ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คำพูดหวานๆบอกรักแฟน No 1927526


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

        ทุกคนใน dek-d คงอยากได้ คำพูดหวานไปบอกรักแฟน
   ผ่านจดหมาย           บอกโดยตรง              ทางโทรศัพ
   ฝากเพื่อนไปบอก      บลาๆๆๆ อีกมากมาย  แต่วันนี้ เรามีคำกลอนหวานโดนใจ   ที่สามารถไปบอกรักในวันวาเลนไหม์ ก็ได้ 
หรือเขียนเฟรนชิพ ให้เพื่อนก็ได้เหมือนกัน   
เริ่มจาก 1
ก-ฮ แฟนฉัน

* ก-ฮ แฟนฉัน *ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ 

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า 

ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า 

ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด 

จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ 

ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า 

ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า 

ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ 

ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า 

ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า 

ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข 

ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป 

ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า 

น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า 

บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า 

ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ

ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ

ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า 

พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า 

ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ 

ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า 

ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า 

ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า 

ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า 

ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า 

ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า 

ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า 

ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า 

ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า 

อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ 

ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า 

2 กลอนบอกรัก สั้นๆง่ายๆ แต่ก็ได้ใจความนะคะ


                                      1 ใ จ ที่ มั่ น ค ง
                                         จ า ก 1 ค น ที่ มั่ น ใ จ
                                         1 ข้ อ ค ว า ม ที่ ส่ ง ไ ป
                                          จ า ก 1 ใ จ ที่ คิ ด ถึ ง เ ธ อ
ลบกลอนนี้

3 กลอนดอกกุหลาบ  ที่ลึกซึ่ง นี่แหละ เป็นกลอนที่เหมาะกับ
วันวาเลนไทม์

กุ ห ล า บ แ ด ง คื อ รั ก ที่ ปั ก อ ก
กุ ห ล า บ ต ก คื อ รั ก ที่ ห ล่ น ห า ย
กุ ห ล า บ หั ก คื อ รั ก ที่ พั ง ท ล าย
กุ ห ล า บ ต า ย คื อ รั ก ที่ ถู ก ลืเม้นกันเยอะๆนะคะ


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 23:21 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

46 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชอบ ก-ฮ มากครับ

  ฝากด้วยนะครับ
  ฝากรูป

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ
  จะเก็บไว้เขียนเฟรนชิพ ^^
  PS.  ความรักเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา แต่ต้องมองด้วยใจ ~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  mark
  mark 110.164.36.226
  25 ธ.ค. 53 18:18 น.
  ก็ ดี เรา จะ ได้

  บอก ความ รู้ สึก ว่าเรารัก เขา แค่ ไหน

  ถึง แม้ มัน จะ ยาว ไป หน่อย

  แต่ ก็ ได้ ใจ ตวาม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ฟ้ๅใส
  ฟ้ๅใส 111.84.120.111
  4 ก.พ. 54 14:10 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ตาล
  7 เม.ย. 54 17:53 น.
  ดีสุดๆไปเลยค่ะชอบ ก-ฮ มากเลยค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  มิน
  มิน 101.108.98.91
  30 เม.ย. 54 13:00 น.
  ถ้าแฟนได้ยินต้องเพราะเราบอกรักไปแบบหวานๆน่ารักๆ คงจะเรา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  เชียร์
  เชียร์ 110.77.138.169
  24 พ.ค. 54 09:49 น.
  ชอบมากแฟนคงรักตายแน่เลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  แซ่บเวอร์
  แซ่บเวอร์ 119.42.69.248
  26 พ.ค. 54 11:47 น.
  ดีค่ะชอบ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  เด็กขี้งอน
  เด็กขี้งอน 111.84.159.52
  29 พ.ค. 54 10:00 น.
  สวดยอดเรยนร๊คร๊
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  ลักษิกา
  ลักษิกา 110.49.249.132
  18 มิ.ย. 54 19:40 น.
  รักจุ๋งมากๆและไม่อยาก   ให้เขาทิ้งฉันไปเพราะตอน

  ในใจฉันมีแต่                 เธอคนเดียวและอยาก

  เห็นหน้าเธออยู่ทุกวัน       อยากอยู่กับเธอทุกวินาที

             แล้วเธอละ          คิดยังไงกับเธอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  กวาง
  กวาง 110.77.187.42
  28 มิ.ย. 54 18:24 น.
  ก้อจิงนะ เพราะดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  กฤษฎา
  กฤษฎา 49.49.67.32
  6 ส.ค. 54 22:11 น.
  ขอบใจครับผมไม่รู้จะบอกรักแฟนไง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ujbklbkbb
  ujbklbkbb 49.49.111.2
  11 ส.ค. 54 19:00 น.
  ผมเป็นคนพูดหวาๆกับเเฟนเป็น เเต่ก้อขอบใจนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  แอนนี่
  แอนนี่ 125.24.26.47
  12 ส.ค. 54 22:46 น.
  ก็หวานดีนะ หวานจนมดขึ้นเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  แอน
  แอน 125.25.176.59
  14 ส.ค. 54 19:09 น.
  ขอบคุณนะเราส่งข้อความให้แฟนเราแล้วแฟนเราเนี่ยนะเขินเลยแฟนเป็นทอมน่ะหล่อมากๆเลยแหละ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  por
  por 124.120.151.184
  22 ส.ค. 54 19:01 น.
  ความรักทให้คนตาบอด ถ้ารักเธอตลอดตาบอดก็ยอม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  จุติพงศ์
  จุติพงศ์ 101.109.41.208
  1 ก.ย. 54 20:57 น.
  ก็หวานดีนะคับ แต่ผมไม่รู้จะไปบอกรักคัย ตอนนี้ผมโสด ก็จีบกันได้นะคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  เหมียวจร้า
  เหมียวจร้า 125.26.115.102
  3 ก.ย. 54 14:06 น.
  แบบว่า...กำลังหาข้อความดีๆให้แฟนยุพอดีเลยอ่า

  ..................โดนมั่กมาก............................
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  คนน่ารักมักเจ้าชู้
  คนน่ารักมักเจ้าชู้ 203.155.29.220
  13 ก.ย. 54 09:27 น.
  ก-ฮ ก็น่ารักนะ  แต่เราว่าคัยมันจาทามเพื่อเราด้ายขนาดนั้น มารก้อต้องมีกานรู้สึกเบื่อกานมั้งแหละ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  โบว์
  โบว์ 202.91.18.170
  17 ก.ย. 54 14:32 น.
  กระทืบ Likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..........ใหเลยคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1927526
ชื่อกระทู้ : คำพูดหวานๆบอกรักแฟน

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: