ปรับสีเว็บเป็นปกติ

Crossword2 No 1590458


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ชุด tonies+ สูตรบิงโก ครอสเวิร์ด พร้อมคำแปล +The Tension and The Terror - Straylight Run

สูตร tonies+
ความหมายคือ เมื่อผู้เล่นจับได้อักษร 6 ตัวคือ tonies และ อักษรอื่นๆอีกหนึ่งตัวรวมเป็นเจ็ดตัว มีคำศัพท์ที่ใช้อักษรเจ็ดตัวที่ลงได้ ดังเรียงลำดับอักษรตัวที่เจ็ด ดังนี้
(ในการเล่นครอสเวิร์ด การลงครบเจ็ดตัวเรียกว่า บิงโก คือลงหมดทุกตัวที่เราจับได้ จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน)

+a
atonies ความอ่อนแอทางกล้ามเนื้อ

+b
boniest เต็มไปด้วยกระดูก

+c
notices สังเกต,แจ้งให้ทราบ,ประกาศ
section ตัดออกเป็นเสี่ยง, เสี่ยงที่ตัดออก, ส่วน, ท่อน, ตอน 2. ข้อ, แผนก, มาตรา 3. หมวด, หมู่, เหล่า 4. หินที่ตัดออกเป็นแผ่นบางๆ เพื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 5. ผังด้านตัดของบ้านเรือน หรือเครื่องจักร, พื้นดินรูปตัด 6. การลองชิม, การสำรวจความเห็น หรือหรือการสำรวจสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเลือกเอาพลเมืองบางส่วน


+h
ethions ยาปราบศัตรูพืช

+i
inosite สารพวกแอลกอฮอล์ที่มีทั้งในเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์

+k
keratin ธาตุเค-ระทิน ในจำพวกไนโตรเจน เป็นส่วนผสมของ ผม เล็บและเขา

+l
entoils ทำให้ติดกับดัก

+m
mestino ลูกผสม
moisten หมาด, เปียก, ความชื้น, ทำให้เยก 2. กลั้ว (คอ)
sentimo หน่วยเงินของฟิลิปปินส์

+n
intones ออกเสียงสูงต่ำ
tension (เชือก, ประสาท, เหตุการณ์) ตึง, เครียด

+o
isotone ชนิดของอะตอม

+p
pintoes ลาย, ม้าลาย 2. อินเดียนแดงในเม็กซิโก pinto (พีน-โท) n.
pointes ท่าในการเต้นระบำปลายเท้า

+r
norites หินที่มีลาย

+t
toniest ที่ทันสมัย

+w
townies ชาวเมือง TOWNIE n.TOWNY n.

+x
toxines เชื้อพิษ, พิษ ของสัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคในร่างกาย หรือที่นำมาใช้ในการแพทย์ เช่น พิษงู

ชุด ainers+ สูตรบิงโก ครอสเวิร์ด พร้อมคำแปล + Carnies - Martina Topley-Bird

สูตร ainers+
ความหมายคือ เมื่อผู้เล่นจับได้อักษร 6 ตัวคือ ainers และ อักษรอื่นๆอีกหนึ่งตัวรวมเป็นเจ็ดตัว มีคำศัพท์ที่ใช้อักษรเจ็ดตัวที่ลงได้ ดังเรียงลำดับอักษรตัวที่เจ็ด ดังนี้
(ในการเล่นครอสเวิร์ด การลงครบเจ็ดตัวเรียกว่า บิงโก คือลงหมดทุกตัวที่เราจับได้ จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน)

+c
arcsine ฟังก์ชั่นอินเวอร์สของฟังก์ชั่น sine
arsenic สารหนู
carnies งานเทศกาล CARNY n.

+d
randies บ้าตัณหาRANDY adj.
sandier ที่มีทรายปกคลุม
sardine ปลาซาร์ดีน

+f
infares งานเลี้ยงของคู่แต่งงานใหม่

+g
earings เชือกที่ใช้บนเรือ
erasing ลบออก
gainers ผู้ได้มา
reagins สารปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง
regains ทำ(ได้มา)ซ้ำ
reginas พระบรมราชินี ใช้เติมหลังปรมาภิไธยกษัตริย์อังกฤษที่เป็นพระบรมราชินี 2. รัฐบาล, แผ่นดิน, อัยการเช่น Regina versus Jones คดีระหว่างอัยการกับนายโจนส์
searing เ่ยวแห้ง
seringa ต้นไม้ชนิดหนึ่งพบในบราซิล

+h
hernias ไส้เลื่อน,ส่วนหนึ่งของอวัยวะ/ เนื้อเยื่อที่โผล่ออกมา โดยเฉพาะในช่องท้อง

+i
senarii บทกลอนของกรีกหรือลาติน

+k
snakier เหมือนงู,ที่คดเคี้ยว SNAKEY adj.

+l
aliners คนที่จัดแนว
nailers เครื่องตอกตะปู
renails ทำ(ตอกตะปู)ซ้ำ

+m
marines ทหารที่ถูกฝึกเพื่อใช้ทั้งทางทะเลและบนบก
remains เศษ (อาหาร) 2. ซาก, ศพ
seminar สัมมนา, หมู่นักศึกษามีศาสตราจารย์เป็นหัวหน้าซึ่งร่วมกันทำการวิจัย หรือถกเถียงปัญหา

+n
insaner จิตไม่ปกติ
insnare ทำให้ติดกับดัก/ ห่วง,หลอกจับ

+o
erasion การลบออก

+p
paniers ตะกร้าขนาดใหญ่
rapines การแสวงหาสมบัติโดยการใช้กำลังให้ได้มา

+r
sierran เทือกเขา

+s
arsines แก๊สพิษ

+t
anestri ระยะไร้ความรู้สึกทางเพศ
antsier งุ่นง่าน ANTSY adj.ANTSIEST sup.
nestier สกปรก,โสมม,น่าขยะขแยง,เลวทราม NASTY adj.
ratines ผ้าที่หนา
retains เก็บ, ขัง, กั้น, กัน, รักษา, สงวน 2. ยังคงมี 3. มีสัญญาว่าจ้างประจำ, ผูกขาด
retinas เยื่อภายในลูกตา ทำหน้าที่รับภาพอย่างจอ
retsena ไวน์ของกรีก
stainer ผู้ที่ทำให้สกปรก
stearin ธาตุซที-อะริน ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของไขมัน

+v
ravines หุบเขาลึก

ชุด satine+ สูตรบิงโก ครอสเวิร์ด พร้อมคำแปล + down to the old pub instead - Stephen Lynch

สูตร satine+
ความหมายคือ เมื่อผู้เล่นจับได้อักษร 6 ตัวคือ satine และ อักษรอื่นๆอีกหนึ่งตัวรวมเป็นเจ็ดตัว มีคำศัพท์ที่ใช้อักษรเจ็ดตัวที่ลงได้ ดังเรียงลำดับอักษรตัวที่เจ็ด ดังนี้
(ในการเล่นครอสเวิร์ด การลงครบเจ็ดตัวเรียกว่า บิงโก คือลงหมดทุกตัวที่เราจับได้ จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน)

+a
entasia อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ
taenias ผ้าโพกศีรษะ

+b
banties ไก่แจ้ = banty
basinet หมวกเหล็กที่ติดด้วยหน้ากากในยุคกลางของยุโรป

+c
acetins สารประกอบทางเคมี
cineast ผู้ชื่นชอบภาพยนตร์

+d
destain ลบ,ซักคราบ
detains กักขัง/หน่วงเหนี่ยว
instead แทนที่, แทน, มาแทน
sainted ทำให้เป็นนักบุญ
stained ทำให้สกปรก,ย้อมสี

+e
elesian ลมที่เกิดขึ้นประจำปี

+f
fainest ดีใจ,เบิกบานใจ

+g
easting การแล่นเรือไปทางทิศตะวันออก, การลอยของเรือไปทางทิศตะวันออก
eatings การรับประทานอาหาร
ingates ช่องที่เอาไว้ใส่โลหะหลอมลงในแท่นพิมพ์
ingesta สิ่งที่กลืนลงไป
seating การจัดที่นั่ง
teasing คนชอบล้อ, ล้อ, ยั่ว, เย้า, แหย่, สัพยอก 2. กวดโทโส, สางเส้นใย, หวีผมทวนให้ฟู

+h
sheitan วิญญาณชั่วร้าย
sthenia กำลังส่วนเกิน

+i
isatine สารประกอบเคมีชนิดหนึ่ง

+k
intakes ปากท่อสำหรับน้ำเข้า, ปากปล่องสำหรับอากาศเข้า, ท่อไอดี

+l
elastin โปรตีนชนิดหนึ่งของร่างกาย
entails วางเงื่อนไขในการสืบมรดก
nailset เครื่องยิงตะปู
salient สันเขา 2. แนวรบที่ล้ำเข้าไป, มุมที่ยื่นออกไป 3. เด่น, สำคัญ, สะดุดตา (เซ-เลียนท) n. adj.
saltine ขนมปังกรอบรสเค็ม
slainte คำอุทานใช้ในการเลี้ยงฉลอง
tenails เหมือน tenaille การป้องกันภายนอก

+m
etamins สิ่งทอชนิดหนึ่ง
inmates ผู้ที่ถูกจำกัดสถานที่
tameins เครื่องแต่งกายของหญิงชาวพม่า

+n
inanest ซึ่งไม่มีสาระ
stanine การคิดคะแนนแบบหนึ่ง

+o
atonies ความอ่อนแอทางกล้ามเนื้อ

+p
panties กางเกงชั้นในของสตรีหรือเด็ก
patines ทำเกิดสนิมเขียวบนผิวหนังของโลหะบรอนซ์
sapient วางท่าฉลาด, ทำกิริยาเป็นซินแส
spinate ที่มีหนาม

+r
anestri ระยะไร้ความรู้สึกทางเพศ
antsier งุ่นง่านANTSY adj.ANTSIEST sup.
nastier สกปรก,โสมม,น่าขยะขแยง,เลวทราม NASTY adj.
ratines ผ้าที่หนา
retinas เยื่อภายในลูกตา ทำหน้าที่รับภาพอย่างจอ
retsina ไวน์ของกรีก
stainer ผู้ที่ทำให้สกปรก
stearin ธาตุซที-อะริน ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของไขมัน

+s
entasis ภาวะที่นูนออกเล็กน้อยของส่วนที่เป็นลำของเสา
nasties สกปรก,โสมม,น่าขยะขแยง,เลวทราม NASTY adj.
sestina บทร้อยกรองที่มี 6 บท
tisanes เหมือน ptisan ชาสมุนไพรหรือชาข้าวบาเล่ย์

+t
instate ติดตั้ง,เอาเข้าประจำตำแหน่ง
satinet ผ้าซาตินชนิดบาง

+u
aunties ป้า
sinuate เว้าเข้าเว้าออกเป็นลักษณะคลื่น

+v
naivest ชี่อบริสุทธิ์,ไร้เดียงสา
natives เป็นมาแต่กำเนิด, มีมาแต่กำเนิด, โดยสันดาน, อันเป็นที่เกิด 2. คนพื้นเมือง, ของชาวพื้นเมือง, ของพื้นเมือง, ต้นไม้พื้นเมือง, หอยนางรมพื้นเมือง 3. (โลหะ) เนื้อแท้

+w
tawnies สีชา TAWNY adj.

+x
antisex ที่ต่อต้านกิจกรรมทางเพศ
sextain บทหนึ่งของคำประพันธ์ที่มี 6 บรรทัด

+z
zaniest ตลก,ขบขัน ZANY adj.
zeatins สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งพบในข้าวโพด

ชุด satire+ สูตรบิงโก ครอสเวิร์ด พร้อมคำแปล +Fairest Lord Jesus - Songs 4 Worship Kids

สูตร satire+
ความหมายคือ เมื่อผู้เล่นจับได้อักษร 6 ตัวคือ satire และ อักษรอื่นๆอีกหนึ่งตัวรวมเป็นเจ็ดตัว มีคำศัพท์ที่ใช้อักษรเจ็ดตัวที่ลงได้ ดังเรียงลำดับอักษรตัวที่เจ็ด ดังนี้
(ในการเล่นครอสเวิร์ด การลงครบเจ็ดตัวเรียกว่า บิงโก คือลงหมดทุกตัวที่เราจับได้ จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 50 คะแนน)

+a
aristae ส่วนยื่นของเมล็ดข้าว
asteria อัญมณีที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการ
atresia ส่วนหนึ่งของช่องในร่างกาย

+b
baiters ผู้ที่ว่างเหยื่อล่อ
barites แร่ธาตุ
rebaits ทำ(ล่อเหยื่อ)ซ้ำ

+c
cristae ส่วนหนึ่งของเซลล์
raciest วางตัวในลักษณะไม่เหมาะสม
stearic ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของไขและมัน

+d
aridest แห้งแล้งมาก
astride (ขี่ม้า) คร่อม(อัซทไรด-) adv. pre.
diaster ขั้นตอนหนึ่งในช่วงของการแบ่งเซล
disrate ลดขั้น
staider ที่คงที่,ที่แน่นอน
tardies ชักช้า
tirades คำพูดยืดยาว, คำด่าว่า

+e
aeriest บางเบา
seriate ทำให้เป็นลำดับ

+f
fairest ซึ่งยุติธรรม,เป็นธรรม

+g
aigrets นกกระสา
gaiters เครื่องหุ้มห่อขา
seagirt ที่มีทะเลล้อมรอบ
stagier ที่มีลักษณะของการแสดงละครSTAGEY adj.STAGIEST sup.
triages จัดเรียงลำดับความสำคัญ

+h
hastier ที่เร่งรีบ

+i
airiest เบาบางเหมือนลม

+l
realist ผู้ที่ปฏิบัติตัวถูกต้องกับสภาพที่เป็นจริง, คนนิยมความจริง
retails ขายปลีก
saltier เครื่องหมายกากบาท
slatier เหมือนกระเบื้อง
tailers คนที่คอยตามคนอื่นอย่างลับ ๆ

+m
imarets โรงแรมในประเทศตุรกี
maestri อาจารย์หรือครูสอนศิลปะ
misrate ประมาณค่าผิด
smartie คนที่ฉลาด

+n
anestri ระยะไร้ความรู้สึกทางเพศ
antsier งุ่นง่าน ANTSY adj.ANTSIEST sup.
nestier สกปรก,โสมม,น่าขยะขแยง,เลวทราม NASTY adj.
ratines ผ้าที่หนา
retains เก็บ, ขัง, กั้น, กัน, รักษา, สงวน 2. ยังคงมี 3. มีสัญญาว่าจ้างประจำ, ผูกขาด
retinas เยื่อภายในลูกตา ทำหน้าที่รับภาพอย่างจอ
retsena ไวน์ของกรีก
stainer ผู้ที่ทำให้สกปรก
stearin ธาตุซที-อะริน ธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของไขมัน

+p
parties เข้าร่วมงานสโมสรหรืองานเลี้ยง PARTY v.
pastier มีสีหน้าซีดเซียว PASTY adj.
piaster เงินเปียซ
piastre เงินเปียซ
pirates กระทำพฤติกรรมที่เป็นโจรสลัด
traipse เดินอย่างไร้จุดหมาย

+r
artsier มีความสามารถทางศิลปะ ARTSY adj.
tarries พัก,ค้าง TARRY v.
tarsier สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกหากินเวลากลางคืน

+s
satires เรื่องเย้ยหยัน, ถ้อยคำล้อเลียน (แซท-ไอร) n.

+t
artiest มีความสามารถทางศิลปะ
artiste คนเล่นละคร, ผู้แสดง (อาทีซท-) n.
attires แต่งตัว
iratest ขี้โมโห,ฉุนเฉียว IRATE adj.

+v
vastier ใหญ่โต VASTY adj.
veritas ความจริง

+w
waister กะลาสีประจำเรือ
waiters บริกรชาย
wariest ระมัดระวัง
wastrie ความฟุ่มเฟือย


หนังสืออ้างอิง
คู่มือการเล่นครอสเวิร์ดเกม ของ มร.ครอสเวิร์ด ซึ่งในหนังสือจะไม่มีคำแปลภาษาไทย คำแปลได้จากการค้นหา dictionary ของ ส.เศรษฐบุตร
andhttp://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=poohtiger&month=06-2008&date=20&group=18&gblog=9


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:49 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

คนที่ดูกระทู้นี้มักจะดูกระทู้เหล่านี้ต่อ

1 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โห้ว  ดีมากเลยน้องพลอย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1590458
ชื่อกระทู้ : Crossword2

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: