ปรับสีเว็บเป็นปกติ

สาระของชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม No 2622320

สาระ 779 9 พ.ย. 55 05:06 น.
guest
สาระ

กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ศาสนาอิสลาม เกิดขึ้นในทวีปเอเชียแถบตะวันออกกลาง อันเป็นดินแดนแห่งชนชาวอาหรับ เป็นศาสนาที่มีคนนับถือมาจำนวน 1 ใน 3 ของศาสนาโลกอุบัติขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อ พ.ศ.1113 โดยพระมุฮำมัดเป็นศาสดาและได้แพร่หลายไปที่ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ยุโรป อเมริกา และในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

คำว่า “อิสลาม” มาจากศัพท์ภาษาอาหรับว่า อิสลามะ ซึ่งมาจากศัพท์เดียวกันกับคำว่ามุสลิม คือมาจากคำว่า ซะลิมะ หรือซะละมุน แปลว่า สันติ การนอบน้อม การยอมจำนนโดยสิ้นเชิง

อิสลาม จึงมีความหมายว่าการนอบน้อมมอบตนต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะฮแต่พระองค์เดียวอย่างสิ้นเชิงหรือความสันติ ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประเภทเทวนิยม (Theism) คือเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าสร้างโลก พระเจ้าสูงสุดของอิสลาม คือพระอัลเลาะฮพระองค์เดียวเท่านั้น ส่วนเทพอื่นเป็นเพียงบริวาร

หลักคำสอนที่สำคัญ
ความเชื่อพื้นฐานในศาสนาอิสลาม (รุก่นอีหม่าน)

ศาสนาอิสลามเน้นเรื่องศรัทธาหรือความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญที่สุด จะต้องเชื่อทุกอย่างที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน แต่เมื่อกล่าวถึงความเชื่อใหญ่ ๆ หรือพื้นฐานที่มุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อ จะระแวงสงสัยไม่ได้ก็มีดังต่อไปนี้

มุสลิมต้องเชื่อว่าพระอัลเลาะฮมีจริง พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง ทรงรู้ ทรงเห็น ทรงได้ยินทุกสิ่ง ทั้งในที่แจ้งและที่ลับ

มุสลิมจะต้องเชื่อในเทพบริวาร หรือ เทวทูต (มะละอิกะ) ซึ่งมีมากมายตามความประสงค์ขององค์อัลเลาะฮ โดยพระอัลเลาะฮทรงสร้างเทวทูตเหล่านี้จากแสงสว่าง เพื่อชักนำคนให้ไปสู่ทางดีงาม

มุสลิมต้องเชื่อว่า คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุด พระอัลเลาะฮทรงส่งมาล่าสุด เป็นฉบับสุดท้าย ไม่มีการส่งมาอีก โดยประทานผ่านนบีมุฮัมมัดด้วยพระองค์เองบ้าง ผ่านเทวทูตยิบรออิลบ้าง

มุสลิมต้องเชื่อในตัวแทนพระอัลเลาะฮหรือศาสนทูต (นบี) ของพระองค์ นั่นก็คือนบีมุฮัมมัดนอกจากนี้ก็เคยมีศาสนทูตที่พระอัลเลาะฮได้ส่งมาอีกมากมาย ดังมีข้อความในคัมภีร์อัลกุรอานว่า “ทุกชาติย่อมมีรอซูล” แต่เท่าที่ปรากฎในคัมภีร์อัลกุรอาน มี 25 ท่าน (ซูเราะห์ 10 : 47) มุสลิมถือว่า นบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตคนล่าสุด สมบูรณ์ที่สุด พระอัลเลาะฮจะไม่ส่งศาสนทูตมาอีก

มุสลิมต้องเชื่อในวันสิ้นโลก (กียามะห์) ทั้งนี้ก็เพราะพระอัลเลาะฮทรงสร้างโลกได้ก็ทรงทำลายได้เช่นกัน แต่ก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกจะมีนิมิตหลายอย่างปรากฏ เช่นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก และสัตว์ประหลาดปรากฎขึ้น เป็นต้น

ตัวอย่างหลักคำสอนทั่วไป
1. สอนให้มีความเมตตา กรุณาต่อกัน
2. สอนให้กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา
3. สอนไม่ให้ดื่มสุราเมรัยและยาเสพติดต่าง ๆ
4. สอนไม่ให้ออกดอกเบี้ย รับสินบน ให้สินบน กักตุนสินค้า และทุจริตต่าง ๆ
5. สอนให้รักความยุติธรรม
6. สอนหลักการตัดสินความ
7. สอนไม่ให้บังคับนับถือศาสนา
8. สอนถึงความสำคัญของเจตนา
9. สอนถึงบาปหนักในศาสนา
10. สอนถึงทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

สาระความจริงของชีวิตตามหลักอิสลาม
อิสลาม เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า สันติ ศาสนาอิสลาม เป็นสายธารแห่งคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญของดลกศาสนาหนึ่ง มีศาสนิกอยู่ทุกมุมโลก ศาสดาชื่อว่า นะบีมูฮัมหมัด

ศาสนาธรรมของศาสนาอิสลาม ที่ปรากฏในคัมภีร์อัล – กุรอาน เป็นโองการมาจากพระเจ้า เป็นธรรมนูญชีวิตของชาวมุสลิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นศาสนาธรรมที่สมบูรณ์ดีแล้ว

ชีวิตคืออะไร
กำเนิดชีวิตคนมีมาจากการสร้างของพระอัลเลาะห์ ดังที่ปรากฏในพระคัมภีร์อัลกุรอานว่า

“พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนี้ด้วยความจริง และทรงทำให้สู่เจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำรูปร่างสู้เจ้าให้ดียิ่งขึ้น และพระองค์คือการกลับไปในปั้นปลาย” ดังนั้น พระเจ้าคือผู้ทรงสร้าง ทรงอภิบาลชีวิตของมนุษย์ทั้งมวล

ลักษณะของมนุษย์
มนุษย์มีลักษณะเด่น พิเศษจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย แม้มนุษย์จะมีลักษณะรวมกับสิ่งที่มีชีวิตอื่น ๆ เช่น พืช และสัตว์ แต่องค์ประกอบชีวิตมนุษย์ละเอียดและสลับซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สิ่งที่เสริมให้ชีวิตมนุษย์มีลักษณะเด่นเฉพาะในตัวเอง เพราะได้รับ “รุฮ์” จากองค์อัลเลาะห์ คำว่า “รุฮ์” ที่พบในภาษาไทยคือ “วิญญาณ”

ชีวิตอยู่เพื่ออะไร

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตทั้งศาสนายิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ไม่แตกต่างกันมากนัก เพราะทั้งสามศาสนามีความเชื่อพื้นฐานว่า ชีวิตได้มาจากพระเจ้า พระเจ้าเป็นองค์ประเสริฐสุด อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสถานที่ไร้ทุกข์ทั้งมวล

กรีสุดา เฑียรทอง (2450 : 64) ได้ระบุถึงเป้าหมายของชีวิตของชาวมุสลิมไว้ 2 ระดับ คือ
1. เป้าหมายในโลกนี้ เป็นเป้าหมายเพื่อให้ตนมีความสุขทั้งทางกายและใจ หมดความทุกข์ ความหวาดกลัว และทำให้สังคมและโลกมีความสุข
2. เป้าหมายในโลกหน้า คือการพ้นจากการถูกลงโทษ ได้เข้าถึงสวรรค์มีความสุขตลอดไป พ้นจากความทุกข์ ความทรมานต่าง ๆ จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีก

ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร
หลักประพฤติของชาวมุสลิมมี 2 ประการ คือ

หลักศรัทธา

1. ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียว
2. ศรัทธาต่อพระคัมภีร์
3. ศรัทธาต่อผู้รับใช้พระเจ้า
4. ศรัทธาต่อศาสนฑูต ผู้สื่อสารบทบัญญัติต่างๆ ของพระองค์
5. ศรัทธาในวันสิ้นโลก วันพิจารณากรรมของมนุษย์ เมื่อโลกแตกดับ

ศรัทธาต่อลิขิตพระเจ้า

หลักปฏิบัติ

การปฏิญาณตน เพื่อความยืนยันว่า ศรัทธาพระเจ้า
ทำละหมาด วันละ 5 เวลา คือ
1. เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
2. เวลาบ่าย
3. เวลาเย็น
4. เวลาพลบค่ำ
5. เวลากลางคืน

การละหมาด คือ การแสดงความจงรักภักดี ต่อพระเจ้า ชำระความสะอาดของร่างกายให้สะอาดผ่องแผ้ว

การบริจาทาน (ซากาต) คือ การบริจาคทรัพย์สินตามอัตราส่วนแก่ผู้มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
การถือศีลอด การถือศีลอด คืออดกิน อดดื่ม งดประพฤติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงตะวันลับขอบฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอน
การประกอบพิธีฮัจจ์ มุสลิมผู้มีทุนทรัพย์เพียงพอ มีร่างกายแข็งแรง ให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ ณ กรุงเมกกะ อย่างน้อยชีวิตละหนึ่งครั้ง

สิ่งที่ชาวมุสลิมควรละเว้น

1. ห้ามตั้งภาคี หรือ สิ่งอื่นใดมาเทียบพระเจ้า
2. ห้ามกราบไหว้สิ่งเหล่านี้ เช่น ผี, สาง, เทวดา, ต้นไม้, ภูเขา เป็นต้น
3. ห้ามเชื่อดวงดาว, เครื่องลางของขลัง, ห้ามเชื่อไสยศาสตร์ทุกประเภท
4. ห้ามเล่นการพนัน, เสี่ยงทายทุกประเภท
5. ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ที่ตายเอง ห้ามรับประทานสุกรห้ามรับประทานอาหารที่นำไปเซ่นไหว้
6. ห้ามเสพสิ่งเสพติด
7. ห้ามประพฤติผิดประเวณี
8. ห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตด้วยเจตนา
9. ห้ามประกอบมิจฉาชีพ เช่น การตั้งสถานเริงรมย์ ซ่องนางโลม เป็นต้น
10. ห้ามบริโภคอาหารที่หามาได้โดยไม่ชอบธรรม
11. ห้ามกักตุนสินค้าเพื่อให้ราคาสูงขึ้น
12. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 00:35 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

1 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  สุดๆ
  สุดๆ 27.55.1.190
  17 ธ.ค. 55 00:35 น.
  โมเสส สิถถะ เยซู. ต่างรับอิสลามไปแล้วทั้งนั้น ทำไมเป็นเช่นนั้นได้? . ก็เพราะผู้ที่เรากล่าวนั้นเป็นคนดี มีองค์แห่งธรรมครบครันมิใช่หรือ และซ้ำหมู่ชนที่ติดตามท่านเหล่านั้นจำเป็นต้องศรัทธาท่าน. หากอิสลามคือ"สันติ" ตามความหมาย. ทุกท่านย่อมรับในองค์ธรรมที่สำคัญนี้แน่นอนมิใช่หรือ. สันติธรรมนั้นเป็นธรรมใหญ่ที่ทุกศาสดาย่อมต้องรับไว้แน่นอน. แต่ไม่ต้องกังขากันเลย ที่เรามิได้กล่าวว่า ท่านเหล่านั้นนับถือศาสนาอิสลาม. เพราะห้วงที่ท่านเตรียมมนุษย์สู่องค์แห่งธรรม ตามภาระหน้าที่ยองท่านๆเหล่านั้นจนวาระสุดท้าย. ศาสนา อิสลามก็ยังมิได้ถูกประกาศให้เป็นศาสนาที่เป็นสรณะของมวลมนุษยชาจิแบบปัจจุบันนี้เลย. เราจึงกล่าวมิได้ว่า ท่านๆเหล่านั้นนับถือศาสนาที่เป็นปัจจุบันนี้ เป็นศาสนาที่ครบถ้วนในองค์แห่งธรรมนี้เลย(คืออิสลามมีกตัญญูธรรม สูงสุดต่อผู้สร้างธรรมชาติ ไม่ปิดกั้นการเกิด การตั้ง การดับ หรือลบหลู่สิ่งสร้างใดใดจากผู้มีพระคุณล้นพ้นเลย)ให้สังเกตุในด้านองค์ธรรมที่สูงสุด มิลบหลู่ ซ้ำยังกตัญญูต่อผู้ที่สร้าง ทุกวาระ และสภาพทุกประการที่มีผู้มากล่าวอ้างว่า มีนาม (นี่ยังไม่ต้องกล่าวถึง สังขาร สัญญา และประการอื่นๆด้วยซ้ำ หลักอิสลามก็ไม่ลบหลู่ ปิดกั้นการสร้างมาของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่น้อย ไม่อุตริตัดทอนยกเลิกสิ่งที่มนุษยมิได้สร้าง หรือ ออกกฏได้เองเลย)อิสลามมีนิติธรรมเพราะมีที่หมายที่ต้องมอบตัวในผิดพลาดทั้งหลายชัดเจนที่สุด. มียุติธรรมที่ไม่มีการรบกวนสิ่งอื่นใดในการร้องขอพรให้สิ่งนั้นต้องเหนื่อยยาก มีงานคั่งค้างมากมาย ไม่มีใครเคยสอบถามเลยว่าเสร็จหรือคั่งค้างเท่าใด. อิสลามสอนให้พึ่งพาตนเองได้จริงในการขอพรโดยตรง มีเมตตาธรรม สุจริตธรรม(ว่าตนทำเองได้ง่ายๆตรงๆ). ไร้การพึ่งพาพิธีกรรม นักบวช รูปปั้น หรือสิ่งที่มนุษย์เชื่อหรือได้ยินว่าเป็นสิ่งไถ่โทษให้ตนเองได้(เพื่อนมนุษย์ก็จะไปรอที่ประตูนั้นเพื่อรับผลประโยชน์ในพิธีกรรม รับทาน. และจับต้อง งบประมาณ). ความเชื่อมันก็คือบริการที่ผู้ที่รอที่ประตูนั้นนำมาให้ผู้เชื่อเสพ แล้วจ่ายค่าบริการเป็นความพึงใจเป็นอันดับต้น. แล้วเมื่อมีสินค้าเพิ่มเข้ามา ท่านนั้นก็จะจ่ายค่าสินค้าเพิ่มได้ง่ายดายขึ้น(นั่นคือสภาพในโลกที่มีนักบวช มีพิธีกรรมมากมาย มีทาน มีทำบุญ มีสร้างบารมี มีหนีกรรม มีหนีภพหนีภูมิ มีพยากรณ์การเกิดมาแย่กว่าเิด จนกว่าเดิม. สารพัดเรื่อง สารพัดวรรณกรรมที่มาสนองมายาคติที่สะสมในมนุษย์ให้เข้าเค้า ด้วยความหวาดกลัวในชีวิตหลังความตาย(ที่ไร้ที่มอบตัว ไร้ผู้พิพากษาที่ต้องศรัทธาว่ายุติธรรมที่สุดจริงๆนั้น"มีจริง". นั่นคือปรัชญาอิสลามที่ครบองค์แห่งธรรม และกตัญญูสูงที่สุด รู้จักต้นแห่งพร อย่างไร้พยากรณ์สวมรอย ไร้นักบวช.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2622320
ชื่อกระทู้ : สาระของชีวิตตามแนวศาสนาอิสลาม

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: