แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 และอื่นๆ :) No 2247988

เบบี้มาย พิ้งกี้ 15,792 18 ส.ค. 54 20:41 น.
guest
เบบี้มาย พิ้งกี้
 • เบบี้มาย พิ้งกี้ 49.230.58.243
 • popconlovepoppyhotmail.com

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ตอนที่   1
    ........1.  ลักษณะพันธุกรรมที่คู่ของยีนมีลักษณะแตกต่างกัน         ก.  ยินเด่น
    ........2.  ยีนบนโครโมโซม                        ข.  เซลล์ร่างกาย
    ……3.  กระบวนการที่ทำให้ยีนเข้าคู่กัน                ค  การปฏิสนธิ
    .........4.  ยีนมีโอกาสแสดงได้มากกว่า                    ง  เมนเดล
    .........5.  ลักษณะพันธุกรรมที่มียีนด้อยทั้งคู่                จ.  หน่วยพันธุกรรม
    .........6.  สิ่งที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต        ฉ.  ชัตตันและดเฟรี
    .........7.  บิดาแห่งพันธุศาสตร์                    ช.โครโมโซม
    .........8.  ยีนที่มีโอกาสแสดงได้น้อยกว่า                ซ  พันธุ์แท้
    .........9.  กระบวนการที่ทำให้ยีนแยกคู่                ฌ.  การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
    .........10.  เซลล์ที่มียีนเข้าคู่กัน                    ญ.  พันธ์ทาง
                                                ฎ.  เซลล์สืบพันธุ์
                                                                                                    ฏ  ยีนด้อย

ตอนที่  2  
1.    ข้อใดหมายถึงลักษณะทางพันธุกรรม
    ก.    ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมโดยยีน        ข.   ลักษณะซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไป
    ค.    ลักษณะสืบเนื่องกันไปโดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เป็นสื่อกลาง         ง.    ถูกทุกข้อ
2.    พันธุศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับอะไร
    ก.    พฤติกรรมของยีน                                  ข.    ความแปรผันของลักษณะต่าง ๆ
          ค.    ตัวการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่ไปยังลูก        ง.    ถูกทั้งข้อ  ก  และข้อ  ข
3.    คำกล่าวข้อใดที่สนับสนุนความหมายของพันธุกรรมมากที่สุด
    ก.    จะดูนางก็ให้ดูแม่                    ข.    ผลไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นเสมอ
    ค.    กาก็ต้องเป็นกาจะเป็นหงส์ไม่ได้         ง.    พ่อแม่เป็นอย่างไร  ลูกก็มักเป็นอย่างนั้น
4.    ข้อใดกล่าวถึงยีนไม่ถูกต้อง
    ก.    มีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซม        ข.   ลักษณะของยีนถูกกระทำให้เกิดผันแปรได้
     ค.    แต่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมโดยยีนเพียงยีนเดียวเท่านั้น
    ง.    การแสดงแต่ละลักษณะของสิ่งมีชีวิต  มักควบคุมโดยยีนอย่างน้อย  2  อัลลีน
5.    คำกล่าวใดถูกต้องมากที่สุด
    ก.    มิวเทชันเกิดได้เฉพาะเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้น        ข.   สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมได้
    ค.    บริเวณเซลล์ร่างกายทั่ว ๆ ไป  ไม่สามารถเกิดมิวเทชันได้
    ง.    มิวเทชันที่เซลล์สืบพันธุ์จะถ่ายทอดลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ลูกหลานได้
6.   โครโมโซมร่างกายจะมีรูปร่างลักษณะที่เหมือนกันเป็นคู่ ๆ แต่ละคู่เรียกว่าอะไร
    ก.  โครมาทิน                ข.  เซนโทรเมียร์
    ค.  ฮอมอโลกัสโครโมโซม            ง.  ฮอมอไซกัสโครโมโซม


7.  จากภาพแสดงพงศาวลีของครอบครัวหนึ่ง ข้อใดแปลความหมายได้ถูกต้องที่สุด
    ก .  มีลูกสาวและหลานสาวอย่างละ 1 คน ที่ได้ลักษณะด้อยซึ่งทาสีดำ
    ข .  มีลูกชายและหลานชายอย่างละ 1 คน ที่ได้ลักษณะเด่นซึ่งทาสีดำ
    ค.   มีหลานชาย 1 คน ได้ลักษณะด้อยซึ่งทาสีดำ เช่นเดียวกับพี่ชายของพ่อ
    ง.      มีหลานชาย 1 คน ได้ลักษณะเด่นซึ่งทาสีดำ เช่นเดียวกับพี่สาวของแม่
8.  ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
    ก.  ตี๋ใหญ่เป็นโจรเหมือนพ่อ        ข.  สมใจมีลักยิ้มเหมือนแม่
    ค.  แดงชอบทานไก่ทอดเหมือนพ่อ    ง.  สมศรีและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะ
9. โรคในข้อใดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

    ก.  โรคเรื้อน         ข.  โรคโกโนเลีย        ค.  โรคธาลัสซีเมีย        ง.  โรคหัดเยอรมัน

10.  ถ้าทั้งพ่อและแม่ผิงปรกติแต่มียีนลักษณะผิวเผือกแฝงอยู่ทั้งคู่ โอกาสที่จะมีลูกเป็นหญิงและผิวเผือก มีค่าเท่าไร
    ก.  0            ข.  1/8            ค.  1/4            ง.  1/16


11. ลักษณะใดเกี่ยวข้องกับยีนน้อยที่สุด

    ก.  สีผิว
    ค.  ความสูง
ข.  อารมณ์
ง.  สติปัญญา

12.  พันธุกรรม(Heredity) หมายถึงข้อใด
    ก.  สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก     ข. สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น
    ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว    ง. ความผิดปกติของร่างกาย

13.  ข้อใดหมายถึงรูปหรือแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะ
    ก.    อัลลีน            ข.    จีโนไทป์        ค.   ฟีโนไทป        ง.     เซลล์สืบพันธุ์
14.   โครงสร้างใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิต
    ก. ไมโทคอนเดรีย        ข.   เยื่อหุ้มเซลล์
    ค.  ไซโทพลาสซึม        ง.  โครโมโซม

15 .      ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน
    ก.    สิ่งแวดล้อม                            ข.    การกินอาหาร
    ค.    พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม              ง.    ลักษณะเด่นของพ่อและแม่
16.      การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส จะได้ผลดังข้อใด
    ก.    ได้เซลล์ใหม่ 1 เซลล์          ข.    ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์
    ค.    ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม
    ง.    ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม
17.      จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส จะได้ผลดังข้อใด
    ก.    เซลล์ไข่ 1 เซลล์                           ข.    เซลล์อสุจิ 2 เซลล์
    ค.    เซลล์ร่างกาย 2 เซลล์                    ง.    เซลล์สืบพันธุ์ 4 เซลล์
18.   โครงสร้างใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิต
    ก. ไมโทคอนเดรีย       ข.   เยื่อหุ้มเซลล์       ค.   ไซโทพลาสซึม       ง.  โครโมโซม
19.      ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน
          ก.    สิ่งแวดล้อม                                                              ข.    การกินอาหาร
          ค.    พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม                                      ง.    ลักษณะเด่นของพ่อและแม่
20.      ถ้าพ่อมีหมู่เลือดโอ (ii) แม่มีหมู่เลือดบี (IBi) ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง ในอัตราส่วนเท่าใด
    ก.    หมู่เลือดโอ         ข.    หมู่เลือดบี
    ค.    หมู่เลือดโอ : หมู่เลือดบี = 1 : 1      ง.    หมู่เลือดโอ : หมู่เลือดบี = 3 : 1
21.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    ก.    การกลายเกิดได้เฉพาะมนุษย์        ข.    การกลายมีสาเหตุมาจากมนุษย์เท่านั้น
    ค.    การกลายคือการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม  
         ง.    การกลายคือการเปลี่ยนแปลงของยีนทำให้มีสมบัติต่างจากเดิม
22.      ข้อใดไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนโครโมโซม
    ก.    กลุ่มอาการดาวน์        ข.    กลุ่มอาการพาโตว์
    ค.    กลุ่มอาการเอ็ดวาร์ด        ง.    กลุ่มอาการเทอร์เนอร์
23.      ข้อใดไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเพศ
    ก.    กลุ่มอาการพาโตว์        ข.    กลุ่มอาการเทอร์เนอร์
    ค.    กลุ่มอาการดับเบิลวาย    ง.    กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
24.      ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมีโครโมโซมเพศเป็น  XO  แสดงว่ามีความผิดปกติในข้อใด
    ก.    กลุ่มอาการดาวน์        ข.    กลุ่มอาการเทอร์เนอร์
    ค.    กลุ่มอาการคริดูซาต์        ง.    กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
25.      การที่มารดามีลูกเมื่ออายุมาก ลูกที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติข้อใด
    ก.    กลุ่มอาการดาวน์        ข.    กลุ่มอาการคริดูซาต์
    ค.    กลุ่มอาการเทอร์เนอร์    ง.    กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
26.      สัตว์ชนิดหนึ่งเพศผู้มีจีโนไทป์แบบ Bb ผสมพันธุ์กับเพศเมียจีโนไทป์ Bb รุ่นลูกจะมีจีโนไทป์ได้กี่แบบ
    ก.    1  แบบ                                  ข.   2  แบบ        ค.    3  แบบ                            ง.   4  แบบ
  27.      ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง
    ก.    น้ำหนัก        ข.    ลักยิ้ม        ค.    ส่วนสูง        ง.    ผมหยิก
28.    ข้อใดคือระบบนิเวศ
        ก.    กลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่        ข.    กลุ่มผู้บริโภคกับแหล่งที่อยู่
        ค.    กลุ่มผู้ผลิตกับแหล่งที่อยู่        ง.    ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

29.    ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง  และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่า
        ก.    แหล่งที่อยู่            ข.    กลุ่มสิ่งมีชีวิต
        ค.    ระบบนิเวศ            ง.    นิเวศวิทยา
30.    ประชากร  หมายถึงข้อใด
        ก.    ประชากรสัตว์เลี้ยงนา ๆ ชนิดในคอกสัตว์เลี้ยง        ข.    ประชากรนกและแมลงบนต้นไม้
        ค.    ประชากรโต๊ะเรียนในห้องเรียน        ง.    ประชากรสุนัขในสวนสัตว์สุนัขเฉพาะ
31.      ข้อใดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ
    ก.    การผลิตผงซักฟอก        ข.    นำกลิ่นตะไคร้มาใช้ไล่ยุง
    ค.    การนำขยะเปียกไปหมักให้ได้แก๊ส    ง.    การแยกขยะก่อนทิ้ง
32.      จงเรียงลำดับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตจากใหญ่ไปเล็ก
    1.    Genus                        2.    Order                              3.   Family                          4.    Division
    ก.    1 ® 2 ® 3 ® 4                                              ข.   4 ® 3 ® 1 ® 2
    ค.    4 ® 2 ® 3 ® 1                                              ง.   4 ® 3 ® 2 ® 1
33.      นกยูง จัดเป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตแบบใด
    ก.    ชื่อสามัญ                                                                   ข.   ชื่อวิทยาศาสตร์
    ค.    ชื่อวงศ์                                                                        ง.   ชื่อเฉพาะ
34.      ข้อใดเป็นการจำแนกสิ่งมีชีวิตแบบผิวเผิน
    ก.    การจำแนกโดยอาศัยถิ่นที่อยู่        ข.    การจำแนกโดยอาศัยลักษณะทางพันธุกรรม
    ค.    การจำแนกโดยอาศัยลักษณะภายนอก หรือลักษณะต่างๆ ที่สังเกตได้
    ง.    การจำแนกโดยอาศัยลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของตัวอ่อน
35.      ในบึงหนึ่งซึ่งมี ปลา กบ เต่า และบัว ดำรงชีวิตอยู่ จัดได้ว่าเป็นความหลากหลายในระดับใด
    ก.    ระดับพันธุกรรม                                                      ข.   ระดับชนิดพันธุ์
    ค.    ระดับระบบนิเวศ                                                     ง.   ระดับองค์รวม
36.      ข้อใดเป็นความหลากหลายระดับพันธุกรรม
    ก.    ต้นกาฝากบนต้นมะม่วง        ข.    ปลาและเต่าที่อาศัยในบ่อ
    ค.    ในสระน้ำมีบัว ปลา และกบอาศัยอยู่        ง.    ในสระน้ำมีบัวหลวง และบัวเผื่อนอยู่ร่วมกัน
37.      การตั้งชื่อแบบทวินามประกอบด้วยชื่อในระดับใดบ้าง
    ก.    ระดับจีนัส  และระดับสปีชีส์                                ข.   ระดับจีนัส  และระดับออเดอร์
    ค.    ระดับออเดอร์  และระดับสปีชีส์                          ง.   ระดับแฟมิลี่  และระดับออเดอร์
38.      ข้อใดเป็นการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องที่สุด
    ก.    Citrus histrix                                                            ข.   citrus histrix
    ค.    Citrus Histrix                                                           ง.   Citrus histrix
39.      สนสองใบ จัดเป็นพืชในข้อใด
    ก.    พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง        ข.    พืชที่มีระบบท่อลำเลียง และไม่มีเมล็ด
    ค.    พืชที่มีระบบท่อลำเลียง และเมล็ดไม่มีเปลือกหุ้ม
    ง.    พืชที่มีระบบท่อลำเลียงที่เมล็ดมีเปลือกหุ้ม
40.      ข้อใดเป็นองค์ประกอบทางชีวภาพ
    ก.    ดิน        ข.    แร่ธาตุ        ค.    สิ่งมีชีวิต        ง.  อุณหภูมิ
41 . การปรับตัวในข้อใดเป็นการปรับตัวอย่างถาวร
    ก. จิ้งจกเปลี่ยนสีตามใบไม้        ข. ต้นกระบองเพชรไร้ใบ
    ค. กบจำศีลไม่ยอมกินอาหาร        ง. ตั๊กแตนรูปร่างกิ่งไม้
42. พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตใดเป็นการปรับตัวด้านพฤติกรรม
    ก. กบมีผิวหนังชื้น            ข. กบจำศีลตอนหน้าแล้ง
    ค. กบเปลี่ยนสีตัวตามสีก้อนหิน        ง. กบตอนเป็นตัวอ่อนหายใจด้วยเหงือก

43.  ข้อใดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด
    ก. กุ้ง ปู หอย            ข. แมลงสาบ กบ คางคก
    ค. สุนัข แมว นก            ง. ปลา กุ้ง อึ่งอ่าง


44.   สิ่งมีชีวิตที่เรากำลังศึกษามีความใกล้ชิดกันหรือไม่  อาจพิจารณาได้จาก
      ก.   Genus                ข.  Genus   และ  Species
      ค.  Class    และ Order          ง.   Family และ Genus
45.   ไม้รวกชนิดหนึ่งมีชื่อว่า  Thyrsostachys   siamensis    คำว่า     siamensis    ทำให้เราทราบถึง
    ก.  สถานที่                ข.   แหล่งที่อยู่อาศัย        
     ค.   ลักษณะสำคัญ            ง.   ชื่อบุคคลที่พบ  
46.  การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตไม่เกี่ยวกับข้อใด
    ก.  รูปร่าง              ข.  ขนาด      
    ค.   การเจริญเติบโต           ง.   การวิวัฒนาการ
47.  หลักเกณฑ์ในการจัดจำพวก ของสิ่งมีชีวิตที่ดีควรเป็นไปตามข้อใด
    ก.   เข้าใจได้โดยง่าย          ข.   นำลักษณะสำคัญมาพิจารณา
           ค.   ใช้ได้กว้างขวางมีข้อยกเว้นน้อย            ง. มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน
48 .  การกระทำใดคำนึงถึงการจัดหมวดหมู่น้อยที่สุด
ก.  การสะสมเหรียญ          ข.  การสะสมแสตมป์
ค.   การวางเครื่องใช้          ง.   การปลูกมะขามเทศทำรั้วบ้าน
49.   ปรากฏการณ์ใดต่อไปนี้พบได้ในสัตว์  แต่ไม่พบในพืช
    ก.   การแพร่              ข.  การออสโมซีส
           ค.   การขับถ่ายและการย่อย       ง.   การเคลื่อนไหวโดยใช้ระบบประสาท
50.   จากข้อ  49   สิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีลักษณะคล้ายพืช คือ    
    ก.   นิวเคลียส               ข.  ลักษณะของเซลล์
           ค.   คลอโรพลาสต์           ง.  หนวด  (  แส้  )

1.    พันธุกรรม(Heredity) หมายถึงข้อใด
ก. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก
ข. สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น
ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว
ง. ความผิดปกติของร่างกาย

2. ข้อใดไม่เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ก. สมชายมีต่างหูเหมือนพ่อ
ข. สมศักดิ์มีผมหยิกเหมือนย่า
ค. สมศรีมีนิสัยก้าวร้าว
ง. สมปองมีลักยิ้มเหมือนแม่

3. โครโมโซมคืออะไร
ก. สารพันธุกรรมในร่างกายของมนุษย์เป็นตัวกำหนลักษณะต่างๆ
ข. สารแอนติบอดี้ในร่างกายของมนุษย์
ค. สารพิษชนิดหนึ่งที่มีโทษต่อร่างกายมนุษย์
ง. สารแห่งความสุข

4. โครโมโซมมนุษย์มีกี่คู่
ก. 30 คู่
ข. 31 คู่
ค. 32 คู่
ง. 33 คู่

5. ยีน(Gene) คืออะไร
ก. หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ข. หน่วยที่ควบคุมอาการของมนุษย์
ค. หน่วยที่ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์
ง. หน่วยที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคในร่างกายมนุุษย์

6. มนุษย์มียีนโดยประมาณเท่าใด
ก. 4,000 ยีน
ข. 20,000 ยีน
ค. 30,000 ยีน
ง. 300,000 ยีน

7. สารพันธุกรรม(DNA) ย่อมาจากอะไร
ก. Deoxynucleic
ข. Deoxynucleic acid
ค. Deoxyribonucleic
ง. Deoxyribonucleic acid

8. ใครเป็นผู้ตั้งกฎเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ก. ทอมัส แอนวา เอดิสัน
ข. รัดเทอร์ฟอร์ด
ค. เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล
ง. ลาวัวซิเอ

9. การกลาย(Mutation) แบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ
ก. 1 ลักษณะ
ข. 2 ลักษณะ
ค. 3 ลักษณะ
ง. 4 ลักษณะ

10. การกลายที่เซลล์ใดสามารถถ่ายทอดไปถึงรุ่นหลานได้
ก. การกลายที่เซลล์สืบพันธุ์
ข. การกลายที่เซลล์ร่างกาย
ค. การกลายที่เซลล์ผิวหนัง
ง. การกลายที่เซลล์ต่อมไร้ท่อ

11. อาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผิดพลาดทางโครโมโซมคู่ใด
ก. คู่ที่ 20
ข. คู่ที่ 21
ค. คู่ที่ 22
ง. คู่ที่ 23

12. โรคทางพันธุกรรมใดต่อไปนี้เป็นโรคที่เกิดจากความผิดพลาดของโครโมโซมเพศ
ก. อาการดาวน์
ข. อาการคริดูซ่าต์
ค. อาการเทอร์เนอร์
ง. ก และ ข ถูก

13. ข้อใดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ก. โรคมะเร็ง
ข. โรคโลหิตไหลไม่หยุด
ค. โรคเซลล์เม็ดเลือดแดง รูปเคียว
ง. ข และ ค ถูก

14. GMOs ย่อมาจากอะไร
ก. Genetcally Modified Orgnisms
ข. Genet Modified Orgnisms
ค. Genetcally Miracle Orgnisms
ง. Genet Miracle Orgnisms

15. เด็กหลอดแก้วคือการผสมแบบใด
ก. การฉีดอสุจิเข้าไปในท่อรังไข่
ข. การนำอสุจิและไข่ออกมาผสมนอกร่างกาย
ค. การนำไข่และอสุจิเข้าไปผสมในร่างกาย
ง. การยิงอสุจิเข้าไปในชั้นไซโทพลาซึมของไข่

16. ใครคือเด็กหลอดแก้วคนแรกของโลก
ก. เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล
ข. โรเบิร์ต ฮุก
ค. หลุยส์ ฟลาเรอร์
ง. หลุยส์ บราวน์

17. สิ่งมีชีวิตใดถูกโคลนเป็นตัวแรกของโลก
ก. ไก่
ข. แลลี
ค. โคแฟงกัส
ง. สุกร

18. การแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งที่เซลล์เพศ
ก. ไมโทซิส
ข. ไมโอซิส
ค. โอไมซิส
ง. ฟาโกโทไมซิส

19. การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมีกี่ระยะ
ก. 4 ระยะ
ข. 5 ระยะ
ค. 6 ระยะ
ง. 7 ระยะ

20. มนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ชนิดใด และมีบรรพบุรุษเป็นมนุษย์พวกใด
ก. วิวัฒนาการจากลิง มีมนุษย์โฮโมแฮบิลิสเป็นบรรพบุรุษ
ข. วิวัฒนาการจากลิง มีมนุษย์โฮโมซาเปียนเป็นบรรพบุรุษ
ค. วิวัฒนาการจากสิงโต มีมนุษย์โฮโมแฮบิลิสเป็นบรรพบุรุษ
ง. วิวัฒนาการจากสิงโต มีมนุษย์โฮโมซาเปียนเป็นบรรพบุรุษ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 17 มีนาคม 2556 เวลา 13:51 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

17 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีเฉลยมั้ยอ่ะ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอนที่1(ทำเองไม่ได้เฉลยนะ ไม่รู้ถูกหมดหรือเปล่า)

  1.ญ(พันธุ์ทาง)
  2.ฉ(ชัตตันและเฟรีด)[แหะๆมันเหลือช้อสุดท้ายแล้วนิ ไม่รู้จักคืนกัน]
  3.ค.(การปฏิสนธิ)
  4.ก.(ยีนเด้่น)
  5.ซ(พันแท้)
  6.จ.(หน่อยพันธุกรรมChomosome)
  7.ง.(เมนเดล)
  8.ฏ(ยีนด้อย)
  9.ฌ(การสร้างเซลล์สืบพันธุ์)[2nไง]
  10.ข(เซลล์ร่างกายAutosome)

  วันนี้้ดึกแล้วทำแค่นี้แหละ พรุ่งนี้ค่อยต่อ
  PS.  จงยิ้มในวัน เพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้อาจจะแย่กว่าวันนี้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ิBenjamaporn
  ิBenjamaporn 110.49.224.13
  13 ก.ย. 55 20:12 น.
  ไม่มีเฉลยตอนที่ 2 เหรอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  satita
  satita 125.27.155.0
  25 ม.ค. 56 13:53 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  satita
  satita 125.27.155.0
  25 ม.ค. 56 13:55 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  sitanan
  sitanan 125.27.155.0
  25 ม.ค. 56 15:20 น.
  ยากมากค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  555
  555 27.55.146.230
  17 มี.ค. 56 13:49 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  6666
  6666 27.55.146.230
  17 มี.ค. 56 13:51 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  วิเศษ
  วิเศษ 101.51.200.18
  10 ก.ค. 56 08:18 น.
  เฉลยตอนที่ 2 ให้หน่อยสิ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  น้ำหนิง
  น้ำหนิง 171.7.30.51
  5 ส.ค. 56 19:26 น.
  อมยิ้ม ทามมายข้ออื่นมั่ยมีอ่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  อัฟนะครับ
  อัฟนะครับ 49.48.248.163
  28 พ.ค. 57 19:24 น.
  โกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งโกรธแล้วนะง่วงแบร่เย้เบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อโมโหโมโหโมโหโมโหไม่เข้าใจเลยโอข้อสอบอะไรกันครับบอกน่อย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  มารุณี
  มารุณี 182.53.215.241
  8 มิ.ย. 58 18:03 น.
  ฮือฮือ
  คืออยากได้เฉลยอ่ะค้าาาา มีมั้ยค้ะะะะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  คนสวยยย
  คนสวยยย 116.58.232.12
  26 ก.ค. 58 18:36 น.
  ตกใจ
  อยากได้เฉลยยยยยยยยยยยยยยย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ชั้นสวย
  ชั้นสวย 171.5.141.89
  25 ต.ค. 58 18:09 น.
  มีเฉลยไหมค้าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาโกรธแล้วนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  นภัสรา
  นภัสรา 49.230.213.166
  25 ก.พ. 59 18:59 น.
  วัดกระแสใฟฟ้าที่ใหลผ่านตุ้เยนเครื่องหนึ่งใด้2.4แอมแปร
  ซึ่งต่อกับความต่างศักดิ์220โวลต์ใช้กำลังใฟฟ้ากี่วัตต์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
  1. 15-1
   guest
   เด็กในสวนเห็ด
   เด็กในสวนเห็ด 49.48.251.138
   17 ก.ย. 59 10:18 น.
   528 จ่ะ(รึเปล่า)TT
   ถูกใจ ตอบความเห็น

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2247988
ชื่อกระทู้ : แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 และอื่นๆ :)

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: