หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง No 2026334


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด


อยากรู้ว่าเพื่อน ๆ ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะ
และเพื่อน ๆ รู้ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรึเปล่า
มาลงความเห็นกันนะคะ จะได้แชร์ข้อมูลกันคะแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 24 มกราคม 2556 เวลา 10:01 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

8 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  วิธีการนำปรัชญาเศรษฐกิจมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

  1. ปิดไฟทุกดวงเมื่อไม่ใช้ จะได้ประหยัดค่าไฟ และช่วยพ่อแม่ได้อีกทางหนึ่งนะ
  2. ถ้าเดินทางในระยะใกล้ ก็ควรจะเดินไป ดีกว่าขึ้นรถ ประหยัดทั้งน้ำมัน ทั้งเงิน และยังได้ออกกกำลังกายไปในตัวอีกตัว ได้หลายต่อเลยละคะ
  3. ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้แล้ว ประหยัดทั้งเงิน และประหยัดพลังงาน
  4. นำของที่ไม่ใช้แล้วนำมาประยุกษ์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มผลผลิต ยกตัวอย่างเช่น ขวดน้ำก็นำมาตกแต่งทำเป็นที่ใส่ต้นไม้ได้ เป็นการเพิ่มรายได้ ด้วย เป็นต้น


  ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

  เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ศ.เสน่ห์ จามริก, ศ.อภิชัย พันธเสน, และศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคยถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมไทย

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9[3][4] และได้จัดทำเป็นบทความเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และได้นำความกราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำบทความที่ทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศและสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ร.2 พัน.2 รอ.
  ร.2 พัน.2 รอ. 125.27.128.252
  11 ม.ค. 54 10:36 น.
  สรุปปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง
  ทางสายกลาง  (สองห่วง  สามเงื่อน)
  สามห่วง
  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

  สองเงื่อน
  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ  ระวัดระวัง)
  เงื่อนไขคุณธรรม
  (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน  อดทน  สติปัญญา แบ่งปัน)

  นำสู่
  ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม
  สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ร.2 พัน.2 รอ.
  ร.2 พัน.2 รอ. 125.27.128.252
  11 ม.ค. 54 10:37 น.
  สรุปปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง
  ทางสายกลาง  (สามห่วง  สามเงื่อน)
  สามห่วง
  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ร.2 พัน.2 รอ.
  ร.2 พัน.2 รอ. 125.27.128.252
  11 ม.ค. 54 10:39 น.
  แก้ไข  ที่ถูกคือ (สามห่วง  สองเงื่อน)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ร.2 พัน.2 รอ.
  ร.2 พัน.2 รอ. 125.27.128.252
  11 ม.ค. 54 10:40 น.
  3 ห่วง หมายถึง องค์ประกอบหลัก 3 ประการ ของความหมายเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่
  1. ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป   โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
  2. ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
  3. การมีภูมิคุ้นกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล

  2 เงื่อน  หมายถึง   เงื่อนไขอันเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทำกิจกรรมต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ประกอบด้วย
  1. คุณธรรม  ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
  2. ความรู้ ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฎิบัติ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ann
  ann 182.52.91.200
  15 ม.ค. 54 20:06 น.
  1. ใช้กระดาษให้คุ้มทั้ง 2 ด้าน หรือนำกลับมารีไซเคิล
  2. นำกระดาษาหนังสือพิมพ์ที่อ่านเสร็จเเล้วนั้น นำมาชั่งกิโลขาย
  3. ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ใน 25 องศาเซลเซียส
  4. ใช้เงินอย่างประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย พอเหลือจากการใช้เเล้วก็นำเงินมาเก็บออม
  5. อาบน้ำโดยการใช้การตักอาบ ดีกว่าการใช้ฝากบัว เพราะเป้นการประหยัด
  6. รีดผ้าในปริมาณมากๆ เพื่อประหยัดไฟ


  เเล้ว  2 เงื่อนไข คือการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ระดับพอ
  เพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน    (ใช่ หรือเปล่าคะ)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  เชอร์รี่
  เชอร์รี่ 125.24.113.157
  15 ม.ค. 54 20:22 น.
  ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต เเล้วก็บอกครอบครัวด้วยว่าให้ใช้จ่าย กิน อยู่ อย่างพอประมาณ ตามฐานะของตนเอง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  นศท.
  นศท. 182.52.54.238
  24 ม.ค. 56 10:01 น.
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง   สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม  แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป
  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากวารสารชัยพัฒนา

  “เศรษฐกิจพอเพียง... จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้   แต่ต้องมีความเพียร   แล้วต้องอดทน  ต้องไม่ใจร้อน  ต้องไม่พูดมาก  ต้องไม่ทะเลาะกัน  ถ้าทำโดยเข้าใจกัน  เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”
  พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทาน  ณ  วันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๑
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2026334
ชื่อกระทู้ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: