เด็กแอดฯ เช็คด่วน!! รายชื่อ 95 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET (ครบทุกมหาวิทยาลัย) No 2442784


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

เด็กแอดฯ เช็คด่วน!!

รายชื่อ 95 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET
(ครบทุกมหาวิทยาลัย)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะวิทยาศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (01-05 = 30)

ม.เกษตรศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 45)
- คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ (03 = 40)

ม.ขอนแก่น
- คณะเทคนิคการแพทย์ (03 = 30)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (01-05 = 30)

ม.เชียงใหม่
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (04 = 30)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรตรี-โท เศรษฐศาสตร์ 2 ภาษา (03 = 35 , 04 = 30)

ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ (03 = 40)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นานาชาติ (03 = 30)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ทุกสาขา (03 = 50)

ม.ธรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 75)

ม.มหาสารคาม
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ (03-05 = 20)
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาเวชกิจฉุกเฉิน (03-05 = 20)
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะพยาศาสตร์ (01-05 = 25)

ม.มหิดล
- คณะพยาบาลศาสตร์ (01-05 = 30)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (01-05 = 30)
- คณะกายภาพบำบัด (01-05 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 45)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 45)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (01-05 = 30)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา (01-08 = 30)
- วิทยาลัยราชสุดา สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย (01 = 30)

ม.แม่ฟ้าหลวง
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(03 = 40)
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (03 = 36)
- ทุกคณะ (03 = 30)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมเด็ก (01 = 40 , 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (01 = 40 , 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 30 , 03 = 50)
- คณะมนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 40)
- คณะมนุษยศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 30 , 03 = 50)
- คณะมนุษยศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 40)
- คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (01-05 = 40)
- คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (01-05 = 30)
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา (01-03 = 40)
- คณะสังคมศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา (02 = 20)

ม.ศิลปากร
- คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 50)

ม.สงขลานครินทร์
- คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ (01-05 = 25)
- คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ (01-05 = 25)
- คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่ (03 = 25 , 04 = 25)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (04 = 25)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (03 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (04 = 20)
- คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (04 = 20)
- คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่ (03 = 25 , 04 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ (01 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิชาภาษาจีน (01-05 = 30)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี ทุกสาขาวิชายกเว้นวิศวกรรมเคมี (01-05 = 25)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ทุกสาขา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 20)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ประถมศึกษา พลศึกษา ศิลปศึกษา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (01 = 30, 03 = 15, 04-05 = 15)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย (01 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาจีน (01-02,04 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาอาหรับ  (01-02,04 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01 = 25 , 03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (01-02 = 30 ,03 = 25)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (01,02,03 = 30)

ม.อุบลราชธานี
- คณะเภสัชศาสตร์ (01-05 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว (02 = 20 , 03 = 20)
- คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม (02 = 20)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาไทยและการสื่อสาร (01 = 25 , 03 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาจีนและการสื่อสาร (03 = 30)
- คณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร (01 = 25 , 03 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์) (01 = 25 , 03 = 25)
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (02 = 25 , 03 = 25)

ม.เทคโนฯ ราชมงคลธัญบุรี
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร 5 ปี (05 = 30)

ม.เทคโนฯ ราชมงคลพระนคร
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา (03-05 = 30)

ม.ราชภัฏเทพสตรี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา (01-05 = 30)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขาวิชา (04 = 30 , 05 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (01-05 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ พื้นฐานศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา (01-03 = 30)

ม.ราชภัฏภูเก็ต
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (02 = 45)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (02 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (03 = 25)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (03 = 30)
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (01-03 = 20)

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ (04 = 30)
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ (05 = 30)
- คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ (03 = 30)
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขา (05 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร (01 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (01-05 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (01-02 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (02 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมเพื่อการพัฒนา (02 = 30)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาชาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (03 = 30)
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 30)

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ (03 = 40)

วิทยาลัยดุสิตธานี
- คณะอุตสาหกรรมบริการ ทุกสาขาวิชา (03 = 35 , 04 = 35)

หมายเหตุ : รหัสรายวิชา O-NET
01 = ภาษาไทย
02 = สังคมศึกษา
03 = ภาษาอังกฤษ
04 = คณิตศาสตร์
05 = วิทยาศาสตร์
06 = สุขศึกษาและพลศึกษา
07 = ศิลปะ
08 = การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิธีการอ่าน (อัพเดทใหม่)
(01- 05 = 30) หมายถึง คะแนน O-NET วิชาที่ 01-05 แต่ละวิชาต้องได้ไม่น้อยกว่า 30%
(05 = 30) หมายถึง คะแนน O-NET ของวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน

ทั้งนี้ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ทุกสาขา ที่จะนับเป็นคะแนนรวม โดยวิชา 01-05 ทุกวิชารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 30% ในระเบียบการแอดฯ จะแจ้งไว้ที่หมายเหตุแต่ละคณะครับ

ป้องกันการเสียสิทธิ์ อย่าลืมเช็คกับระเบียบการแอดฯ อีกครั้ง


หากคะแนนไม่ถึงก็สมัครได้ แต่ไม่ติด = ="
ติดตามทุกเหตุการณ์การเลือกคณะแอดมิชชั่น 55 คลิกที่นี่

ข้อมูลจาก หนังสือระเบียบการแอดมิชชั่นปี 2555


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 13:29 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

145 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  เจ็ดเรือยอร์ช
  เจ็ดเรือยอร์ช 125.25.142.170
  8 เม.ย. 55 11:46 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ข้อมูลไม่ครบถ้วน
  ข้อมูลไม่ครบถ้วน 58.9.112.248
  8 เม.ย. 55 11:54 น.
  จะบอกว่ายังมีอีกหลายสาขาเลยที่กำหนด แต่ไม่มีในนี้ พี่ลาเต้น่าจะหาข้อมูลให้ครบนะ เพราะถ้าหากน้องยึดตามในนี้ ก็นึกว่าสาขาอื่นไม่กำหนด แต่มันดัีนกำหนดแต่ไม่รู้ แล้วเลือกแล้วไม่ติดจะเสียโอกาศน้องคนนึงไปเลยนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  theoileng
  8 เม.ย. 55 11:56 น.
  - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03 = 75)

  แทบทรุด จะถึงไหมคะเนี่ย 75
  อ๊ากกกกก *STRESS!*

  ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูล
  เด็ก Admission 56
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มอ กำหนดเยอะจังเลย
  จะเลือกก็กลัวเสียอันดับ เพราะ คะแนนไม่ถึงเกณฑ์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  @คอมเม้นที่ 2 มีคณะไหนที่ตกหล่นเหรอครับ ลองแชร์มาเด้อ เพื่อนๆ จะได้รู้พร้อมกันตรงนี้เลย ^__^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  5656
  8 เม.ย. 55 11:59 น.
  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (01 = 75)

  พี่คะ ในระเบียบการบอกว่า 01 = 45 ไม่ใช่หรอคะ T^T
  เขาปรับเปลี่ยนหรือว่าอะไรหรอคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คะแนนอิ๊งขาดไป 1 คะแนน TT
  แล้วบางคณะที่พูดถึงข้างบนนี่ก็ยังกำหนดแกทแพทขั้นต่ำด้วยรึป่าวคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  @คอมเม้นที่ 6 เขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกคร้าบ พี่เผลอเปลี่ยนให้เอง = =" สรุปแล้วคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย ของ ม.มหิดล กำหนด 01=45 นะคร้าบ พี่แก้ไขให้แล้วครับผม ^__^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  5656
  8 เม.ย. 55 12:10 น.
  ขอบคุณมากเลยค่าา เล่นเอาใจหายใจคว่ำหมดเลยพี่ -0-
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  เจม
  เจม 171.4.100.242
  8 เม.ย. 55 12:12 น.
  ขอบคุณมากคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  แอร์
  แอร์ 101.108.198.14
  8 เม.ย. 55 12:15 น.
  พี่ลาเต้ แล้วคณะอื่น สาขาอื่น ที่ไม่ได้บอกไว้ในนี้ ก็คือไม่ได้กำหนดใช่ป้ะ มันกำหนดเป็นบางคณะใช่ไม๊ค่ะ ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  (01- 05 = 30) หมายถึง คะแนนรวมของ O-NET วิชาที่ 01-05 ต้องได้มากกว่า 30% ขึ้นไป คือเราต้องเราคะแนน วิชา 01-05 มาบวกกันแล้วคิดเป็น 30% ช่ายมั้ยคะพี่ลาเต้ ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ครับ วิศวมหิดลทุกวิชารวมกันเกิน30%หรือแต่ละวิชาต้องเกิน30% ครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ขอโทษนะคะ   ก็ยังไม่เข้าใจวิธีการอ่านขั้นต่ำอยู่ดี

  ถ้าตามที่เข้าใจคือ   ทุกวิชา 01 - 05 รวมกัน ต้องได้ 30 ขึ้นไป  ไม่ใช่ วิชาที่1-5 แต่ละวิชาต้อง 30 ใช่มั้ยหว่า?????

  PS.  รักแรกมันแยกยาก รักมากๆ จะยากแยก รักเธอเป็นคนแรก จะให้แยกมันคงยาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  Asdf
  8 เม.ย. 55 12:18 น.
  ศิลปศาสตร์ มธ ยื่นเเพทญี่ปุ่น ต้องได้ 225ขึ้นไปนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   เย้ !!!!!   จุฬาฯ  ผมเกิน  30  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณพี่ลาเต้นะคะ ที่ช่วยหาข้อมูลมาฝากเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่มีระเบียบการ

  บางคณะนอกจากกำหนด o-net ขั้นต่ำแล้วยังมีกำหนด GAT PAT ขั้นต่ำด้วยนะคะ

  อยากให้เพื่อนๆดูดีๆก่อนเลือกคณะ อย่างเช่น มศว เอกอังกฤษ มี GAT PAT ขั้นต่ำด้วย GAT =40% และ PAT 30%


  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  อิอิ
  อิอิ 119.42.103.115
  8 เม.ย. 55 12:25 น.
  กัปตันฝ้ายน่ารักมากๆๆ ชอบอ่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  " (01- 05 = 30) หมายถึง คะแนนรวมของ O-NET วิชาที่ 01-05 ต้องได้มากกว่า 30% ขึ้นไป "

  ผมเข้าใจที่ว่า แต่ละวิชา มันต้อง 30คะแนนขึ้นไปอ่ะครับ

  สับสนเลย @_@  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 8 เมษายน 2555 / 12:29
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ขอบคุณค่ะ
  โหดร้ายจังแต่ละที่TT
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2442784
ชื่อกระทู้ : เด็กแอดฯ เช็คด่วน!! รายชื่อ 95 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ O-NET (ครบทุกมหาวิทยาลัย)

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: