บึงกาฬไม่ใช่จังหวัดสุดท้าย มาดูว่าที่จังหวัดที่ 78 79 80 ของประเทศไทย No 1878851


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

เผย 3 จังหวัดใหม่ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์และอำเภอที่รออนุมัติขึ้นเป็นจังหวัด

สืบเนื่องจากการตั้ง จ.บึงกาฬ แยกมาจาก จ.หนองคาย เป็นจังหวัดที่ 77 นั้น ที่ผ่านมามีการเสนอตั้งจังหวัดใหม่อีก 3 จังหวัด แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ จ.แม่สอด ที่จะแยกมาจาก จ.ตาก จ.พระนารายณ์ ที่จะแยกมาจาก จ.ลพบุรี จ.ฝาง ที่จะแยกมาจาก จ.เชียงใหม่ โดย หลักเกณฑ์ต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2524 คือ 1.ต้องมีไม่น้อยกว่า 8 อำเภอ 2.มีประชากรไม่น้อยกว่า 3 แสนคน และ 3.หน่วยงานราชการที่จะมาเป็นจังหวัดใหม่มีความพร้อมหรือไม่ ที่สำคัญต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนทั้งจังหวัด ซึ่งขั้นตอนอาทิ อำเภอที่จะขอตั้งเป็นจังหวัดใหม่ต้องเสนอเรื่องไปยังจังหวัด จากนั้นต้องมีการตั้งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำแบบสอบถามไปยังประชาชน และสอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ ว่าเห็นชอบหรือไม่ หากส่วนใหญ่เห็นด้วยถือว่าผ่านเกณฑ์ ทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอต่อที่ประชุม ครม. เมื่อ ครม.พิจารณาเห็นชอบก็ต้องส่งเรื่องเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอเป็นกฎหมาย พ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดต่อไป
ส่วนการตั้งจึงหวัดบึงกาฬนั้น นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันว่า การพิจารณาตั้งจังหวัดใหม่ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าพื้นที่ไหนถ้าเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายก็พร้อมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาตั้งเป็นจังหวัดใหม่ทุกพื้นที่ทุกภาค เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์คือประชาชนของจังหวัดนั้น ทั้งนี้ การตั้งจังหวัดใหม่ประชาชนจะได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคสะดวกสบายมากขึ้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง เพราะการจะมี ส.ส.ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่ออำเภอดังกล่าวถูกแยกมาเป็นจังหวัดก็จะดูประชาชนว่ามีกี่คนก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กกต. และที่บึงกาฬได้ตั้งเป็นจังหวัดก็ไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากมีการเสนอเรื่องมาตั้งแต่ปี 2535 แล้ว
ถามว่า การตั้งจังหวัดใหม่เป็นการแก้เคล็ดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ นายบุญจงกล่าวว่า ประชาชนจังหวัดหนองคายต้องการแยกออกมาเป็นจังหวัดตั้งแต่ปี 2535 เมื่อเข้าหลักเกณฑ์ก็เสนอตั้งจังหวัดใหม่ ไม่ใช่การแก้เคล็ดประเทศ เพราะมีการเตรียมการมานานแล้ว

เนื้อหาโดย : S! News

เผย 3 จังหวัดใหม่ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

-จังหวัดแม่สอด แยกมาจาก จังหวัดตาก

 

จังหวัดแม่สอด เป็นแนวคิดในการรวม 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของ จังหวัดตาก อันประกอบด้วย อำเภอแม่สอด อำเภออุ้มผาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภอพบพระ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขา ยากต่อการดูแลของเจ้าหน้าที่ระดับสูง ดังนั้นจึงได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้ 5 อำเภอชายแดน เป็นจังหวัดแม่สอด ตั้งแต่ปี 2547 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากจำนวนประชากรไม่ถึงจำนวนที่กำหนด และความเจริญของตำบลโดยรอบ

ไฟล์:Mae Sot.png

ไฟล์:ศาลากลางจังหวัดแม่สอด.jpg

อาคารเทศบาลนครแม่สอด ที่เสนอเมื่อ พ.ศ. 2547 เพื่อจะใช้เป็นศาลากลางจังหวัดแม่สอด

 

-จังหวัดพระนารายณ์(อำเภอชัยบาดาลหรือจังหวัดชัยบาดาล) แยกมาจาก จังวัดลพบุรี

จังหวัดพระนารายณ์ ป็นจังหวัดที่มีการร้องขอให้จัดตั้งขึ้นโดยแยกพื้นที่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง และ อำเภอโคกเจริญ ออกจากจังหวัดลพบุรี ตามข้อเสนอของนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

รายละเอียดการตั้งจังหวัดพระนารายณ์หรือจังหวัดชัยบาดาล : http://www.oknation.net/blog/chaibadan/2010/05/07/entry-1

ศาลากลางจังหวัดชัยบาดาล

 

-จังหวัดฝาง (จังหวัดไชยปราการ) แยกมาจาก จังหวัดเชียงใหม่ 

จังหวัดฝาง เป็นโครงการจัดตั้งที่มีแนวคิดจะยกฐานะอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดฝางการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจัดตั้งจังหวัด พ.ศ. 2552

นายบดินทร์ กินาวงค์ ประธานคณะกรรมการจัดตั้งจังหวัดฝาง ยื่นรายชื่อประชาชนเพื่อประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน 10,500 รายชื่อ ต่อประธานรัฐสภา โดยนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบแทน หลังจากที่ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญ 2550 กำหนด ดังนั้น คณะจึงเดินทางมายื่นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ... ที่ได้มีการแก้ไขแล้ว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล รวมทั้งบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว และรายชื่อของประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งใน อ.แม่อาย อ.ฝาง และ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จำนวน 10,500 รายชื่อ เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ไฟล์:Fang1.jpg

 

อำเภอที่มีโครงการขอขึ้นเป็นจังหวัดและรออนุมัติ

-จังหวัดนครสุวรรณภูมิ แยกจาก กรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ

จากเดิมที่จะกำหนดเป็น "เขตปกครองพิเศษ" ในชื่อ "นครสุวรรณภูมิ" ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พื้นที่รอบบริเวณ "สนามบินสุวรรณภูมิ" หรือสนามบินหนองงูเห่า ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ถึงขั้นจะให้เป็น "จังหวัดใหม่"

"ที่ประชุมได้เห็นชอบให้นครสุวรรณภูมิเป็นจังหวัดใหม่ของประเทศไทย !!"
...นี่เป็นการเปิดเผยของ สมชาย สุนทรวัฒน์ รมช.มหาดไทย ซึ่งเห็นว่าจังหวัดใหม่ที่ว่านี้น่าจะมีพื้นที่ประมาณ 520 ตร.กม. ประกอบไปด้วยพื้นที่เขต อ.บางบ่อ อ.บางพลี กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และรวมถึงดึงเขตประเวศ เขตลาดกระบัง ของกรุงเทพฯ เข้าร่วม วางเป้าจะใช้งบเบื้องต้น 5 แสนล้านบาทในการพัฒนาปรับปรุงผังเมือง และมีฝันที่จะดันให้เทียบชั้น สิงคโปร์ และ ฮ่องกง ภายใน 10 ปี ?!?

มีการระบุว่า "นครสุวรรณภูมิ" จะเป็น "จังหวัดใหม่"
แต่คนในรัฐบาลบางคนก็บอกว่ารูปแบบ "ไม่ใช่จังหวัด"
สรุปแล้วจะยังไงแน่...เชื่อว่าคงจะต้องถกกันอีกหลายยก

 

 

 

 

 

 

-จังหวัดชุมแพ แยกจาก จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชุมแพ หรือ จังหวัดภูเวียง เป็นจังหวัดที่อยู่ในระหว่างการเสนอขอจัดตั้ง โดยแยกออกจากจังหวัดขอนแก่น

การขอจัดตั้ง

คณะยื่นคำขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง จังหวัดภูเวียง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อแยก อำเภอภูเวียง อำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองเรือ อำเภอภูผาม่าน และ อำเภอหนองนาคำ รวมกันขึ้นเป็น จังหวัดภูเวียง โดยมีผู้เข้าชื่อเสนอร่างจำนวนประมาณ 70,000 คน ซึ่งเกินจำนวน 5 หมื่นคน ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้และโดยล่าสุดร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำลังอยู่ในระหว่างการผลักดันให้เข้าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

ไฟล์:Amphoe 4005.png

 

-จังหวัดไกลกังวล (จังหวัดหัวหิน) แยกจาก จังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดไกลกังวล จังหวัดไกลกังวล เป็นโครงการจัดตั้งจังหวัดใหม่ของประเทศไทย สืบเนื่องจาก วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ได้พิจารณาการนำเสนอโครงการจัดตั้งจังหวัดที่ 77 เป็นการรวม 5 อำเภอ 2 จังหวัดในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศคือ อำเภอชะอำและอำเภอท่ายาง จากจังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าเป็นจังหวัดเดียว
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองครบรอ บ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน พ.ศ. 2550 และอำเภอหัวหินยังเป็นที่ตั้งของวังที่ประทับอีกด้วย แต่โครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปพร้อมกับรัฐบาลชุดดังกล่าว

ไฟล์:โครงการจัดตั้งจังหวัดไกลกังวล.jpg

 

-จังหวัดสว่างแดนดิน (อำเภอสว่างแดนดิน) แยกจาก จังหวัดสกลนคร

อำเภอสว่างแดนดินกับอำเภอวานรนิวาส พิจารณาระหว่าง 2 อำเภอนี้ ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร โดยรวมเอาอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภอส่องดาว อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอวาริชภูมิ อำเภอบ้านม่วง อำเภออากาศอำนวย อำเภอคำตากล้า ขึ้นเป็นจังหวัดสว่างแดนดิน แยกตัวออกมาจากจังหวัดสกลนคร

ไฟล์:Amphoe 4712.png

 

-จังหวัดทุ่งสง (อำเภอทุ่งสง) แยกจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอทุ่งสง เป็นอำเภอสำคัญเป็นอันดับสองของจังหวัดนครศรีธรรมราช รองจากอำเภอเมือง มีประวัติความเป็นมายาวนาน ปรากฏตามตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าเคยเป็นแขวงขึ้นอยู่ในปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากมณฑล เป็นจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2440 ได้จัดตั้งเป็นอำเภอทุ่งสงขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

ไฟล์:Amphoe 8009.png

 

-จังหวัดเทิงนคร (อำเภอเทิง) แยกจาก จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเทิงนคร เป็นโครงการในการจัดตั้งจังหวัด โดยทำการยกฐานะอำเภอเทิง และอำเภอข้างเคียงขึ้นเป็นจังหวัดใหม่ โดยมีชื่อว่า จังหวัดเทิงนคร แยกตัวออกมาจากจังหวัดเชียงราย

ไฟล์:Amphoe 5704.png

เครดิต : wikipedia@Google
http://board.postjung.com/496887.html


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 9 สิงหาคม 2553 / 19:51

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 2 มกราคม 2556 เวลา 15:56 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

35 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอว 0*0


  PS.  tiamo_nitata :: อย่า...ทำอะไรที่มันก้ำกึ่ง อย่าทำให้ใครคนหนึ่งยิ่งใฝ่ยิ่งฝัน T^T
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ม่ายเอาาาาา

  ม่ายอยากเปนจังหวัดอื่นอ่า

  อยู่จังหวัดนี้มาตั้งแต่เกิดล่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ารัก - - 
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  - -*
  9 ส.ค. 53 21:21 น.
  76 ไม่พอหรอจ่ะ ?
  .. -_-;;
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ว๊ะ ว๊ะ ว๊าวววว

  จะครบร้อยมั๊ยนี่ ? 

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  แจน
  9 ส.ค. 53 22:03 น.
  ให้สว่างฯได้เป็นจังหวัดทีเน้อ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอาเถอะ.....ประเทศไทย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ฮุ้วๆๆ
  PS.  "it takes a great deal of bravery to stand to our armies, but as much as to stand to our friends"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  นิระวุติ
  นิระวุติ 202.28.27.4
  11 ส.ค. 53 00:57 น.
  สงสารอำเภอที่อยู่ไกลจัง  ( เด็กบ้านไกล)10
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เฮ้อออออ

  นึกว่าจะได้พื้นที่เพิ่ม

  ที่ไหนได้...แยกตัวออกมาต่างหากล่ะ

  TT^TT

  แง ๆ ๆ


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  ดีและถูก
  ดีและถูก 117.47.183.245
  12 ส.ค. 53 11:27 น.
  คห. 4 ครับ

  ถ้าไม่แยกตัว ประชาชนลำบากนะครับ
  คือว่า อ. นี้ห่ างจากหนองคาย 135 กม.
  ถามว่า ถ้าประชาชนนั่งรถมาทำธุระ เช่นทำบัตรประชาชน
  เสียเวลามากนะครับ นั่งรถ 135 กม.เนี่ย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  คนเคยไปเที่ยว
  คนเคยไปเที่ยว 117.47.92.247
  12 ส.ค. 53 17:48 น.
  แบบ ว่า แม่สอดเจริญกว่า  ตากอีก


  และถ้าแยกออกมา ที่เที่ยวสำคัญของต่าง

  อยู่แถบแม่สอด เกือบหมด.....มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงป่าว

  ถึงแยกไม่ได้ แม่สอด ห่างจากตาก 100 กว่าโล แล้วอุ้มผางจะกี่โล

  ลงมาทำธุระ ยากขนาดไหน คิดถึงคนไม่มีรถส่วนตัวดิ นั่งรถเป็นวัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  เธž.เธญ.เธญ.เธ—เธงเธตเธจเธฑเธเธ”เธดเนŒ  เธšเธธเธ
  เธž.เธญ.เธญ.เธ—เธงเธตเธจเธฑเธเธ”เธดเนŒ เธšเธธเธ 124.122.48.131
  8 ธ.ค. 53 21:59 น.
  เธ‚เธญเนƒเธซเน‰ เธงเธฒเธ™เธฃเธ™เธดเธงเธฒเธชเน€เธ›เน‡เธ™เธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  เนเน่จัง
  เนเน่จัง 223.205.43.66
  13 พ.ค. 54 13:04 น.
  อำเภอที่อยู่ห่างกันมากก็น่าจะแยกนะคะ เพราะว่ากว่าจะเดินทางลำบากมากเลย นั่งรถไปโรงพยาบาลเป็นวันเลย ตายก่อนแน่กว่าจะถึงมือหมอ เจกอะตัวเองมาแล้ว แต่อย่ามีผลประโยชน์แอบแฝงละกัน และน่าจะให้คนในพื้นที่ทำงานซะเป็นส่วนมาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  คุ้ง
  คุ้ง 101.108.203.162
  28 พ.ค. 54 13:49 น.
  บ้านผมอยู่สว่างแดนดิน
  จังหวัดไม่ค่อยสนใจเลยจะแยกหล่ะมั้ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  hot
  hot 58.8.96.210
  16 มิ.ย. 54 00:20 น.
  ผมว่าน่าจะเป็นจังหวัด เบตง มากกว่าเพราะอยู่ใต้สุด
  อยู่แบบลับหูลับตา
  แต่เค้าคงกลัวระเบิดละมั้ง...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  เด็กลำปาง
  เด็กลำปาง 61.19.35.50
  6 ก.ค. 54 15:05 น.
  จะเอาไห้ครบร้อยเลยปะ  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  ธวัชชัย
  ธวัชชัย 180.180.172.32
  1 ต.ค. 54 12:14 น.
  ชุมแพ  คับ น่าเป็น  คนอุดร
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  kimhonvu
  kimhonvu 203.155.74.131
  28 ม.ค. 55 18:52 น.
  จังหวัด ขุขันธ์ ไงครับ

  เทศบาลนครขุขันธ์ มีเทศกาลกล้วยแสนหวี ประเพณีแซนโดนตา แห่งเดียวในโลก

  เฮ้อ..ซอเจิดยังนายังแจ้ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  อ้น
  อ้น 183.89.86.153
  9 มี.ค. 55 11:56 น.
  อยากให้อำเภอบัวใหญ่ เป็นจังหวัดจังเจริญก้าวหน้ามาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1878851
ชื่อกระทู้ : บึงกาฬไม่ใช่จังหวัดสุดท้าย มาดูว่าที่จังหวัดที่ 78 79 80 ของประเทศไทย

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: