ซ่อน
แสดง

ถามเรื่องการย้ายวิทยาเขตจ้าของ ม.อ. จ้าา [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว
เราสอบได้วิทยาเขตตรังอ่าค่ะแล้วอยากย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ทำได้หรือเปล่าค่ะ เราเรียนคณะการตลาดอ่ะค่ะ ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน่ะคะขอบคุณค่ะ
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

3 ความคิดเห็น

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
    คิดว่าไม่น่าจะได้นะคะ 


   PS.  พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว # ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี I Love Silpakorn
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   jiali
   Guest IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   เราเองก็อยากย้ายนะ เเต่เราว่าน่าจะได้นะ
   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   เตชิต
   Guest IP
   #3
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้
   การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา กรณีย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา

   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

   พ.ศ. 2547   ตามที่งานทะเบียนกลาง ได้ขอหารือคณะในทุกวิทยาเขต และเขตการศึกษา

   เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติในกรณีการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาที่ย้าย

   คณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา และคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยา-

   เขตปัตตานีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ นั้น   1) กรณีรายวิชาในหลักสูตร/สาขาวิชาเดิม เป็นรายวิชาเดียวกับรายวิชาใน

   หลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ หรือรายวิชาที่มีรหัสวิชาต่างกัน แต่ชื่อรายวิชาและเนื้อหาวิชาเหมือน

   กัน ให้นับหน่วยกิตรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมได้ โดยนักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

   แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องไม่ได้ระดับคะแนน E

   2) กรณีรายวิชาในหลักสูตร/สาขาวิชาเดิม มีรหัสรายวิชาแตกต่างกัน แต่เนื้อหา

   ใกล้เคียงกับรายวิชาในหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ สามารถเทียบโอนรายวิชานั้นได้ โดยต้องมีระดับ

   คะแนนตั้งแต่ C ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547

   ข้อ 14.6   บัดนี้ อธิการบดีได้อนุมัติในหลักการให้นักศึกษารหัส 47 เป็นต้นไป ที่ย้ายคณะ

   หรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา เทียบโอนรายวิชาตามแนวทางข้างต้นเป็นกรณีพิเศษแล้ว และ

   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยขอแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินการ

   เทียบโอน/รับโอนรายวิชากรณีดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้   1. กรณีนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ภายในคณะเดียวกัน

   1.1 กรณีเป็นรายวิชาเดียวกัน (รหัสวิชา ชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาเหมือนกัน)

   นักศึกษาไม่ต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอน

   1.2 กรณีเป็นรายวิชาที่มีรหัสรายวิชาต่างกัน แต่ชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาเหมือน

   กัน และกรณีเป็นรายวิชาที่มีรหัสวิชาต่างกัน หรือชื่อวิชาต่างกัน แต่เนื้อหาวิชาใกล้เคียงกัน

   นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา   2. กรณีนักศึกษาย้ายคณะ

   คณะใหม่ที่นักศึกษาขอเข้าศึกษา พิจารณารับนักศึกษา พร้อมกับพิจารณา

   เทียบโอนรายวิชา

   3. การเทียบโอนตามกรณีที่ 1.2 นักศึกษาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

   ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา สำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2547-2548 ที่ดำเนินการย้ายสาขา

   วิชาแล้ว ให้ดำเนินการยื่นคำร้องโดยด่วนต่อไป

   4. นักศึกษาที่ได้รับการเทียบโอน/รับโอนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D, D+ แล้ว

   ต้องการลงทะเบียนใหม่ ต้องยื่นคำร้องขอยกเลิกรายวิชาที่เทียบโอน/รับโอน เพื่อไม่ให้ขัดกับ

   ระเบียบฯ ข้อ 14.5

   ติดต่องานทะเบียนกลาง 074 - 446734 http://reg.psu.ac.th/

   (Cd:Rak_Name)
   ตอบกลับ

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป