[แนะแนวน้อง] คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเรียนที่ไหน No 1805225


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

อย่างที่บอกตามหัวข้อเลยค่ะ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เค้าเรียกแบบนี้หรือเปล่า หรือเป็นสาขาในไหน
ที่ไหนพอจะมีเรียนบ้างมั้ยคะ รุ่นน้องอยากรู้จริงๆ ช่วยตอบหน่อยค่ะ
PS.  I can be the both angel and devil.

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:41 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

17 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เท่าที่รู้
  ที่ม.นเรศวร ค่ะ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  [I]-Fame
  30 พ.ค. 53 12:51 น.
  ถ้าหากเป็นคณะเลย ก้อจะมีที่  มน ที่เดียว

  ส่วนของ ม. อื่นๆ ม.บูิ ก้อมีมั้ง ไม่แน่ใจ อยู่ในคณะวิทย์

  ส่วนอีกคณะที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ก้อคือ แพทย์ ทันตะ
  สำหรับคนที่เรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ สามารถขอจบเอาวุฒิวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
  PS.  >>> Because I'm stupid , stand by Me
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สู้ ๆ ค้ะ .. เราก๊ เดก แอด 54 เหมือนกัร  .. อยากเรียน วิดแพด มาก

  แต่...!!

  ติด ตรงที่ ว่า เรา ยุ พังงา (ไม่มี โควต้า มา ถึง นี)


  ทัม หั้ย เรา ต้อง รอ แอด อย่างเดียว...

  ซึ่งเรา ทัมใจ ยากก  .. ถ้า ไม่ ติด แอด ดด  ... มีหวัง  ตายยยยยยยยย


  แต่ ก้อ จะ สู้ ค่ะ.. ถึงแม้ การบ้านจะเยอะ จนไม่มี อ่าน หนัง สืิอ  ก๊เถอะ !!

  PS.  ขอบคุน ขร่ะ ..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เพิ้ล คนไน่  ...


  อยาก เรียน นน วิด แพด  ..แอด เมล์มา คุย กัร ได้ น่ะ จร่ะ ^^

  PS.  ขอบคุน ขร่ะ ..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  วิทย์-แพทย์
  วิทย์-แพทย์ 110.164.231.92
  27 ส.ค. 53 17:15 น.
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร(วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  4.3.1 มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เน้น
  เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
  4.3.2 มีทักษะในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ไป
  ประยุกต์ใช้เพื่อการระบุและหาสาเหตุของโรค การปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ การพัฒนางานวิชาการ
  เพื่อประโยชนอ์ ื่นๆในทางการแพทย์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้กับศาสตร์ด้านอื่น เชน่ นิติวิทยาศาสตร ์
  นิติศาสตร์ และ การบริหารจัดการธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
  4.3.3 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนมีทักษะ
  ด้านภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิด
  และวิเคราะห์อย่างมีระบบ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
  1. ชื่อหลักสูตร
  ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Sciences
  2. ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
  Bachelor of Science (Medical Sciences)
  ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
  B.S. (Medical Sciences)

  17.4 แผนการศึกษา
  ชั้นปีที่ 1
  ภาคการศึกษาต้น
  001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0)
  Fundamental English
  001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0)
  Thai Language Skills
  001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0)
  Civilization and Local Wisdom
  001172 การจัดการการดำเนินชีวิต 3(2-2)
  Living Management
  230478 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0)
  Introduction to Law
  261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น 4(3-3)
  Introductory Physics
  รวม 19 หน่วยกิต
  26
  ชั้นปีที่ 1
  ภาคการศึกษาปลาย
  001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0)
  Developmental English
  001XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2)
  001171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0)
  Life and Health
  001173 ทักษะชีวิต 2(1-2)
  Life Skills
  252111 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 4(4-0)
  Introductory to Mathematics
  258101 ชีววิทยาเบื้องต้น 4(3-3)
  Introductory Biology
  รวม 17 หน่วยกิต
  27
  ชั้นปีที่ 2
  ภาคการศึกษาต้น
  001XXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0)
  General Education Elective
  001XXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0)
  General Education Elective
  205121 การเขียนขั้นพื้นฐาน 3(3-0)
  Basic Writing
  256106 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3)
  General and Organic Chemistry
  258261 พันธุศาสตร์ทั่วไป 2(2-0)
  General Genetics
  411221 ชีวเคมี 4(3-3)
  Biochemistry
  รวม 19 หน่วยกิต
  28
  ชั้นปีที่ 2
  ภาคการศึกษาปลาย
  001XXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(3-0)
  General Education Elective
  205131 ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน 3(2-2)
  Basic Oral Skills
  266402 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 2(1-3)
  Introduction to Bioinformatics
  413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-3)
  Basic Physiology
  415211 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3)
  Human Anatomy
  รวม 15 หน่วยกิต
  29
  ชั้นปีที่ 3
  ภาคการศึกษาต้น
  412211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 4(3-3)
  Microbiology and Parasitology
  415351 ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 3(2-3)
  Medical Molecular Biology
  415352 เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ 1 3(2-3)
  Medical Analytical Chemistry I
  415401 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 4(3-3)
  Pharmacology and Toxicology
  XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0)
  Free Elective Course
  รวม 17 หน่วยกิต
  30
  ชั้นปีที่ 3
  ภาคการศึกษาปลาย
  405213 พยาธิวิทยา 4(3-2)
  Pathology
  415100 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2)
  Basic Forensic Science
  415353 เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ 2 2(1-3)
  Medical Analytical Chemistry II
  415354 โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 3(2-3)
  Infectious Diseases and Immunity
  415355 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 3(2-3)
  Medical Biotechnology
  XXXXXX วิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต
  รวม 18 หน่วยกิต
  31
  ชั้นปีที่ 4
  ภาคการศึกษาต้น
  266381 เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ 4(3-3)
  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
  Basic Scientific Instrumentation and
  Laboratory Administration and Management
  415402 ระเบียบวิธีวิจัยและภาษาอังกฤษสื่อสาร 3(2-3)
  เชิงวิทยาศาสตร์
  Research Methodology and Scientific
  English Communication
  415497 สัมมนา 1(0-2)
  Seminar
  XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(3-0)
  Free Elective Course
  XXXXXX วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
  รวม 17 หน่วยกิต
  ชั้นปีที่ 4
  ภาคการศึกษาปลาย
  วิชาเอกบังคับอีก 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา ดังนี้
  415491 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต
  Professional Training
  415496 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
  Co-operative Education
  415498 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต
  Independent Study
  รวม 6 หน่วยกิต

  วิชาเอกเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  โดยให้เลือกรายวิชาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  - กลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
  เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นิติวิทยาศาสตร์
  415356 ชีววิทยาและสรีรวิทยาของเซลล์ 2(2-0)
  Cell Biology and Physiology
  415357 การเขียนเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ- 2(1-2)
  ทางการแพทย์
  Technical Writing for Medical Biotechnology
  415358 พันธุศาสตร์มนุษย์ระดับโมเลกุลและ- 3(2-3)
  พันธุวิศวกรรม
  Molecular Human Genetics and Genetic Engineering
  415359 การประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ 2 (1-3)
  ในเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
  Method Validation in Medical Chemical Analysis
  415404 สรีรวิทยาพื้นฐานของการเล่นกีฬา 3(3-0)
  Physiological Basis of Sport Prformance
  415405 การทดสอบสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย 2(1-3)
  Exercise Performance Test
  415406 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ 2(1-3)
  Medical Virology
  415407 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือ 2(1-3)
  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  Preventive Maintenance of Basic Scientific Instrument
  17
  415408 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา 3(2-3)
  Laboratory Diagnosis of Parasitology
  415451 เภสัชวิทยาจีโนมิคส์ 3(3-0)
  Pharmacogenomics
  415452 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2(1-3)
  Laboratory Quality Management
  415460 เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(2-3)
  Techniques in Medical Sciences
  415470 นิติชีววิทยา 3(2-3)
  Forensic Biology
  415471 การตรวจพิสูจน์บุคคลเชิงกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3)
  Human Identification from Anatomy
  415472 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 3(2-3)
  Crime Scene Investigation
  415481 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพและ 3(0-6)
  เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
  Special Problem in Medical Biotechnology
  and Analytical Chemistry
  415482 ปัญหาพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(0-6)
  Special Problem in Forensic Science
  415111 หลักความปลอดภัยทางอาหาร 3(2-3)
  Principles of food safety

  นี้คือหลักสูตรครับผม

  อยากให้น้องๆอ่านดุว่าชอบอ่ะป่าววว อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  วิทย์-แพทย์
  วิทย์-แพทย์ 110.164.231.92
  27 ส.ค. 53 17:18 น.
  นี่ก็คือรายวิชาเอกครับผม จะบอกทั้งชื่อวิชาและคำอะบายด้วยครับ คือให้เลือกเอกตอนปีสามและปี่สีครับ เค้าจะแบ่งเป็นกลุ่มๆอ่ะ ส่วนคนที่สนจัยทางนิติวิทยาศาตร์ แนะนำกลุ่มEครับผม ตอนนี้ผมยังไม่รุ้จะเลืกกลุ่มไหนดีครับอิอิ ต่อไปทางคณะอาจจะปรับหลักสุตรให้เข้มขึ้นอีกก็เป้นได้
  กลุ่ม A
  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  415401 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
  413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
  415211 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
  รายวิชาเลือกอื่นๆที่สอดคล้องกันตามที่กลุ่มเห็นสมควร เช่น
  415404 สรีรวิทยาพื้นฐานของการเล่นกีฬา
  415405 การทดสอบสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย

  กลุ่ม B
  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  415352 เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ 1
  415353 เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ 2
  266381 เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
  รายวิชาเลือกอื่นๆที่สอดคล้องกันตามที่กลุ่มเห็นสมควร เช่น
  415407 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  415359 การประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ ในเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
  415452 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  415111 หลักความปลอดภัยทางอาหาร

  กลุ่ม C
  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  411221 ชีวเคมี
  415351 ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
  415355 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
  266402 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น ดร.สมชาย
  รายวิชาเลือกอื่นๆที่สอดคล้องกันตามที่กลุ่มเห็นสมควร เช่น
  415357 การเขียนเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
  415358 พันธุศาสตร์มนุษย์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
  415460 เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์


  กลุ่ม D

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  412211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
  415354 โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน
  รายวิชาเลือกอื่นๆที่สอดคล้องกันตามที่กลุ่มเห็นสมควร
  415406 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์
  415408 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา

  กลุ่ม E

  รหัสวิชา ชื่อวิชา
  415100 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

  รายวิชาเลือกอื่นๆที่สอดคล้องกันตามที่กลุ่มเห็นสมควร
  415470 นิติชีววิทยา

  415471 การตรวจพิสูจน์บุคคลเชิงกายวิภาคศาสตร์

  415472 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
  415482 ปัญหาพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  วิทย์-แพทย์
  วิทย์-แพทย์ 110.164.231.92
  27 ส.ค. 53 17:20 น.
  ต่อไปจะเป้นคำอธิบายรายวิชาเอกน่ะครับ ไม่รวมวิชาบังคับน่ะ(เพราะมันเยอะเวอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

  415351 ชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 3(2-3)
  Medical Molecular Biology
  บทนำเกี่ยวกับจีน กับจีโนม การถอดรหัสในเซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต การ
  ควบคุมกระบวนการถอดรหัสในยูคาริโอต การควบคุมกระบวนการแปลรหัสและกระบวนการหลังการแปล
  รหัสในโปรคาริโอต การจำลองตัวของดีเอนเอ และการซ่อมแซมดีเอนเอ รีคอมบิแนนท์ดีเอนเอเทคนิค และ
  การประยุกต์ใช้รีคอมบิแนนท์เทคนิคในทางการแพทย์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรีคอมบิแนนท์ดีเอนเอ
  เทคนิคทางการแพทย์

  266381 เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 4(3-3)
  Basic Scientific Instrumentation and Laboratory Administration and
  Management
  หลักการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอย่างสำหรับเครื่องมือพื้นฐานต่าง ๆ ทาง
  วิทยาศาสตร์ รวมถึงการศึกษาระบบมาตรฐานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ระบบการจัดการ การจัดการข้อมูล การจัดการวัสดุและครุภัณฑ์ทาง
  วิทยาศาสตร์ งบประมาณค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ระบบการกำจัดของเสียในห้องปฏิบัติการ การตรวจ
  รับรองคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ คุณภาพการบริหารจัดการ การทดสอบความชำนาญทาง
  ห้องปฏิบัติการ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ การประเมินวิธีวิเคราะห์ใหม่ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ความสามารถในการจัดการหรือความสามารถในการเป็นผู้นำ

  405213 พยาธิวิทยา 4(3-2)
  Pathology
  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนื้อเยื่อรวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ภายหลังได้รับ
  อันตรายและเกิดโรคทั่วไป ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพที่มีผลต่อการทำงานของอวัยวะนั้น ๆ
  อันเป็นการแสดงอาการของโรค

  411221 ชีวเคมี 4(3-3)
  Biochemistry
  เคมีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปร ไขมัน และกรด
  นิวคลีอิค จลนศาสตร์ของเอนไซม์และปฏิกิริยาการเร่งโดยเอนไซม์และโคเอนไซม์ ฮอร์โมนและสารอาหาร
  การจัดโครงสร้างของจีโนมและกระบวนการทั้งหมดของการแสดงออกของยีนพร้อมทั้งการควบคุมการ
  แสดงออกของยีน หลักการทางอณูชีววิทยาและเทคนิคขั้นสูง ชีวพลังงานศาสตร์ กระบวนการเมตาบอลิ-
  ซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ เทคนิคทางอณูชีววิทยาและชีวสารสนเทศ หลักการและทักษะเชิงปฏิบัติการ
  ของการเตรียมบัฟเฟอร์ การวัดการดูดกลืนแสง การทดสอบคาร์โบไฮเดรต การทดสอบไขมัน การทดสอบ
  กรดอะมิโน การทดสอบโปร และการทดสอบนิวคลีโอไทด์ จลนศาสตร์ของเอนไซม์ เทคนิคทางด้านดีเอ็น
  เอและอณูชีววิทยา รวมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

  412211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 4(3-3)
  Microbiology and Parasitology
  ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ และปรสิตที่มีผลต่อ
  สุขภาพอนามัย การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกันการเกิดโรค การทำลาย และการยับยั้งการ
  เจริญเติบโตของจุลินทรีย์และปรสิต การติดเชื้อ และการต้านทานต่อการติดเชื้อ

  413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน 3(2-3)
  Basic Physiology
  บทบาทหน้าที่และกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ ได้แก่
  สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
  อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
  ตลอดจนการทำงานร่วมกันของระบบเหล่านี้ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ

  415100 นิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2)
  Basic Forensic Science
  บทนำสู่นิติวิทยาศาสตร์ หลักการพื้นฐานในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
  การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางห้องปฏิบัติการด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นิติเวชศาสตร์
  เบื้องต้น และ การประยุกต์ใช้ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์

  415111 หลักความปลอดภัยทางอาหาร 3(2-3)
  Principles of food safety
  หลักความปลอดภัยและคุณสมบัติของอาหารด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ
  สิ่งปลอมปนในอาหาร จุลินทรีย์และสารพิษในอาหาร การเก็บตัวอย่างอาหารและมาตรฐานอาหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดความปลอดภัยของอาหาร การควบคุมความปลอดภัยในอาหาร
  ตามมาตรฐานสากล HACCP และ ISO22000

  415211 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 4(3-3)
  Human Anatomy
  โครงสร้างร่างกายมนุษย์ ทั้งระดับมหกายวิภาคศาสตร์ และ ระดับจุลกายวิภาค
  ศาสตร์ ระดับมหกายวิภาคศาสตร์เป็นการศึกษาโครงสร้างร่างกายมนุษย์ จากร่างอาจารย์ใหญ่ หุ่นจำลอง
  (models) อวัยวะต่าง ๆ ระดับจุลกายวิภาคศาสตร์เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ ที่ประกอบกันเป็น
  อวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งจะเป็นการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์

  415352 เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ 1 3(2-3)
  Medical Analytical Chemistry I
  เทคนิคพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ เครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์
  เช่น อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แก๊สโครมาโตกราฟ โครมาโตกราฟฟีของเหลวสมรรถนะ
  สูง ไอออนโครมาโตกราฟ และแคปปิลลารีอิเลคโตรโฟรีซีส

  415353 เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์ 2 2(1-3)
  Medical Analytical Chemistry II
  การประยุกต์ใช้เทคนิคเคมีวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์และ
  ทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ ได้แก่ การ
  ตรวจวิเคราะห์ยาและสารพิษที่เกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์และอาหาร การวิเคราะห์สารอาหารที่สำคัญทาง
  โภชนาการ เช่น น้ำตาล วิตามินและเกลือแร่ การเลือกวิธีการวิเคราะห์ และการควบคุมคุณภาพการ
  วิเคราะห์

  415354 โรคติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 3(2-3)
  Infectious Diseases and Immunity
  วิชาบังคับก่อน 412211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
  เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในมนุษย์ หลักการของโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันต่อ
  การติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อที่มีผลต่ออวัยวะต่างๆ รวมถึงการฝึกปฏิบัติ
  เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อโดยวิธีต่าง ๆ

  415355 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 3(2-3)
  Medical Biotechnology
  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา การตรวจวินิจฉัยที่ใช้
  โครโมโซม ดีเอ็นเอ โปร หรือการใช้เมทะบอไลต์เป็นตัวบ่งชี้ของโรค วิธีปัจจุบันของการรักษาโรค การ
  รักษาด้วยเซลล์ วิศวกรรมแอนติบอดี ระบบการนำส่งยา และ เทคโนโลยีที่อยู่ในระหว่างพัฒนา การทดลอง
  ทางคลินิกและจริยธรรม

  415356 ชีววิทยาและสรีรวิทยาของเซลล์ 2(2-0)
  Cell Biology and Physiology
  ชนิด โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ความต่างศักย์
  ของเยื่อหุ้มเซลล์ ช่องไอออน ตัวรับรู้ การสื่อสารระหว่างเซลล์และการสื่อสารภายในเซลล์ การควบคุมการ
  ทำงานของเซลล์ชนิดต่างๆ การตายของเซลล์ การศึกษาวิจัยคุณสมบัติและการทำงานของเซลล์

  415357 การเขียนเชิงวิชาการทางเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 2(1-2)
  Technical Writing for Medical Biotechnology
  การเขียนเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอ
  การเขียนโครงร่างงานวิจัย และการเขียนผลงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

  415358 พันธุศาสตร์มนุษย์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 3(2-3)
  Molecular Human Genetics and Genetic Engineering
  การจัดเรียงโครงสร้างโครโมโซมมนุษย์ การแปรผันและความหลากหลายทาง
  พันธุกรรมบนโครโมโซมมนุษย์ จีโนไทป์และฟีโนไทป์ในระดับโมเลกุล หลักการด้านและการประยุกต์ใช้ด้าน
  พันธุวิศวกรรม การฝึกปฏิบัติด้านพันธุวิศวกรรม

  415359 การประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ในเคมีวิเคราะห์- 2 (1-3)
  ทางการแพทย์
  Method Validation in Medical Chemical Analysis
  การเลือกวิธีการวิเคราะห์ หลักการการประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ สถิติ
  ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี โครงงานการประเมินการใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์ในเคมีวิเคราะห์ทาง
  การแพทย์

  415401 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 4(3-3)
  Pharmacology and Toxicology
  หลักการพื้นฐานในการใช้ยาบำบัดโรค กฎหมายยา การเปลี่ยนแปลงยาภายใน
  ร่างกาย กลไกการออกฤทธิ์ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง อาการอันไม่พึงประสงค์ ข้อห้ามใช้ และอันตรกิริยา
  ระหว่างยาของยากลุ่มต่างๆ การใช้ยาในหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีภาวะการทำงานของตับและ
  ไตผิดปกติ ในส่วนของพิษวิทยาเป็นการศึกษาการจำแนกชนิดของสารพิษ แหล่งที่มา สมบัติทางเคมีและ
  ฟิสิกส์ การประเมินความเป็นพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพิษ กลไกของการเกิดพิษต่อระบบต่างๆของ
  ร่างกาย อาการเป็นพิษ การแก้พิษ การบำบัดรักษา และการตรวจวิเคราะห์สารพิษและการติดตาม
  ตรวจสอบสารพิษทางชีวภาพ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  วิทย์-แพทย์
  วิทย์-แพทย์ 110.164.231.92
  27 ส.ค. 53 17:23 น.
  ต่อจากด้านบนน่ะครับ

  415402 ระเบียบวิธีวิจัยและภาษาอังกฤษสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์ 2(1-3)
  Research Methodology and Scientific English Communication
  หลักการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การ
  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การสื่อสารเชิง
  วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ ฝึกการคิดแบบวิทยาศาสตร์เชิงวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิจัย
  และการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเสนอปากเปล่าในที่ประชุม การนำเสนอโดยใช้โปสเตอร์
  เป็นต้น การเขียนรายงาน การอ่านและวิเคราะห์ วิจารณ์บทความวิจัยจากวารสารต่างประเทศ

  415404 สรีรวิทยาพื้นฐานของการเล่นกีฬา 3(3-0)
  Physiological Basis of Sport Prformance
  สรีรวิทยาพื้นฐานของการเล่นกีฬา ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางกีฬา โดย
  เน้นด้านเมตาบอลิซึมของกล้ามเนื้อลาย ระบบการขนส่งออกซิเจน สมดุลน้ำและอุณหภูมิ ภาวะล้าและการ
  ฝึกฝนเกิน การเพิ่มความสามารถในการกีฬาโดยกลยุทธ์ด้านการฝึกและโภชนาการ ผลของสิ่งแวดล้อมและ
  ความแตกต่างของเพศต่อความสามารถทางกีฬา

  415405 การทดสอบสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย 2(1-3)
  Exercise Performance Test
  หลักการเบื้องต้นและเทคนิควิธีการทดสอบสมรรถภาพการออกกำลังกาย ได้แก่
  ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความทนทานของระบบหัวใจและปอด ความว่องไว การประเมินขนาดและ
  องค์ประกอบของร่างกาย การฝึกประเภทต่างๆและผลของการฝึก การประเมินสมรรถภาพจิตใจต่อความ
  กดดันเชิงแข่งขัน ข้อควรคำนึงถึงในการทดสอบสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย

  415406 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ 2(1-3)
  Medical Virology
  คุณสมบัติทั่วไปของเชื้อไวรัสก่อโรคในคน ตลอดจนกลไกการก่อให้เกิดโรค การ
  ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

  415407 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2(1-3)
  Preventive Maintenance of Basic Scientific Instrument
  การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การติดตั้งและการสอบเทียบของเครื่องมือใน
  ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องชั่ง เครื่องวัดพีเอช ปิเปต ตู้เขี่ยเชื้อ ตู้อบลมร้อน หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ อ่างน้ำ
  ควบคุมอุณหภูมิ

  415408 การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา 3(2-3)
  Laboratory Diagnosis of Parasitology
  เทคนิคการตรวจวินิจฉัยปรสิตวิทยาที่มีความสำคัญทางการแพทย์ และการ
  สาธารณสุข โดยครอบคลุมถึง การเก็บตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง และการตรวจวินิจฉัยที่สำคัญและ
  เทคนิคพิเศษ ทั้งเชื้อโปรโตซัว หนอนพยาธิ และแมลงที่มีความสำคัญทางการแพทย์

  415451 เภสัชวิทยาจีโนมิคส์ 3(3-0)
  Pharmacogenomics
  บทนำทางเภสัชวิทยาจีโนมิคส์ จีโนมิคส์โครงสร้างและหน้าที่ ปัจจัยเสี่ยงทาง
  พันธุกรรม การตอบสนองทางพันธุกรรมของมนุษย์ต่อยา ผลกระทบของการแปรผันทางพันธุกรรมที่มีต่อ
  ประสิทธิผลในการรักษาและมาตรการในการจัดการรักษาให้สอดคล้อง เภสัชวิทยาโปรตีโอมิคส์ พิษวิทยา
  โปรตีโอมิคส์ และการค้นพบยาใหม่

  415452 การบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ 2(1-3)
  Laboratory Quality Management
  ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ การ
  รับรองห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติการ

  415453 ธุรกิจสุขภาพ 2(1-3)
  Health Business
  การใช้เทคโนโลยีการแพทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดการเชิงธุรกิจ
  เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การบริหารจัดการขององค์กรหรือ
  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ และกฎหมายทางธุรกิจสุขภาพ

  415460 เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3(2-3)
  Techniques in Medical Sciences
  หลักการและแนวคิดการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาต่างๆ เช่น
  กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน เภสัชวิทยา และ พิษวิทยา
  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเทคนิกวิจัยพื้นฐานเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

  415470 นิติชีววิทยา 3(2-3)
  Forensic Biology
  หลักการด้านนิติชีววิทยา การเก็บและการเตรียมตัวอย่างเพื่อการศึกษาทางนิติ
  ชีววิทยา เทคนิคเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม การตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด การ
  เก็บข้อมูลลายพิมพ์สารพันธุกรรม และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางนิติชีววิทยา

  415471 การตรวจพิสูจน์บุคคลเชิงกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3)
  Human Identification From Anatomy
  ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ
  แยกโครงกระดูกมนุษย์ออกจากโครงกระดูกสัตว์ การแยกชนิดของกระดูก การแยกเพศจากกระดูก ความ
  แตกต่างของโครงกระดูกมนุษย์แต่ละเชื้อชาติ การคาดคะเนส่วนสูงและอายุจากโครงกระดูก การกลับคืนรูป
  หน้าจากกระดูกกะโหลกศีรษะ และ ทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  415472 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 3(2-3)
  Crime Scene Investigation
  ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเทคนิค
  ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการเป็นหัวหน้าเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิคการ
  สเกตภาพสถานที่เกิดเหตุ เทคนิคการเก็บวัตถุพยาน การเก็บรักษา การบันทึกและการส่งวัตถุพยานในงาน
  ด้านนิติวิทยาศาสตร์

  415481 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพและ 3(0-6)
  เคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
  Special Problem in Medical Biotechnology
  and Analytical Chemistry
  ฝึกปฏิบัติทำปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพและเคมีวิเคราะห์ทางการแพทย์
  การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล การอภิปรายสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย ตลอดจนการ
  นำเสนอผลงานวิจัย

  415482 ปัญหาพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(0-6)
  Special Problem in Forensic Science
  ฝึกปฏิบัติทำปญั หาพิเศษทางนิติวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์
  การแปลผลข้อมูล การอภิปรายสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัย

  415483 ปัญหาพิเศษทางธุรกิจสุขภาพ 3(0-6)
  Project in Health Business
  ฝึกปฏิบัติทำปัญหาพิเศษทางธุรกิจสุขภาพ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ การ
  แปลผลข้อมูล การอภิปรายสรุปผล การเขียนรายงานวิจัย ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัย

  415497 สัมมนา 1(0-2)
  Seminar
  อภิปราย วิเคราะห์ และนำเสนอกรณีศึกษา บทความ ผลงานการค้นคว้า หรือ
  งานวิจัยที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

  เรียนหนักพอสมควรครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรียน หนัก การบ้านเยอะ กิจกรรมท่วมหัวววว!!!!
  กร๊าซซซซซซซซซซซซซซ  อยากพ่นนไฟฟ  

  ปลฬทัมกุไม่ได้อ่านหนังสือ เร้ยยย

  PS.  ขอบคุน ขร่ะ ..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอนนี้เหลืออีก 4 วันกับการอ่านหนังสือเพื่อสอบ Gat Pat  รอบตุลา น่ะ สู้ๆ!!
  บางคนที่จะรับตรงของ เกษตร ก๊ตั้งใจน่ะเพราะว่าต้องใช้คะแนนรอบนี้ไปยื่น
  แต่.. เรา อ่ะจะรอแอดมิช ต่อไป คณะในฝัน วิทยาศาสต์การแพทย์  มน.
  รอด้วยๆ อีกไม่กี่เดือน ก็จะไปเป็นนักศึกษา มน.ให้ได้   ^^!!  ง่ะ
  กังวลใจมาก กลัวอ่ะ ใครจะยื่นอันดับ 1 วิทย์แพทย์ มน.บ้าง  มาๆ คุย กันได้น่ะ!!

  PS.  ขอบคุน ขร่ะ ..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผ่านไปแล้วสำหรับการสอบ Gat Pat ครั้งนี้
  ได้หายใจแบบทั่วท้องกันแล้วน่ะ ไปรอสอบอีกครั้งตอนเดือน มีนา.
  ครั้งนี้ ทำได้เลยน่ะ รุสึกว่าจะได้คะแนน  แกท เต็มด้วย(มั้ง)
  เพราะตอบเหมือนชาวบ้านเค้า อ่ะ (29 คำตอบ) อ่ะ

  ปล. ตอนนี้เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วสำหรับการแอดมิชชั่น เครียด แฃ้ว ก็ เหนื่อย มากด้วย
  ปล.2 รอหนูด้วยน่ะ พี่ๆ คงจะได้ไปเจอกันที่คณะ น่ค่ะ ^^  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 11 ตุลาคม 2553 / 09:22

  PS.  ขอบคุน ขร่ะ ..
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  blue
  27 ก.พ. 55 16:56 น.
   คห.3-4 นั่นภาษาไทยหรอ ? -_______________-
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  hongyok
  hongyok 180.183.249.168
  28 ก.พ. 55 09:41 น.
  อยากเรียนคณะวิทยาศาสร์การแพทย์จัง แต่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ตอนนี้เรียนอยู่ ม. 4 และอยากเรียนต่อคณะนี้ ไม่รู้ว่ารุ่นพี่ที่สอบไปจะมีคำแนะนำอะไรให้เพื่อเตรียมตัวล่วงหน้ารึป่าว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ฟุกdd
  ฟุกdd 124.120.246.106
  15 มี.ค. 57 22:59 น.
  เราๆๆ https://www.facebook.com/fluke.barbar
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ไส้กิ่ว
  ไส้กิ่ว 49.230.154.58
  2 เม.ย. 57 20:41 น.
  ถูกต้องน่าสนใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  นีน่า
  นีน่า 182.53.51.85
  11 พ.ค. 57 17:06 น.
  พี่สอบได้แล้ว วิทย์แพทย์ มน.แต่ยังลังเลใจอยู่ไม่รู้จะตัดสินใจไงดี เพราะติด Food Science ศิลปากร ด้วย
  เลือกไม่ถูกเศร้าจัง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  เมเมเม
  เมเมเม 171.96.179.116
  6 ก.ค. 58 19:46 น.
  ใช้ GPA เท่าไหร่อะคะ ถ้าจะเข้า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มน)ว้าว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1805225
ชื่อกระทู้ : [แนะแนวน้อง] คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเรียนที่ไหน

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: