ซ่อน
แสดง

รวม ค่าเล่าเรียน+คะแนนแอดย้อนหลัง คณะพยาบาลศาสตร์ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#พยาบาล #ค่าเทอม #ค่าเล่าเรียน #ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวม ค่าเล่าเรียน + คะแนนย้อนหลัง พยาบาลศาสตร์
วันนี้ได้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนในสาขาพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทยเท่าที่จะหามาได้ เพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้พิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ
*ข้อมูลนี้รวบรวมจากเว็บไซต์เท่านั้น
*บางอย่างอ้างอิงจาก ระเบียบการแอดมิชชันของ สอท. 
*ข้อมูลนี้ จะไม่ทันสมัยเกินไปกว่าปีการศึกษา2558 
*ข้อมูลบางอย่าง อาจไม่ถูกต้อง และต้องขออภัยที่ไม่ได้ให้เครดิต
*หากเพื่อนๆ พี่ๆ ท่านใดพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาท้วงติงด้วยการแสดงความคิดเห็น เพื่อช่วยกันแก้ไขให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความทันสมัยที่สุด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคปกติ 1,8000บาท ภาคฤดูร้อน 9,000บาท ต่อภาคเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปกติ ภาคปกติ 20,000บาท ภาคฤดูร้อน 10,000บาท ต่อภาคเรียน
นานาชาติ ภาคปกติ 60,000บาท ภาคฤดูร้อน         บาท ต่อภาคเรียน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประมาณภาคเรียนละ 20,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคปกติ 15,800บาท ภาคฤดูร้อน         บาท ต่อภาคเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาคเรียนละ 15,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาคเรียนละ 8,670บาท รวมตลอดหลักสูตร 93,870บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาคเรียนละ 25,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยกิตละ 200บาท +ภาคเรียนละ 4000บาท

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยาย นก.ละ200บ. ปฏิบัติ นก.ละ 1000บาท +ภาคเรียนละ2500บาท *เทอมแรก 27050บาท เทอมสอง10000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยาย นก.ละ200บ. ปฏิบัติ นก.ละ 1000บาท +ภาคเรียนละ2500บาท *เทอมแรก 27050บาท เทอมสอง10000บาท

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคเรียนละ 33,000บาท

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาคเรียนละ 14,000บาท (1ปีการศึกษามี3ภาคเรียน)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนละ 28,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ และ ปัตตานี
เฉลี่ยภาคเรียนละ 22,000บาท รวมตลอดหลักสูตร 176,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาคปกติ 415,00บาท ภาคฤดูร้อน 25,000บาท +ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษปีละ15,000บาท

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจตำรวจ
เทอมแรก37700 เทอมต่อๆไปประมาณ36***

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ภาคปกติ 16,000บาท ภาคฤดูร้อน  6,000 บาท ต่อภาคเรียน *บังคับรับทุนเรียนฟรีมีเงื่อนไขทุกคน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ภาคปกติ 30000บาท ภาคฤดูร้อน 20000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ภาคเรียนละ 42,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ภาคปกติ 30,000บาท ภาคฤดูร้อน 20,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ภาคการศึกษาแรก 47,000 บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เฉลี่ยปีการศึกษาละ 100,000 บาท

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ทุนทบ.ประมาณปีละ 12,000 บาท ทุนส่วนตัวออกเองทั้งหมดค่าใช้จ่ายตลอด 4 ปีประมาณ 245,000 บาท

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปีแรกประมาณ 70,000 บาท

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ทุนทอ.แรกเข้า 16,000 บาท(หลังจากนั้นเทอม 2 จ่าย 11,000 บาท ฤดูร้อนจ่าย 4,400 บาท ส่วนปี2-4 จ่ายเทอมละ 17,500 บาท) ทุนส่วนตัวแรกเข้าประมาณ 39,132 บาท(หลังจากนั้นเทอม 2 จ่าย 40,292 บาท ฤดูร้อนจ่าย 13,066 บาท ส่วนปี 2-4 จ่ายเทอมละ 55,000-ุ67,000 บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคเรียนแรก 37,000บาท ภาคเรียนต่อไป 30,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
หน่วยกิตละ 2000บาท +ค่าบำรุงเทอมละ 15,000บาท +ค่าบำรุงภาคฤร้อน 9,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร 550000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
ภาษาไทย ปี1 94,200บาท ปี2 90,200บาท ปี3 102,950บาท ปี4 65,800บาท ภาคฤดูร้อน 29,500บาท
นานาชาติ ปี1 131,450บาท ปี2 129,600บาท ปี3 140,550บาท ปี4 90,500บาท ภาคฤดูร้อน 42,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน มหาวิทยาลัยนานชาติเอเชีย-แปซิฟิก
เทอม (1.)65,025 (2.)55,700 (s.)32,550 (3.)57,650 (4.)68,250 (s.)34,500 (5.)54,900 (6.)59,850 (s.)28,650 (7.)53,400 (8.)63,450

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ภาษาไทย ปี(1.)135,200 (2.)211,900 (3.)257,000 (4.)122,300
Bilingual ปี(1.)210,000 (2.)210,000 (3.)210,000 (4.)210,000

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
ทุกวิทยาเขตเท่ากัน หน่วยกิตละ 4600บาท +ค่าบำรุง ปกติปีละ 12,000บาท ภาคฤดูร้อน 1,000บาท +ค่าวัสดุฝึกวิชาปฏิบัติ วิชาละ6,500บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยยัวงษช์วลิตกุล
หน่วยกิตละ 1,900บาท +ค่าบำรุงเทอมต้น 8,120บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ทุกวิทยาเขตเท่ากัน ภาคการศึกษาละ 85,000บาท +ค่าปรับพื้นฐานและอื่นๆ ในวันสอบสัมภาษณ์ 39,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
หน่วยกิตละ 2,000บาท +ค่าบำรุงการศึกษา เทอม1 5,350บ. เทอม2 5,050บ. ภาคฤดูร้อน 1,350บ.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เทอม1 44,550บาท เทอม2 43,300บาท เทอม3 19,150 รวมตลอดหลักสูตร 413,500

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ตลอดหลักสูตร 4ปี ประมาณ 560,000บาท

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
เทอม(1)75,000 (2)75,000 (3)75,600 (4)75,600 (5)75,600 (6)75,600 (7)75,600 (8)75,600 รวมตลอดหลักสูตร 603,600

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ปีแรก เทอม (1.)79,650 (2.)68,500 ปีสองขึ้นไป (1.)71,000 (2.)68,500

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รวม ค่าบำรุงตลอดหลักสูตร 622,085 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admissions.au.edu/th/images/article/tuition/new_thai_tuition2013.pdf

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 386,700 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.vcharkarn.com/vcafe/218312

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
รวมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 596,200 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stic.ac.th/admis/

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ค่าหน่วยกิตต่อหน่วย รายวิชาบรรยาย 1,500บาท ปฏิบัติ 3,000บาท +ค่าบำรุงการศึกษา 2500บาท ต่อเทอม

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
เทอมแรก 70,000บาท เทอมต่อๆไป 45,000บาท รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.siu.ac.th/tuitionfees/

**หมายเหตุ
     *หากใครทราบข้อมูลของสถาบันดังต่อไปนี้ ขอความกรุณาแจ้งข้อมูลด้วยการแสดงความคิดเห็นไว้ เพื่อผลประโยชน์ของพวกเราทุกคน
         
           -คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
           -คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
           -วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
           -คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
           -วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
           -คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
           -คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี


<!-----------------------------> <!--สิ้นสุดการแสดงผลจากตัวช่วยสร้างการประกาศเป็นเว็บเพจของ Excel--> <!----------------------------->
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

4 ความคิดเห็น

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้


   อันนี้ คะแนนปี 58 นะ 


   ช่องคะแนน เต็ม 30000

   ยิ่งสีแดงเข้มมากเท่าไหร่ คะแนนยิ่งสูง (ติดยาก)

   ยิ่งสีเขียวเข้มเท่าไหร่ คะแนนยิ่งต่ำ (ติดง่าย)


   ช่องจำนวนรับ ของปีนั้นๆ 

   ยิ่งรับมาก ก็ยิ่งเขียวเข้ม (ติดง่าย)

   ยิ่งรับน้อย ก็ยิ่งแดงเข้ม(ติดยาก)   สถาบัน

   คะแนนต่ำสุด AD'58

   จำนวนรับจริง AD'58

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   17943.75

   50

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปกติ

   17758.75

   89

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นานาชาติ

   17699.45

   10

   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   0

   0

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   17566.25

   80

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   15878.85

   20

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   17052.5

   81

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   16582.5

   162

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

   16480

   50

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   17016.25

   50

   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

   17961.75

   160

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   17907.5

   125

   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   15580.8

   60

   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   16288.75

   30

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   16632.5

   250

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

   15798.75

   174

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปัตตานี   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

   16506.95

   30

   วิทยาลัยพยาบาลตำรวจตำรวจ

   17752.5

   60

   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

   18066.25

   45

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

   14142.7

   21

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

   11338.8

   30

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (ภาษาไทย)

   12786.25

   301

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน (นานาชาติ)

   10970.85

   29

   คณะพยาบาลศาสตร์มิชชัน มหาวิทยาลัยนานชาติเอเชีย-แปซิฟิก

   9467.5

   28

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

   13982.05

   20

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Bilingual   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

   10346.25

   200

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อุดรฯ

   10500.05

   55

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยยัวงษช์วลิตกุล 

   15008.45

   20

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์

   10738.15

   15

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

   10213.1

   40

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

   10132.5

   17

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

   14690

   90

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

   15582.5

   90

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

   14538.35

   10

   คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

   14360

   30

   คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

   14680.9

   30

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   IP
   #2
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   พยาบาลเกื้อการุณย์ ปี 2560 》 18,××× บาทค่ะ

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   ออยลี่ มุทิ
   Guest IP
   #3
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   -วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา อยากทราบคะ ค่าเทอมเท่าไหร

   ตอบกลับ
  • ถูกลบเนื่องจาก:
   ืpantipa
   Guest IP
   #4
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   สวนสุนันทา เทอมละ42000 ค่ะ พี่เราเรียนอยู่นั้น

   ตอบกลับ

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป