รายชื่อนักเรียนที่ติดบัญชี (เฉพาะ ม.ชื่อเสียงดีด้านบัญชี) No 1760632


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด


ข้อมูลจาก http://ent53.info
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [0031] มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 190 คน

StudentNameSchoolNameYearEnd
นางสาวณัฐพร สิทธาโนมัยเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ2551
นางสาวพรรณศิริ สวัสดิ์มงคลเตรียมอุดมศึกษา2551
นางสาวสิรินดา แสนสมบัติ  
นางสาวเนตรนภา สกุณาลัยเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์2552
นางสาวรุจา เอื้อบุญกุลบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นายศุภธร อนันตประยูร  
นางสาวรตา วงศ์บุษราคัม  
นายอิทธิ เลิศสุรศักดา  
นางสาวสุวดี ศักดิ์ศิริศึกษานารี2552
นางสาวศศิธร วุฒิธรรมาภรณ์ภูเก็ตวิทยาลัย2552
นายพินิจ วรัจฉริยางกูรวัดนวลนรดิศ2551
นางสาวพรนิภา ระงับภัยพิบูลวิทยาลัย2552
นางสาวนิศารัตน์ ว่องไวพิสิฐกุลบางกะปิ2552
นางสาวพิภาดา ตั้งธรรมนิยมสตรีวิทยา ๒2552
นางสาวสุณิสา เลิศชนะพิสิฐเตรียมอุดมศึกษา2552
นายสารัช สุริยาแสงเพ็ชร์เตรียมอุดมศึกษา2552
นายอินทัช อมรชีวินชลราษฎรอำรุง2552
นายวิชิตพงษ์ ชัยวรรณปทุมเทพวิทยาคาร2552
นางสาวรวิภา บุญอยู่  
นางสาวทวีพร ไกรลักษณวราภาราชวินิต มัธยม2552
นางสาวถิรดา ธนานันต์เมธีสตรีศรีสุริโยทัย2552
นางสาวกติมา วิมลเฉลา  
นางสาวจีรณา จงจินต์วิสุทธิ์โยธินบูรณะ2552
นางสาวณภัทร แก้วเกศชลกุลสตรีศรีสุริโยทัย2552
นางสาวณัฐพร ศรีจงใจบุญวาทย์วิทยาลัย2552
นายวรัชญ์ รัศมีไพศาลสวนกุหลาบวิทยาลัย2552
นายมนัส เปรมชูเกียรติกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม2552
นางสาวสรารัตน์ ทองสมุทรสตรีวิทยา2552
นางสาวอรอุมา ศรีหะวรรณ์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาววาสนา ชวาลเวชกุล  
นางสาวธัญธร พงษ์เฉลิมเตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวสุนันทา ชมไพศาล  
นายกฤตวิทย์ จอมดวง  
นางสาวฉมาพันธ์ คณาชัยวิรุจน์เตรียมอุดมศึกษา2552
นายธนวินท์ เรืองวัฒนกุลเบญจมราชูทิศ2552
นางสาวกมลชนก เต็มประเสริฐฤดีศึกษานารี2552
นางสาวชญานุตม์ ปุณยฤทัยพงศ์สามัคคีวิทยาคม2552
นายพล เหล่าชัยพฤกษ์  
นางสาวชลธิชา ชีวมงคลศึกษานารี2552
นางสาวฉัตราภรณ์ ศรีเกิดพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2552
นางสาววราภรณ์ ศิลปศร  
นางสาวกฤตพร วิรุฬห์ศรีเตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวปารณีย์ คุ้มปีติ  
นางสาวปุณยวดี เยี่ยงศุภพานนทร์  
นายยุทธนา ทิพทิพากร  
นางสาวเหมือนฝัน ยั่งยืนภราดรเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2552
นางสาวเชษฐ์ธิดา กุลสินทรัพย์สตรีวัดอัปสรสวรรค์2552
นางสาวอัจจิมา ชอบพานิชเตรียมอุดมศึกษา2552
นายธนบูรณ์ กอจิตตวนิจสวนกุหลาบวิทยาลัย2552
นายศุภณัฐ เอกรณรงค์ชัยวัดสุทธิวราราม2552
นางสาวนฤมล หยิบทรงศิริกุลสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2552
นางสาวสุภัคตรา ทองชุม  
นางสาวพิชชา ลีลาพรพิสิฐ  
นางสาววัทนี หวังไพบูลย์สามเสนวิทยาลัย2552
นางสาววิภาวี ทองดีเลิศกาญจนานุเคราะห์2552
นายชัยรัตน์ เจนวิริยะกุลนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี2552
นางสาวนวินดา วนเชวงโยธินบูรณะ2552
นางสาวสุวิชชา จันทร์กลัด  
นางสาวบุญรัตน์ ฤกษ์มงคลวิทย์ศึกษานารี2552
นางสาวแพรขวัญ แซ่โง้วเตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวชนิศา ศรีวรพงษ์พันธ์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวกานต์ชนิต ภัทรธัญญาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒2552
นางสาวธันยพร รัตนสุมาวงศ์หอวัง2552
นางสาวสุภธิดา ลีละยุทธโยธิน  
นางสาวเดือนอำไพ อำไพพักตร์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวยุพาภรณ์ ทวิสกุลรัตน์สตรีวัดอัปสรสวรรค์2552
นางสาวนิรัตตา ตันติวีรสุตบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒2552
นางสาวณัฐชยา เมี้ยนกลางสุรนารีวิทยา2552
นางสาวสุวิมล เตชะวีรพงศ์สตรีศรีสุริโยทัย2552
นายกฤษฎ์ สังสิทธิสวัสดิ์พิษณุโลกพิทยาคม2552
นางสาวสิรินันท์ ทองอร่ามพิบูลวิทยาลัย2552
นายอุดมศักดิ์ กันกา  
นางสาววริศรา ศิวายพราหมณ์  
นายดุษิต พิทักษ์รักษาวัดสุทธิวราราม2552
นางสาวศิวพร ปรุงจิตวิทยาภรณ์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นางสาวภัทราพร กรีแสงเตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวพิตะวัน มินากูลเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ2552
นางสาวศุทธินี ศรีภูษณาพรรณบุญวาทย์วิทยาลัย2552
นางสาวเปี่ยมพร จิวะอุดมทรัพย์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวปฐมภัทร เทียบธนพงศ์ศึกษานารี2552
นางสาวกุลนิษฐ์ ทัตตากรสตรีวิทยา2552
นางสาวณัฐชยา กองอุดมการ  
นางสาวดวงพร วิลาศชัยยันต์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวยุวดี อังคสิทธิ์สิรินธร2552
นางสาวณพร เพียรเกาะ  
นางสาวสุพิชญา นิลวัชราภรณ์นครสวรรค์2552
นางสาวกมลชนก เหรียญสุวงษ์นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา2552
นางสาวพารณี กลิ่นพิทักษ์  
นางสาวจรวยพร บรรเลงรมย์อุดรพิทยานุกูล2552
นายกิตติภูมิ พัฒนกิจจารักษ์ราชวินิต มัธยม2552
นางสาวบษพร รัตนวงศ์อุดรพิทยานุกูล2552
นางสาวนวินดา หงส์วชิราภรณ์หาดใหญ่วิทยาลัย2552
นางสาวเบญญาภา สุขสโมสรศึกษานารีวิทยา2552
นางสาวนันทพร ยี่สารพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2552
นายปวเรศ กิตติมงคลเลิศสวนกุหลาบวิทยาลัย2552
นางสาวโศภิษฐา ศรียะพันธ์เตรียมอุดมศึกษา2552
นายกิตติธัช เจนหัตถการกิจเตรียมอุดมศึกษา2551
นางสาวพนิตตา จิรวุฒิกรกุลบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นายพุฒิพงศ์ อุฬารเสถียร  
นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีม่วง  
นายณัฐ บางท่าไม้ราชวินิตบางแก้ว2552
นางสาวนนทกร ลิขิตวิทยาวุฒิ  
นางสาวชิดชนก เลิศยนต์ประดิษฐ์บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒2552
นางสาวจริยา วัฒนาพงษากุลสตรีศรีสุริโยทัย2552
นางสาววรินทรา วิศาลวิทย์  
นางสาวณัฐธิดา สุทธิบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นางสาวจารุวรรณ แซ่เตียโพธิสารพิทยากร2552
นางสาวชนิกานต์ จิตตั้งตรง  
นางสาวโสชฎา ตั้งเลิศสัมพันธ์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวศรัณยา โล้พิรุณสามัคคีวิทยาคม2552
นายสุรกิจ ศิกษมัตภูเก็ตวิทยาลัย2550
นายณภัทร เดชะตุงคะเตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวภากรลักษณ์ แจ้งสว่างเตรียมอุดมศึกษา2552
นายอัชชพล พรหมรส  
นางสาวธวัลรัตน์ ญาณทศศิลป์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นางสาวณัฐวลัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์  
นายเอเซีย กมลพนัสบางปะกอกวิทยาคม2552
นางสาวธัญสุดา รัตนสัคสามัคคีวิทยาคม2552
นายอนุวัฒน์ คำแก้วบุญวาทย์วิทยาลัย2552
นางสาวปรวรรณ ช่วยสงเคราะห์เบญจมราชูทิศ2551
นางสาวนภสร ชูแสง  
นางสาวณิชา ชินอัศวยุชเตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวอภิชญา เติมวิเศษคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี2552
นายรชต เสริมทรัพย์ถาวร  
นายวิษณุ มณียศบุญวาทย์วิทยาลัย2552
นางสาววรางรัตน์ ก้องเกียรตินทีบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒2552
นายอติวิชญ์ ข่ายสุวรรณ  
นางสาวภัสสร พิพัฒน์ผลสกุลศึกษานารี2552
นายภาณุพงศ์ บรรยงพิศุทธิ์วัดสุทธิวราราม2552
นายวรโชติ เจริญประเสริฐศรีสะเกษวิทยาลัย2552
นางสาวสิริกร เหมพฤทธิ์สตรีวิทยา2552
นางสาวณัฐณิชา เลิศรัตนานนท์  
นางสาวชาลิสา อารีวิจิตรบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นางสาวปาณิศา อารยะทรงศักดิ์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวประภัสสร เลิศพรชัยสกุลศึกษานารี2552
นางสาวณิชาอรณ์ ตรีทิพย์รัตน์  
นายสราวุธ สัญชยานุกูล  
นางสาวปาริชาต บุญญาชลราษฎรอำรุง2552
นายกอบโชค แซ่อึ้งวัดสุทธิวราราม2552
นางสาววริยา พัวศรีไพบูลย์สตรีวิทยา ๒2552
นางสาวเกษราภรณ์ ศิริทัพนครสวรรค์2552
นางสาวภวินันท์ พันธ์ศรีมังกร  
นางสาวนัชชา ฤทธิมัตบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นางสาวภาสินี เทียนสุกใส  
นางสาวฐานิดา สุภาการสุรนารีวิทยา2552
นางสาวเมธาพันธ์ วัฒนวิจารณ์  
นางสาวพิชญา ยอดรักษ์  
นางสาวปานรวี สำเภายนต์เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี2552
นางสาวศวิตา เพชโรภาสสตรีวิทยา ๒2552
นายธนัท กังวานสกุลทองเทพศิรินทร์2552
นางสาวพรสิริ พร้อมพัฒนภักดีสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
นางสาวพัทธาทร พิทักษานนท์กุลบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นางสาววรรณนิภา กุลสุจริตพิบูลวิทยาลัย2552
นางสาวรัญชนา ศิริแสงมงคล  
นายวีรยุทธ์ เจริญศิริวัฒน์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวเพ็ญพิชชา วิบูลย์ปิ่น  
นางสาวสินีนาฏ ประสานกุลกิจสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
นางสาวนวพร แมนมนตรี  
นางสาวธีรานุช กลางชัยเดชสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
นางสาวณัฐนิช เจริญวัฒนพันธ์  
นายศิรส พุกเผือก  
นางสาวณัฐนิช ประทุมมาสนครสวรรค์2552
นางสาวขวัญฤทัย สวัสดิ์เรียวกุลสตรีวิทยา2552
นางสาวกุณฑลา อัศวเทววิช  
นางสาวญาณิศา นิสสระเตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวสราลี ดีสมเลิศ  
นางสาวศศิกานต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
นางสาววนาลี พิบูลย์วรกุลหอวัง2551
นางสาวลีนา วชิรศรีสุนทรา  
นายศุภรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล  
นางสาวกันต์กมล ศิลปศาสตร์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นางสาวรัตนชาติ ศิรินิลบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
นายอภิศักดิ์ ไชยญาธรรม  
นางสาวจริยา รัตนานนท์ชลกันยานุกูล2552
นางสาวศุภพิชญ์ ผาสุข  
นายชาญพิชญ์ ลิมปนะเวช  
นางสาวพรทิพย์ มั่นคงทองเจริญชลราษฎรอำรุง2552
นางสาวโชติชนิต จันทร์แจ่มนครสวรรค์2552
นางสาวศศินี ตั้งจิตโสมนัสวัดนวลนรดิศ2552
นางสาวเบญจวรรณ วรรณโวหารสามัคคีวิทยาคม2552
นางสาวมัชฌิมา ชันยากร  
นายกัมปนาท ตุลยะนันท์สวนกุหลาบวิทยาลัย2551
นายนะโม กุศลมโนชลราษฎรอำรุง2552
นางสาวจุฑาธัช โอภาสสัจจะกุล  
นายธนะภูมิ ภูมิพานิชนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา2552
นางสาวแววมุก สระสงค์เตรียมอุดมศึกษา2552
นางสาวปัญญรัตน์ สกุลทองเฉลิมขวัญสตรี2552
นางสาวชลันรัตน์ ธรรมวิเศษ  
นายธัชชัย ปิ่นนราทิพย์เทพศิรินทร์2552
นางสาวนฤมล ทัศนสุนทรวงศ์พัทลุง2552


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 8 พฤษภาคม 2553 / 22:08

PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 22:33 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

13 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [0731] มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 60 คน

  StudentNameSchoolNameYearEnd
  นายธนากร รอดเจริญ  
  นางสาวสัตตกมล ตันติวังไพศาลเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์2552
  นางสาวนิภาพร กังแฮจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง2552
  นางสาวศุภาพิชญ์ อัครานุรักษ์กุลสตรีศรีสุริโยทัย2552
  นางสาวลัญจภรณ์ ไทยถาพรสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
  นางสาวลลิตา เลิศเศรษฐวณิชสามเสนวิทยาลัย2552
  นางสาวรตาพร วรประเสริฐเตรียมอุดมศึกษา2552
  นายเศรษฐยศ สุขใหญ่ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง2552
  นางสาวธีรดา อังศุวัฒนากุลเตรียมอุดมศึกษา2552
  นางสาวญาณินท์ ปั้นม่วงเตรียมอุดมศึกษา2552
  นางสาวชุติมา ภาคย์ภิญโญ  
  นายธนพร เลิศวณิชผลวัดสุทธิวราราม2552
  นายปิยะพชร สุรัตพิพิธเตรียมอุดมศึกษา2552
  นางสาวลลิตา ซึ้งจิตสิริโรจน์ศึกษานารี2552
  นางสาวฤดีมาศ ศรีสุขพนัสพิทยาคาร2552
  นางสาวธันยพร รัตนาวิวัฒน์พงศ์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2551
  นางสาวนริสา เยาวลักษณ์  
  นายณัฐพงษ์ เคียงกิติวรรณ  
  นายธนฤทธิ์ นามพาโชคทวีธาภิเศก2552
  นางสาวอรอนงค์ เกียรติพจนจินดาจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม2552
  นายจงชนะ มากบุญงามพระปฐมวิทยาลัย2552
  นางสาววรัญญา มโนสุนทรสตรีวิทยา ๒2552
  นางสาวสุภาพร เจ้าพานิชสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
  นางสาวดวงพร จันทร์เสงี่ยมสตรีวิทยา2552
  นางสาวพรรณชนก ชูสวัสดิ์มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา2552
  นางสาวธนพร วิริยะโพธิ์ชัยสตรีนนทบุรี2552
  นางสาวเมธินี เมธีวรรธนะสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ2551
  นางสาวปริชญา อิงสถิตธนวันต์ขอนแก่นวิทยายน2552
  นางสาวปิยะนุช ทองเงินอุดรพิทยานุกูล2552
  นายนภนต์ ใจแสนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2552
  นายเกื้อกูล ภูมิติยะโยภาพกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม2552
  นายนฤเบศ อนัญญาพงศ์สวนกุหลาบวิทยาลัย2552
  นางสาวกมลวรรณ โตสุวรรณถาวรอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม2552
  นางสาววรัญญา เอื้ออมรไพบูลย์เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์2552
  นางสาวแสงระวี ยอดสมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ2551
  นางสาวนุสรา เจโคกกรวดสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต2552
  นางสาววิชชุดา วิบูลย์ธนากุล  
  นางสาวสิรินดา ประจักษ์แจ้งสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
  นางสาวณัชชา นาทพัฒนพงศ์  
  นางสาวณัชชารีย์ จิรวัสโชติกานต์ยานนาเวศวิทยาคม2552
  นางสาวดวงกมล จิรวิทยวิไลสตรีวัดระฆัง2552
  นางสาวมารีนา เอี่ยมลออสุขสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ2552
  นางสาวกิรณา จินตโกวิทสตรีวิทยา2551
  นางสาวศิราพร พูลสวัสดิ์ปราจิณราษฎรอำรุง2552
  นางสาวอภิชญา บุญสำเริงศิริบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒2551
  นางสาวดวงกมล ทรัพย์วงศ์เจริญศึกษานารี2552
  นายพิณเทพ ศุทธหฤทัยสามัคคีวิทยาคม2552
  นางสาวณญาดา สุขอนันตธรรมจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง2552
  นางสาวภาขวัญ วิทิตวโรดมบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2551
  นางสาวณัฐนรี วสันติวงศ์นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา2552
  นางสาวหทัยชนก ชินสมัยหอวัง2552
  นางสาวณิชาภัทร เตชะศรีอมรรัตน์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2551
  นางสาวเทียนแก้ว คงอยู่โยธินบูรณะ2552
  นางสาววรรณา กาญจนอุปถัมภ์เบญจมราชูทิศ ราชบุรี2552
  นางสาวณัฐกานต์ เกียรติมงคลเลิศ  
  นางสาวนภัสกร ห้วงน้ำสตรีประเสริฐศิลป์2552
  นายวรพงศ์ วุฑฒิเวชช์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่2552
  นางสาวพรทิพย์ เอี่ยมพูลทรัพย์  
  นางสาวธัญพิชชา งามญาณสตรีวิทยา ๒2551
  นางสาววีณารัตน์ รักเขตกรณ์นครสวรรค์2552

  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [0730] มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 40 คน

  StudentNameSchoolNameYearEnd
  นางสาวพิจิตรี เลิศลักษณาพร  
  นางสาวเบญจพร ตรงเจริญสุขวัดทรงธรรม2552
  นางสาวขวัญฤทัย ราชทรัพย์วัชรวิทยา2552
  นางสาวอมลวรรณ ว่องวาณิช  
  นายนพดล สิริศิวนารถพัทลุง2552
  นางสาวสุชัญญา แช่มชูกลิ่นสุรนารีวิทยา2552
  นายศรายุทธิ์ คนไทยปทุมวิไล2552
  นางสาวอัญชิสา สิทธิวิริยะชัย  
  นางสาวกมลพรรณ ตรีภพกิตติเบญจมราชูทิศ ราชบุรี2552
  นางสาวกฤติญา ชัยเสนาแก่นนครวิทยาลัย2552
  นายปกรณ์ สุขอุดมอยุธยาวิทยาลัย2552
  นางสาวพาขวัญ วรรณทวีสุขสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2552
  นางสาวอัญชิสา กัทลีปราจีนกัลยาณี2552
  นายวศิน เหลืองหิรัญ  
  นายชญาณเดช มหัทธนะพฤทธิ์หอวัง2552
  นางสาวอรรพี ลักษมีวงศ์นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา2552
  นางสาวธันย์ชนก สมบูรณ์ดำรงกุล  
  นางสาววิลาสินี จันทร์ยอดนารีรัตน์จังหวัดแพร่2552
  นางสาวกนกขวัญ ล่องสกุลสุรศักดิ์มนตรี2552
  นางสาวนันทวดี ลดาพรหมทองหาดใหญ่วิทยาลัย2552
  นางสาวทฤฒมน ธิติชาครนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล2552
  นางสาวณัฏฐา เริ่มฤกษ์บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒2552
  นายศิระ แสนสุภาสตรีวิทยา ๒2552
  นางสาวชณัฏฐา ศศิขัณฑ์  
  นางสาวมนัสยา เกิดสมบุญ  
  นางสาวศุกลภัทร นพพันธ์ศรียานุสรณ์2552
  นายธนวัฒน์ กฐินทองวชิรธรรมสาธิต2552
  นางสาวมณีมาศ ขลุ่ยทองคำราชินีบูรณะ2552
  นางสาวณัฐธยาน์ คุ้มชาตินครสวรรค์2552
  นางสาววันทกานต์ หลิมศิริวงษ์  
  นางสาวชาลินี พงศ์สุนทรสถิตพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2552
  นางสาวปริสา ประไพตระกูลหอวัง2552
  นางสาวพัชรธร อรุณอโณทัย  
  นางสาวญาดา กีรติพงศ์ภักดีบุรีรัมย์พิทยาคม2552
  นางสาวศรุดา บัวรอดสตรีวิทยา2552
  นางสาวพสชนัน เธียรสูตรสตรีศรีน่าน2551
  นางสาวชมพูนุท มีช้างเฉลิมขวัญสตรี2551
  นายชลวุฒิ ฉิมพาลี  
  นางสาวกานต์วภัสร์ จันทร์พรหมมาหาดใหญ่วิทยาลัย2552
  นางสาวไพลิน แซ่เตียว  

  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [0072] มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 150 คน

  StudentNameSchoolNameYearEnd
  นายณัฐภัทร พิพิธเวชพระปฐมวิทยาลัย2552
  นางสาวจิตต์ศมะ คุรุศักดาพงศ์เตรียมอุดมศึกษา2552
  นางสาวอินทุอร พงศ์กิจวรสินปากช่อง2552
  นางสาวอรรวินท์ นิยติวัฒน์ชาญชัยนครสวรรค์2552
  นางสาวอาภาพร จริยารักษ์  
  นางสาวกฤตพร สาตราวุธเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ2552
  นางสาวกวิศา เวชนุเคราะห์เตรียมอุดมศึกษา2552
  นายติณณ์ ภาณุสิทธิกรโพธิสารพิทยากร2552
  นางสาวธัญญาพร พ่อค้ารัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2552
  นางสาวฐิติรัตน์ โกติกาลสิรินธร2552
  นายรณกฤต อิ่มทรัพย์สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2552
  นางสาวมนพัทธ์ สุนทรโภควาณิชย์สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
  นางสาวเจตสุภา พัฒนยินดีระยองวิทยาคม2552
  นางสาวศิริลักษณ์ เหรียญประเสริฐสตรีวิทยา ๒2552
  นางสาวปณัฐา ตัลปักบางกะปิ2552
  นางสาวธัญลักษณ์ นิรมิตเจริญวงศ์นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2552
  นางสาวภิรมยา แซ่ลิ้มศรีวิชัยวิทยา2552
  นางสาวกัณฐิกา หนูรอดเบญจมราชูทิศ2552
  นางสาวกชพร จันทร์สว่างสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2552
  นายสรวิศ แสงเกียรติยุทธ  
  นางสาวกมลภัทร ใจเจริญวงศ์สงวนหญิง2552
  นายอภิชาติ เลิศสาครศิริบุญวาทย์วิทยาลัย2552
  นางสาวบงกชมาศ พวงสำลี  
  นางสาวกรองทอง หวังดีเตรียมอุดมศึกษา2552
  นางสาวขวัญชนก กีรติกฤตินราชวินิต มัธยม2552
  นางสาวนัทธมน งามวาสีนนท์  
  นางสาววนัสนันท์ เจริญศิลาวาทย์  

  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ต่อ
  นางสาวบุณยานุช เสณีตันติกุลหอ วัง2552
  นางสาวกุลธิดา ตั้งมานะกิจกำจาย  
  นางสาววิภาวี สองเมืองสตรีนนทบุรี2552
  นางสาวฐิตา เลิศรัตนรังษีสามเสนวิทยาลัย2552
  นายรัฐพงค์ คงแก้วเบญจมราชูทิศ2552
  นางสาวกัญญารัตน์ ปิยอารยะนันท์ศึกษานารี2552
  นางสาววราภรณ์ วัฒนศิริเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่2552
  นางสาวเนื้อแพร ภูมิวุฒิสาร  
  นางสาวจิราภา แจ่มกลางเทพศิรินทร์ร่มเกล้า2552
  นางสาวจิตภัสสร ผลเนื่องมาสมุทรปราการ2552
  นายสนธิพัฒน์ ชินเจริญกิจวัดสุทธิวราราม2552
  นางสาวชัชวรรณ ภมรสูตสตรีวัดระฆัง2552
  นางสาววริษฐา เนียมปานดอนเมืองทหารอากาศบำรุง2552
  นางสาวเพ็ญพิชชา โฆษิตกิตติวณิชย์สตรีวิทยา2552
  นางสาวนฤมล เสถียรเพียรเจริญนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี2552
  นางสาวกนิษฐา พันธุ์เพ็งสตรีวิทยา ๒2552
  นางสาวเกศินี เชิดเกียรติเจริญนครสวรรค์2552
  นางสาวเบญจพล จิ๋วบางบุญวาทย์วิทยาลัย2552
  นายพสิษฐ์ เจนดิษฐการ  
  นางสาวทรรศิกา เมืองแก้วหอวัง2552
  นางสาวนันทวรรณ อนันตสินกุลนครสวรรค์2552
  นางสาวเพ็ญนภา พวงน้อยเฉลิมขวัญสตรี2552
  นางสาวอรภา วรนิสรากุลพระปฐมวิทยาลัย2552
  นางสาวณัฐธิดา โฉมศิริหอวัง2552
  นางสาวพชรพร มณีเรืองสิน  
  นางสาวอรวรา พฤษธิสาริกรสามเสนวิทยาลัย2552
  นางสาวรสริน อัศวดิตถ์หอวัง2552
  นางสาวจุฑาทิพ เชียงจงสุรศักดิ์มนตรี2552
  นางสาววณิชชา ฤทธิ์รักษาสตรีภูเก็ต2552
  นางสาวธนัชพร บวรพิทักษ์วงศ์ศึกษานารี2552
  นางสาวจิตรลดา จุลมัญลิกสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2552
  นางสาวพิมพ์ชนก จิตรีพิทย์สตรีนนทบุรี2552
  นางสาวชุติมาภรณ์ สุนันทวิวรรณหาดใหญ่วิทยาลัย2551
  นางสาวกัญญ์ฐิสา เป้าบุญปรุงสตรีสมุทรปราการ2552
  นางสาวธมลวรรณ แสงสรสิทธิ์สตรีวัดระฆัง2552
  นางสาวเหมือนฝัน ทองเนื้อห้าจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง2552
  นางสาวฐิตวลัย เปียทองสายปัญญารังสิต2552
  นางสาวณัฐธิดา เลิศสมตระกูลสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
  นางสาวสุคนธา สังขจันทร์  
  นางสาวภัทรพร อัมไพรวรรณสตรีวัดระฆัง2552
  นางสาวบุษบา ธโนปจัยเทพศิรินทร์ นนทบุรี2552
  นางสาวปิยวรรณ จันทร์ด้วงสภาราชินี จังหวัดตรัง2552
  นางสาวอภิรดี อุดปล้องผดุงปัญญา2552
  นายนรายศ วุฒิเวชช์สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2552
  นายวรษิต อร่ามวิทย์  
  นางสาวพัชรี เผด็จศึก  
  นางสาวสุพิชญ์ธนา ลีลาพัฒนสุข  
  นางสาวปานธิดา ตรงคงบางปะกอกวิทยาคม2552
  นางสาวพัชราภรณ์ ชูแก้ว  
  นายนพพล อนรรฆพฤกษ์  
  นายทัพพ์วุฒิ สกุลรุ่งอรุณ  
  นางสาวศันสนีย์ เดชจรัสศรี  
  นางสาวกุลกนิษฐ เทพรัตน์เบญจมราชูทิศ2552
  นางสาวสกาวเดือน ด่านกองหมื่นเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ2552
  นายนิว หาญภักดี  
  นางสาวพราวพร ทวีแสงเพ็ชรปราจิณราษฎรอำรุง2552
  นางสาวชนกานต์ ศรีทองแท้อุดรพิทยานุกูล2552
  นางสาวปวันรัตน์ ว่องธวัชชัยสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2552
  นางสาวกมลลักษณิ์ อำนวยพลสามเสนวิทยาลัย2552
  นางสาวฐิตา วิศิษฏ์ศาสตร์กุล  
  นายทศพล วรรธนะศิรินทร์ปราจิณราษฎรอำรุง2552
  นางสาวชนิดาภา เดือนขึ้นราชโบริกานุเคราะห์2552
  นางสาวจิตรานุช ตั้งเสรีสุขสตรีสมุทรปราการ2552
  นางสาวพชรภรณ์ สีเขื่อนแก้วอุตรดิตถ์ดรุณี2552
  นางสาวศุภากร สมบัติศรี  
  นางสาวเปมิกา ฉายแสงเจริญหาดใหญ่วิทยาลัย2552
  นางสาวอภิชญา แสงพิกุล  
  นางสาวธันยา ญาติพรหมจอมสุรางค์อุปถัมภ์2552
  นางสาวสิธาวี จิตต์ศิริบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2551
  นางสาวภรณ์สุดา วงษ์วัฒน์อุตรดิตถ์ดรุณี2552
  นางสาววิไลพร ภู่เมธากุลวชิรธรรมสาธิต2552
  นางสาวรุจิรา พิบูลย์วรวงศ์บางปะกอกวิทยาคม2552
  นางสาวชิดชนก ไชยศรีเลยพิทยาคม2552
  นางสาวนิสรา นิธิกุลตานนท์สตรีวิทยา2552
  นางสาวศิริพร สถิตย์เรืองศักดิ์หาดใหญ่วิทยาลัย2551
  นางสาวชนัญญา นุ่มแสงนครสวรรค์2552
  นายเสฎฐวุฒิ เสาร์อุโมงค์ยุพราชวิทยาลัย2552
  นายปารมี ปรีชาวาทวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี2552
  นางสาวพีระพร สุขเจริญยิ่งยง  
  นางสาวธนาภรณ์ แซ่เจี่ย  
  นางสาวพรรณนิภา ตั้งโสภณ  
  นางสาววริศรา งามกิจเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี2552
  นางสาวพชรอร อุทธยาภิรมย์เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี2552
  นายศรายุทธ ทองคำเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี2552
  นายบวรนันท์ คุณติรานนท์สตรีวิทยา ๒2552
  นางสาวพิชญพร นพวิญญูวงศ์พิจิตรพิทยาคม2552
  นางสาวแพรวพลอย จิวะวิทูรกิจสระบุรีวิทยาคม2552
  นางสาวพุธิตา จิตติพัฒนกุลชัยสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
  นางสาววัลลตรี ไหลพานิชสุรศักดิ์มนตรี2552
  นางสาวจิตติรัตน์ พุฒซ้อนดอกหาดใหญ่วิทยาลัย2552
  นายกิตติพศ พึ่งงามประโคนชัยพิทยาคม2551
  นางสาวปิยนาถ แสงใสพัทลุง2552
  นางสาวอรปรียา มะคาทองสระบุรีวิทยาคม2552
  นางสาวฑิตญากร วรพนิต  
  นายกิตติกานต์ ธนะทวีสตรีสมุทรปราการ2552
  นางสาววิภาดา ทูลทรัพย์  
  นายไพรัชช์ ตั้งกุศลเลิศนภานวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา2552
  นายกวิน เพ็ชนิน  
  นางสาวขวัญชนก ไวทยกุลสระบุรีวิทยาคม2552
  นางสาวจารุลักษณ์ ประดิษฐ์เวียงคำชลราษฎรอำรุง2552
  นางสาวรงคพร ชุ่มจิตร์นารีรัตน์จังหวัดแพร่2552
  นางสาวกชามาศ แจ่มอุทัยเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2552
  นายธีรภัทร สุทธิไวยกิจเตรียมอุดมศึกษา2552
  นางสาวฐิติรัตน์ จันทโณเฉลิมขวัญสตรี2552
  นายภาณุพงศ์ หทัยวิเชียรทวีธาภิเศก2552
  นางสาวสุกฤตา กางพรมสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2552
  นางสาวปุณณิญาณ์ แสงดาวเบญจมราชูทิศ ราชบุรี2552
  นางสาวพรชนก เปรมกมลเนตรเตรียมอุดมศึกษา2552
  นางสาววรินทร์พร สุนทรโชติภัทร์  
  นางสาวปวีนา พรหมรสสงวนหญิง2552
  นางสาวกีรติ อินตราสตรีศรีสุริโยทัย2552
  นางสาวกานต์ธีรา การุณย์วรวงศ์สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2551
  นางสาวภัสราภรณ์ ตันติวงศ์โกวิทกาญจนานุเคราะห์2552
  นายโรจนินทร์ เรืองธนะพัฒน์  
  นางสาวนันทิยาภรณ์ มุสิกะสารสุรนารีวิทยา2551
  นายศรัณย์ ลิมปิผลหอวัง2552
  นางสาวปวีรา เรืองสุภาภิชาติ  
  นางสาวอภิชญา นาคบุรี  
  นางสาวบัณฑิตา โพธิ์สอาด  
  นางสาวประณยา ทิพย์ฝั้น  
  นางสาวณัฐชยา สมะลาภา  
  นางสาวสุภาพร ศิริพันธ์หาดใหญ่วิทยาลัย2552
  นางสาววิรินญา ศรีสวัสดิ์ชลราษฎรอำรุง2552


  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็น บริหารธุรกิจ นะครับ เลือกเมเจอร์ เทอม 2

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [0509] มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 150 คน

  StudentNameSchoolNameYearEnd
  นายบุรินทร์ ใจอารีย์จอมทอง2551
  นางสาวสกุลสุข อินนันจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย2552
  นางสาววริศรา สุ่มงามนครสวรรค์2552
  นายพิมงคล เอี่ยมอิ่มจิตต์  
  นางสาวจิรัฏฐ์ เหล่าไพโรจน์สามัคคีวิทยาคม2552
  นางสาวอภิญญา สมีพันธ์นครสวรรค์2552
  นางสาวสุจินธร เตชะสรพัศ  
  นางสาวจุฑารัตน์ เขียวษาสตรีศรีน่าน2552
  นายบุญวัฒน์ บุญมาพิจิตรพิทยาคม2551
  นางสาวชนนิกานต์ บุญคล้ายพิจิตรพิทยาคม2552
  นายภูวนัย อติโภคัย  
  นางสาวเพ็ญประภา สุขใจเทพศิรินทร์ นนทบุรี2552
  นางสาวธัญกมล ปัญญาอุตม์ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน2552
  นายพชร คำชมภู  
  นายโจเซฟ ไชยมงคลสันป่าตองวิทยาคม2551
  นางสาวพิชญ์นรี พืชพันธ์เบญจมราชูทิศ2552
  นางสาวรัชฎาพร ยั่งกุลมิ่งยุพราชวิทยาลัย2552
  นายณัฐวุฒิ ประเทืองพิริยาลัยจังหวัดแพร่2552
  นางสาววัลยา คงแดงสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต2552
  นางสาวสาวิตรี สีนวนสกุนณีฤทธิยะวรรณาลัย2552
  นางสาวลลิตา เชาวนะปัญจะยุพราชวิทยาลัย2552
  นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยสุวรรณ์สามัคคีวิทยาคม2552
  นางสาวชลลดา นำชัยสวัสดิ์วงศ์  
  นางสาวเบญจวรรณ รุ่งเรืองสัมฤทธิ์หอวัง2552
  นายกษิดิศ รุทระกาญจน์อุทัยวิทยาคม2552
  นายวีรศักดิ์ ศรีวิไลฤทธิ์ปากช่อง2552
  นายธนวัฒน์ วรวุฒิจรรยากุลสตรีวิทยา ๒2550
  นางสาวจุติพร ภูริสวัสดิ์พงศ์สตรีวิทยา ๒2552
  นางสาวกฤษณา จันทรเกษมพรหอวัง2552
  นางสาวส่องโสม นิชาภัทรกุล  
  นางสาวพรรณธิภา วิทนาจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน2552
  นางสาวอังคณา สุขเหล็กจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน2552
  นางสาวณัฐธิดา ไชยชนะเบญจมราชูทิศ ราชบุรี2552
  นายวีระยุทธ กองศรีวัฒโนทัยพายัพ2552
  นายปริวรรต ตุมะแก้ววัฒโนทัยพายัพ2551


  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ต่อ
  นางสาววรรณิภา วงศ์วิทย์ลำปาง กัลยาณี2552
  นางสาววลัยลักษณ์ ปรีชล  
  นางสาวธัญญลักษณ์ อัครศิริกุล  
  นายธีรภัทร ลิ้มเทียมรัตน์พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2552
  นางสาวธนัชญา นุ่มนวลศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน2552
  นางสาวนิโลบล วณิชย์วโรดม  
  นางสาวพรชนก ไชยแก้วเมร์  
  นางสาววิรากร อุปธิจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย2552
  นางสาวสุนิสา โล้พิรุณสามัคคีวิทยาคม2552
  นางสาวจิราภา ใจบรรหาร  
  นางสาวปรียานุช สุวรรณ์สตรีนครสวรรค์2552
  นายวสุธร ศรีศิริสิทธิกุลเชียงคำวิทยาคม2552
  นางสาวศรสวรรค์ ธรรมธีระ  
  นางสาวปภิศรา วัฒนากูล  
  นางสาวชนากานต์ เต๋จ๊ะใหม่เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ2552
  นางสาวพัชราภรณ์ ประภัสศรพิบูลวิทยาลัย2552
  นางสาวศิริกุล มีเพียร  
  นางสาววทันยา วงษ์สุวรรณ  
  นายฉัตรธงชัย เลื่องปุ้ยพิษณุโลกพิทยาคม2552
  นางสาวณัฐวิภา ธรรมาธิกรณ์ชัยกำแพงเพชรพิทยาคม2552
  นางสาวภัทรศรี ปิติอำมาตย์พานิชนุกูล2552
  นางสาวธมนวรรณ อรทัยอุตรดิตถ์ดรุณี2552
  นายธนวัต หม่องอ้นอุตรดิตถ์2552
  นางสาวฆริณี ยงยุทธ์ดีบุกพังงาวิทยายน2552
  นางสาวนรารัตน์ ล้วนมณีสุราษฎร์พิทยา2552
  นางสาวดลสรวง ตันติวิธิเวทเบญจมราชูทิศ2552
  นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณ์  
  นางสาวสิริพร บุญมากพร้อมระยองวิทยาคม2552
  นายชูวงศ์ พงษ์จินดาทิพย์  
  นางสาวสิราวรรณ กัลป์เจริญศรีเฉลิมขวัญสตรี2552
  นายสิทธิชาติ คุโณปการพันธ์  
  นางสาวฐิติกา นักพาณิชย์สงวนหญิง2552
  นางสาวนลินี บุญมากนารีรัตน์จังหวัดแพร่2552
  นายศักดิ์สิทธิ์ ติณราชพะเยาพิทยาคม2552
  นางสาวสีตลา ประทุมสุวรรณนครสวรรค์2552
  นางสาวจารุวรรณ น้อยมาต่วนอุตรดิตถ์ดรุณี2552
  นางสาวมัณฑนา ตระกูลรุ่งโรจน์สุราษฎร์ธานี2552
  นายอนุกิจ จุฬาวิทยานุกูลสวนกุหลาบวิทยาลัย2552
  นางสาวณัฐณิชา ดวงกมล  
  นายวีริศ ถนอมวงษ์ตราษตระการคุณ2552
  นายศิรชัช กาญจนปัทมสมุทรสาครบูรณะ2552
  นางสาวนุชนภา เรือนจันทร์อุตรดิตถ์ดรุณี2552
  นางสาวเบญญาภา สุขสวัสดิ์หอวัง2551
  นายโสภณ สร้อยธนศิริกุลยุพราชวิทยาลัย2552
  นางสาวกุลนิษฐ์ เพ็งวันอุตรดิตถ์ดรุณี2552
  นางสาวกนกวรรณ ยะม่อนแก้ว  
  นางสาวสุภาวดี ภิรมย์เลิศอมร  
  นางสาวชนิดา แฉล้มภักดิ์สงวนหญิง2552
  นางสาวนริศรา จินจ๋านารีรัตน์จังหวัดแพร่2552
  นางสาวสัณห์ฉวี เจริญนุกุลนารีรัตน์จังหวัดแพร่2552
  นางสาวนุชจรีย์ พุทธพรทิพย์เบญจมราชรังสฤษฎิ์2552
  นายกรกฎ โปธิ  
  นายคมชัย ต๊อดแก้วท่าวังผาพิทยาคม2552
  นางสาวอุทุมพร กรณวงค์อุดรพิทยานุกูล2552
  นางสาวพัชรภา จันทร์แก้วลำปางกัลยาณี2552
  นายณัฐดนย์ ศรีวิชัย  
  นางสาวพักตร์จิรา พึ่งชา  
  นางสาวปานรวี วิริยะ  
  นางสาวปฐมาวรรณ เชื้ออินทร์อุตรดิตถ์ดรุณี2552
  นางสาววริศรา ตียะสุขเศรษฐ์  
  นางสาวแววผกา สวนหม้อเชียงคำวิทยาคม2552
  นางสาวเบญจมาภรณ์ วิชัยวุฒิสามัคคีวิทยาคม2552
  นางสาวอภิชญา ฉั่วเจริญลำปางกัลยาณี2552
  นายณรงค์ศักดิ์ อินสามวัดสุทธิวราราม2552
  นายกรณ์ แสงวารี  
  นางสาวธนิศา ปัญญาเปี่ยมศักดิ์สตรีวัดระฆัง2552
  นางสาววรารัตน์ คงวุฒิพิบูลวิทยาลัย2552
  นางสาวอิสรีย์ วัฒนศิริชัยกุล  
  นางสาวณัฏฐภรณ์ วงศ์ศิรินารีรัตน์จังหวัดแพร่2552
  นายคณวัฒน์ อินทรางกูร ณ อยุธยาเทพศิรินทร์2552
  นางสาวศิริทิพย์ ยามะสักจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน2552
  นางสาวบาจรีย์ เจริญสุขกำแพงเพชรพิทยาคม2552
  นางสาวสิวลี สถิรนุสรณ์ภูเก็ตวิทยาลัย2552
  นางสาวนิลนาฏ ฝั่งชลจิตต์กัลยาณีศรีธรรมราช2552
  นางสาวรังสิยา พุ่มสุวรรณสตรีวัดระฆัง2552
  นางสาวปริญญา ศรีวิชัยพะเยาพิทยาคม2552
  นางสาวกนกวรรณ อำพันธ์ศรียุพราชวิทยาลัย2552
  นางสาววัชราภรณ์ ศรีชัยแก้วพะเยาพิทยาคม2552
  นางสาวนวียา อโนรีย์เบญจมราชูทิศ ราชบุรี2552
  นางสาวพิมขวัญ เพชรสารกุล  
  นางสาวพนิตา น้าวานิชสามัคคีวิทยาคม2552
  นายปิยะฉัตร ตันไชยเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2552
  นายประสงค์ ตรันเจริญอุดรพิทยานุกูล2552
  นางสาวณิชา เดชบุรัมย์ศรีสะเกษวิทยาลัย2552
  นายภัทรกร สิงหเดโชกุลอุตรดิตถ์2552
  นางสาวพรสุดา สายปิมแปงสตรีศรีน่าน2552
  นางสาวพัชรนภา พูลผลบุรีรัมย์พิทยาคม2551
  นางสาวกมลวรรณ โกมุทสกุณีสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี2551
  นางสาวปริศรา วารีดี  
  นายวรุตม์พงศ์ มงคลถิ่นอยุธยาวิทยาลัย2552
  นางสาวจิตราภรณ์ บัวอยู่บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2552
  นางสาวนัฐชนา น้ำวนสิงห์บุรี2552
  นางสาววรางคณา กิจวิไลรักษ์พิบูลวิทยาลัย2552
  นางสาวชมพูนุช ไชยอินทร์บุญวาทย์วิทยาลัย2552
  นางสาวปัทมา กันทะวังพะเยาพิทยาคม2552
  นางสาวมาดาพร เตชะวรงค์กาวิละวิทยาลัย2552
  นางสาวหนึ่งฤทัย ใจอินผลส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน2552
  นางสาวธัญญา สุริยะชัยยุพราชวิทยาลัย2552
  นางสาวมัททรี ไชยโย  
  นางสาวศิริพร แซ่โล้วศรีสะเกษวิทยาลัย2552
  นางสาวปภัสราภรณ์ ใจเฉลียวนารีรัตน์จังหวัดแพร่2552
  นายวชิรกร แก่นเรณูพิริยาลัยจังหวัดแพร่2552
  นายประพัทธ์ รุ่งศรีตากพิทยาคม2552
  นายเชิดศักดิ์ ศรีมหาโกศลสตรีนครสวรรค์2552
  นางสาวกฤติกา จันทร์สะอาด  
  นายพรรธวัฒส์ ปงธิยาบุญวาทย์วิทยาลัย2552
  นายธีรวัต โกมลธงสามัคคีวิทยาคม2552
  นางสาวจิตตราพร สีหานาถ  
  นางสาวฐานิดา ตระกูลทักษิณาอุตรดิตถ์ดรุณี2552
  นางสาวพิชญ์ฌา พุทธคุณนครสวรรค์2552
  นางสาวไอลดา แซ่ลี้  
  นางสาวธัญญ์นิตย์ หอวรรณภากรณ์เฉลิมขวัญสตรี2552
  นายพัฒนสรณ์ นามพิเศษชัยนิยมศิลป์อนุสรณ์2551
  นางสาวศศิภัค นันทจินดาสวรรค์อนันต์วิทยา2552
  นางสาวมีนพร นงนุชกาญจนานุเคราะห์2551


  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะวิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น [0414] มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 55 คน

  StudentNameSchoolNameYearEnd
  นางสาวพริมสุจี อมตธงไชยขอนแก่นวิทยายน2552
  นางสาวขวัญ เสียงเพราะขุขันธ์2552
  นายถิรเดช ตันติทรงพณิชราชสีมาวิทยาลัย2552
  นายสาธิต เคยสนิท  
  นางสาวทัสมา เรืองเจริญธรรมแก่นนครวิทยาลัย2552
  นางสาวชวิศา อรรคพงษ์ร้อยเอ็ดวิทยาลัย2552
  นางสาวธิดารัตน์ จตุนราพิทย์ถาวรานุกูล2552
  นางสาวศศิมาภรณ์ มั่งประยูรสุรนารีวิทยา2552
  นางสาวอัมพิกา สายไทยสตรีศึกษา2552
  นางสาวธัญวรรณ พิมพ์จันทร์สิรินธร2552
  นางสาวจุฑาทิพย์ สุพรรณทัสน์เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2552
  นายวัทธิกร มุตติศานต์ชลราษฎรอำรุง2552
  นายนิธิ ติรกิจพงษ์พันธ์สุรวิทยาคาร2552
  นายอัศวชล เหล่าวิทวัสชัยภูมิภักดีชุมพล2552
  นายรัชนาท เกษมสุขสุรวิทยาคาร2552
  นางสาวณัชชา จึงอนุวัตรศรีสะเกษวิทยาลัย2552
  นางสาวมัทวัน ราศรีกัลยาณวัตร2552
  นางสาวอชิรญา พงศ์นพรัตน์แก่นนครวิทยาลัย2551
  นางสาวพรพิมล ขนอ่อนปทุมรัตต์พิทยาคม2552
  นางสาวยุวันดา จันทร์ศรี  
  นางสาวนฤมล สว่างวัฒนานุทัศน์ปิยะมหาราชาลัย2552
  นางสาวศศิพร ฉลองกลางพิมายวิทยา2552
  นางสาววรางคณา ช่อรักษ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย2552
  นางสาวกนกกาญจน์ ศรีแก้วเบ็ญจะมะมหาราช2552
  นางสาวพิมพ์ชนก ปลั่งสูงเนิน  
  นายเกรียงศักดิ์ จันทร์เจริญสุขราชสีมาวิทยาลัย2552
  นางสาวฉัชชุกร งามสมบัติเจริญอุดรพิทยานุกูล2552
  นายวัชรินทร์ วณิชวิวัฒน์วงศ์ราชสีมาวิทยาลัย2551
  นางสาวณัฐชยา จันทร์ปิยวงศ์นครนายกวิทยาคม2552
  นางสาวสุนทรี จิตต์ธรรมกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์2552
  นางสาวจามิกร วัฒนวงค์วิสุทธิ์  
  นางสาวนลินรัตน์ ศิริข่วงสตรีราชินูทิศ2552
  นางสาวอัญชณา เสน่ห์วงศ์ร้อยเอ็ดวิทยาลัย2552
  นางสาวมคมาศ คำเพราะเบ็ญจะมะมหาราช2552
  นางสาวปาลิดา ไทยวัชรามาศอุดรพิทยานุกูล2552
  นางสาวสุตาภัทร ธรรมโสภณสิรินธร2552
  นายชนสรณ์ ปรีดีกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์2552
  นางสาวสุภาภรณ์ ปรากฎกล้าจอมพระประชาสรรค์2552
  นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูริพันธุ์ภิญโญร้อยเอ็ดวิทยาลัย2552
  นางสาวพรรณทิวา หิรัญพรหมเลยพิทยาคม2552
  นางสาวณัฐรุจา จันทะภาสตรีราชินูทิศ2552
  นางสาวนงลักษณ์ มีเพียรสตรีราชินูทิศ2552
  นางสาวอาทิตยา บุตรดีวงค์คำชะอีวิทยาคาร2552
  นางสาววโรชา ไกรครุฑสันติราษฎร์วิทยาลัย2552
  นางสาวเฟื่องลดา สว่างบุรีรัมย์พิทยาคม2552
  นางสาวอรชุดา หมื่นแก้วขอนแก่นวิทยายน2552
  นายนวพล อรัญมาตย์อุดรพิทยานุกูล2552
  นางสาวมาลินี จันทร์นุ่ม  
  นางสาวนิรัชดา วงศ์ประพันธ์ขอนแก่นวิทยายน2552
  นางสาวจิราพร ต้นจันทร์แดงอุดรพิทยานุกูล2552
  นางสาวจุฑามาศ วงศ์นวรัตน์สตรีราชินูทิศ2552
  นางสาวจิตติมา ปานคีรีกบินทร์วิทยา2552
  นางสาวโชติรส กลิ่นทองสงวนหญิง2552
  นางสาวพรปวีณ์ ไพศูนย์เลยพิทยาคม2552
  นางสาวศิริพร สหนุกูลหนองกี่พิทยาคม2552

  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [1411] มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 31 คน

  StudentNameSchoolNameYearEnd
  นายทศพร สมบูรณ์พรทวี  
  นายกิตติธัช พรหมโต  
  นางสาวปัทมาพร หาญวงศ์สตรีวิทยา ๒2552
  นางสาวศศิวิมล ธิติเชษฐตระกูลเบ็ญจะมะมหาราช2552
  นางสาวกรกมล ไชยชุมพลสุราษฎร์ธานี2552
  นางสาวธัญธร แฉล้มวารีสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ2552
  นางสาวสวรรยา ธรรมาภิรมย์  
  นายสิทธิภัทร ลีลาวุฒิกุลจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม2552
  นางสาวสิรีญา เพไทยสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต2552
  นายชาญวิทย์ ชัชพงศ์  
  นายพลกฤต รับพรสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต2552
  นางสาวศิรินภา นาคกลัดจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช2552
  นางสาวก้านแก้ว ควรรวมราชวินิตบางแก้ว2551
  นางสาวกฤษมน เดชอุบลกัลยาณีศรีธรรมราช2552
  นางสาวชญานิศ บุญช่วยนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2552
  นายปกรณ์ ฐิติคุณากรบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒2552
  นายวนัสพล ศิริศักดิ์วิเศษโพธิสารพิทยากร2552
  นายนัมเรือง ฤทัยเรืองนนท์วัดสุทธิวราราม2552
  นางสาวสุชานาถ นกบินนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา2552
  นางสาวจิดาภา เรืองจำรูญศึกษานารีวิทยา2552
  นางสาวณิศวรา ปุญญฤทธิ์เตรียมอุดมศึกษา2551
  นางสาวปัญจรี ศิริผลราชวินิตบางแก้ว2551
  นางสาวนนิน โมวพรหมานุชกาญจนานุเคราะห์2552
  นางสาวชุดาพร พิทักษ์หุ่นตระกูลสตรีนนทบุรี2552
  นางสาวลักษมณ สาราลักษณ์  
  นางสาวไลนา เบ็ญลาเต๊ฟคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา2552
  นางสาวจารุวรรณ สวนทองบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2549
  นางสาวสุธาสินี ลิขิตโชคทรัพย์ศึกษานารี2552
  นางสาววิชชุดา วิชัยธรรมธรหาดใหญ่วิทยาลัย2551
  นายธรรมนูญ ศรีสมบูรณ์กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี2552
  นางสาวกนิษฐา อิ่นคำราชวินิตบางแก้ว2552

  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา [1015] มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน : 40 คน

  StudentNameSchoolNameYearEnd
  นางสาวผุสชา บุตรชารี  
  นางสาวฉัตรลดา ภู่จามรีกาญจนานุเคราะห์2552
  นางสาวดวงสมร เฉ่งปี่ศึกษานารีวิทยา2552
  นายธนากร พุมมากระทุ่มแบน =วิเศษสมุทคุณ=2552
  นางสาวกัลยดา เสี้ยนมั่นกระทุ่มแบน =วิเศษสมุทคุณ=2552
  นางสาวอัจฉรียา เครืออ้นปราจิณราษฎรอำรุง2552
  นางสาวภัทราพร ลีลาฤทธิ์เบญจมราชานุสรณ์2552
  นางสาวชญานี นายองระยองวิทยาคม2552
  นางสาวอาวิดา สินประเสริฐ  
  นางสาวแพร เชาวพลสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
  นางสาวอรนุช มโนวรกุลชลราษฎรอำรุง2552
  นางสาวธัญญาวี บูรณะเรขเบญจมราชรังสฤษฎิ์2552
  นางสาวไวโอลิน คงทรัตน์ยุพราชวิทยาลัย2552
  นางสาวฐิติพร เจริญชัยชลกันยานุกูล2552
  นางสาวจิราภรณ์ สาขาสตรีราชินูทิศ2552
  นางสาวฉัตรกมล รักวณิชย์โยธินบูรณะ2552
  นายนฤเบศ ศรีวิเชียรอุดรพิทยานุกูล2552
  นางสาวกมลวรรณ เพียรกล้าราชวินิตบางแก้ว2552
  นางสาวนาฎวดี รัศมีรัตน์สตรีนนทบุรี2552
  นางสาวณชนก โกมลระยองวิทยาคม2552
  นางสาวธีราพร กุลฉวะ  
  นางสาวณัฏฐ์กชพร ธีริศราวิชชากร  
  นางสาวฉัตรรวี สูตินันท์โอภาส  
  นายวรรณเฉลิม ทองพัด  
  นางสาวเวสารัช ตุ้มทองพิบูลวิทยาลัย2552
  นางสาวอาภัสรา ธรรมพิทักษ์สุขพระโขนงพิทยาลัย2552
  นางสาวศนิสา บุญเปรมเบญจมราชรังสฤษฎิ์2552
  นางสาวศิวาพร ทองขะโชคเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2552
  นางสาวพนิดา สุขสมยาสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์2552
  นางสาวอาภารัตน์ อาชวเมธีกุลอุดรพิทยานุกูล2552
  นายฐิติวัฒิ สุปรีดานุวัฒน์พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี2552
  นางสาวณัฐรุจา วีระธำรงกุลสงวนหญิง2552
  นางสาวปรียานุช แซ่ลิ้มกระทุ่มแบน =วิเศษสมุทคุณ=2552
  นางสาวสายวรุณ เจี้ยงรักษากระทุ่มแบน =วิเศษสมุทคุณ=2552
  นายสมมนัส วุฒิสินธุ์เบญจมราชรังสฤษฎิ์2552
  นายธนโชติ จันทร์อร่ามนนทรีวิทยา2552
  นางสาวรัตตินันท์ มุสิกะปาน  
  นายศรัณย์ วัฒนสุภิญโญวัดราชโอรส2552
  นางสาววรรณศิกา วรรณสุขสมุทรปราการ2552
  นางสาวสุพินญา บุญช่วยศึกษานารี2552

  PS.  ฝากกรุ๊ปด้วยครับ หากคุณรู้ว่าตัวเองเป็นชายที่ชอบชายด้วยกัน และเซ็งเป็ดแฟนคลับ http://group.dek-d.com/thaiboyslove/
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  หนึ่งในนั้น
  หนึ่งในนั้น 58.9.180.73
  8 พ.ค. 53 22:52 น.
  ไม่ได้เรียงใช่ปะ ???
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  กอกอ
  กอกอ 222.123.225.189
  9 พ.ค. 53 01:58 น.
  ไม่มีคณะอื่นมาเพิ่มหรอคะ

  อยากรู้เยอะ ๆๆ  อิอิ


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  mam
  mam 118.172.198.254
  12 มิ.ย. 53 00:38 น.
  เก่งจังเลยลูกสาวเรา ติดบริหาร ม.เชียงใหม่ เย้!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ugvb
  ugvb 111.84.155.46
  15 พ.ย. 53 22:33 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1760632
ชื่อกระทู้ : รายชื่อนักเรียนที่ติดบัญชี (เฉพาะ ม.ชื่อเสียงดีด้านบัญชี)

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: