/>

100 อันดับโรงเรียนที่ดีที่สุดในภาคอีสาน ปี2556 [ไม่ระบุให้แชร์]

KcMan33
Guest IP
วิว
การจัดอันดับ " 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในภาคอีสาน ประจำปี 2556"
นั้น พิจารณาจากการ
วัดผล Admission โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนนการสอบ O-net แพทย์ กสพท. ทุนรัฐบาล ทุนก.พ. ทุน พสวท. และ รางวัลชนะเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบ จัดโดย สพม.19-33 ในการจัดอันดับ

ลำดับ    โรงเรียน    จังหวัด    เขต
1    โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล     จังหวัดอุดรธานี    สพม.20
2    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช     จังหวัดอุบลราชธานี    สพม.29
3    โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน     จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
4    โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย    จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
5    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)    จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
6    โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย    จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
7    โรงเรียนสุรนารีวิทยา     จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
8    โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย    จังหวัดร้อยเอ็ด    สพม.27
9    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร    จังหวัดมุกดาหาร    สพม.22
10    โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม    จังหวัดบุรีรัมย์    สพม.32
11    โรงเรียนสิรินธร     จังหวัดสุรินทร์    สพม.33
12    โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล    จังหวัดสกลนคร    สพม.23
13    โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย    จังหวัดศรีสะเกษ    สพม.28
14    โรงเรียนสุรวิทยาคาร     จังหวัดสุรินทร์    สพม.33
15    โรงเรียนสารคามพิทยาคม     จังหวัดมหาสารคาม    สพม.26
16    โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    จังหวัดนครพนม    สพม.22
17    โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์     จังหวัดกาฬสินธุ์    สพม.24
18    โรงเรียนมารีย์วิทยา     จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
19    โรงเรียนสตรีราชินูทิศ         จังหวัดอุดรธานี    สพม.20
20    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม     จังหวัดมหาสารคาม    สพม.26
21    โรงเรียนสตรีสิริเกศ     จังหวัดศรีสะเกษ    สพม.28
22    โรงเรียนเลยพิทยาคม     จังหวัดเลย    สพม.19
23    โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล     จังหวัดชัยภูมิ    สพม.30
24    โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร     จังหวัดหนองคาย    สพม.21
25    โรงเรียนกัลยาณวัตร     จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
26    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     จังหวัดสกลนคร    สพม.23
27    โรงเรียนสตรีชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูมิ    สพม.30
28    โรงเรียนนารีนุกูล                                              จังหวัดอุบลราชธานี    สพม.29
29    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์    จังหวัดบุรีรัมย์    สพม.32
30    โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร     จังหวัดหนองบัวลำภู    สพม.19
31    โรงเรียนสตรีศึกษา     จังหวัดร้อยเอ็ด    สพม.27
32    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ    จังหวัดศรีสะกษ    สพม.28
33    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)    จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
34    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์                จังหวัดกาฬสินธุ์    สพม.24
35    โรงเรียนมุกดาหาร     จังหวัดมุกดาหาร    สพม.22
36    โรงเรียนยโสธรพิทยาคม     จังหวัดยโสธร    สพม.28
37    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย    จังหวัดเลย    สพม.19
38    โรงเรียนบุญวัฒนา      จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
39    โรงเรียนนางรอง     จังหวัดบุรีรัมย์    สพม.32
40    โรงเรียนอำนาจเจริญ     จังหวัดอำนาจเจริญ    สพม.29
41    โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา         จังหวัดเลย    สพม.19
42    โรงเรียนผดุงนารี     จังหวัดมหาสารคาม    สพม.26
43    โรงเรียนอุดรพัฒนาการ     จังหวัดอุดรธานี    สพม.20
44    โรงเรียนอนุกูลนารี     จังหวัดกาฬสินธุ์    สพม.24
45    โรงเรียนภัทรบพิตร                                           จังหวัดบุรีรัมย์    สพม.32
46    โรงเรียนนครพนมวิทยาคม       จังหวัดนครพนม    สพม.22
47    โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์    จังหวัดสุรินทร์    สพม.33
48    โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา (รส.2)    จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
49    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ      จังหวัดชัยภูมิ    สพม.30
50    โรงเรียนปากช่อง     จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
51    โรงเรียนชุมแพพิทยาคม    จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
52    โรงเรียนบ้านดุงวิทยา    จังหวัดอุดรธานี    สพม.20
53    โรงเรียนบัวใหญ่     จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
54    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
55    โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์     จังหวัดยโสธร    สพม.28
56    โรงเรียนเดชอุดม      จังหวัดอุบลราชธานี    สพม.29
57    โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม     จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
58    โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา    จังหวัดนครพนม    สพม.22
59    โรงเรียนโชคชัยวิทยา      จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
60    โรงเรียนกันทราลักษณ์วิทยา    จังหวัดศรีสะเกษ    สพม.28
61    โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม                   จังหวัดบุรีรัมย์    สพม.32
62    โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา      จังหวัดร้อยเอ็ด    สพม.27
63    โรงเรียนบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
64    โรงเรียนพิมายวิทยา      จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
65    โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน     จังหวัดสุรินทร์    สพม.33
66    โรงเรียนขุขันธ์      จังหวัดศรีสะเกษ    สพม.28
67    โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล      จังหวัดร้อยเอ็ด    สพม.27
68    โรงเรียนเซนต์เมรี่    จังหวัดอุดรธานี    สพม.20
69    โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา     จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
70    โรงเรียนพิบูลมังสาหาร       จังหวัดอุบลราชธานี    สพม.29
71    โรงเรียนหนองเรือวิทยา      จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
72    โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล    จังหวัดนครพนม    สพม.22
73    โรงเรียนชุมแพศึกษา     จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
74    โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา       จังหวัดสกลนคร    สพม.23
75    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู    จังหวัดหนองบัวลำภู    สพม.19
76    โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี     จังหวัดอุบลราชธานี    สพม.29
77    โรงเรียนพุทไธสง      จังหวัดบุรีรัมย์    สพม.32
78    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา       จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
79    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล      จังหวัดอุบลราชธานี    สพม.29
80    โรงเรียนกันทรารมณ์    จังหวัดศรีสะเกษ    สพม.28
81    โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร      จังหวัดอุดรธานี    สพม.20
82    โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ      จังหวัดอุบลราชธานี    สพม.29
83    โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร      จังหวัดหนองบัวลำภู    สพม.19
84    โรงเรียนเลิงนกทา      จังหวัดยโสธร    สพม.28
85    โรงเรียนลำปลายมาศ      จังหวัดบุรีรัมย์    สพม.32
86    โรงเรียนประสาทวิทยาคาร     จังหวัดสุรินทร์    สพม.33
87    โรงเรียนน้ำพองศึกษา     จังหวัดขอนแก่น    สพม.25
88    โรงเรียนบึงกาฬ      จังหวัดบึงกาฬ    สพม.21
89    โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม      จังหวัดร้อยเอ็ด    สพม.27
90    โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา      จังหวัดอุดรธานี    สพม.20
91    โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร      จังหวัดมหาสารคาม    สพม.26
92    โรงเรียนโนนสูงศรีธานี     จังหวัดนครราชสีมา    สพม.31
93    โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส      จังหวัดสกลนคร    สพม.23
94    โรงเรียนภูเขียว      จังหวัดชัยภูมิ    สพม.30
95    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด    จังหวัดร้อยเอ็ด    สพม.27
96    โรงเรียนวาปีปทุม      จังหวัดมหาสารคาม    สพม.26
97    โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร      จังหวัดอุบลราชธานี    สพม.29
98    โรงเรียนรัตนบุรี     จังหวัดสุรินทร์    สพม.33
99    โรงเรียนสว่างแดนดิน      จังหวัดสกลนคร    สพม.23
100    โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม      จังหวัดร้อยเอ็ด    สพม.27
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

117 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป