ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ข้อมูลอาเซียนแบบสั้นๆ ได้ใจความจ้าา No 2539983


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด


อาเซียน หรือ "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"Association of South East Asiar Nation )
ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510  
แรกเริ่มีสมาชิก 5 ประเทศได้แก่ อินโนนีเซีย มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย
ผู้แทนทั้ง 5 ประเทศได้แก่ 
- นาย อาดัม  มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
- ตุนอับดุลราชักบินฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)
- นาย นาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)
-นาย เอส ราชารัตนัม  (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์)
-ดร. ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

ต่อมา (ก็วิ่งสิ !!)

ประเทศที่เข้ามาอีก 5ประเทศได้แก่

# บรูไนดารุสซาราม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค. 2527)
# เวียดนาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 28 ก.ค. 2538 )
# ลาว และ พม่า (เป็นสมาชิกเมื่อ  23 ก.ค. 2540)
# กัมพูชา (เป็นสมาชิกเมื่อ  30 เม.ย. 2542)

ตามรับดับจากการรับกัมพูชาทำให้อาเ้ซียนมีครบ 10 ประเทศ

คำขวัญประจำอาเซียน : One Vision , One Ldentity , One Community (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

สุญลักษณ์อาเซียน : "ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้" หมายถึง ประเทศทั้ง 10 ในอาเซียนรวมกันสื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่ กรงจากาตาร์
เลขาธิการคนปัจจุบันคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเมื่อ ปี พ.ศ. 2551

เพลงประจำอาเซียนชื่อ่า The ASEAN Way
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา

1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASC = ASEAN Security Community)
      การแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกัน มีกรอบความร่วมมือกันรับภัยคุกคาม
2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC= ASEAN Economic Community)
     การมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกในการค้าขายระหว่างกัน
3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC = ASEAN Socio-Cultural Community)
     การให้ประชาชนแต่ละประเทศอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่เอื้ออาทร

อาเซียน + 1
   คือ  การสถาปนาความสัมพันธ์ของประเทศคู่เจรจา 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนนาดา นิวซีแลนด์ สหัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน  สาธารรัฐเกาหลี อินเดีย และ รัสเซีย

อาเซียน + 3 
   คือ การเข้าร่วมสถาปนากับ 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ สาธารรัฐเกาหลี 
อาเซียน + 6
   คือ การเข้าร่วมสถาปนา กับ 3 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ทและ นิวซีแลนด์ 
อาเซียน + 8
   คือ การเข้าร่วมสถาปนา กับ 8 ประเทศ ได้แก่  สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์


ข้อมูลเพิ่มเติม


ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam
การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์
ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์
เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน
ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ
หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Simpor หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอก Dilleniaราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia
การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย
ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ภาษาราชการ : ภาษาเขมร
หน่วยเงินตรา : เรียล
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Rumdul ก็คือดอก ลำดวนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia
การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย
ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา
ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย
หน่วยเงินตรา : รูเปียห์
ดอกไม้ประจำชาติ : ดอก Moon Orchid (กล้วยไม้ราตรี) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic Republic

การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม

ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์

ภาษาราชการ : ภาษาลาว

หน่วยเงินตรา : กีบ

ดอกไม้ประจำชาติของ  : ลีลาวดี หรือลั่นทม


มาเลเซีย : Malaysia

การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข

ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์

ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์

หน่วยเงินตรา : ริงกิต

ดอกไม้ประจำชาติ : Hibiscus หรือ ชบา
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar

การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี

ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง

เมืองหลวง : นครเนปิดอร์

ภาษาราชการ : ภาษาพม่า

หน่วยเงินตรา : จั๊ต

ดอกไม้ประจำชาติ : Padauk ประดู่
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine

การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี

ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3

เมืองหลวง : กรุงมะลิลา

ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ

หน่วยเงินตรา : เปโซ

ดอกไม้ประจำชาติ : Sampaguita Jasmine ดอกพุดแก้ว 


สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore

การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม

เมืองหลวง : สิงคโปร์

ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ

หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์

ดอกไม้ประจำชาติ : Vanda Miss Joaquim ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร

ภาษาราชการ : ภาษาไทย

หน่วยเงินตรา : บาท

ดอกไม้ประจำชาติ : ราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam

การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม

ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง

เมืองหลวง : กรุงฮานอย

ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม

หน่วยเงินตรา : ด่อง

ดอกไม้ประจำชาติ : บัว 

จบ ! 

หมดแล้วจ้าาา ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะค่ะ ขาดตก บกพร่องเรื่องการพิมพ์ ก็ขออภัยด้วยนะค่ะ !
 
สุดท้ายนี้ โหวตให้ด้วยนะค่ะ ^^

แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 15 กรกฎาคม 2555 / 19:08

PS.  อยากเป็น Vampires

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 08:45 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


1 โหวต จากทั้งหมด 1 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

22 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  1234
  15 ก.ค. 55 19:25 น.
  ข้อสอบทั้งนั้น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  224
  15 ก.ค. 55 20:26 น.
  Asia จ้ะ ไม่ใช้ Asiar
  แต่ก็ขอบคุณนะ  มีประโยชน์มาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  nan29
  nan29 125.26.67.6
  28 ก.ค. 55 14:52 น.
  ขอบคุณมากค่ะ  พอดีช่วงวันเข้าพรรษาที่โรงเรียนหนูเขามีขบวนแฟนซี  พวกหนูได้ทำเรื่องนี้พอดี  ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  อนิสา
  อนิสา 171.4.201.210
  1 ม.ค. 56 19:49 น.
  มีประโยชน์มากๆๆคะทามให้หนูทามรายงานเสร็จคะ  ขอบคุณคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  พรจิรา วงค์มล
  พรจิรา วงค์มล 27.130.186.137
  28 ก.พ. 56 22:04 น.
  มีความรู้มากๆค่ะ ทําให้ได้ความรู้เยอะมากๆเกี่ยวกับอาเซียน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  น้องอิอิ
  น้องอิอิ 110.169.182.238
  11 มี.ค. 56 08:45 น.
  สุดยอด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  alfaromeo
  alfaromeo 101.51.247.192
  21 มิ.ย. 56 17:18 น.
  ของแท้้้้้้้้้้้้้้้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  xvchnxfh
  xvchnxfh 110.171.121.112
  5 ก.ค. 56 10:07 น.
  741456789
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  บ้าน่ะะ
  บ้าน่ะะ 202.29.185.71
  10 ก.ค. 56 12:57 น.
  สั้นมาก ได้ใจความมาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  น้องเหมย
  น้องเหมย 101.51.200.231
  24 ก.ค. 56 14:29 น.
  เยี่ยมเยี่ยมมากค่ะได้ความรู้มากเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  มิ้งกับแนน
  มิ้งกับแนน 110.168.117.233
  8 ส.ค. 56 11:10 น.
  ยิ้มฟันขาว ดีมากๆเลยค่ะ ให้ความรู้ดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  แต๊งงง รักเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ยมทูต
  ยมทูต 110.77.225.223
  29 ต.ค. 56 14:28 น.
  เยี่ยม-v[86ogs]ขอบคุนมาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

    ขอบคุณน้า.

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ก๊อบ
  ก๊อบ 124.122.255.152
  4 พ.ค. 57 07:54 น.
  ใจมากจ๊ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  วนัชภรณ์ ทองภูบา
  วนัชภรณ์ ทองภูบา 125.27.136.201
  2 ก.ย. 57 10:12 น.
  เยี่ยม เยี่ยมทำรายงานเสร็จเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  คีตาภัทร ทัพอาษา
  คีตาภัทร ทัพอาษา 1.2.244.200
  8 ก.ย. 57 19:13 น.
  หนูอ่านแล้วก็สรุป เพื่อจะเขียนเรียงความไปแข่งทักษะวิชาการ เยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมรักเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  เฟรช เบน
  เฟรช เบน 110.77.247.251
  9 ธ.ค. 57 14:17 น.
  เยี่ยมมากรักเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  ฉันสวยอ่ะผิดเหรอ
  ฉันสวยอ่ะผิดเหรอ 171.96.245.102
  12 ธ.ค. 58 21:14 น.
  เหอะๆเหอะๆเย้แบร่เบื่อ มีสานะมีความรู้ขอบคูนนนนนนน. มากกๆค่ะ U - U
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  peetzaaaaaaaaaaa
  peetzaaaaaaaaaaa 101.108.133.16
  14 ธ.ค. 58 15:23 น.
  เยี่ยมมากครับไม่ต้องห่วงเรื่องสอบแย้ววววววววววววววววววววรักเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2539983
ชื่อกระทู้ : ข้อมูลอาเซียนแบบสั้นๆ ได้ใจความจ้าา

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: