รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกค่ายหมอฟัน จุฬา#11 No 1915343

สุวิชาดา อำนรรฆกิตติกุล 800 16 ก.ย. 53 17:19 น.
guest
สุวิชาดา อำนรรฆกิตติกุล
 • สุวิชาดา อำนรรฆกิตติกุล 222.123.251.241
 • n2_pbhotmail.com

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

รายชื่อน้องที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอยากเป็นหมอฟันครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2553
1นางสาวกชกร    นุ่นเส้ง
2นางสาวกนกนาถ   สินถาวร
3นางสาวกฤติยา   ขาวสุวรรณ
4นายกฤษณะ   ลักษมีปรีชากิจ
5นางสาวกัญญ์วรา   เชี่ยวพานิชย์
6นางสาวกัญญาณี   คูณมี
7นางสาวกัญธิชา   วงษ์อิสลาม
8นางสาวกุลธิดา   สมนาม
9นางสาวเกวลิน   สอนโสม
10นางสาวขนิษฐา   เทียนชนะไชยา
11นายคมิก   ปาน้อยนนท์
12นายจักษวัชร์   เจริญพุตรานนท์
13นางสาวจันทกามาส   สุนทรศิริ
14นางสาวจิดาภา   เต็มอุดม
15นางสาวจิรณัช   วุฒิภารัมย์
16นางสาวจิราภา   วงศ์ต่าย
17นางสาวจุราวรรณ   ภุพลผัน
18นายเจษฏาพงษ์   ชมนวล
19นางสาวชญานิศ   เชาว์เลิศ
20นางสาวชนัฏดา   ภัทรพิทักษ์
21นางสาวชนัตพันธุ์   รัตนพันธ์
22นางสาวชนิกานต์   กันต์ธรกุล
23นางสาวชุดานันท์   รุจินาม
24นางสาวชุติกาญจน์   พรสินธุเศรษฐ
25นางสาวฐิติมา   คงสาย
26นางสาวฐิติมา   คนธรัตน์กุล
27นางสาวณัชชา   คุ้มปรุ
28นางสาวณัชชา   ลลิตนรเศรษฐ์
29นายณัชพล   นิมิตภูวนัย
30นางสาวณัฏฐนิช   สาลีวรรณ์
31นางสาวณัฐธิดา   เล็กสมบูรณ์
32นางสาวณัฐนารี   ทรงคา
33นางสาวณัฐนิช   จริยานุรัตน์
34นางสาวณัฐภัทร   สุรพันธ์ไพโรจน์
35นางสาวณัฐสุดา   แซ่ฉั่ว
36นางสาวณิชกานต์   เพิ่มฤาชัย
37นางสาวดุษฏี   โล้วพฤกษ์มณี
38นางสาวทัศนียา   ประเสริฐสุวรรณ
39นางสาวทีปกา   มีเสงี่ยม
40นางสาวธนพร   ตรีเจริญสมบูรณ์
41นางสาวธนวรรณ   ห้วยจันทร์
42นายธนวัต   สุวัฒนารักษ์
43นางสาวธมนวรรณ   ทองคาคูณ
44นางสาวธันย์สิตา   ไกรเลิศมงคล
45นายธีระพล   เพชรเจริญ
46นางสาวนันธกาญจน์   สุพรรณพร
47นางสาวนัสรีน   จงผดุงสัตย์
48นางสาวนิชนันท์   สุยโหมด
49นางสาวนิชาพร   บุญญะการนันท์
50นางสาวนุชธีรา   อินทรฤทธิ์
51นางสาวบรรณฑรวรรณ   ยิ้มศิริวัฒนะ
52นางสาวปฐมพร   อุดมวงศ์ศักดิ์
53นายปวีณ   บุญทาเลิศ
54นางสาวปัยญีณะห์   มะเราะหะแม
55ม.ล.ปารณัท   จักรพันธุ์
56นางสาวปาลิตา   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
57นางสาวปิ่นปมน   สดมณี
58นางสาวผัลย์สุภาด   ศิริวงศ์นภา
59นางสาวพจนรรจ์   บัลลังก์ปัทมา
60นางสาวพรทิพย์   ภู่ธราธร
61นางสาวพรธีรา   เกตุชู
62นางสาวพรพิมล   เพชรสุทธิ์
63นายพัสกร   ศิริไชย
64นางสาวพัสวี   อรุณพัฒนชัย
65นางสาวพิชชาพร   ไผ่ทอง
66นางสาวพิชญา   ดิษเจริญ
67นางสาวพิมพ์ขวัญ   ทรัพย์ประเสริฐ
68นางสาวเพ็ญธนา   เชี่ยวกุล
69นางสาวเพ็ญพร   ชื่นชิต
70นางสาวแพรวรุ่ง   พงศ์มานะวุฒิ
71นางสาวภวิพรรณ   วรรณโชคทรัพย์
72นางสาวภัคพร   สุวานิช
73นายภูรี   เชาว์พาณิชย์เจริญ
74นางสาวมนัญชยา   นิลโกสิตย์
75นางสาวมนัญชยา   นิลโกสิตย์
76นางสาวมลฤดี   น้อยตาแย
77นางสาวมาริษา   โพธิรัชต์
78นางสาวเมธาวี   จงสกุลเลิศ
79นางสาวเมย์นภา   แซ่ลิ่ม
80นางสาวยูกิ   นาคามูระ
81นางสาวเยาวณัฐ   เจียรดารงรัศมี
82นางสาวรตินุช   สมตน
83นางสาวรวิวรรณ   มณีคา
84นางสาวรสนันท์   หวังไพฑูรย์
85นายเรือนเพชร   มีมุกสิก
86นางสาวลลิดา   ตันติสุวัฒน์
87นางสาววรกมล   ศรีตระกูล
88นางสาววรกานต์   เมธานนท์ไพศาล
89นางสาววรมน   หล่อลิปิวงศ์
90นางสาววรรณวาล  อุปปิง
91นางสาววรรษมน    ไชยหมาน
92นางสาววรวลัญช์   บุณยมาลิก
93นายวสุพล  โรจนศิริปัญญากุล
94นางสาววิรดา   โรจนเมฆา
95นางสาววิลาสินี   เอกพงศ์พันธุ์
96นางสาววิศรุตา   ต่อวงศ์
97นางสาววุฒิพร    ฤกษ์อานวยโชค
98นางสาวศจีพัทร    อึ้งภากรณ์
99นางสาวศรัณยา    เลิศทิวากร
100นางสาวศวรรยา   แสงทอง
101นางสาวศศิวรรณ   โสระวงศ์
102นางสาวศิรประภา    พนาเมธาวงศ์
103นางสาวศิระกาญจน์   เพ็ญพิมล
104นางสาวศิริประภา    ชูทอง
105นางสาวศุภิสรา   ธรรมสุรักษ์
106นายสรธัญ   จารุวาที
107นางสาวสวรรยา   นิลหยก
108นายสัณหพิชญ์    ประเสริญสิทธิกุล
109นางสาวสิรีธร    พานเทียน
110นางสาวสุภัทรา   ตั้งเจริญ
111นางสาวสุภัทรา   ศิลปธารากุล
112นางสาวสุวิชาดา   อำนรรฆกิตติกุล
113นางสาวสุวิมล   คาเสนา
114นางสาวเสาวภาคย์   รักษาวงค์
115นางสาวเสาวลักษณ์   โกมลศิริสุข
116นายอธิศ  วัฒนศัพท์
117นางสาวอภิชญา   เธียรทศพล
118นางสาวอรจิรา   ภาณุพงศ์ประดิษฐ์
119นางสาวอรวรรณ   กูรมะกนก
120นางสาวอสมาภรณ์   ปี่แก้ว
121นางสาวอัญชนา   เชิญทอง
122นางสาวอัญธิชา   จินดากุล
123นายอัษฎา   พงษ์พัฒน์
124นางสาวอารณีย์  ทีปกากร
125นางสาวอารยา   เรืองรัตนชัย
126นางสาวอินทิรา   มะสุนสืบ
127นางสาวอิสราภรณ์   เพียรธรรม

ยินดีกะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยนะค่ะ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2554 เวลา 22:33 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

1 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากเห็นรูป ม.ล. ปารนัท ตอนนี้อ่ะ เราเคยเป็นเพื่อนกันตอน ป. 1 - 2 :D
  PS.  วาเรียครองโลกก !!! >_< [♥ Fran~!]
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1915343
ชื่อกระทู้ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกค่ายหมอฟัน จุฬา#11

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: