ปรับสีเว็บเป็นปกติ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา No 1654611


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ชื่อ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กุสลจิตโต (ดวงจันทร์ คำภีระ)
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนธรรมราชศึกษา   อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา  2552

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                โรงเรียนธรรมราชศึกษาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา   สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ได้กำหนดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐให้รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย   คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประ มุข   สอดคล้องกับแผนกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ( พ.ศ. 2550 – 2554 )  และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่รองรับการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษา โดยได้จัดทำโครงการคุณธรรมนำความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบาย และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย ทั้ง 4  ยุทธศาสตร์  กล่าวคือ ยุทธศาสตร์การปลูกจิตสำนึก สร้างเจตคติและปรับพฤติกรรม  ยุทธศาสตร์การปรับกระบวนการเรียนรู้หาต้นแบบการสืบทอด  ยุทธศาสตร์สร้างภูมิต้านทานโดยเครือข่ายขยายผลบ้าน สถาบันศาสนา สถาบันการ ศึกษา ชุมชนและสื่อ  และยุทธศาสตร์การกำกับติดตามและประเมินผล   

ดังนั้นโรงเรียนธรรมราชศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา  ได้

ตระหนักและดำเนินการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดการศึกษาอบรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้คู่คุณธรรม เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความคิดและทักษะรวมทั้งเป็นกระบวนการที่สร้างสมองค์ความรู้  สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นเป็นนิสัยถาวรอย่างยั่งยืน  และจากการศึกษาวิเคราะห์ทิศทางแนว โน้มของสังคมโลกและสังคมไทย  จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  วัฒนธรรม และวิทยาการใหม่ ๆ   โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาทั้งสิ้น   การศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   โรงเรียนธรรมราชศึกษาจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อจัดระบบบริหารจัดการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดถึงกระบวนการเรียนการสอน  ให้สามารถบริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การให้ความเป็นอิสระ คล่องตัวในการบริหารจัดการ ได้รับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้เป็นที่เชื้อถือและยอมรับของผู้ปกครองและนักเรียน

                                จากการศึกษาสภาพสังคมที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาทั้งด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สภาพปัญหาและโครงสร้างของโรงเรียนเรียน    ทางโรงเรียนจึงกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของการพัฒนาโรงเรียนในรอบ  1  ปี   ตลอดจนวัตถุประสงค์และพันธกิจเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน 1 ปีการศึกษา   ดังนี้

 

 

วิสัยทัศน์

                “นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ก้าวทันสังคมโลก   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสืบสานวัฒนธรรมและร่วมนำพัฒนาชุมชน   ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   เป็นสถานที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหาร  ครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและยึดมั่นในวิชาชีพอย่างแท้จริง”   

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อให้โรงเรียนธรรมราชศึกษา มีมาตรฐานในการบริหารงาน  สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลที่มีคุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาดังนี้

1.         มุ่งให้ผู้เรียนมีบุคลิกเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ  มีทักษะในการเรียนรู้ด้าน

วิชาการ สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  มีความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสืบสานวัฒนธรรม รู้จักดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสุขภาพที่ดี ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

2.         มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรฝ่ายบริหารให้เป็นระดับมืออาชีพ  ให้บริการความรู้ การจัดสภาพแวดล้อม

และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน

                3.     มุ่งให้ครูได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง  มีความมั่นคงในอาชีพ และสามารถดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และเป็นบุคคลตัวอย่างด้านคุณธรรมได้

 

พันธกิจ

                เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ของโรงเรียนธรรมราชศึกษา ดังนี้

 

พันธกิจที่ 1      พัฒนาและสนับสนุนผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  ให้มีคุณธรรมและความรู้ด้านวิชาการ

พันธกิจที่  2     พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 

สารและขอบข่ายของพันธกิจ

พันธกิจที่  1      พัฒนาและสนับสนุนผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  ให้มีคุณธรรมและความรู้ด้านวิชาการ

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้ให้ความสำคัญต่อผู้เรียนอย่างมาก  ได้กำหนด

ไว้ว่า   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

                                การพัฒนาและสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา  มีปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงานหลายประการ   กล่าว คือ  โรงเรียนตั้งอยู่ในวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่   มีผู้บริหารระดับสูง และครูเป็นพระภิกษุในพระพุทธ ศาสนา  มีความรู้ความสามารถในการแนะนำอบรมคุณธรรม  นำนักเรียนลงสู่ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง ประกอบกับนักเรียนส่วนส่วนมาเป็นนักเรียนบรรพชิตสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมให้กับนักเรียนฝ่ายคฤหัสถ์  รัฐให้การอุดหนุนรายหัวแก่โรงเรียน โดยนักเรียนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอื่น ๆ เป็นการเรียนฟรี   โรงเรียนเปิดโอกาสให้มีหลักสูตรหลากหลาย  ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ  มีเทคโนโลยีทันสมัย  มีความพร้อม ความสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ ด้วยความใส่ใจในหน้าที่  เมื่อมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  พบว่า ผู้เรียนในโรงเรียนธรรมราชศึกษาทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง

                                อย่างไรก็ดี  การดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนผู้เรียนในปัจจุบันมีข้อจำกัดบางประการ  ทั้งในด้านกระบวนการบริหาร  บุคลากร งบประมาณและการกำกับติดตาม  กล่าวคือ   สภาพสังคมปัจจุบันที่มีการส่งเสริมบริโภคด้านวัตถุนิยม เป็นสังคมที่ฟุ้งเฟ้อ   ทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในด้านวัตถุมากกว่า   ไม่เห็นความสำคัญด้านคุณธรรมจริยธรรม  สังคมสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียนมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้เรียนมากว่าสังคมในโรงเรียน  อีก ประการหนึ่ง  ขาดการติดตามและรายงาน  ครูขาดทักษะวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมนักเรียนยังไม่ทั่วถึง  งบประมาณสนับสนุนมีจำกัด

                                ในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและสนับสนุนผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้มีคุณธรรมและความรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้  จึงได้วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาโอกาส  อุปสรรค และจุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียนตามพันธกิจ  เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับพัฒนาและดำเนินงาน  ดังนี้

 

แผนภูมิที่ 1           การวิเคราะห์สถานการณ์บนพันธกิจที่   1    พัฒนาและสนับสนุนผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้มีคุณธรรมและความรู้ด้านวิชาการ

SWOT

                ภายใน(จุดอ่อน)

1.       ต้องพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านบริหารและด้านกิจการนักเรียน

2.       วิธีการสอนต้องมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มากยิ่งขึ้น

3.       ต้องให้บริการสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี อย่างทั่วถึง

4.       บุคลากรทุกคนต้องใช้สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิ ผลอย่างแท้จริง

5.       จะต้องจัดกิจกรรมนักเรียนให้ได้อย่างทั่วถึง

6.       ต้องเพิ่มห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

 

ภายนอก (อุปสรรค)

1.       หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างแท้จริงเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย

2.       ผู้เรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาด้านพฤติกรรม

3.       ผู้ปกครองมีรายได้ลดลง ต้องทำงาน มีเวลาดูแลผู้เรียนน้อย

4.       งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ

ภายใน(จุดแข็ง )

1.       สามารถให้บริการหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน

2.       โรงเรียนตั้งอยู่ในวัด ผู้บริหารและครูส่วนหนึ่งเป็นบรรพชิต ให้การแนะนำอบรมด้านคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.       มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ( โบราณสถานและนักท่องเที่ยว )

4.       สามารถรับภาระและพัฒนาผู้เรียนกลุ่มศักยภาพจำกัดสู่มาตรฐาน(ปั้นดินเป็นดาว)

5.       ผู้บริหารและครูใส่ใจและติดตามผู้เรียนอย่างจริงจัง

6.       ผู้บริหารและครู ร้อยละ 40 เป็นศิษย์เก่า มีความรักและผูกพันกับสถาบัน

 

ภายนอก(โอกาส )

1.       นักเรียนได้รับการอุดหนุนรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       รัฐบาลให้งบสนับสนุนด้านอาคารเรียนและสื่ออุปกรณ์

3.       มีทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

4.       มีเทคโนโลยีและสื่อการสอนมากขึ้น

5.       มีมูลนิธิโรงเรียนและบุคคลภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษา

6.       มีเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะให้ความรู้แก่ผู้เรียน

7.       กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาได้รวมตัวกันพัฒนาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์บนพันธกิจที่ 1  พัฒนาและสนับสนุนผู้เรียนทั้งโดยตรง และโดยอ้อมให้มีคุณธรรมและความรู้ด้านวิชาการ  ทำให้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและดำเนินงานตามพันธกิจได้  ดังนี้

 

                1.    ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการการศึกษา :      เร่งส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม   มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการเน้นทักษะการใช้ภาษาที่สองคือ ภาษา อังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งวิชาในกลุ่มสาระโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนในการเรียนรู้  และเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพจำกัดสู่มาตรฐานของประเทศและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                2.   ยุทธศาสตร์ระดมทรัพยากร :     เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทุนการศึกษา   เพื่อเอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   ให้มีการระดมทุนการศึกษาจากประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา  ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป รวมทั้งนำเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้  ทั้งนี้โรงเรียนต้องแสดงบทบาทและร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

พันธกิจที่  2     พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                           การพัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนั้น มีปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพหลายประการ  กล่าวคือ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ทุกระดับทุกประเภท โดยรัฐให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนรายหัวและสื่ออุปกรณ์ตลอดจนถึงอาคารเรียน  มีระบบประกันคุณภาพ  มีองค์กรวิชาชีพครู   การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจะมีอิสระและความคล่องตัว  นอกจากนั้นครูเอาใจใส่และรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือด้านบริหาร   สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารได้รวดเร็ว

                                แต่อย่างไรก็ตาม   การดำเนินการเพื่อพัฒนาการบิหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษา   ให้มี

คุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของโรงเรียนธรรมราชศึกษานั้น  มีข้อจำกัดในการดำเนินการหลายประการ กล่าวคือ   ผู้บริหารของโรงเรียนยังไม่เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารทำให้การบริหารไม่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  ครูบางส่วนยังมีความต้องการความมั่นคงในวิชาชีพสอบรับราชการ จึงมีการเปลี่ยนครูบ่อย ทำให้การพัฒนาครูไม่ต่อเนื่องและในการจัดการเรียนการสอนยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ขาดงบประมาณในด้านพัฒนาบุคลากรและสื่ออุปกรณ์  ห้องปฏิบัติการมีจำนวนไม่เพียงพอ  ขาดข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยในการบริหารและตัดสินใจ  นอกจากนั้น ในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษามีค่าใช้จ่ายสูงในเรื่องค่าบริการสาธารณสุขและบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทำให้ต้นทุนในการจัดการศึกษาสูง 

                                ในการเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนธรรมราชศึกษาให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจได้  จึงได้วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาโอกาส อุปสรรค และจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร ตามพันธกิจเพื่อดำหนดยุทธศาสตร์สำหรับพัฒนาและดำเนินงาน  ดังนี้

 

แผนภูมิที่  2   การวิเคราะห์สถานการณ์บนพันธกิจที่ 2  พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

SWOT

ภายใน  (จุดอ่อน )

1.         ยังขาดการวางแผนและติดตามพัฒนาอย่างเป็นระบบ

2.         ต้องพัฒนาผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

3.         ครูบางส่วนยังไม่พอใจในความมั่นคงวิชาชีพ ทำให้มีการเปลี่ยนครูบ่อย

4.         ครูขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5.         การเรียนการสอนเน้นต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากยิ่งขึ้น

6.         งบประมาณของโรงเรียนยังไม่เพียงพอ

7.         บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ไม่ชัดเจน  ขาดพื้นที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามสภาพจริง

8.         ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน

9.         ขาดสื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นจำนวนมาก

 

ภายนอก (อุปสรรค )

1.         การอุดหนุนค่าใช้จ่ายของผู้เรียนรายบุคคลไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายที่เป็นจริง

2.         ผู้ปกครองมีรายได้น้อย นักเรียนมีฐานะยากจน และบางส่วนมีปัญหาทางพฤติกรรม

3.         โรงเรียนไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้

4.         นักเรียนบางส่วนมาจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด  เช่าที่พักไม่มีผู้ปกครองดูแล

5.         ต้นทุนค่าบริการสาธารณสุข สาธารณูปโภคและค่าบริการ ICT สูง

6.         ขาดผู้ประสานงานด้านระดมทุนการศึกษา

 

ภายนอก (โอกาส )

1.         รัฐให้การอุดหนุนเงินรายหัวนักเรียนและสื่อ-อาคารเรียน

2.         ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทางวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

3.         ศรัทธาประชาชน ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและอื่น ๆ

4.         มีระบบประกันคุณภาพ

5.         มีองค์กรที่แรกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านบริหารและวิชาการ คือ สมาคมโรงเรียนเอกชน

จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

 

ภายใน(จุดแข็ง )

1.         โรงเรียนตั้งอยู่ในวัดสำคัญทั้งโบราณสถานและประวัติศาสตร์

2.         นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยว

3.         นักเรียนมีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนาทั้งการปฏิบัติและสถานที่

4.         ครูเอาใจใส่ รับผิดชอบและให้ความร่วมมือด้านบริหาร

 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์บนพันธกิจที่ 2  พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษา

ให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ทำให้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและดำเนินงานตามพันธกิจได้ดังนี้

 

                                1.     ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบุคลากร :    เร่งพัฒนาผู้บริหารให้สู่ระดับมืออาชีพ  บริหารด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส  ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ  ความคุ้มค่า และพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและเป็นบุคคลมีคุณธรรม เป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนได้ รวมทั้งเสริมขวัญและกำลังใจ

                                2.     ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วม   :   เร่งจัดตั้งชมรมครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษา  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โรงเรียนมุ่งพัฒนาเป็นศูนย์กลางบริการชุมชนและเป็นผู้นำชุมชน  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ปรากฏ

                                3.     ยุทธศาสตร์พัฒนาจุดเด่นของโรงเรียน  :  เร่งพัฒนาโรงเรียนธรรมราชศึกษาเป็นสถาน ศึกษาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและได้รับการประกันคุณภาพภายนอก    เป็นสถานศึกษาส่งเสริมวิถีพุทธดีเด่น  เป็นสถานศึกษาส่งเสริมด้านสุขภาพดีเด่น  เป็นสถานศึกษาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดีเด่น และเป็นสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนภาษาที่สองดีเด่น

 

                                เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการจัดการศึกษาตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วข้างต้น  จึงได้กำหนดแผนงานไว้        แผนงานเพื่อการพัฒนาสำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานจัดการทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ  ดังนี้

 

                พันธกิจที่  1      พัฒนาและสนับสนุนผู้เรียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  ให้มีคุณธรรมและความรู้ด้านวิชาการ

           ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการการศึกษา : 

1.       แผนงานส่งเสริมการบริการทางการศึกษา

2.       แผนเสริมสร้างประสิทธิภาพการพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพจำกัดสู่มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ระดมทรัพยากร : 

3.    แผนงานระดมทุนสนับสนุนการศึกษา

4.       แผนงานประสานความร่วมมือนำเทคโนโลยีพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

  ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

 

 

                พันธกิจที่ 2  พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

                                                ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพบุคลากร :   

                                       5.     แผนงานพัฒนาระบบบริหารงานและจัดการสถานศึกษา

                                                ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วม

                                                6.   แผนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและชุมชน

                                                ยุทธศาสตร์พัฒนาจุดเด่นของโรงเรียน 

              7.   แผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

                                         8.    แผนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 

                                         9.    แผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 

10.  แผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดีเด่น

11.  แผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการเรียนภาษาที่สองดีเด่น


ยุทธศาสตร์และการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

เป้าหมาย

ภายในปีการศึกษา  2552

ผลคาดหมาย

 

การดำเนินงาน

โครงการ / งาน /กิจกรรม

หมายเหตุ

1.การพัฒนา การบริการการศึกษา

1.1 แผนงานส่งเสริมการบริการทางการ ศึกษา

 

 

.    มีการส่งเสริมกิจการนักเรียนโดยเน้นการเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่มีคุณ ธรรม รู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

ข.    มีหลักสูตรสถานศึกษา  สื่อ  เทคโน โลยีที่หลากหลายเหมาะสมกับการจัดการศึกษา

ค.    มีการเน้นทักษะการใช้ภาษาที่สองคือ ภาษา อังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งวิชาในกลุ่มสาระโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ง.   มีการพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพจำกัดสู่มาตรฐานของประเทศ

(4)       มีการวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้

 

 ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเองเต็มศักยภาพ  มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ มีความ สามารถใช้ภาษาได้อย่างน้อย 2 ภาษาและมีความสามารถใช้เทคโน โลยีเป็นเครื่องมือแสวง หาความรู้เพื่อพัฒนาตน เอง

u โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน

u  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

u โครงการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

u โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำแผนการเรียนรู้

uโครงการคลีนิคทางวิชาการ

u โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

uโครงการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง

uงานวิจัยในชั้นเรียน

 

 

 

      

                               

 

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

เป้าหมาย

ภายในปีการศึกษา  2552

ผลคาดหมาย

 

การดำเนินงาน

โครงการ / งาน /กิจกรรม

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

 

1.2 แผนเสริม สร้างประสิทธิ ภาพการพัฒนาผู้เรียนที่มีศักยภาพจำกัดสู่มาตรฐาน

ก.  นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนดีขึ้น

ข.   สอนซ่อมเสริมช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียน

ค.  สอนเสริมพิเศษนักเรียนที่เรียนเก่ง

 

 

 

 ผู้เรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักย ภาพ มีผลการเรียนดีขึ้น

 

 u โครงการคลินิกวิชาการ

 u โครงการรักการอ่าน

      u   โครงการของฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระต่าง ๆ  จำนวน 

68  โครงการ

 

 

2. ระดมทรัพยากร

 

 

 

 

 

2.1 แผนงานระดมทุนสนับสนุนการ ศึกษา

ก.   ผู้เรียนที่ยากจนได้รับการช่วย เหลือด้านทุนการศึกษา

ข.   ทุกกลุ่มสาระฯมีสื่อและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

ค.   ห้องสมุดมีหนังสือสำหรับค้น คว้าอย่างเพียงพอ

 

 ผู้เรียนที่ยากจนได้รับการช่วยเหลือด้านทุน การศึกษา มีอาหารกลาง วันรับประทานและมีหนังสืออุปกรณ์การเรียนพร้อมที่จะเรียน  โรง เรียนมีสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้น

uโครงการทุนอาหารกลางวัน

uโครงการเยาวชนดีเด่น

uโครงการตามหาลูกธรรมราช

uงานชุมชนสัมพันธ์

uสมาคมศิษย์เก่าธรรมราชศึกษา

 

 

 

 

 

2.2  แผนประสานความร่วม มือนำเทคโนโลยีพื้น บ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประ โยชน์ต่อการศึกษา

ก.  ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ตนเอง

     ข.   ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเจริญของบรรพบุรุษ

ค.   ผู้เรียนเกิดความรักความหวงแหนในท้อง ถิ่น และมุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

 

ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็น มาของตนเอง  มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและมีความรักความหวงแหนท้องถิ่น พร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

uโครงการวัฒนธรรมท้องถิ่นศึกษา

uโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

uวัฒนธรรมล้านนาสู่นักเรียน

 

 

3. พัฒนาคุณภาพบุคลากร

3.1  พัฒนาระบบ บริหารงานและการจัดการสถาน ศึกษา

 

                  

 

 

ก.   ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ข.   ผู้บริหารประกอบด้วยผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้ จัดการ, ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการและ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ บริหาร งานในฝ่าย, แผนกที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ

ค.  เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา มีการประเมินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

ง.  มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

 

 

ผู้บริหาร บริหารงานแบบมืออาชีพ มีการเข้าใจในกรอบภาระ หน้าที่ของตน มีการวางแผน ดำเนินงาน

ตามแผน  มีการประเมินแผนงานและมีการปรับ ปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป

 

 

 

u โครงการประชุมสามัญประจำปี

u งานประชุมรายสัปดาห์

u โครงการพัฒนาหลักสูตร

uงานส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนา

u งานคู่มือปฏิบัติการบุคลากร

 

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

เป้าหมาย

ภายในปีการศึกษา  2552

ผลคาดหมาย

 

การดำเนินงาน

โครงการ / งาน /กิจกรรม

หมายเหตุ

4. เสริม สร้างการมีส่วนร่วม

4.1  แผนเสริม สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปก ครองศิษย์เก่าและชุมชน

ก.   มีชมรมผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรง เรียน

ข.   สมาคมศิษย์เก่ามีบทบาทร่วมพัฒนาด้านการศึกษาต่อศิษย์ปัจจุบัน

ค.   ชุมชนและศรัทธาวัดพระสิงห์มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน

ผู้ปกครอง  สมาคมศิษย์เก่า  วัดพระสิงห์และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

u โครงการ/ งาน / กิจกรรม ที่เกี่ยวกับผู้ปกครองนักเรียน  สมาคมศิษย์เก่าและชุมชนวัดพระสิงห์ฯ ทั้งหมด

 

 

5. พัฒนาจุดเด่นของโรงเรียน

5.1  แผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประ กันคุณภาพภาย นอก

ก.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน – ภายนอก

ข.   พัฒนาผู้บริหาร ครู โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพ

ค.   มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

ค.  มีคู่มือการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนธรรมราชศึกษามีระบบการประกันคุณ ภาพทั้งภายใน  ภายนอกและได้รับการประกันคุณภาพภายนอกครบทุกองค์มาตรฐาน

u งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก

uงานรายงานประจำปี

uงานสารสนเทศ

 

 

5.2  แผนพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น

ก.   ผู้บริหารและครูทุกคนเป็นผู้นำคุณธรรม เป็นกัลยาณมิตรของนักเรียน

ข.  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้   ได้แสดงออกซึ่งกิริยามารยาทความเป็นชาวพุทธได้อย่างถูกต้องและเป็นนิสัยถาวร

ค. โรงเรียนมีโครงการ / งาน / กิจกรรม วิถีพุทธที่โดดเด่น

 

 โรงเรียนเป็นผู้นำกิจ กรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  ผู้บริหาร–ครู และนัก เรียน รู้เข้าใจความเป็นวิถีพุทธสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป

u โครงการ / งาน / กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ของโรงเรียนทั้งหมด

 

 

 

5.3  แผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

ก.  บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ข.  โรงเรียนมีอาคารเรียน สิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น

ค.  ระบบการดูแลห้องสุขา ได้รับการพัฒนา มีความสะอาด เหมาะสม

ง.  ระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน  ระบบห้องสุขา สะอาดและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

 

u โครงการ / งาน / กิจกรรม ที่ส่งเสริมตามองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ของโรงเรียนทั้งหมด

 

 

 

5.4  แผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมวัฒนธรรมประ เพณีท้องถิ่นดีเด่น

ก.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบด้านอนุรักษ์เพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข.  นักเรียนมีความสามารถเล่นดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ซอ ซึ่ง) กลองสะบัดชัย กลองปู่เจ่  กลองปู่จาและอื่น ๆ  สามารถนำเสนอออกสู่ชุมชนได้

ค.  โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ง.  เชิญบุคลากรที่มีชื่อเสียงด้านอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรและครูภูมิปัญญา

 

นักเรียนมีความภาคภูมิใจในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  โรงเรียนเป็นแหล่งอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์และเข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นอยู่เสมอ

u โครงการ / งาน / กิจกรรม  ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียนทั้งหมด

 

 

5.4  แผนพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการเรียนภาษาที่สองดีเด่น

ก.  ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้รับการพัฒนาด้านการสอนอย่างเต็มที่

ข.   นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะที่ 4  อย่างเต็มที่และสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้

ค.  โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษา  มีสื่ออุปกรณ์ด้านภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย

 

 ครูกลุ่มสาระภาษา ต่าง ประเทศมีความสามารถในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ   นักเรียนมีความสุขกับการเรียนภาษาที่สอง  มีทักษะและสามารถสื่อสารกับเจ้า ของภาษาได้อย่างถูกต้อง

 

u โครงการ / งาน / กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ของโรงเรียนทั้งหมด

 

 

                  

 

 

 

 


 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา  2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนธรรมราชศึกษา  

อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 22:00 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

1 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  bekiny
  25 มี.ค. 53 22:00 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1654611
ชื่อกระทู้ : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: