ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ No 1699275


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ   หมายถึง  อาหาร  ยา  วัตถุเสพติด  เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ เครื่องมือแพทย์  ผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกชนิดต้องประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้

• ฉลากภาษาไทยที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์  
• ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต  หรือผู้แทนจำหน่าย  
• วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ  
• ผลิตภัณฑ์บางประเภทจะมีการแสดงส่วนประกอบหรือสูตรตำรับ  
• วิธีการบริโภค  
• ข้อควรระวังในการใช้  
• ข้อความจำเพาะอื่น ๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์เพิ่มด้วย  

      ดังนั้น  ก่อนเลือกซื้อและก่อนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงควรศึกษาฉลากให้เข้าใจก่อนทุกครั้ง
การอ่านฉลากจะช่วยให้ทราบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  ทำให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพกับราคาซึ่งช่วยให้ประหยัดเงิน  สามารถเก็บรักษา/บริโภค  ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  สามารถหลีกเลี่ยงสารบางชนิดที่ทำให้เกิดการแพ้หรือเกิดปัญหาในการบริโภค  เลือกผลิตภัณฑ์  ที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการได้  นอกจากนั้นในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องจากตัวผลิตภัณฑ์  ก็สามารถร้องเรียนให้มีการดำเนินการต่อผู้ผลิต / ผู้แทนจำหน่ายได้ตาม  ชื่อและที่อยู่  ที่ปรากฏในฉลากด้วย

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
การเลือกบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารควรพิจารณา  ดังนี้

1. ฉลากอาหารที่ติดอยู่กับภาชนะบรรจุจะบอกให้ทราบว่าเป็นอาหารชนิดใด  ชื่อทางการค้าอะไร  
2. ถ้าอาหารชนิดนั้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน  
    ความปลอดภัย  จะมีเครื่องหมาย  อย. ระบุเลขทะเบียน ซึ่งมีรหัสแสดงชนิดอาหารและปี พ.ศ.
    ที่อนุญาต
3. มีการระบุชื่อผู้ผลิตและที่อยู่  ขนาดบรรจุในระบบเมตริก  วัน  เดือน  ปี  ที่ผลิต  หรือหมดอายุมี
    ข้อความ "ใช้วัตถุกันเสีย"   "เจือสีสังเคราะห์"   "แต่งกลิ่นธรรมชาติ" หรือ "ใช้วัตถุปรุงแต่งรส
    อาหาร" หากมีการใช้  
4. ระบุสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ  คำแนะนำการเก็บรักษา  วิธีปรุงเพื่อรับประทาน  หรือ
    วิธีใช้ และข้อความที่จำเป็นสำหรับอาหารที่มุ่งหมายใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่ม  เช่น  อาหารสำหรับ
    ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักต้องมีข้อความว่า "ใช้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น"
5. ผลิตภัณฑ์อาหารบางอย่างจะต้องมีคำเตือนระบุไว้ด้วย  เช่นผลิตภัณฑ์รอยัล  แยลลี่   ต้องมี
    คำเตือนว่า  "ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด  โรคภูมิแพ้ไม่ควรรับประทาน  เพราะอาจเกิดอาการแพ้อย่าง
    รุนแรง"
6. อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป  ควรเลือกบริโภค  อาหารที่ไม่ใส่สี  หรือถ้าใส่สีควรเลือกที่มีสี
    ที่ไม่สดใสผิดปกติ  ไม่สะท้อนแสงมีสีอ่อน ๆ เพราะอาหารที่สีสดใสผิดปกติ สะท้อนแสง  อาจ
    ผสมสีย้อมผ้า  
7. สารปรุงรสจากร้านอาหารบางร้านเป็นสิ่งที่ควรระวัง  เพราะบางร้านได้นำกรดน้ำส้มเข้มข้นหรือ
    กรดกำมะถันที่เปรี้ยวจัดมาใช้ในการประกอบอาหารซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหาร  
    ลำไส้ได้  เนื่องจากมีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง  

ผลิตภัณฑ์ยา
การเลือกบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาควรพิจารณา  ดังนี้

1. ฉลากยาทุกประเภทจะต้องประกอบด้วย  ชื่อยา  สูตรส่วนประกอบ  เลขทะเบียนตำรับ เลขที่หรือ
    ครั้งที่ผลิต  ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำสั่งยา  ข้อบ่งใช้  วิธีใช้  วันที่ผลิต (Mfg. Date)  หรือ
    วันสิ้นอายุ (Exp. Date) ข้อห้ามใช้ และคำเตือน  
2. ก่อนรับประทานยาต้องพิจารณษว่ายานั้นยังไม่หมดอายุการใช้   ยังคงคุณภาพตามที่ระบุไว้  
    ซึ่งสามารถดูได้จากวันสิ้นอายุบนฉลากยาซึ่งจะระบุวัน  เดือน  ปี  เช่น  
       - 10-7-09 หมายถึง  วันที่  10 เดือนกรกฏาคม  ปี 2552  
       - 8/3/52  หมายถึง วันที่  8  เดือนมีนาคม  ปี 2552  
    ยาบางชนิดที่ไม่ได้ระบุวันที่สิ้นอายุ  ก็ควรสังเกตจากวันที่ผลิต (Mfg. Date, MFG. date)
    ซึ่งมีการแสดงวันที่ไว้เช่นเดียวกับวันสิ้นอายุ
3. การเก็บยา  ต้องเก็บยาในที่ที่โดนแสงแดด  หรือที่มีอุณหภูมิสูง  อยู่ในที่อับชื้นก็อาจทำให้
    ยาเหล่านั้นเสื่อมสภาพได้  
4. ยาเสื่อมคุณภาพ ดูได้จากฉลากยา  ซึ่งบางชนิดระบุวันที่สิ้นอายุไว้  แต่บางชนิดซึ่งมีความคงตัว
    สูงจะระบุวันที่ผลิตแทน  โดยทั่วไปไม่ควรใช้ยาที่ผลิตเกิน 5 ปี  นอกจากนั้นอาจดูได้จาก
    ลักษณะทั่วไปของยา  คือสีเปลี่ยนไปจากเดิม  ยาที่เป็นเม็ดอาจแตกร่วน  กร่อน  ยาแคปซูลอาจ
    บวม  โป่งพอง  หรือจับตัวเป็นก้อน  ยาชนิดน้ำอาจเกิดตะกอน  แยกชั้น  หรือมีรถชาดไม่เหมือน
    เดิม  ส่วนยาชนิดแขวนตะกอน  อาจจับเป็นก้อน  เขย่าแล้วตะกอนไม่กระจายสำหรับยาทา
    ภายนอกชนิดขึ้ผึ้งหรือครีม  อาจจะมีหยดน้ำหรือน้ำมันแยกออกมา
5. ก่อนใช้ยาจะต้องอ่านฉลากเพื่อให้เข้าใจวิธีใช้ที่ถูกต้อง  โดยมีหลักการใช้  คือ  
       • ใช้ให้ถูกโรค  
       • ใช้ให้ถูกคน
       • ใช้ให้ถูกวิธี  
       • ใช้ให้ถูกขนาด  
       • ใช้ให้ถูกเวลา
    ยาทุกชนิดอาจทำอันตรายแก่ผู้ใช้ได้  เช่น  เกิดการแพ้ยา  ในผู้ใช้เฉพาะตัวของบางคนซึ่งผู้
    ที่แพ้ยาจะต้องจำให้แม่นว่าตัวเองแพ้ยาอะไร  จะต้องแจ้งแพทย์  เภสัชกร  หรือผู้ขายยาให้ทราบ
    ทุกครั้งนอกจากนั้นตัวยาเองยังมีโทษ  คือ  ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์  ผลจากการใช้ที่ไม่
    ถูกต้อง  เช่น  ใช้ยาซ้ำซ้อน  เกิน / ไม่ครบขนาด

ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

      ปัจจุบันสินค้าบางประเภท  เช่น  อาหารเสริมสุขภาพ  เครื่องสั่นสะเทือน  เตียงเก้าอี้แม่เหล็ก  เครื่องสำอาง มีการส่งเสริมการขายโดยมีผู้ขายมาติดต่อ  อธิบายเพิ่มเติมต่อลูกค้า  ซึ่งผู้ขายมักมีการกล่าวอ้างคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เกินความเป็นจริงทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลให้แสดง  ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีหลักฐานผลการศึกษายืนยัน  ดังนั้นการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงต้องพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้

1. ศึกษา เปรียบเทียบข้อมูลที่มีบนฉลากที่ได้รับอนุญาต  รวมทั้งคำเตือนและข้อควรระวังในการ
    บริโภคอย่างรอบคอบ จะทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและคุ้มประโยชน์ด้วย  
2. ไม่ควรตัดสินใจซื้อโดยฟังเพียงคำโฆษณาเชิญชวนเท่านั้น เพราะอาจจะเสียเงินเกินจำเป็นและ
    ยังอาจได้รับอันตรายด้วย

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 18:42 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

4 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ข้อมูลเเน่นมากก ทางที่ทีควรเอาcreditมาเเปะด้วยนะ


  PS.  เอ่อ...คห.ล่างตดเหรอ = =''
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   คห1 นี่เราลงทุนเม้นเลยนะ(ทำใจนานสุดๆ )

  แต่ทำเงี้ยจขกท. ก็ไม่มีคนเม้นให้น่ะสิ

  ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ

  อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คห.1
  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  -+าสววงา่ว
  -+าสววงา่ว 171.96.181.175
  6 ธ.ค. 57 15:20 น.
  -------------------------------------

  เยี่ยมตลกจังรักเลยเยี่ยมเซงโกรธพูดไม่ออกตั้งใจตั้งใจตั้งใจอารมณ์ดีตลกจังโกรธพูดไม่ออกตั้งใจตั้งใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1699275
ชื่อกระทู้ : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: