ปรับสีเว็บเป็นปกติ

แสนยานุภาพกองทัพจีน...ภัยคุกคามน่ากลัว..แห่งลุ่มแม่น้ำโขง No 1675623


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 จีนได้กำหนดนโยบายการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยในระยะ ๕ ปี ไว้ในสมุดปกขาวปี ๒๕๔๕ ที่สำคัญ ๕ ประการ ได้แก่

๑) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์

๒) ฝึกอบรมบุคลากรให้ชำนาญและพร้อมรบกับยุทโธปกรณ์สมัยใหม่

๓) ปฏิรูปโครงสร้างกองทัพให้มีความเป็นระบบ

๔) พัฒนาปรับปรุงหลักนิยมทางทหารสำหรับการปฏิบัติการรบตามแบบจีน


แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


๕) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการรบทั้งด้านปฏิบัติการร่วม-ปฏิบัติการที่มี หลายวัตถุประสงค์-ปฏิบัติ การรบเคลื่อนที่ ทั้งนี้จีนได้เร่งพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน


ปัจจุบัน กองทัพจีนเป็นกองทัพที่มีกำลังพลมากที่สุดในโลก แต่ในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และประสิทธิภาพการรบในสงครามสมัยใหม่ที่ใช้ เทคโนโลยีระดับสูง จีนยังมีความล้าหลังกว่าประเทศตะวันตกมาก ตามแผนการพัฒนากองทัพ ซึ่งผู้นำจีนแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ ๑๕ เมื่อ ก.ย.๔๐
 

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


จึงให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกต่อการเร่งพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพและมี ขีดความสามารถในการทำสงครามจำกัดเขตภายใต้สถานการณ์การรบสมัย ใหม่ โดยจะมีการลดขนาด ของกองทัพให้เล็กลง 


พร้อมกับเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรบโดยจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าประจำ การ จุดมุ่งหมายสำคัญของแผนพัฒนากองทัพดังกล่าว เพื่อให้สามารถสนับสนุนบทบาทของจีนในฐานะมหาอำนาจในเวทีการเมืองระหว่าง ประเทศ 


ปัจจุบันจีนมีกำลังพลประมาณ ๒,๔๗๐,๐๐๐ นาย (ทบ. ๑.๗๓ ล้านนาย ทร. ๒๓๐,๐๐๐ นาย ทอ. ๔๒๐,๐๐๐ นาย และกองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์ ๙๐,๐๐๐ นาย) และจะดำเนินการลด

กำลังพลลงอีก ๒๐๐,๐๐๐ นาย ก่อนสิ้นปี ๒๕๔๘ สำหรับงบประมาณป้องกันประเทศของจีนในปี ๒๕๔๗ มีจำนวน ๒๕,๐๐๐ ล้านเหรียญ อม. (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๖ จากปี ๒๕๔๖ ซึ่งมีจำนวน ๒๒,๔๐๐ ล้านเหรียญ อม.)

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน

กองทัพบกกองทัพบกจีน มีกำลังพลประจำการ ประมาณ ๑,๗๓๐,๐๐๐ นาย ไม่มี บก.ทบ. และ ผบ.ทบ. แต่ประธานคณะเสนาธิการทหารจะทำหน้าที่ ผบ.ทบ.อีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อจะต้องติดต่อหรือประสานงานกับต่างประเทศ กำลังรบ ประกอบด้วย ๗ ภาคทหาร ๒๗ มณฑลทหารบก (มทบ.) 

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


๒๑ หมู่กองทัพ (มีการจัดเทียบเท่ากองทัพน้อย (ทน.) โดย ๑ ทน. ประกอบด้วย ๓ พล.ร. ๑ พล.น้อย ป. ๑ พล.ถ. และ ๑ พล.น้อย.ปตอ.) และหน่วยระดับกองพลประมาณ ๑๐๐ กองพล 


การวางกำลังกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ ในภาวะสงคราม ภาคทหารจะแปรสภาพเป็น ทบ.ยุทธบริเวณ

10c

กอง ทัพบกจีนมีแผนระยะยาวที่จะปรับปรุงกำลังภาคพื้นดินให้เป็นหน่วยเคลื่อนที่ เร็ว รวมทั้งปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัยและปรับปรุงการส่งกำลังบำรุงให้ รวดเร็วขึ้น แต่เนื่องจากยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ นโยบายเฉพาะหน้าจึงมุ่งพัฒนาเพียง ๑๐ กองพล ให้เป็นกองพลเคลื่อนที่เร็ว จีนได้ถอนกำลังออก


จากภาคทหารที่ติดต่อกับเวียดนามและรัสเซียจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ นาย โดยนำกำลังส่วนหนึ่งเข้าประจำการในภาคทหารทาง ตอ.และ ตอ./ต.ของประเทศด้านตรงข้ามไต้หวัน และทะเลจีนใต้
 
ทั้ง นี้ เพื่อป้องกันเมืองหลวงและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการในบริเวณดัง กล่าวเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้ระบบสื่อสารการสั่งการแบบรวมการในยุทธ บริเวณ และยังใช้นโยบาย "พึ่งพาตนเอง" (Self - Sufficiency) จึงสนใจที่จะซื้อเทคโนโลยีมากกว่ายุทโธปกรณ์สำเร็จรูป

กองทัพเรือกองทัพเรือมีกำลังพลประจำการจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ นาย (รวมหน่วยบินทหารเรือและนาวิกโยธิน) ประกอบด้วยกองเรือทะเลตะวันออก (East Sea Fleet) (จัดอยู่ในภาคทหารนานจิง) กองเรือทะเลเหนือ (North Sea Fleet) (จัดอยู่ในภาคทหารจี้หนาน) กองเรือทะเลใต้ (South Sea Fleet) (จัดอยู่ในภาคทหารกวางโจว) หน่วยบินทหารเรือ และหน่วยป้องกันชายฝั่ง

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


นอกจากนี้ยังปรับปรุงและขยายฐานทัพตลอดแนวฝั่งทะเลของประเทศด้วย จีนยังมีฐานที่มั่นบนเกาะ (Out posts) ๗ แห่ง มีกำลังทหารประจำการ ๖๕๐ นาย และมีกำลังทางเรือประมาณ ๕–๗ ลำ เพื่อลาดตระเวนและสำรวจการฝึกบริเวณหมู่เกาะที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ตลอดปี โดยเคลื่อนไหวอย่างจำกัดในบริเวณหมู่เกาะพาราเซล นอกจากนี้ จีนได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบนเกาะไหหลำ 


และเกาะวู้ดดี้ ในหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลีย์ โดยมีสนามบินคอนกรีตขนาด ๘,๐๐๐ ฟุต สามารถรองรับ บ.ทหารทุกประเภท และมีถังน้ำมันเชื้อเพลิง ๔ ถัง ขนาดรวม ๗.๒ ล้านแกลลอน ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศขนาดใหญ่ได้ และจีน

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


สามารถปฏิบัติการโจมตีทางทะเลจากฐานบินบนเกาะไหหลำ โดยใช้ บ. B-๖D/BADGER ติดขีปนาวุธอากาศสู่พื้น และ บ. FB-๗/FLOUNDER ทั้งนี้จีนได้กำหนดแผนการพัฒนาและปรับปรุงกองทัพเรือไว้ ๓ ขั้นตอน คือ

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน
ขั้นตอนที่ ๑ (๒๕๓๐ - ๒๕๔๓) เน้นการสร้างเรือรบติดขีปนาวุธประเภทต่างๆ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แสนยานุภาพ กองทัพ จีนขั้นตอนที่ ๒ (๒๕๔๔ - ๒๕๖๓) เน้นการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดเบา (ระวางขับน้ำ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ ตัน) ตลอดจนจัดหาเครื่องบินขึ้น-ลงทางดิ่ง และเรือชนิดต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งเรือกองบรรทุกเครื่องบินเฉพาะกิจ

แสนยานุภาพ กองทัพ จีนขั้นตอนที่ ๓ (๒๕๖๔ - ๒๕๘๓) จีนหวังว่าขีดความสามารถทางเรือของตนจะทัดเทียมกับรัสเซียหรือสหรัฐฯ โดยจะสามารถปฏิบัติการได้ทุกแห่งในโลก

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


ทั้งนี้มีรายงานว่า เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนระวางขับน้ำ ๔๘,๐๐๐ ตัน เข้าประจำการได้ในปี ๒๕๔๙ ส่วนการประกอบกำลังเป็นกองเรือบรรทุกเครื่องบินคงต้องใช้เวลาอีก ๓-๔ ปี ดังจะเห็นได้จากการที่จีนเริ่มต่อเรือลาดตระเวนระวางขับน้ำ ๑๐,๐๐๐ ตัน 

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


และจัดเรือลาดตระเวนขนาดใหญ่จากต่างประเทศ รวมทั้งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบ SU ๓๐ MKK ของรัสเซีย จำนวน ๒๘ เครื่อง

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน

ปัจจุบัน กองทัพเรือจีนสามารถปฏิบัติการได้ไกลฝั่งและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ด้วยการเพิ่มจำนวนเรือดำน้ำ เรือพิฆาต เรือฟรีเกต เครื่องบินรบที่ทันสมัย ตลอดจนโครงการต่อเรือบรรทุกเครื่องบิน การปรับปรุงระบบการควบคุมบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และดาวเทียม 


กองทัพอากาศ


20c


กอง ทัพอากาศมีกำลังพลประจำการประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ นาย แบ่งเป็น ๗ ภาคทหารอากาศ (ภทอ.) ผบ.ภาคทหารอากาศจะเป็น รอง ผบ.ภาคทหารด้วย ภทอ. มี นขต.รองลงไปตามลำดับได้แก่ กองทัพบินหรือกองทัพน้อยบิน กองพลบิน กองบิน ฝูงบิน และหมวดบิน
 

การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของจีน

วันชาติจีน แสนยานุภาพกองทัพใน วันชาติจีน ครบรอบ 60 ปี


จีน ถือว่ายุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญประการหนึ่งคือ การคงกองกำลังนิวเคลียร์ไว้ เนื่องจากยังมีความเป็นไปได้ที่จีนจะเผชิญภัยคุกคามจากการโจมตีด้วยอาวุธ นิวเคลียร์จากบางประเทศ จีนจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างกองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์ และอาวุธนิวเคลียร์เพื่อใช้ในสงครามตามแบบสมัยใหม่ ซึ่งจีนยืนยันว่าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ยุทธศาสตร์ในจำนวนจำกัด เพื่อมิให้มหาอำนาจนิวเคลียร์อื่นผูกขาดการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หรือนำมา ใช้เป็นอำนาจต่อรองกับจีน
 


จีน ถือว่าโครงการอวกาศเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของชาติ รวมทั้งเล็งเห็นว่าความก้าวหน้าทางด้านนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และการป้องกันประเทศ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างพลังอำนาจแห่งชาติ ซึ่งจีนใช้งบประมาณด้านโครงการอวกาศทั้งหมด ๒,๓๐๐ ล้านเหรียญ อม. นอก จากนี้ จีนยังมีเป้าหมายที่จะสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร สร้างฐานบนดวงจันทร์เพื่อสำรวจแหล่งแร่ภายในปี ๒๕๕๓ และสถานีอวกาศ รวมทั้งมีโครงการส่งดาวเทียมตรวจสอบภัยพิบัติ ดาวเทียมรับส่งข้อมูล และดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณ ภาพโดยตรง ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่าจีนจะก้าวขึ้นเป็นคู่แข่งด้านอวกาศที่สำคัญของ สหรัฐฯ ในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยความช่วยเหลือของรัสเซีย ซึ่งเมื่อปี ๒๕๔๔ รัสเซียได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านอวกาศกับจีนระยะ ๕ ปี เพื่อให้ทั้งเทคโนโลยีและการฝึกอบรมแก่จีน

เนื่องจากเห็นว่าการที่สหรัฐฯ เป็นประเทศอภิมหาอำนาจเพียงประเทศเดียวนั้น เป็นอันตรายต่อโลก ภูมิภาค และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจีน

บทความของ พ.ท.เดนนิส เจ บลาสโก ชื่อ "Chinese Army Modernization: An Overview" ในวารสาร Military Review ฉบับ เดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๐๐๕ ได้เล่าถึงการดำเนินการที่มุ่งไปสู่ความทันสมัยของกองทัพจีน หรือที่เรียกกันว่า PLA (People's Liberation Army) นั้น ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๗๙ (พ.ศ.๒๕๒๒) หลังจากสงครามสั่งสอนเวียดนาม (สงคราม ที่จีนมีอัตราความสูญเสียสูงกว่าเวียดนามมาก ทำให้จีนต้องหันกลับมามองกองทัพของตนเองใหม่) โดยการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยนั้นจีนได้กำหนดความเร่งด่วนดังนี้ ลำดับแรกคือ กองทัพเรือ (PLA Navy: PLAN) ลำดับต่อมาคือ กองทัพอากาศ (PLA Air Force: PLAAF) และตามมาด้วย กองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (ซึ่งรู้จักกันในนาม The Second  Artillery) และ หน่วยที่ได้รับความเร่งด่วนน้อยที่สุดคือ กองกำลังทางบก

โดยการปรับปรุงให้กองทัพ PLA มี ความทันสมัยในช่วง ๑๐ ปี แรกนั้น ภัยคุกคามหลักของจีนนั้นมุ่งไปที่สหภาพโซเวียต ในขณะที่ปัญหาไต้หวันยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในระดับต่ำ ต่อมาในช่วง ค.ศ.๑๙๙๕ – ๑๙๙๖ (พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๓๙) ปัญหา เกิดขึ้นบริเวณเกาะไต้หวัน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภายใน ทำให้ทิศทางของการพัฒนากองทัพมุ่งไปสู่การรองรับภัยคุกคามที่เกิดจากการ พยายามแยกตัวของไต้หวัน

06c


จีนยืนยันนโยบายนิวเคลียร์ ๓ ประการตลอดมา คือ
๑) จะไม่เป็นฝ่ายเริ่มใช้อาวุธนิวเคลียร์
๒) จะไม่ใช้กับประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์
๓) ไม่ ใช้ต่อเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ของจีนมุ่งต่อการป้องปรามมหาอำนาจ  นิวเคลียร์อื่น โดยคงกองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ในระดับที่สามารถโจมตีถึงเมืองสำคัญ ของมหาอำนาจนิวเคลียร์อื่นได้ ทั้งนี้ กองกำลังขีปนาวุธยุทธศาสตร์ของจีนหรือหน่วยบัญชาการทหารปืนใหญ่ที่ ๒ มีกำลังพลประมาณ ๙๐,๐๐๐ นาย การจัดแบ่งออกเป็นหน่วยขนาดกองทัพ ๖ หน่วยการพัฒนากองทัพของจีนให้พร้อมกับการทำสงครามสมัยใหม่
จีนตระหนักว่าหัวใจสำคัญของสงครามสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงคือ สงครามข่าวสาร (Wars of Information) เพราะจะช่วยให้รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามมีการเคลื่อนย้ายกำลังรวดเร็วเพียงใดและรู้ ที่ตั้งของฝ่ายตรงข้ามอย่างถูกต้องแม่นยำ (รวมทั้งระบบอาวุธของฝ่ายตรงข้าม) ซึ่ง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบัญชาการรบ ดังนั้นจีนจึงเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร และในเชิงพาณิชย์

อนึ่ง เมื่อ ๑๕ ต.ค.๔๖ เวลา ๐๙๐๐ จีนประสบความสำเร็จในการส่งยานอวกาศ Shenzhouv พร้อม น.ท.หยาง หลี่เว่ย นักบินอวกาศคนแรกของจีนขึ้นสู่อวกาศเป็นครั้งแรกด้วยจรวดนำส่ง "Long March II F" จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวน มณฑลกานซู โดยโคจรรอบโลก ๑๔ รอบเป็นเวลา ๒๑ ชม. ๒๓ นาที คิดเป็นระยะทาง ๖๐๐,๐๐๐ กม. ก่อนเดินทางลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัย ที่เขตปกครองของมองโกเลียใน เมื่อ ๑๖ ต.ค.๔๖ เวลา ๐๖๒๓ 


ทำให้จีนเป็นประเทศที่ ๓ ของโลกต่อจากรัสเซียและสหรัฐฯ ที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศได้เป็นผลสำเร็จเมื่อ ๔๒ ปีก่อน

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนากองทัพอากาศมีทั้งที่ผลิตเองและจัดหาจาก ต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการผลิต บ. SU–๒๗ และ F-๑๐ รวมทั้งมีการพัฒนา บ.เตือนภัยล่วงหน้า บ.เติมเชื้อเพลิงในอากาศและ บ. FB-๗ ซึ่งเป็น บ.โจมตีทิ้งระเบิดทางทะเล
 
สำหรับ บ. SU-๒๗ ของ ทอ.จีน ที่ฐานทัพอากาศสุ้ยซี มณฑลกวางตุ้ง สามารถปฏิบัติการได้ครอบคลุมถึงพื้นที่หมู่เกาะพาราเซล
 

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


ภาคเหนือ–ภาคกลางของเวียดนาม สปป.ลาวเกือบทั่วประเทศ และพื้นที่ภาค ตอ./น. ของ ไทยบางส่วน และถ้าใช้สนามบินบนเกาะวู้ดดี้ในหมู่เกาะพาราเซลเป็นสนามบินต่อระยะ 

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


จะทำให้สามารถปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางของเวียดนามและภาคใต้ของ สปป.ลาวและพื้นที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสแปรตลี และหากใช้ บ. H-๖ เติมเชื้อเพลิงในอากาศให้กับ บ.รบ จะทำให้ ทอ.จีน มีขีดความสามารถปฏิบัติการทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต.ได้อีกด้วย

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน

LD-2000

C-RAM 

กองทัพจีนPZG-95


 

แสนยานุภาพ กองทัพ จีน


รวมทั้งขีปนาวุธ โครงการอวกาศ และจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย โดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่ เรือพิฆาต เรือดำน้ำ
  

PS.  หญิงพรหมจารีหายากยิ่ง ขออุทิศทั้งชีวิตเพื่อหาสาวพรหมจารีมาเคียงกาย

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 19:35 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

17 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  MC10
  2 เม.ย. 53 18:42 น.

  กองทัพเขาโหดจิงๆ

  เห็นทีพี่ไทยเราต้องผูกมิตรให้สนิทๆไว้ 

  เผื่อได้ซื้ออาวุธของเขามาใช้สำรองแทนของพวกแยงกี้ (กรณีขัดคอพวกแยงกี้ หรือ พวกแยงกี้เล่นตัวไม่ขายให้เรา บลาๆ)


  PS.  ว่างๆแวะมาเยี่ยม my id ของผมได้นะครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ากลัวแฮะ กำลังลุ้นให้ส่งใครสักคนไประเบิดเขื่อนที่กักน้ำเหนือแม่นำโขงไว้
  แต่ใครจะไปกล้า... ต้องทำแบบลับสินะ
  PS.  ไม่เคยใครไม่เคยล้มมาก่อนแต่ นักกีฬาชั้นยอดจะลุกขึ้นมาทันที นักกีฬาทั่วไปจะลุกช้าหน่อย ส่วนไอ้ขี้แพ้ก็จะนอนอยู่อย่างนั้น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  spd
  2 เม.ย. 53 19:14 น.
  ถ้าลองคิดดูเล่นๆว่า ถ้าประเทศจีนอยากได้ประเทศต่างๆเหมือนสมัยก่อนที่เค้ายืดครองกันโดยการรบ
  มันคงจะน่ากลัวมาก TT
  อีกอย่างทำไมทำเขื่อนกั้นน้ำหล่ะำพี่น้องประเทศไทยเดือดร้อนนะเว้ยเห้ย !
  ปล คหสต.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ง๊าาาา !!  รูปไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่

  อต่เพลงน่ะสิ  สยองงงง >><< ~~~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  me,dae
  2 เม.ย. 53 22:45 น.
  กองทัพใหญ่มากเลย
  แต่ว่า
  จะทำเขื่อนเพื่อ?
  รู้ว่าอยากเก็บน้ำไว้ใช้ แต่ประเทศที่ใต้ลงมาเขาเดือดร้อน แล้งมาก
  ขอความเห็นใจช่วยหยุดสร้างเขื่อนได้ไหม

  PS.  อย่ามายุ่งให้มาก! ถ้าไม่อยากเจอของจริง!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สงสัยจะทำเรือยักษ์  2012 
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ควายป่า
  ควายป่า 49.49.129.156
  8 ส.ค. 54 03:05 น.
  จีนต้องพัฒนาเรือบันทุกเครื่องบิน เรือดำนำต้องมีขีปนาวุธโทมาฮอคจรวดเพทริอ๊อดติดตั้งริมชายฝั่งทะเล จึงจะตามหลังสหรัฐได้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  ์ทหารม้าขี้เมา
  ์ทหารม้าขี้เมา 118.173.197.68
  3 พ.ย. 54 20:32 น.
  อดีตจีนโดนรุกรานก่อน ความขมขื่นในอดีตตอกย้ำแล้ผลักดันให้เขาก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจ ที่สำคัญจีนอดทน อดออม อดกลั้น จนสำเร็จนำพาประเทศสู้ความเป็นมหาอำนาจ ต่างกันกับประเทศบางประเทศที่นักการเมือง และผู้นำกองทัพมัวแต่แสวงหาอำนาจภายใน...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยอมรับกองทัพเค้าใหญ่ แต่ถ้าคิดจะยึดครองประเทศลุ่มน้ำโขงละก็ หมดสิท เพราประเทศที่โดนบุกจะเป็นผู้ที่ชนะสงคราม

  PS.  สงครามเพิ่งเริ่มต้น โซเวียตยุคไหม่เกิดขึ้นแล้ว Война только начинается.&#
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  เหยียว ซาน ป้อ
  เหยียว ซาน ป้อ 101.108.205.24
  18 ม.ค. 55 06:16 น.
  จีนเป็นประเทศ1เดียว ที่โลกอรับไม่กล้าต่อกรด้วย และจีนก็ไม่ต้องการรุกรานใครเพื่อผลประโยชน์อย่างเช่นฝรั่งเศษ อเมริโกย และสังคังอังกฤษ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ดดดดดดดดดดดดดดดด
  ดดดดดดดดดดดดดดดด 183.89.13.177
  20 ม.ค. 55 12:10 น.
  ผมเสียวแผ่นดินไหวอาจทำให้เขื่อนแตกทำให้ผู้คนล้มตายและผมก็อยู่ อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย ด้วยบ้านติดแม่น้ำโขงอีกด้วย    
                                             แต่กองทัพเขาใหญจริง              
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ฟลู๊ก
  ฟลู๊ก 223.205.142.124
  4 มี.ค. 55 12:28 น.
  เดวเจอของกัมพูชา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  foosdw25
  foosdw25 223.207.38.191
  8 มิ.ย. 55 19:35 น.
  จีนต้องพยายามอีกนิดเพราะฝรั้งเศษ เยอรมันนี รัสเชีย สหราชอาณาจักร และปิดท้ายสหรัจอใมริกาเค้าหนือกว่าเยาะ 555555555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  nosta
  4 พ.ย. 57 17:56 น.
  กองทัพจีนอตนนี้เป็นรองแค่ รัสเซียกับอเมริกาเท่านั้นครับ ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดู global firepower ก็ได้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1675623
ชื่อกระทู้ : แสนยานุภาพกองทัพจีน...ภัยคุกคามน่ากลัว..แห่งลุ่มแม่น้ำโขง

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: