ปรับสีเว็บเป็นปกติ

แนะนำ!! คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขา วิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล No 2562411


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

สวัสดีค่ะ พี่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้

วันนี้พี่จะมาแนะนำคณะและสาขาที่พี่เรียนให้น้องๆ ที่สนใจได้ทราบกัน

ซึ่งนักเวชระเบียน/นักเวชสถิติ กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้ มากจริงๆ ค่ะ 

ขนาดรุ่นพี่ยังอยู่ปี 1 ซึ่งยังไม่มีใครจบ ป.ตรี 4 ปี เวชระเบียน ซักคนในประเทศ 

ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครงานและเริ่มจะมีการจองตัวกันแล้ว -.- รีบไปไหน

 และไม่ใช่ทำงานอยู่แค่ห้องบัตรตามโรงพยาบาลธรรมดานะคะ ของเราเป็นได้มากกว่านั้นค่ะ 

(อย่าสับสนๆ เพราะตามห้องบัตรมักจะเป็นลูกจ้างทั่วไปค่ะ)

ซึ่งเราถือว่าอาชีพของเราเป็นส่วนสำคัญ(มาก) ที่ขาดไม่ได้ในโรงพยาบาลเลยทีเดียว  

และโรงพยาบาลจะล่มหรือจะรุ่งก็อยู่ที่ปลายปากกาของนักเวชระเบียน  เพราะเราใหญ่ เอ๊ะ !? 5555


ปล.คณะนี้ได้เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยนะจ๊ะ ในปีสูงๆ

สาขาที่พี่เรียนก็คือ เวชระเบียน หลายคนคงสงสัยหล่ะสิว่ามันคืออะไร ?

เวชระเบียน หรือ Medical Record คือ  เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมเรื่องราวประวัติของผู้ป่วยทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสารการยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ผลจากห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกค่าทั้งที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพหรือเครื่องหมายอื่นใด จากอุปกรณ์ เครื่องมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภท หมายรวมถึงชื่อของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค การจัดทำรายงานทางการแพทย์ การนำมาจัดทำสถิติผู้ป่วย การนำมาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใดตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิตอล หรือระบบอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Medical Record -EMR) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน

ต่อมาก็เป็นการแนะนำหลักสูตรเวชระเบียน ซึ่งรับนักเรียน สายวิทย์-คณิต

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Medical Record

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม "วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)" ชื่อย่อ "วท.บ. (เวชระเบียน)"
ชื่อย่อกลุ่มเรียน    : SH
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งดำเนินการในปีการศึกษา 2555 เป็นหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่ผลิตบุคลากรสาขาวิชา เวชระเบียน โดยเกิดจากความร่วมมือของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข บัณฑิตที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพเวชระเบียนจะมีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถเชื่อมโยงเพื่อการจัดทำสารสนเทศทางการแพทย์ สถิติโรค การบาดเจ็บ การให้รหัสโรค รหัสผ่าตัด การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม การทบทวนตรวจสอบคุณภาพ เวชระเบียน เพื่อเป็นข้อมูลจัดสรรงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพทย์และสาธารณสุขในปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาจำนวน 64 คน นับว่าเป็นนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรใหม่


ด้านการเรียนการสอน

       จะเรียนชั้นปีที่ 1-4 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยชั้นปีที่ 1-2 เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานทางด้านการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 เรียนวิชาเกี่ยวกับรหัสทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบคุณภาพรหัสทางการแพทย์และเวชระเบียน ชั้นปีที่ 4 ฝึกงานที่โรงพยาบาลศิริราช ,ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ร่วมโครงการ

       อีกทั้งคณะนี้มีความสัมพันธ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากหลักสูตรก่อตั้งจากคณะฯ ดังกล่าว นักศึกษาในหลักสูตรนี้จำเป็นต้องมีการเรียนด้านการแพทย์ที่จะต้อง
ได้รับคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนจาก คณาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 140,000 บาท 

สำหรับอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่

    นักวิชาการเวชระเบียน นักเวชระเบียน นักวิชาการเวชสถิติ นักวิชาการสถิติหรือนักสถิติ นักวิชาการเวชสารสนเทศ นักวิชาการรหัสโรค นักวิชาการด้านข้อมูลข่าวสาร หรือนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์บุคลากรอื่น ๆ ด้าน การบริหารระบบเวชระเบียน เช่น นักบริหารเวชระเบียนประจำสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง รพ.ชุมชน รพ.ทั่วไป รพ.ศูนย์ รพ.เฉพาะทาง รพ.ส่งเสริมสุขภาพ รพ.เอกชน สสจ. สำนักการแพทย์ของกรุงเทพมหานครหรือเขตปกครองพิเศษ สปสช. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัยทั่วไป
น้องๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.sh.mahidol.ac.th/th/pdf/academics_b01.pdf

และสามารถเข้าไปพูดคุยและสอบถามพี่ๆ ได้ที่

>> https://www.facebook.com/MUMedicalRec


ใครสนใจก็สมัครเข้ามากันเยอะๆ นะคะ พี่ๆ ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคน

และรับรองว่า ที่นี่อบอุ่น สนุกสนาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากมาย

ที่สำคัญคณะนี้ไม่มีว๊าก เพราะคณะเราเน้นเฮฮา และความรัก ความสามัคคี ปรองดองกัน

(อุ๊ยย!คณะก็อบอุ่น มหาวิทยาลัยก็น่าอยู่ สังคมก็ดี๊ดี เป็นกันเองอีกต่างหาก อะไรมันจะฟินนาเล่ขนาดนี้ ><)

อีกทั้งยังเป็นสาขาที่เปิดการเรียนการสอนไม่กี่แห่งในประเทศไทย

(มี 2 แห่ง อีกแห่งก็คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก)

แต่เป็นหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


และอาชีพนักเวชระเบียนกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้ 

น้องคนไหนที่สนใจ พี่ขอเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ โชคดีกันถ้วนหน้า

และขอให้สอบติดคณะที่ตัวเองหวังไว้นะ ...มาเป็นรุ่นที่ 2 ของหลักสูตรนี้กัน แล้วเจอกันที่คณะจ้าาาแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 17 สิงหาคม 2555 / 14:06
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 1 กันยายน 2555 / 13:49
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 17 กันยายน 2555 / 18:13
แก้ไขครั้งที่ 4 เมื่อ 21 ตุลาคม 2555 / 14:44
แก้ไขครั้งที่ 5 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:20
แก้ไขครั้งที่ 6 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2556 / 16:18

PS.  Dream will come true ! สู้ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 14 เมษายน 2556 เวลา 23:58 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

74 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่าสนใจนะค่า แต่คณะนี้เน้นจำด้วยใช่ไหมค่า? แล้วเรียนเหมือนแพทย์นี้เรียนถึงขนาดไหนค่ะ? 
  PS.  ...........Always Keep The Faith...........
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  bofulah
  21 ส.ค. 55 22:29 น.
  น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  Zumt
  Zumt 202.12.73.1
  23 ส.ค. 55 20:46 น.
  สมัครยังไงคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบ คห.4 

  สามารถสมัครในระบบบโควตาของมหิดลได้เลยจ้า  http://www.mahidol.ac.th/quota2013/

  สมัครในโควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ (รับจากทั่วประเทศ) 

  แล้วก็สมัครสอบ 7 วิชาสามัญจ้าาา   

  และก็มีรอบ admission โดยใช้คะแนน Gat Pat 2 Onet Gpax  จ้าา

   
  PS.  Dream will come true ! สู้ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ggg
  ggg 113.53.244.68
  28 ส.ค. 55 12:30 น.
  คณะ นี้ น่าสนใจ อ่ะ

  เข้ายากไหม ค่ะ เนี๊ย !!!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบ คห.6 

  ไม่ยากหรอกจ้าาา ถ้าน้องตั้งใจ

  สู้ๆๆๆๆ น้า 
  PS.  Dream will come true ! สู้ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  กวางซินนน
  กวางซินนน 182.232.41.3
  2 ก.ย. 55 02:07 น.
  คณะนี้น่าเรียนมากๆๆๆคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  HCUBOY
  HCUBOY 115.87.118.220
  2 ก.ย. 55 23:43 น.
  เท่าที่รู้มาที่ ม.หัวเฉียวเปิดหลักสูตรการจัดการโรงพยาบาล มาหลายปีแล้วนะครับ หลักสูตรคล้ายกับที่บอกมาเลย มีโครงสร้างการเรียนวิชาไกล้เคียงกัน มีเรียนศัพท์ทางการแพทย์ เรียนการให้รหัสโรค ICD-9 ICD-10 วิชาเวชระเบียน สถิติ คอมพิวเตอร์ บัญชี การตลาดโรงพยาบาล การจัดการความเสี่ยงต่างๆ จบออกมาทำงานได้หลากได้ครับ เวชระเบียน เวชสถิติ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น จบมาได้วุฒิสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงพยาบาล)
  ปล.ผมแค่มาชี้แจงว่าสาขาที่เกี่ยวกับเวชระเบียนยังมีอีก สองที่ครับ คือที่ ม.หัวเฉียว กับ ม.เซนเทเรซ่าคับ ยังงัยก้อยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมวิชาชีพคับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  MR21
  7 ก.ย. 55 23:10 น.
  ตอบ คห.9
  ของมหาวิทยาลัยมหิดลของเรา เปิดมา20ปีแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้เราจะเปิดเป็นปริญญาตรี(ต่อเนื่องเรียน2ปี) แต่ปีที่แล้วเปิดหลักสูตรปริญญาตรี4ปีเป็นปีแรก จึงนับเป็นรุ่นที่21 ส่วนของเราเป็น "วิทยาศาสตรบัณฑิต(เวชระเบียน)" และเป็นที่เดียวในประเทศที่ได้ใช้วิทยาศาสตรบัณฑิต(เวชระเบียน)
  ปล.ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนร่วมวิชาชีพเช่นกันครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  กานต์ธิดา เดชชาติ
  กานต์ธิดา เดชชาติ 101.108.83.38
  11 ก.ย. 55 17:10 น.
  พี่ค่ะหนูอยากเรียนคณะนี้อ่ะค่ะ สมัครไปแล้ว แต่อยากทราบว่าตอนเรียนจะเจอพวกเลือดหรืออะไรไหมอ่ะค่ะ แล้วงานที่เราทำมันจะทำแนวไหนแบบนักวิเคราะห์ทำในออฟฟิคอะไรงี้ใช่ไหมค่ะ คือหนูเป็นพวกจิตอ่อนอ่ะค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบ คห.11  

  ถามว่าเจอพวกเลือดมั้ย?  ก็เจอนะเพราะเรียน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาด้วย 

  แต่น้องไม่ต้องกังวลนะ ถ้าน้องเรียนไปเรื่อยๆ น้องจะชินไปเอง

  แถมไม่ได้ลงมือผ่าด้วย ถึงจิตอ่อนก็รู้สึกชิลๆ จ้า 

  แล้วเรื่องการทำงาน ก็ทำงานได้หลากหลายในโรงพยาบาล 

  แต่การทำงานจะออกแนวออฟฟิศ บริหารงานด้านต่างๆ จัดการเกี่ยวกับเอกสารทางการแพทย์

  ตรวจสอบคุณภาพรหัสโรค เป็นนักวิจัย การให้รหัสโรค จัดทำสถิติทางการแพทย์

  วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ จ้า


  ยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะ สู้ๆๆๆๆ ขอให้ติดในสิ่งที่หวังไว้นะ

  แล้วพี่จะรอรับน้องที่คณะนะ   ^_________________^
  แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 11 กันยายน 2555 / 21:35

  PS.  Dream will come true ! สู้ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  กานต์ธิดา เดชชาติ
  กานต์ธิดา เดชชาติ 180.180.19.200
  12 ก.ย. 55 20:12 น.
  ขอบคุณพี่มากนะค่ะ หนูจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะ แล้วเราจะเจอกันนะค่ะ
  ^.^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  โอMR21
  โอMR21 202.28.180.202
  15 ก.ย. 55 14:53 น.
  เวชระเบียนโดยสายเลือดมีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ กับ มหิดลเท่านั้นครับ...มีทั้งเครือข่าย ทั้งรุ่นพี่ รุ่นแรกๆที่จบไป จะเกษียร อายุราชการภายในปี สองปีนี้แล้วครับ วุฒิเรา วท.บ เวชระเบียน ครับ เป็นเวชระเบียนศาสตร์ สายตรง มีต้นกำเนิดจากศูนย์มะเร็ง มายศเส มา วทก.ต่อเนื่องมหิดล...ชัดเจนในตัวตนมากว่า20ปีแล้วครับ ถ้ารักในความเป็นวิชาชีพเวชระเบียนยินดีครับ ยินดีต้อนรับ สำหรับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ผมก็คนเวชระเบียนรุ่นใหม่ตัวน้อยๆวงการCoderมีอะไรให้ศึกษาอีกเยอะครับ!!!!!!
  ย้ำนะครับมหิดลเปิดมา20ปีแล้วครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  พี่ค่ะ แล้วมีการใช้เคมีกับชีววิทยาเยอะแค่ไหนค่ะ อันไหนใช้เยอะกว่ากัน จะได้เตรียมตัวถูก

  แล้วหนูไปดูระเบียบการรับมา มีรับตรงกับแอดฯ

  ถ้าเราจะรับตรง หนูต้องเตรียมตัวหรือว่าสอบ หรือว่าทำอะไรยังไงค่ะ 

  ตอนนี้อยู่ม.5 หาคณะที่อยากจะเข้ามานาน เพิ่งมารู้สึกว่าชอบ สนใจก็คณะนี้เลย

  ขอความกรุณาพี่ๆแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ :D

  ปล.ถ้าไม่เก่งคอมพิวเตอร์จะเป็นไรมั้ยค่ะ เพราะเห็นมีการเรียนเกี่ยวกะคอมด้วย
  PS.  ยิ่งใกล้...ยิ่งไกล...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตอบ คห.15

  ใช้ชีวะเยอะกว่าจ้า  เพราะต้องมาต่อยอดกับวิชาวิทย์สุขภาพในชั้นปีสูงๆ

  ในระบบรับตรงน้องก็สมัครต้องสมัคร 7 วิชาสามัญด้วย

  ส่วนเรื่องการเตรียมตัวก็อ่านหนังสือเยอะๆ น่ะแหละ ทบทวนบ่อยๆ 

  ทั้ง ไทย อังกฤษ สังคม คณิต ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ (แต่รู้สึกจะไม่ใช้ในการสอบแล้ว)

  มันไม่ยากเกินความสามารถน้องหรอก ถ้าพยายาม ^^ 

  แถมยังอยู่ ม.5 พี่ว่าน้องเริ่มเตรียมตัวตอนนี้เลยจะดีมาก ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่ๆ

  ไม่เก่งคอม ไม่เป็นไรจ้า ของอย่างงี้มันฝึกกันได้ ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกนะ

  สู้ๆๆๆ นะพี่เป็นกำลังใจให้ และรอต้อนรับน้องมาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะ 

  PS.  Dream will come true ! สู้ๆ ๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  L'Poo
  L'Poo 27.130.49.26
  21 ก.ย. 55 17:46 น.
  พี่ๆ คะ รอหนูก่อนนะ หนูสมัครไปแล้ว ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอ่านหนังสืออยู่ อวยพรหนูด้วยนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  HCUBOY
  HCUBOY 124.120.124.15
  21 ก.ย. 55 18:45 น.
  อ่อคับ ขอโทดที่รับทราบข้อมูลที่ผิดพลาดนะคับ
  ส่วนของ ม.หัวเฉียวนี่เราเปิดมาเป็นปีที่ 21 แล้วคับ เรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์คับ เมื่อก่อนได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต คับ เรียน 4 ปี ต่อมาหลังจากที่รุ่นแรกๆจบไป วิชาเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ แทบไม่ได้ใช้ เลยมีการปรับปรุงหลักสูตร ให้แคบลงคับ สถิติการได้งานทำของสาขานี้ มหาลัยเราคือ 95เปอร์เซนคับ อีก 5 เปอร์เซนคือเรียนต่อ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวคับ
  การเรียนที่นี่ เน้นทางด้านงานบริหารทางการแพทย์ และการสาธารณสุขคับไม่เน้นวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่คับ จบมาทำงานได้หลากหลายคับ ไม่เฉพาะเวชระเบียนอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นเลขานุการแพทย์ เวชสถิติ นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาล ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล นักการตลาดโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์  และอื่นๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  โอSHMR21
  โอSHMR21 202.28.180.202
  22 ก.ย. 55 12:37 น.
  ทองแท้จะพิสูจน์มันต้องใช้เวลา ถ้าจะเถียงใครดีใครเด่น มันก็ไม่ใช่วิสัยของปัญญาชนเขาพึงจะทำกัน ที่คอมเ้ม้นก่อนๆ ผมไปเม้นนั้นเพราะกระทู้ แนะนำวิชาชีพของคุณ อีกกระทู้หนึ่ง มันมีข้อความกระแนะกระแหน เชิงเปรียบเทียบ เช่น "พึ่งเปิด"  "เราเปิดมาหลายปีแล้ว" "โครงสร้างหลักสูตรใกล้เคียงกับมหิดล" ซึ่งมันผิดต่อข้อเท็จจริง แค่นี้คุณก็ตกม้าตายแล้ว อีกทั้งถ้าคุณมั่นใจในหลักสูตรของตัวเอง คุณก็แนะนำน้องๆไป ไม่ให้จะต้องนำมาเปรียบเทียบอะไรกับสถาบันของผมเลยด้วยซ้ำ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับน้องๆเองแหละครับ ว่าเขาจะเลือกเรียนที่ไหน.....ส่วนผมไม่มีอะไรครับ เรียนที่ไหนก็ดี แต่แนะนำว่าจะทำอะไรในที่สาธารณะควรศึกษาข้อมูลมาให้ดีก่อน ลดอัตตาบ้าง คอมเม้น คุณมันจะดูน่ารักขึ้นเยอะครับ
  อันนี้ไม่ได้สอนนะครับ ถือว่าเวชระเบียน มหิดล ซ้อมๆให้แล้วกัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  โอMR21
  โอMR21 202.28.180.202
  22 ก.ย. 55 12:58 น.
  พักเรื่องร้อนๆสักนิด อิอิ มาเข้าเรื่องวิชาการกันบ้าง อันนี้ข้อมูลแนะนำวิชาชีพ กับ แนะนำหลักสูตร เวชระเบียนของมหิดลศาลายา โดย ผศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และรุ่นพี่ของเราท่านได้อ้างอิงเอาไว้
  อันแรก  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
  อันสอง
  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
  อันนี้เวปคณะนะน้อง อาจารย์ของเราเคลื่อนไหวองค์กรกันตลอดทั้งปี จนแทบไม่ว่างจะสอน555(ล้อเล่น)   http://www.sh.mahidol.ac.th/th/  อวยพรกับน้องๆทุกคนด้วยนะคร้าฟฟ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2562411
ชื่อกระทู้ : แนะนำ!! คณะสังคมศาสตร์ฯ สาขา วิทยาศาสตร์ (เวชระเบียน) มหาวิทยาลัยมหิดล

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: