองไม่ได้ไม่ใช่รึ
  ไม่แน่ใจ
  เออ ที่บ้านไม่รวยหรอกนะ หุหิ
  PS.  .....>[]< อ๊ากกกกกกกกกก อยากกินราเมงจังเลย T^T.....
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ออม
  ออม 119.46.60.250
  11 ธ.ค. 52 01:15 น.
  ชีรานนท์ นามสกุลเราเอง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีนามสกุลเราด้วย

  นาควัชระ 

  โอ้ววววว ปลาบปลื้มที่สุด


  PS.  มีคนบอกว่าฉัน หน้าเหมือน ดา เอ็นโดรฟิน ฉันว่า อีดูดฝิ่น มากกว่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  แพรรขา
  แพรรขา 110.164.92.178
  11 ธ.ค. 52 01:23 น.
  ไวทยานนท์
  นามสกุลขวัญ อุษามณี นี่นา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ของเราไม่มีอ่ะ

  มีแต่ของครูที่โรงเรียน อิอิ
  PS.  แสงดาวแห่งความรักจะทอแสงเปล่งประกายเคียงข้างไปยังปลายทางแห่งความสำเร็จ... เราจะเดินไปด้วยกันนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  yoyo
  11 ธ.ค. 52 01:50 น.
  มีอ่ะ

  และทุกปีจะมีการจัดงานรวมญาติ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1530512
ชื่อกระทู้ : Wow !!~ นามสกุลพระราชทาน อักษร ก-อ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: