สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว

                                  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
                          สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
                              หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย    :   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
    ภาษาอังกฤษ    :    Bachelor of Arts (Cultural Management)  
2. ชื่อปริญญา  
          ภาษาไทย    ชื่อเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การจัดการทางวัฒนธรรม)
                  ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการทางวัฒนธรรม)
    ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Cultural Management)    
            ชื่อย่อ : B.A. (Cultural Management)
3. วัตถุประสงค์
    สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนในหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอนระบบชุดวิชา เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ/การทำกิจกรรม มุ่งมั่นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในทักษะในการจัดการงานด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ งานจัดการด้านวัฒนธรรม
4. โครงสร้างหลักสูตร
    สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร     130     หน่วยกิต
        ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า                 30    หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาภาษา เรียนไม่น้อยกว่า                  12    หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
       เรียนไม่น้อยกว่า                             9     หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
      เรียนไม่น้อยกว่า                                    9     หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า                         87    หน่วยกิต
    - วิชาภาษา                               12    หน่วยกิต
     -วิชาแกน                              15    หน่วยกิต
        - วิชาเลือก                               45    หน่วยกิต  
        - วิชาวิทยาการจัดการ                     15    หน่วยกิต  
                         ค. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                         7    หน่วยกิต
        ง. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า                    6    หน่วยกิต
                    รวม                             130    หน่วยกิต
5.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.     เจ้าหน้าที่บริการความรู้ด้านวัฒนธรรม
2.    นักวิชาการด้านวัฒนธรรม
3.    เจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์
4.    นักวิจัยทางวัฒนธรรม
5.    ประกอบอาชีพอิสระด้านสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม


*** ไม่มีเรียนคณิตศาสตร์
ปล. เรียนประวัติศาสตร์ สังคม และได้ลงพื้นที่


ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

12 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป