/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

-------->เด็กไทยสมัยนี้...อ่านไม่ออก...เขียนไม่ได้(เขียนหนังสือไม่เป็น) [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว

*กครั้งหนึ่งที่นำเรืองแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" กลับมาบอกกล่าวและเพิ่มเติมสาระสำคัญของแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน การสอนของครู เครื่องมือที่ใช้ในการสอน และวิธีสอนแบบ "บันไดทักษะ ๔ ขั้น" เรื่องนี้ไม่เกินกำลังความรู้ความสามารถของครูและผู้บริหารโรงเรียนอย่างแน่นอน ถ้าหากจะทำตามแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการต่อไปนี้

กระบวนการแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้"

.

(แบบครบวงจร)

.

๑.การทดสอบเพื่อคัดเด็กเข้าสู่โครงการและทดสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

          ให้ครูทดสอบเด็กด้วยวิธี "เขียนตามคำบอก" จากคำ ๕๐ คำดังต่อไปนี้

คำทดสอบ

สำหรับทดสอบนักเรียนเพื่อคัดเข้าโครงการ

แก้ปัญหานักเรียน "อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้"

          ให้ครูที่ออกเสียงอักขระภาษาไทยชัดเจน เป็นผู้อ่านคำต่อไปนี้ให้นักเรียนฟังคำละ ๒ ครั้ง แล้วให้นักเรียน "เขียนตามคำบอก" ลงในกระดาษทดสอบ 

          คำที่มีพยางค์มากกว่าหนึ่งซึ่งนักเรียนเขียนถูกไม่ครบ เช่นเขียน ทุ่งนาแล้ง เป็น ทุ่งนาแล่ง ถือว่าเขียนถูกไม่ครบ อย่างนี้ให้ "ครึ่งคะแนน"  แต่ถ้าคำใดเขียนถูกเสียงแต่ผิดรูปให้ครูให้คะแนนเต็มไปก่อน เช่นเขียน ข้างล่าง เป็น ค่างล่าง ก็ให้ถือว่าเขียนถูกตามเสียงที่ครูเปล่ง  เรื่องนี้ครูค่อยๆ ฝึกนักเรียนสังเกตจดจำรูปคำที่กำหนดใช้แท้จริงในภายหลัง

ชุดที่ ๑

          กาแฟ     ทอผ้า    มะลิลา     สึนามิ    อายิโนะ        

          เตาะแตะ   ฉอเลาะ   เล้า*   เข้าถ้ำ   ขยำขยี้

          ปิงปอง  โผงผาง   ข้างล่าง   ทุ่งนาแล้ง   อึ่งอ่าง

          ไอโอดีน   ปิ่นโต   เส้นด้าย   เล่นโขน   ฟ้อนรำ

          ซุ่มซ่าม   ยิ้มแย้ม   อ่อนน้อม   รอยเท้า   กุ้งฝอย

          ผิวขาว   แน่วแน่   ของฝาก   ปึกแผ่น   กุ๊กกิ๊ก

          ชอกช้ำ   เจียระไน  เผื่อแผ่  ด้ามมีด   ฮึดสู้            

        โหดร้าย  หุบเหว   ตะเกียบ  บ่ายเบี่ยง  เลื่อนเวลา

          ทะเล่อทะล่า   จดบันทึก  ส้วมซึม  กวยจั๊บ  พริกเผ็ด        

          รื่นเริง  ปลาบปลื้ม  เคลื่อนคล้อย  หยิ่งผยอง  สลักเสลา      

*ยเหตุ

                        

            ก.ชุดคำนี้ครอบคลุม

          ๑.คำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นอักษร ๓ หมู่ (อักษรสูง-อักษรกลาง-อักษรต่ำ)

          ๒.คำในแม่ ก กา และ แม่กง-กน-กม-เกย-เกอว-กก-กด-กบ

          ๓.คำที่ประสม สระ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เสียง

          ๔.คำควบกล้ำและอักษรนำ

          ๕.คำผันเสียงวรรณยุกต์

            ข.ให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ ป.๒ ขึ้นไปเข้ารับการทดสอบ นั่งสอบ*งกัน ๑ เมตร หรือในระยะที่ชำเลืองดูเพื่อนไม่ได้

            ค.ให้ใช้ข้อทดสอบดังนี้

          (๑) ทดสอบครั้งแรก-ก่อนเข้าโครงการ 

            เนื่องจากคำชุดนี้อยู่ในมาตรฐานที่นักเรียนผู้เรียนจบชั้น ป.๑ จะต้องอ่านและเขียนได้  ดังนั้นเมื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๒ ขึ้นไป  ถ้านักเรียนคนใดเขียนได้น้อยกว่า  ๒๕ คะแนน  ถือว่า "ไม่ผ่าน" ควรเข้าโครงการ

          (๒) ทดสอบครั้งหลัง-เมื่อสิ้นสุดโครงการ

            นักเรียนที่ได้คะแนน     ๒๕-๒๙ คะแนน  ถือว่า  ผ่านพอใช้

            นักเรียนที่ได้คะแนน     ๓๐-๓๕ คะแนน  ถือว่า  ผ่านดี

            นักเรียนที่ได้คะแนน     ๓๖-๔๐ คะแนน  ถือว่า  ผ่านดีมาก

            นักเรียนที่ได้คะแนน     ๔๑-๕๐ คะแนน  ถือว่า  ผ่านดีเยี่ยม

๒.หลักการสอน "บันไดทักษะ ๔ ขั้น"

          ให้ครูสอนด้วยวิธีแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง แบบ "บันไดทักษะ ๔ ขั้น" ตามลำดับแบบฝึกในหนังสือ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว" แต่ละขั้นบันไดทักษะ ใน ๑ *โมง/ต่อวัน ดังนี้

(๑)   ครูนำเด็กอ่านออกเสียงแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง วันละ ๓๐ นาที

(๒)  ครูนำเด็กอ่านออกเสียงคำ และอ่านเรื่อง วันละ ๕-๑๐ นาที

(๓)  ให้เด็กคัดคำและเรื่องที่อ่านลงสมุด วันละ ๑๐ นาที

(๔)  ให้เด็กเขียนตามคำบอกคำที่เรียนรู้แล้ว ในกระดาษทดสอบที่ครูแจกให้ และให้ครูเก็บกระดาษทดสอบนี้ไว้ทุกแผ่น วันละ ๑๐-๑๕ นาที

๓.ขอบเขต : มาตรฐานการแก้ปัญหา

          เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ๔ เดือน (หรือ ๙๐ *โมง)    

          (๑) เด็กปกติ

          สามารถอ่านเขียนคำที่สะกดตรงมาตราทั้ง ๙ แม่ คำควบกล้ำ คำอักษรนำ และคำผันเสียงวรรณยุกต์ได้

          (๒) เด็กบกพร่องการเรียนรู้

          มีความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยครูจัดทำบันทึกเหตุปัจจัยแนบประกอบ

๔.การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

          (๑) ให้โรงเรียนคัดเลือก "ครูอาสา" เพื่อทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ กำหนดให้ใช้ครู ๑ คน/ต่อเด็ก ๑๐๐ คน

          (๒) ให้ครูอาสาแบ่งเด็ก ๑๐๐ คนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๒๐ คน

          (๓) ครูอาสาจัดทำตารางสอนของตนวันละ ๕ *โมง เพื่อสอนเด็กกลุ่มละ ๑ *โมง/ต่อวัน

          (๔) โรงเรียนจัดให้เด็กแต่ละกลุ่มมาเรียนกับครูอาสากลุ่มละ ๑ *โมง/ต่อวัน

          (๕) ให้โรงเรียนจัดหาห้องเรียนพิเศษเพื่อการสอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ ซึ่งควรเป็นห้องที่เด็กจะไม่รู้เสียหน้าหรืออายเพื่อน (ห้องที่ลับสายตาดูแคลน)

          (๖) ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนสนับสนุนให้เด็กมาเรียนกับครูอาสาอย่างเต็มเวลาตลอดโครงการ (รวม ๙๐ *โมง หรือ ๔ เดือน)

๕.การสนับสนุนและนิเทศ

          (๑) ให้โรงเรียนสนับสนุนหนังสือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนแก้ปัญหา


ที่มา


http://www.perdsorbtoday.com/board_detail.php?nid=1447&keyword=%E0%B4%E7%A1%E4%B7%C2%CA%C1%D1%C2%B9%D5%E9...%CD%E8%D2%B9%E4%C1%E8%CD%CD%A1...%E0%A2%D5%C2%B9%E4%C1%E8%E4%B4%E9(%E0%A2%D5%C2%B9%CB%B9%D1%A7%CA%D7%CD%E4%C1%E8%E0%BB%E7%B9)


ฝากคร่ะ
     ------->หมู่บ้าน ริมหน้าผาสูง สุดหวาดเสียว 
     
-------->หมู่บ้านสมัยพระเยซูยังมีชีวิต
 
     
-------->ปริศนาเรืออาร์คของโนอาห์ กับอุบัติภัยครั้งยิ่งใหญ่ของโลก
  
     
-------->ศพเด็ก" น่ากลัวจัง!!! ทำเพื่ออะไร..ใครรู้บ้าง
   
   
-------->สะเทือนวงการ หมึกพอลพยากรณ์เสียชีวีซะแล้ว!
  
     
------> 10 ห้างดังของเมืองไทย ที่คนไทยชอบมากที่สุด
 
     
------->สวนสนุก...แฮร์รี่พอตเตอร์ ดินแดนในฝันของใครหลายๆคน
    
  
-------->"เลดี้กาก้า" กับชุด "ฟลามิงโก" เสริมบั้นท้าย   
     -------->บ้านของคนโคตรรวย สวยและเว่ออ   
   
------->Top Ten 10 ดาราสาวเซ็งจิต!! ตกที่นั่งหนูรักผัวเขา
     -------->เลดี้บอย ผู้ชายเซ็กซี่ๆๆๆๆ  
     
-------> รวม พิซซ่า ที่ น่ากินที่สุดในโลกคระ(ไม่ซ้ำคัยนะคระ) รูปเยอะมากคร่ะ


ฝากคร่ะ
  

เรื่องแปลกแต่จริงที่สุดเก๋ ไม่ซ้ำใคร

รวบรวมกลอน รักซึ้งๆๆหรือ บทความรักหวานๆๆ ^___^ ความรักๆๆๆ


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 26 ตุลาคม 2553 / 09:44
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 27 ตุลาคม 2553 / 21:40

PS. � คัยเปงเพื่อนในไอดี เก่าช่วยแอด มาด้วย ต้องการเพื่อนเก่าๆๆๆๆๆ คืนๆ //ME หยุดเกรียนมาทำดีซะพัก คริคริ มาชมบล็อค เดิ๊ยนได้นะคระ http://minwoo2020.tumblr.com/
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

66 ความคิดเห็น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป