ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ถอดรหัสพุทธทํานาย และ การเตรียมตัว No 2097241


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

----------------------------------- ถอดรหัสพุทธทํานาย และ การเตรียมตัว ------------------------------------

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยน่ะคับ

“อานันทะ ดูก่อนอานนท หลังกึ่งพุทธกาลไปแล้ว โลกจะมีอันตรายที่ ร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธกาลมากนัก
ยักษ์นอกพุทธศาสนาจะรบราฆ่าฟันซึ่งกัน และกัน ต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมาก ๆ สมณะ ซี พราหมณ จะล้มตาย
จะตายไปฝ่ายละครึ่ง จึงเลิกรากัน สําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนัก”


ถ้าสงครามใหญเกิดขึ้น คนไทยจะมีความมันคงในพุทธศาสนามากขึ้น ในเมื่อเห็นการสูญเสีย เห็นความตายเกิดขึ้น
ความทุกขก็เกิดขึ้น จิตใจก็เริ่มเป็นกุศลมากขึ้น เวลานั้นบรรดาพุทธศาสนิกชน ก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามาก
ขึ้น เพราะกลัวตาย.....

การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติครั้งใหญ
1. ก่อนการเกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญ 15 วัน โลกจะเอียงก้มหัวใหดวงอาทิตยมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให
น้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือละลาย จะนําไปสู่คลื่นยักษถาโถมเข้าสูแผ่นดิน
2. เกิดภัยธรรมชาติครั้งใหญเป็นเวลา 49 วัน ในระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน
3. ฝนตกครั้งใหญทั่วโลก (ระยะชําระล้างเป็นเวลา 7 วัน)
*ใน 3 วันแรกจะเกิดสงครามนิวเคลียร ที่ทวีปเอเชีย ในประเทศที่เป็นอริกัน

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1. เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ
2. พายุถล่ม
3. แผ่นดินแยก และ แผ่นดินไหว
4. ภูเขาไฟระเบิด (จังหวัดทางภาคกลาง 2 ลูก,ภาคเหนือตอนล่าง 3 ลูก,อีกทั้งที่จังหวัด ราชบุรี น่าน แพร เป็นต้น)
5. คลื่นยักษจากทะเลจะซัดเข้าชายฝั่งอย่างรุนแรง
6. โรคระบาดที่สุดจะเยียวยาได้แก่ Virusteria สายพันธุ 2012 ,อหิวาตกโรคสายพันธุ์ใหม 2012 ผู้ที่ได้รับเชื้อจะเสียชีวิตทันทีภายใน 6 วัน
7. คลื่นเสียงที่รุนแรง ตั้งแตเกิดมาในชีวิตของทุกคน ยังไม่เคยได้ยินเสียงที่ดังขนาดนั้นมากก่อน
8. อดอยากขาดแคลนอาหารอย่างหนัก


การเตรียมตัวเตรียมปัจจัยเพื่อตนเองและสมาชิกในครอบครัว
1. เตรียมอาหารและน้ำดื่มไวที่บ้านอย่างน้อย 3-6 เดือน
2. เครื่องนุ่งห่มเพื่อความอบอุ่นของร่างกาย ไดแก เสื้อผ้า กระเป๋าน้ำร้อน ผ้าห่ม ฯลฯ เพราะในช่วงเวลานั้นอากาศจะหนาวเย็นยะเยือก จะมีหิมะตกในภาคเหนือ และ ภาคอิสาน
3. เครื่องใชที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน
4. ที่อยูอาศัยที่มีความพร้อมที่ปลูกพืชเป็นอาหาร ปลูกสมุนไพรใชในการรักษาโรค
5. ยารักษาโรคประจําตัว และ ยาสามัญประจําบ้าน ที่ทําการผลิตไม่นานยังไมหมดอายุ
6. ด่างทับทิมหรือ โซเดียม ไบคาร์บอเนต และ คาราไมล (จําเป็นมาก) ห้ามกินอาหารที่ไม่ไดล้างด้วยด่างทับทิม หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนตเพราะจะมีทั้ง เชื้อโรค และ สารกัมมันตรังสี ส่วนคาราไมล
จะมีไว้รักษาโรคทางผิวหนัง ที่ดูเหมือนจะยากต่อการรักษา แต่เมื่อทาคาราไมลแล้ว จะหายคันไดอย่างน่าอัศจรรยในช่วงนั้น
7. ยานพาหนะ เชน เรือ เสื้อชูชีพ รองเท้ายางบู๊ท
8. เครื่องช่วยชีวิตอื่นๆ
9. สิ่งที่ใหความสว่าง เช่น เทียน ตะเกียงเจ้าพายุ (เวลานั้นท้องฟ้าจะมืดมิด 7 วัน 7 ราตรี หรืออาจยาวนานถึง 49 วัน ไฟฟ้าจะดับทั่วโลก เป็นเหตุให้คนตายทั่วโลกถึง 6,000 ล้านคน เพราะความหนาวเย็น
และ ไม่มีอาหารให้กิน ไม่มีน้ำ)
10. เตรียมสุขภาพร่างกายใหแข็งแรง โดยเฉพาะพลังจิตที่เข้มแข็ง ผู้ฝึกปฏิบติกรรมฐานที่ไดฌานสมาบัติ หรือ ได้มโนมยิทธิ หรือไดอภิญญา จะอยู่รอดไดทุกคนจึงจําเป็นต้องฝึกกกรรมฐานกันตั้งแต
วันนี้ และ เดี๋ยวนี้ เพื่อใหมีความคล่องแคล่ว มีความชํานาญ ในการเข้า-ออก จากฌาน ได้ในทุกขณะจิต


ลางบอกเหตุก่อนเกิดมหันตภัย ครั้งใหญ่

ท้องฟ้าจะมืดมิดผิดปกติ ใบไม้จะพลิกคว่ำพลิกหงายให้เห็นมากผิดปกติและดูหดหู่ สัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏกายให้เห็นตามปกติ แต่ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้าน จะเห็นมันวิ่งลุกลี้ลุกลนทุรนทุรายอย่างผิดปกติ
หรือ บางตัวจะนอนนิ่งน้ำตาซึม อย่างที่ท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อน

สำหรับวันเวลาที่แน่นอน นั้น ในขณะนี้ ยังไม่เป็นที่ชัดเจน แต่มีความเป็นไปได้สูงว่า ไม่เกิดในปี 2555 ก็จะเป็นปี 2560 ซึ่งถึงคราวที่จะต้องเป็นชะตากรรมของสัตว์โลก ด้วยมหันตภัย ทางดิน น้ำ ลม ไฟ
โรคระบาด และ อุบัติภัยรวมทั้ง การทำศึกสงคราม

เหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมานั้น จะมีอยู่วันหนึ่ง ที่เหตุการณ์รุนแรงที่สุดคลื่นพลังมหาศาลจากจักรวาล จะกระแทกลงมายังโลก เป็นพลังงานที่เกิดจากลมพายุสุริยะอันเนื่องมาจากจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดที่ 11 มนุษย์ทุกคนบนโลก จะได้พบกันเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวบรรยากาศช่วงแรกๆจะรู้สึกหดหู่ เวิ้งว้าง ท้องฟ้าจะวังเวงพิกลหลังจากนั้นไม่นานนัก ลมจะแรงขึ้น แรงขึ้น เสียงฟ้าเสียงลมจะแผดเสียงกึกก้องดังที่สุด ตั้งแต่เกิดมา แต่ละคนยังไม่เคยได้ยิน เป็นเสียงของพญามัจจุราชที่พิพากษาโลก ในด้านความเป็นมนุษย์ คนชั่วเกือบทุกคน จะถูกประหารชีวิตและ จะตายอย่างทรมาน ไม่เว้นแม้แต่ผู้นำสังคม ผู้นำเศรษฐกิจ ผู้นำทางการเมือง ผู้นำลัทธิ ผู้นำทางศาสนา ที่จิตมืดมัว ฯลฯ ส่วนคนดีจะได้รับการยกเว้นเอาไว้ ให้ได้ทำความดีโดยไม่มีอุปสรรคต่อไปปลายปี 2555 นี้ จะเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งจะส่งผลให้มีคนตายจำนวนมาก ส่วนผู้ที่รักษาศีล 5 ขึ้นไป จะรอด และ อีก 5 ปีต่อไปน้ำจะท่วมเกือบทุกภาคของประเทศไทย และจะมีคลื่นยักษ์ มีความร้ายแรงกว่าสึนามิครั้งก่อน ผู้คนที่รอดชีวิตจะต้องเดินทางๆไปทางเหนือ หรือ อิสาน เพื่อให้พ้นภัยโดยระหว่างทางจะพบกับคนนอนตายเกลื่อนกลาดจำนวนมาก

ประเทศไทย เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษาไว้ ซึ่งจะได้รับความบอบช้ำจากมหันตภัยธรรมชาติน้อยที่สุดในโลก และจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ซึ่งมีความเจริญเป็นศูนย์กลางของโลกต่อไป คนไทยที่รอดชีวิตในครั้งนี้ไปได้ จะเข้าสู่ยุคใหม่ จะมีจิตใจที่ดีงาม และมีอายุไขที่ยาวมากกว่าช่วง 500ปีที่ผ่านมา จนน่าประหลาดใจ อารยธรรมจะสิ้นสุด และ จะกลับมีอารยธรรมที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่าเข้ามาแทนที่โดยเร็ว โดยเทคโนโลยีใหม่ จะไม่ก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมของโลกมาก เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้มนุษย์ยัง
สามารถที่จะติดต่อสื่อสาร กับเพื่อนมนุษย์ต่างดาวได้ ถึงแม้ในปัจจุบัน บางคนก็ไม่เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงก็ตาม......


---------------------------------------- จบเรื่อง ถอดรหัสพุทธทํานาย และ การเตรียมตัว -----------------------------

PS.  My world ... no one access. Like my feelings .. no one understands.

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เวลา 02:29 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

18 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ตามศาสนาพุทธ พ.ศ. 5000 โลกจะแตกไม่ใช่หรอ หมอลักษณ์ฟันธงก็บอกตอนที่ดู 12 ราศี

  PS.   YG Family I am Black Jack I am VV.I.P
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  Namphueng
  Namphueng 113.53.44.209
  24 มี.ค. 54 12:18 น.
  น่ากลัว

  แต่ถ้าจะตายเตรียมตัวไปยังไงก็ไม่รอดอยู่ดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่ตายวันนั้น สักวันก็ต้องตายอยู่ดี

  เป็นคนดี กตัญญูพ่อแม่ ศีลแค่5ข้อพยายามอย่าผิด

  ส่วนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอ่ะ

  บทความนี้ไม่รู้เชื่อได้แค่ไหน

  แต่สักวันโลกก็คงจะดับไปตามอายุขัยของมัน

  กว่าจะถึงเวลานั้น มนุษย์ทุกคนก็คงจะตายไปก่อนแล้วแหละ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  unnamed
  24 มี.ค. 54 12:44 น.
  พ.ศ.5000 โลกไม่แตกนะแต่ว่าจิตใจผู้คนจะเสื่อมทราม หมดยุคพระพุทธศาสนาของพระเจ้าสมณโคดม(พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) หลังจากนั้นจะเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรจะเป็นยุคที่ทุกคนมีจิตใจดีมีความสุขมีความร่ำรวยมั่งคั่ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอเพิ่มเรื่อง พระศรีอริยะเมตไตรย์นิดนึงนะครับ

  คือ ในยุค ภัทรกัปนี้ มีพระพุทธเจ้า่ 5 พระองค์

  พระศรีศากยะมุนี พุทธเจ้า ของเรานี้ อยู่ในช่วงพระองค์ที่ 4

  พระองค์ที่ 5 คือ พระศรีอริยะเมตไตรย์ จะเสด็จลงมาจากสวรรค์

  ชั้น ดาวดึงค์ ก่อนช่วงพระองค์ที่ 5 นี้ พระศาสนา จะเสื่อมถอย

  คนจะไร้ศีลธรรม มีการรบราฆ่าฟัน อย่างกับผัก ปลา อายุขัยของ

  คนเรา จะหดสั้นลงเรื่อยๆ จาก หลายสิบปี ลงมาเหลือ 10 ปีเท่า

  นั้น  แต่พอ

  พระองค์ลงมา อายุของคน จะยืนยาว 80,000 ปี รวมทั้งพระ

  ศาสนา ของเราจะมีอายุยืนยามถึง 200,000 ปี (มากกว่ายุคเรา

  เพราะยุคเราแค่ 5,000)แล้ว โลกของเราจะกลับมารุ่งเรืองด้วยศีลธรรมต่อนะครับ


  http://dannirvana3.blogspot.com/2011/03/buddha-next-age.html คลิป พระศรีอริยะเมตไตรย์
  PS.  อยากให้พระพุทธศาสนาของเรา เป็นศาสนาประจำชาติ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แต่เรื่องนี้ ผมเชื่อมากเลยนะครับ ผมว่าถ้าผมยังไม่เข้านิพพาน

  ผมจะรอพระศรีอริยะเมตไตรย์นี่แหล่ะครับ

  (ผมไม่ได้เพ้อไปใช่ไหม)


  PS.  อยากให้พระพุทธศาสนาของเรา เป็นศาสนาประจำชาติ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ้างอิงจากเตภูมิกถา(พระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชา(ลิไท)ที่1)
  ขณะนี้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์อยู่ที่ 100 ปี (อายุขัยลดลงเพราะขาดคุณธรรม)
  จนอายุขัยเหลือ 10 ปี คนก็จะฆ่ากัน คนดีมีศีลก็จะหลบหนีไป เมื่อพ้นภัยก็จะกลับมาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองดังเดิม จนกระทั่งอายุขัยเพิ่มเป็นถึง 80000 ปี (เพราะมีคุณธรรม)
  พระศรีอาริยเมตไตย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปนี้ จะมาอุบัติขึ้น
  เเละจะพาคนที่เหลือไปนิพพานหมดเลยครับ
  เเต่ที่ยังงงอยู่ ทุกวันนี้ ไม่มีหลักฐานที่เป็นพุทธพจน์ว่าพระศาสนาจะอยู่ได้ถึง 5000 ปี
  ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเป็นชั้นอรรถกถา เพราะฉะนั้น อาจจะไม่ 5000 ก็ได้

  ที่พิมมาจนเมื่อยมือนี่คือหลักฐานที่มีเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป
  ผมเชื่อว่าในสายตาของพระอริยเจ้าผู้เจริญทั้งหลายคงไม่ใช่เรื่องฉลาด น่าชื่นชม
  ที่จะรอให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาโปรด โดยไม่ทำความเพียรให้ถึงพร้อมเสียก่อน

  ในส่วนบทความที่ท่าน จขกท หวังดีมานำเสนอให้ชาวเราได้ชมกัน
  ก็น่าจะใช้ได้ดีในยุคที่โลกต้องประสบกับภัยธรรมชาติ
  เเต่ที่น่าคิดสำหรับตอนนี้ เคยได้ยินมาว่า มันถอดมาจากจารึกในวัดเเห่งหนึ่งที่ลังกา
  การอ้างด้วยว่าเป็นพุทธพจน์นี่น่าคิด ผู้มีปัญญาไม่ควรยึดติดตื่นกลัวในภยันตราย
  ควรทำกิจของตนให้ถึงพร้อม ก่อน คือไม่ถือมงคลตื่นข่าวว่างั้น
  ที่ว่าน่าคิดคือ
  ราชาธิราช พงศาวดารมอญ ก็อ้างเรื่องพระอรหันต์ พระพุทธเจ้าในตอนเเรกของเรื่องเหมือนกัน
  สูตรของทางมหายานหลายๆสูตรเเต่งกันเองเเท้ๆ ยังเขียนว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้
  เเต่มันก็ไม่ได้มีเเง่ร้ายในเเง่เดียว ที่จะมาพูดถึงเรื่องเเบบนี้บ่อยๆ
  การระลึกถึงความตาย(มรณานุสติ)ก็ดีนะ มันก็เป็นมรณานุสติเเบบหนึ่งนะ
  ถ้าระลึกถึงความตายบ่อยๆเเล้วก็จะคิดพิจารณาต่อไปเองว่า เราทำกิจของเราใ้ห้สมบูรณ์หรือยัง

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ผมว่าไม่ต้องรอถึงพระศรีอารย์หรอกครับ ผมว่าเริ่มแต่ตอนนี้ดีที่สุด
  เพราะสังสารวัฏนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลย
  พระพุทธองค์ทรงเน้นย้ำจนวาระสุดท้ายของชีวิตพระองค์เอง

  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดฯ"

  ความไม่ประมาท = ผู้มีสติ, ผู้ไม่หลงลืมสติ

  พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่วันสิ้นโลก
  แต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกข์สิ้นไปกาลนาน
  เพราะมีเกิด ก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา


  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 24 มีนาคม 2554 / 16:05
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  Raylun
  24 มี.ค. 54 18:38 น.
  ยังไง ตอนนี้ พระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ไปแล้ว 4พระองค์ ในอนาคตจะเป็นพระองค์สุดท้าย แล้วก็สิ้นมหากัปนี้กันแล้ว มหากัป ใหม่ที่เริ่มขึ้น ยังไม่รู้เลยว่า จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ อีกกี่พระองค์ จะเว้น ช่วงกัน นานเท่าใด การที่จะมีพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญเพียรเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้น ยากยิ่ง ดุจผู้ต้องว่ายข้ามทะเลเพลิง จากขอบจักรวาลฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง

  ยังไง ตอนนี้พวกเราควรอยู่ในความไม่ประมา จะดีที่สุด

  PS.  ขอบคุณจ้ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่เช้าก็เร็วเราก็ต้องตายอยู่ดี ตายเช้าตายเร็วก็อีกเรื่อง ไม่มีใครหนีความตายพ้น แทนที่จะกลัวโลกแตกทำไมเราไม่ทำวันนี้ให้ดีก่อนละ?

  PS.  ~My love everytime I'm thinking about you. My life is you. I miss you. I believe my dream will come true.>>>เชื่อมั่นในราชวงศ์ลิงทั้ง 13 ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   จะว่าไปเเล้ว คห.ที่1 เชื่ออะไรกะหมอลักษณ์ฟันธงห๊ะ!!!! นอกจากจะเป็นเรื่องอวิชชาเเล้วยังเเป้กถี่ๆ
  อีกตะหาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  Raylun
  25 มี.ค. 54 00:46 น.
  เอ่อ โลลกแตกอะไรหล่ะคะ แค่ ล้างโลกเฉย ไม่ได้แตก นะ ความหมายเหมือนกันไหมเนี่ย
  PS.  ขอบคุณจ้ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แม้ว่าสมัยของเราจะมีอายุ 5000 ปี แต่ก็มีถึง 30 ชั่วโคตรค่ะ นับว่ายาวนานนะ ส่วนสมัยของพระศรีอาริยเมตไตยมี 3 ชั่วโคตร เราว่าการที่อายุขัยของมนุษย์ยุคนี้น้อยกว่ายุคอื่น ๆ ก็ดีไปอย่างตรงที่ทำให้เรามองเห็นความหลากหลายของวัยแต่ละวัย ถ้าคนเราอายุเป็นหมื่น ๆ ปี กว่าจะแก่กี่ปีกันน้า คงเบื่อน่าดู กว่าจะสิ้นอายุขัย พิมพ์ให้อ่านเล่น ๆ ค่ะ ความเห็นส่วนตัว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยังไงพวกแกก็ตายอยู่ดี

  เกิด แก่ เจ็บ ตาย เราไม่ต่างกันซักนิด
  PS.  看破世情天理处 人生何用苦营谋 จงปล่อยวางแล้วแต่ฟ้าลิขิต ไยต้องดิ้นรนให้ลำบาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  pair
  pair 58.9.153.92
  13 ก.ย. 54 14:08 น.
  พุทธทำนาย
  ค้นพบหนังสือ
  “หนังสืออินตก เทพทำนาย” โดยย่อข้อความจากปู่ฤๅษีมณีรัตน์ (สมเด็จรุ่ง)
      หนังสือใบลานสี ได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอัตตบือ (ประเทศลาว) ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะเกิดขึ้นตามพุทธทำนายไว้ ดังนี้
  โลชังชม โทโพโส อินโตกรุณา
      พระอินทร์ พรหม ยมราชได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกคนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติทั้งปวง ถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีภูตผีปีศาจเข้ามาอย่างแน่แท้
      ในปีจอถึงปีกุน เมื่อเดือนหงายจะมีงูพิษอยู่บนศรีษะ ฉกกัดให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนน้ำและไฟ
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนบ่มีไผสิเบิ่งไผ
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนผัว-เมีย บ่เห็นหน้ากัน
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนมีคนตายตามทุ่งนา
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนบ่มีผู้เฒ่า
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก
      ทุกข์ยากฮ้อน    ย้อนนอนบ่หลับ
      ในปีจอนี้ ในเมืองเวียงจันทร์ จะมีฤๅษีองค์ทองดำลาสิกขาเพศออกมาเป็นพ่อค้า ในปีจอ ขึ้น ๘ ค่ำ ห้ามบ่ให้ตักน้ำอาบ น้ำกิน ตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนค่ำ) พระยายมราชจะนำเอายาพิษมาพ่นสู่โลกมนุษย์
      ในปีจอนี้ เมืองกรุงเทพฯ จะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกต หัวเชียงเมี้ยง ข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์ นี่คือ พระคาถาขององค์อินทร์พรหม ยมราช ได้เขียนไว้ในใบลานจงเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ว่า
  ปะโตเมตัง ประระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตะ เมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ
      พระคาถาบทนี้เขียนลงในใบลาน แผ่นทองคำหรือแผ่นผ้าก็ดี ติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถหรือโพกศรีษะยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายตามกาละเวลานี้
      “เทพเจ้าเหล่าเทวดา ผู้รักษา ผู้ครองโลก ได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่า มนุษย์โลกทำกุศลเพียง ๓ ส่วน และทำบาปกรรมถึง ๗ ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์อินทร์จะสั่งลงโทษมนุษย์ใจบาปถึง ๙ ข้อ นับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุล” ดังนี้
  ๑.     จะเกิดลมพายุแรงแผ่นดินไหว
  ๒.     จะให้เกิดอัคคีภัย
  ๓.     จะเกิดอุทกภัย
  ๔.     จะเกิดฟ้าผ่า
  ๕.     จะเกิดร้อนเกินไป หนาวเกินไป
  ๖.     จะเกิดสารพิษต่างๆ
  ๗.     จะเกิดกาฬโรคต่างๆ
  ๘.      จะเกิดข้าวยากหมากแพง
  ๙.      จะเกิดพยาบาทเบียดเบียนกันเอง
  มหันตภัย ๙ อย่างนี้จะหลุดพ้นได้ โดยเฉพาะผู้มีบุญ คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น รู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆ ถ้าเลยปีจอ ปีกุลไปแล้ว ทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกคน ให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล ๕ และมีเมตตาพรหมวิหาร
  หนังสือพุทธทำนาย ในแผ่นศิลา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  pair
  pair 58.9.153.92
  13 ก.ย. 54 14:09 น.
  นอกจากหนังสืออินตก ที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีพระผู้ทรงศีล อีกองค์หนึ่ง ได้พบเห็นคำสอนที่จารึกไว้ในแผ่นศิลา ซึ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า ถ้าพี่น้องทั้วหลายไม่เชื่อ ก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์ไม่มีความลับ ถ้าท่านเชื่อก็เป็นกุศล รู้เพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในแผ่นศิลาได้เขียนไว้โดยพระมหากัสสะปะว่า
      “ในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน ๗-๘ จะเกิดเหตุการณ์ร้ายตามถนนหนทาง ในเดือน ๙-๑๐ คนใจบาปจะถูกล้างผลาญให้หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน”
      สุดท้ายพระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินตกเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านผู้เคารพบูชาหรือบนบอกว่าจะบอกแก่ผู้อื่น หรือพิมพ์แจกจ่ายแก่สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้แล้วท่านปรารถนาสิ่งใดจะได้สมใจนึกปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
  พระพุทธเจ้าทำนาย
      ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวัน ณ สวนมฤคทายวัน ประเทศอินเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ตามคำแปลเป็นภาษาไทยว่าดังนี้
      สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเมตตากรุณา สรรพสัตว์ทั่วโลก ที่เกิดมาแล้วลำบากทั่วหน้า ทุกชาติ ทุกศาสนา ตามธรรมชาติ เมื่ออาตมาเข้าสู่นิพพานไปแล้ว ครบห้าพันปีเป็นที่สุด โลกจะหมุนไป ใกล้จะถึงจำนวนที่ตถาคตทำนายไว้สองพันห้าร้อยปี ก่อนมนุษย์ และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่ง ในระยะ ๓๐ ปี สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะเจอ จะได้เห็น ไม่เคยพบ จะได้พบ ยักษ์หินที่ถูกสาปให้หลับ กลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก  ใกล้กับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือดนองเต็มพื้นดิน พื้นน้ำจะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่าย ต่างทำลายเหมือนยักษ์ กระหายเลือด แผ่นดินจะเป็นเปลวไฟจะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่ง จึงจะเลิกล้ม ต่างฝ่ายต่างหมดกำลังด้วยกัน ตามวิสัยยักษ์ร้ายนอกศาสนา ซึ่งถือกำเนิดจากป่าอำมหิต ส่วนพุทธศาสนิกชน ผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคต สามารถระงับร้อนไม่รุนแรง บ้านใดได้บูชาพระโพธิสัตว์ ผ้ากาสาวพัสตร์ ก็จะได้รับภัยพิบัติเบาบาง แต่ก็หนีภัยธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวันออกไหม้วัดวาอารามสมณะชีพราหมณ์ จะอดอยากยากเข็ญ
      ลูกไฟจะตกจากฟ้า เหล็กกล้าจะผุดจากน้ำสงครามจะเกิดทั่วทิศ พระยานาคจะพ่นพิษเป็นเพลิง
  ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวสารจะขาดแคลน ทุกแคว้นจะอดอยาก หมากพลูจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบำรุง พระพุทธเจ้าว่าดังนี้ ชา ตะ มะ สะ ละ วา พระพุทธชินลิตนี้ ท่านให้เขียนใส่กระดาษหรือผ้าขาวตืดไว้หน้าบ้าน หรือหัวนอนดังนี้ จะมีอายุยืนยาว จะทันผู้มีบุญชื่อ พระธรรมมิกราช
      เมื่อแรกสถิตอยู่ในเขตอยุธยา บัดนี้ท่านเสด็จอยู่ลานช้าง (ภาคอีสานในปัจจุบัน) พระธรรมมิกราชเข้ามาปีกุน เดือน ๑๑ เป็นเที่ยงแท้หนักหนา ท่านเสด็จมาในปีระกา แรม ๕ ค่ำ มหากษัตริย์มาทางทิศตะวันตก สมณะชีพราหมณ์ตามมา พอประมาณได้ ๗๖,๔๐๐ รูป ทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถาว่า ดังนี้
  นะสัจจังทะ คะยังมะสำคำปัง
      คอยดูในปีมะโรง คนจะเดินโก่งโค้ง คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบุญชื่อพระธรรมมิกราชให้ภาวนาให้หมั่นรักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็งตลิ่งจะพัง มหาสมุทรจะชอกช้ำ อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปีกุน เดือน ๘ เป็นเที่ยงแท้ ผู้ใดไม่เชื่อจะได้รับอันตราย คอยดูในปีจอ คนจะพ้นภัย สะโรนะกา โททายะโม พุทธะตะมะ ภาวนาทุกค่ำเช้า ผู้นั้นจะมีอายุยืนนานจะได้เห็นพระธรรมมิกราช(พระโพธิสัตว์ศีรอริยเมตไตรย) ในปีกุนท่านจะเข้ามาอีก
      ถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใด ผู้นั้นจะได้รับอันตราย รู้แล้วช่วยบอกต่อไปด้วย
      คำเตือน โลกมนุษย์กำลังเข้าสู่กลียุคจะทำให้เกิดภัยธรรมชาติจาก ดิน น้ำ ลม ไฟ “จะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามตามมา” มนุษย์จะตายไปมากกว่าครึ่ง
      สำหรับประเทศไทย จะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ คาดว่าจะได้รับภัยธรรมชาติ ทางน้ำและไฟ โดยเฉพาะจังหวัดติดชายทะเล และกรุงเทพฯแผ่นดินจะยุบตัวคลื่นน้ำจะพัดเข้าถล่ม ความสูง ๒๐๐ เมตร มนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่ง น้ำจะเข้าช่องแคบสระบุรี และด้านตอนล่างของโคราชบางส่วน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆสุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากรสามสิบเปอร์เซ็นต์
      ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น  บุคคลที่รอดชีวิตส่วนมากจะสูญเสียสติสัมปชัญญะ ไม่ปลอดภัย เหมือนเมืองที่นับถือพุทธศาสนา เพราะไม่เข้าใจบำเพ็ญภาวนาฉะนั้นอย่าหลงใหลในทรัพย์สินของตนเองให้มากนัก เพราะเมื่อเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์ เงินทองจะไม่มีค่าเลย เพราะมนุษย์ยุคนั้น วัดกันที่ความดี ศีลธรรม บุญกุศลเท่านั้น
      ปีมะโรง    พ.ศ. ๒๕๕๕    
      ปีมะเส็ง    พ.ศ. ๒๕๕๖
      ปีระกา    พ.ศ. ๒๕๖๐
      ปีจอ    พ.ศ. ๒๕๖๑
      ปีกุน    พ.ศ. ๒๕๖๒
      (ปีที่เกิดเหตุการณ์ตามคำทำนาย)
      เพราะฉะนั้นควรจะหมั่นให้ทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาให้มากๆ
  คำทำนายสมเด็จพระพุฒาจารย์
  (โต พรหมรังสี)
      รัชกาลที่  ๑    ทายว่า  มหากาฬ
          (ทำลายเพื่อน พี่น้อง)
      รัชกาลที่  ๒    ทายว่า  ฌานยักษ์
          (ชำนาญเวทมนต์)
      รัชกาลที่  ๓    ทายว่า  รักมิตร
          (มีการค้าขายกับต่างชาติมากมาย)
      รัชกาลที่  ๔    ทายว่า  สนิทคำ
          (ออกบวช)
      รัชกาลที่  ๕    ทายว่า  จำแขนขาด
          (คือต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเขมรเพื่อป้องกันอธิปไตย)
      รัชกาลที่  ๖    ทายว่า  ราชโจร
      (เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ เกิดกลุ่มโจรมากมาย มีการตั้งกองเสือป่าครั้งแรกของไทย)
      รัชกาลที่  ๗    ทายว่า  ชนร้อนทุกข์
          (เกิดการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย)
      รัชกาลที่  ๘    ทายว่า  ยุคทมิฬ
          (พระเจ้าแผ่นดินถูกลอบปลงพระชนม์เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒)
      รัชกาลที่  ๙    ทายว่า  ถิ่นกาขาว
          (มีฝรั่งเข้ามามากมาย นำเงินมาซื้อประเทศไทย เกิดวิกฤตทางการเงิน)
      รัชกาลที่  ๑๐    ทายว่า  ชาวศิวิไลซ์
      (จะมีเหลือเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่รอด คอยเป็นยุคเงาของพระศรีอริยเมตตรัย)
  คำทำนายสมเด็จพระศรีสมเด็จพระสังฆราช
  (องค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์)
  ๑.    พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๙๒ ยุคกาลี
  (เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒)
  ๒.    พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๒ ยุคมิตรมาเยือน
  ๓.    พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๑๒ ยุคเฉือนดินแดน
  ๔.    พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๒๒ ยุคแค้นกลางเขาควาย
  (ยุคคอมมิวนิสต์คนไทยฆ่ากันเอง)
  ๕.    พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๒ ยุคลายเสือครองเมือง
  (ทหารเป็นผู้นำประเทศ)
  ๖.    พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๒ ยุคเฟื่องฟูชาวสังคม
  (ยุคฟองสบู่)
  ๗.    พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๒ ยุคชมบุญทรราช
  (คนชื่นชมผู้นำประเทศที่โกงกิน)
  ๘.    พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๒ ยุคชาติวิปโยค
  (มหาภัยพิบัติ และมหาสงครามโลกครั้งที่ ๓)
  ๙.    พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๗๒ ยุคโลกคลาย
  (โลกเริ่มพ้นจากมหาภัยพิบัติต่างๆแล้ว เข้าสู่ความสงบสุขร่มเย็น เข้าสู่ยุคศิวิไลซ์)
  ๑๐.    พ.ศ. ๒๕๗๒ – ๒๕๘๒ ยุคหายกังวล
  (ยุคศิวิไลซ์)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  pair
  pair 58.9.153.92
  13 ก.ย. 54 14:10 น.
  สัจธรรมคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระศรีอริยเมตไตรย
      ด้วยพระฤทธานุภาพแห่งองค์พระศรีอริยเมตไตรยซึ่งได้เสวยสุขบนสรวงสวรรค์ พระองค์ทรงเล็งเห็นความทุกข์ของมูลมนุษย์ชาติ และด้วยพระมหาเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้ ทรงแปลงพระวรกายมาช่วยชาวโลกมนุษย์ ด้วยพระทัยที่เสียสละ กล่าวคือ ทรงต้องการให้มนุษย์พ้นทุกข์และมีความสุขที่แท้จริงจึงทรงมอบธรรมะเพื่อเตือนความทรงจำและสอนมนุษย์ที่ต้องการความหลุดพ้นจากทุกข์ และดำรงอยู่ในความสุขที่แท้จริง เพื่อเป็นการเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อม ที่จะพบกับแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ของพระศรีอริยเมตไตรยในเพลาข้างหน้าที่จะมาถึงในอีกไม่นานนี้ โดยมอบหมายให้ผู้รู้ที่แท้จริงนำธรรมะมาบอกกล่าวและเผยแพร่ต่อไปนี้
  ๑.    ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ๕ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
  ๒.    ให้รักใคร่เมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์
  ๓.    ผู้เป็นลูกต้องรู้จักกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังพ่อแม่บังเกิดเกล้า ถ้าลูกไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็จะได้รับผลกรรมทันตาเมื่อตายไปจะไปเกิดเป็นสัตว์
  ๔.    ไม่พูดมากในสิ่งที่ไร้สาระ เพ้อเจ้อ ส่อเสียดผู้อื่น การพูดมากทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้ การพูดเสียงดังและหยาบคาย ก้าวร้าว ดุดัน แช่ง ด่า สบถ สาบาน เป็นอัปมงคลแก่ตนเองล้วนแต่จะกลับมาสนองตอบแก่ตนเองทั้งสิ้น
  ๕.    ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ใจร้อนวู่วาม รู้จักอดทน อดกลั้นให้ถึงที่สุด  นับครั้งแล้วครั้งเล่า ต้องคิดว่าทุกอย่างใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้น การมีงทะเลาะวิวาทหรือคดีความใดๆถึงแม้จะแพ้หรือชนะก็ตามในที่สุดก็มีแต่ความว่างเปล่า เสียเวลา เสียพลังงาน
  ๖.    ควรจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองโดยการนั่งสงบนิ่ง แล้วคิดทบทวนพิจารณาความผิดพลาดของตนเองเพื่อแก้ไขทำตัวเสียใหม่กลับใจเป็นคนดี
  ๗.    ผู้มีนิสัยใจคอกว้างขวาง รอบคอบ เสียสละ กระทำการสิ่งใดมักจะสำเร็จ
  ๘.    การรู้จักให้อภัย คือ ผู้มีเมตตาสูงสุด
  ๙.    การรู้จักเลือกกินเลือกใช้อย่างประหยัด มัธยัสถ์ ไม่ฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย แม้แต่กินอาหารก็ไม่ให้เหลือทิ้งเหลือขว้างเพราะแต่ละอย่างกว่าจะเจริญเติบโตมาให้เราได้กินได้ใช้ ต้องใช้เวลาอันยาวนานและด้วยน้ำพักน้ำแรงของผู้คนอีกมากมายและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นได้โดยฟ้าดิน จึงเสมือนหนึ่งของสูงที่ฟ้าดินประทานให้ ควรกิน ควรใช้ ด้วยความเคารพและสำนึกในบุญคุณ
  ๑๐.    การกินเนื้อสัตว์โดยผ่านการฆ่ามาแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการฆ่าเกิดขึ้น ย่อมได้รับผลทันตาเห็น เช่น เกิดโรคภัยไข้เจ็บ อายุสั้น อารมณ์ฉุนเฉียว นิสัยเยี่ยสัตว์
  ๑๑.    ให้หมั่นฟังเทศน์ ถือศีลกินเจ ภาวนา รักษากาย วาจา ใจ ให้สงบเงียบเจียมตัวเองไว้ให้ดีที่สุด รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
  ๑๒.    ควรประกอบอาชีพโดยชอบธรรมสุจริตไม่ดื่มสุรายาเมา ไม่เข้าซ่องโสเภณี ไม่เล่นการพนัน ไม่คบคนชั่วเป็นมิตร ไม่คบชู้สู่สาว ไม่ละเลยประเพณีอันดีงาม ไม่ทำตัวนอกรีตนอกรอย ผิดวิสัยของมนุษย์ที่พึงจะกระทำ
  ๑๓.    ผู้ที่มีครอบครัว ควรระวังรักษาความรักความสามัคคีต่อกันในครอบครัว เป็นสิ่งอันประเสริฐสุดและนับเป็นความสุขอันดับแรกในครอบครัว ถ้าเผลอลืมตัวไม่ปฏิบัติให้รีบกลับใจแก้ไขทำตัวใหม่ อย่าคิดเอาแต่ได้ หรือแก้ตัวคิดหาใหม่เป็นการผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง เมื่อครอบครัวดี สามี ภรรยา และบุตรจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเกษมสำราญ ความผิดพลาดเก่าๆที่เคยมีมาต้องถือว่าเป็นบทเรียนให้นำมาอบรมสั่งสอนบุตรหลานคนรุ่นต่อๆมาเพื่อจะได้มีหลักปฏิบัติ
  ๑๔.    ถ้าคิดจะทำสิ่งใดควรใช้สติปัญญาไตร่ตรองพิจารณาในกิจการนั้นให้ถ่องแท้ รอบคอบเสียก่อนย่อมทำให้เกิดผลดีไม่ผิดพลาด
  ๑๕.    คุณธรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะคบหาสมาคมกับใคร ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างก็ตาม สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือ ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ดังคำพังเพยที่ว่า “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”
  ๑๖.    คนที่ประพฤติตนเยี่ยงคนพาล โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ชอบธรรม ชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น นินทาผู้อื่นลับหลัง ย่อมประสบกับความยากลำบากหาความสำเร็จไม่ได้ มีความทุกข์ เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยครอบครัวแตกแยกหนีหายตายจาก
  อานิสงส์การพิมพ์บทความนี้แจกเป็นธรรมทาน
      ข้าพเจ้าได้พบหนังสือที่มีบทความตามนี้ด้วยความบังเอิญ เมื่ออ่านดูแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้พิมพ์แจกเป็นกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสือมีอยู่ว่า
      วันหนึ่งในโบสถ์ของวัดศิริประสุประตินาถ ได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่งได้นั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของวัดในเวลานั้นมีงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ หลวงพ่อเมื่อเห็นงูนั้นก็เกิดอาการกลัว หลังจากนั้นงูก็กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพราหมณ์ แล้วก็พูดกับหลวงพ่อว่า เจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือพระยานาคราชและได้จุติ ณ วัดแห่งนี้เพื่อบำบัดปัดเป่าความชั่วร้าย คนบาปคนที่ทำกรรมไว้มากให้พินาศหายไปจากโลกนี้ และเจ้าจงประกาศให้คนรู้ทั่วว่าผู้ใดนำเรื่องข้าพเจ้าไปพิมพ์แจก ๑,๐๐๐ ใบ ภายใน ๑๕-๓๐ วัน ผู้นั้นจะมีโชคลาภ มีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการ และผู้ใดได้รู้ ได้อ่านอย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวง หรือไม่เชื่อ หรืออ่านแล้วฉีกทิ้ง มันผู้นั้นจะมีเรื่องและภัยพิบัติเกิดขึ้นกับผู้นั้น อ่านแล้วอย่าทิ้งให้พิมพ์แจกต่อไป (หรือเก็บไว้สวดมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว)
      จากนั้นมา หลวงพ่อองค์นั้นได้พิมพ์แจก ๑,๐๐๐ ใบ หลังจากนั้นประมาณ ๓-๔ วัน เท่านั้น ท่านได้สำเร็จวิชาต่างๆ และคุณโกบินตะประสาท คุปตา ได้พิมพ์แจก ๕๐๐ ใบ เขาก็ได้เงินที่หยิบยืมไปคืนมา อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก ๕๐๐ ใบ รายนี้เป็นชาวนา วันหนึ่งเขาไปไถนาได้พบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไปหมด ส่วนอีกรายก็พิมพ์แจก ๑๐๐ ใบ เขาถูกล็อตเตอรี่ ๑ ล้านบาท อีกรายหนึ่งเป็นคนถีบสามล้อก็พิมพ์แจก ๖๕๐ ใบ เขาก็เจอแจกันทอง อีกรายหนึ่งเป็นคนตกงานไปสมัครที่ไหนไม่มีคนรับ พอเขาพิมพ์แจก ๓-๔ วันเขาก็หางานได้ เป็นงานที่ดี และอีกรายอ่านแล้วไม่เชื่อฉีกทิ้งหลังจากนั้น ๑-๒ วันลูกเขาก็ตาย และอีกรายหนึ่งได้อ่านแล้วคิดจะพิมพ์แจกแล้วผัดวันประกันพรุ่งจนเลยกำหนด ผู้นั้นเป็นพ่อค้าทำการค้าขายขาดทุน และพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกคน อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก ๑,๐๐๐ ใบ ไม่กี่วันก็มีเงินทองแบบไม่น่าเชื่อ อยู่ๆก็มีเงินทองขึ้นมาเอง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโบสถ์วัดศิริประสุนาถนี้ ต้องคิดด้วยความสัตย์จริงและศรัทธา อ่านแล้วต้องพิมพ์แจก อ่านแล้วอย่าฉีกทิ้ง ให้แจกต่อๆกันไปด้วยความศรัทธาและเชื่อถือก็จะเป็นผลดีแก่ตนเอง
  พระคาถาบูชาพ่อ ร.๕
  (ธูป ๙ ดอก  ตั้งนะโม ๓ จบ)
  พระสยามมิน ทะโร วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อรหัง
  วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปิโยเทวา มนุสานัง
  ปิโย พรหมมานะ มุตตะโม ปินัน หริยัง นะมามิหัง
  พระคาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ)
  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ)
  นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิม ผู่สัก (กราบ)
  นำโมฮู๊ก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิ้วโค่ว กิวหลั่ง
  กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต
  เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
  ซำผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั่งลี่หลั่ง
  หลั่งลี่ซิง เจ๊กเฉียกใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง
  นำมอมอ ออป่อเยี๊ย ปอหล่อบิ๊ก (กราบ)
  ข้อควรปฏิบัติเมื่ออ่านจบ
  (ให้กราบ ๕ ครั้ง)
  ๑.    ตั้งสัจจะ จะประพฤติปฏิบัติให้ได้และต้องอ่านให้เข้าใจทุกๆวัน
  ๒.    วางไว้บนหิ้งพระหรือบนที่สูง
  ๓.    ผู้ใดอ่านแล้ว เชื่อถือ ปฏิบัติ มีหนังสือเล่มนี้ไว้ในบ้านหรือพกติดรถยนต์ พกติดตัว จะปราศจากสิ่งชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ สิ่งอวมงคล และภัยพิบัติทั้งปวง
  ๔.    ถ้าจะเห็นผลเร็วให้พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ๓๐๐ เล่ม จะเห็นผลทันทีใน ๓ เดือนคือ
  ๔.๑  ลูกหลานที่เกเรจะกลับเป็นคนดี
  ๔.๒  คนเจ็บไข้เรื้อรังก็จะหายได้
  ๔.๓  ความทุกข์ร้อนที่ได้รับก็จะผ่อนปรน
  ๔.๔  เคยยากจนก็กลับมั่งมีศรีสุข ร่ำรวยตลอดไป

  คณะผู้จัดทำ
  นางสาวพนิดา   มนต์ชาตรีและครอบครัว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  loukprasri
  loukprasri 124.121.189.19
  6 ก.ค. 55 02:29 น.
  ขอเชิญร่วมมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นเจ้าภาพสร้าง “พุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์”
  เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ณ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
  เพื่อน้อมถวายแด่องค์พระศรีอาริยะเมตไตรย์ พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๕ ในภัทรกัปนี้ และองค์พระ องค์เจ้า องค์เทพ องค์ครูบาอาจารย์ ทั่วทุกรอบขอบจักรวาล อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระศรีอาริยะเมตไตรย์ ปางเปิดโลก อีกด้วย
  งบประมาณในการสร้างพุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   สาขาบิ๊กซี รัตนาธิเบศร์
  ชื่อบัญชี  พุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์ โดย นายรุ่งรดิศ ศิริปฏิพันธ์ และ นายสิริพจน์ พิศวิลัย
  เลขที่บัญชี 269-226000-0   บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  คณะลูกพระศรีอาริยะเมตไตรย์ สายด่วน คุณอรพรรณ 086-3218683 , คุณรุ่งรดิศ 086-9937727
  Website : http://www.facebook.com/metteya.5    Email : metteya.5@hotmail.com  
  ลูกเอ๋ย..เจ้าจงเร่งสร้างบุญเถิด ไม่มีสิ่งใดที่นำติดตัวไปได้นอกจาก “บุญและกรรม” แม้สิ้นลมหายใจ “บุญ” เท่านั้นที่ติดตัวเจ้าไป (พญายมราช)

  ขออานุภาพพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระศรีอาริยะเมตไตรย์ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ และบุญกุศลที่ได้เคยสร้างไว้ในทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันนี้ รวมถึงบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมสร้างพุทธสถานพระศรีอาริยะเมตไตรย์นี้ จงดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัวของท่าน และบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน หลุดพ้น รอดพ้น จากภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ในยุคของ “พระศรีอาริยะเมตไตรย์” ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยเถิด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2097241
ชื่อกระทู้ : ถอดรหัสพุทธทํานาย และ การเตรียมตัว

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: