ซ่อน
แสดง

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว

โพธิวิชชาลัย แปลว่าที่อยู่ของนักปราชญ์  
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยวิทยาลัยรับใช้สังคม    เป็นวิทยาลัยหนึ่งที่ตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ถือว่าเป็นวิทยาลัยที่รับใช้สังคม เป็นวิทยาลัยอันทรงเกียรติ 

                ทั้งนี้ ภาคีภาควิชาการ หรือมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ มีภาระหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การสร้างโครงการต้นแบบวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เพื่อภารกิจวิจัยสร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตคืนถิ่น บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างเข้าใจชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบเคารพอัตลักษณ์ และความหลากหลายของชุมชน โครงการต้นแบบวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ในเบื้องต้น ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทน้ำตาลขอนแกน จำกัด (มหาชน) ที่มีศรัทธาต่อจุดหมายของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จึงบริจาคที่ดินให้ ๘๑ ไร่ บริจาคเงินทุนก่อสร้างอาคารทรงงาน อาคารอเนกประสงค์ จัดภูมิทัศน์และสร้างฐานเรียนรู้พึ่งตนเอง ๒๐ ล้านบาทและบริจาคทุนการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ๓ ล้านบาท โดยการกระบวนการก่อสร้าง พลังร่วมของชุมชนที่ผ่านอบรมหลักสูตร 

การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างอาคารและการจัดภูมิทัศน์ อย่างแข็งขันทุ่มเท โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐๐ วัน ภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายก็เสร็จทันเวลาการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑
ที่มา:http://www.pothi.org

   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมีอยู่ 2 สาขา
คือ 1.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการภูมิวัฒนธรรม Bachelor of Arts (Geo-Cultural Management

     เป็นการผลิตบัณฑิตในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษากลับไปรับใช้ถิ่นบ้านเกิด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม ภูมิวัฒนธรรม แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องกลับไปทำงานในบ้านเกิดของตนเองเพียงอย่างเดียว สามารถทำงานในหน่วยงานรัฐต่าง ไม่จำเป็นต้องทำงานจังหวัดของตนเพียงอย่างเดียวค่ะ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.  มีโอกาสในการศึกษาต่อ ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
2. นักจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของหน่วยงานเอกชน
3. นักพัฒนาชุมชนด้านวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานราชการ
4. นักจัดการวัฒนธรรมสารสนเทศ
5. ประกอบอาชีพอิสระเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

     2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม Bachelor of Arts (Geosocial-Based Management)
การจัดการภูมิสังคมจะเรียนลึกในเรื่อง วิถีชีวิตธรรมชาติ อาหารและการเกษตร วิทยาการชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการในเรื่องนิเวศวิทยา ชุมชน ป่าไม้

1. ประกอบอาชีพอิสระที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ
2. ทํางานราชการหรือเอกชนที่ใช้วิชาพื้นฐานด้านภูมิสังคมเป็นพื้นฐานในการทํางาน
3. ทํางานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
4. ทํางานด้านพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
5. สามารถเรียนต่อในระดับปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ สาขาด้านการบูรณาการและอื่น ๆ
http://blog.eduzones.com/tonsungsook/106914

     
       โด
ยปีที่ 1และ 2 จะเรียนที่ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
      ส่วนปีที่ 3 และ 4 สาขาการจัดการภูมิสังคมจะเรียนที่จังหวัดสระแก้ว ส่วนการจัดการภูมิวัฒนธรรมจะเรียนที่ จังหวัดตาก
ปี1-2 จะเรียนวิชา SWU ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีวิชาเอกร่วมด้วย เช่นวิชา
มนุษย์กับธรรมชาติ,นิเวศวิทยา,โครงสร้างชุมชน,พลังร่วมชุมชน,ปรัชญาร่วมสมัย,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร,อัญมณีในพื้นที่แม่สอด การจัดการทางด้านวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ซึ่งเป็นการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจต้อนรับอาเซียน เพราะว่ามีวิชาพม่าเพื่อการสื่อสารและภาษาเขมรอีกด้วย การเรียนการสอนที่ไม่ใช่แค่ในตำรา การออกไปศึกษาในพื้นที่จริง จะทำให้นิสิตได้รับความรู้โดยตรง 
     

   ดิฉันเป็นนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อยากจะบอกเล่ากับทุกคนรวมถึงน้องๆ ม.6 ที่กำลังมองหาที่เรียน อยากบอกว่าคณะนี้ไม่ได้เป็นคณะที่สอนทำนา อย่ามองคณะนี้แค่จุดๆเดียวนะคะ เพราะนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยากจะสอนให้นิสิตเรียนรู้ถึงวิถีความเป็นอยู่ การพึ่งพาตนเอง จริงๆแล้วคณะนี้มีอะไรให้ศึกษาและน่าสนใจมาก คณะนี้ไม่ได้ให้ความรู้แก่ตัวนิสิตเพียงอย่างเดียว ถ้าได้เรียนที่นี่จะรู้เองว่าคุณธรรมต่างๆได้สอดแทรกในวิทยาลัยแห่งนี้จนซึมซับเข้าตัวเรา บัณฑิตที่จบมาอย่างมีคุณภาพทุกคน คนเราจะเก่งด้วยวิชาอย่างเดียวแต่ไม่มีคุณธรรมในตนเองก็ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ วิทยาลัยแห่งนี้เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่มีแต่ความอบอุ่น วิทยาลัยแห่งนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษา ในอนาคตดิฉันคิดว่าคณะนี้จะเป็นที่รู้จักและสนใจของทุกคนมากขึ้นอย่างแน่นอน ด้วยความตั้งใจของคณบดีและอาจารย์ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพอันสูงสุด
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ จากใจนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

10 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป