/>

เปิดมุมมอง “ผู้นำรุ่นใหม่” “ONE YOUNG WORLD 2016” ปลุกพลังความคิด-จิตสาธารณะ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#One #Young #World #ซีพี #วันยังเวิลด์ #cp #true #ทรู #แคนาดา #เครือเจริญโภคภัณฑ์ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสมัย ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้สร้างปัญหาและผลกระทบกับสังคมโลกในมิติต่างๆ มากมาย

ทางหนึ่งที่จะหยุดปัญหาและเปลี่ยนแปลงโลกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น คงต้องฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะ “องค์กร One Young World” จึงถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2552 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ


ที่ผ่านมามีการเปิดเวที One Young World Summit เพื่อส่งเสริมและจุดประกายให้เยาวชนทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม มาแล้ว 6 ครั้ง มีผู้ร่วมโครงการกว่า 8,000 คนจาก 196 ประเทศทั่วโลก เป็นการประชุมนานาชาติที่รวมเยาวชนมากที่สุดในโลกเทียบเท่ากับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

     รุ่นพี่OYW2015ร่วมให้ประสบการณ์       
รุ่นพี่OYW2015ร่วมให้ประสบการณ์

สำหรับ “เครือเจริญโภคภัณฑ์” จึงได้เดินหน้า “โครงการซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่คนรุ่นใหม่” สนับสนุน 20 เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา

วลี หวังถึงอำนวย รุ่นพี่ที่เคยร่วมประชุมเล่าว่า ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวแทนหลายประเทศที่ทำโครงการเพื่อสังคมมากมาย ก็เกิดความคิดที่อยากจะทำอะไรดีๆ ให้กับประเทศชาติและสังคมของเราบ้าง

“มีโอกาสทำโครงการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่ชื่อว่า โครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน 3,342 แห่ง ก็ได้นำเอาประสบการณ์จากเวทีเยาวชนในครั้งนั้นมาช่วยทำงานตรงนี้ด้วย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นครั้งแรกที่ภาครัฐกับภาคเอกชนจับมือกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาของไทย”

ศุภวุฒิ รันวนิชย์โรจน์
ศุภวุฒิ รันวนิชย์โรจน์

ศุภวุฒิ รันวนิชย์โรจน์ รุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่ถึงแม้จะทำงานอยู่สำนักการเงินกลาง CPF แต่ก็ยังสละเวลาอีกส่วนหนึ่งไปทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

“One Young World ได้สร้างบันดาลใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่จำเป็นจะต้องรอให้คนอื่นเปลี่ยน เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเปลี่ยนตนเอง อย่างงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั้น มองว่าไม่ได้เสียเวลาไปเปล่าๆ ถึงตัวเราจะไม่ได้อะไร แต่เกิดประโยชน์ขึ้นกับชาวบ้านหรือชุมชน และเกิดประโยชน์ในภาพรวมขององค์กรก็พอใจแล้ว” ศุภวุฒิ กล่าว
 


 

สำหรับการประชุม One Young World ในปีนี้ มี 6 หัวข้อซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลก คือ การศึกษา, สันติภาพและความปลอดภัย, ธุรกิจระดับโลก, สิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน และสุขภาพจิต

 

คเณศร์ เลื่อนไธสง จาก True International Gateway ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมในเวทีครั้งนี้ กล่าวว่าทั้ง 6 หัวข้อที่ถูกนำมาสนทนาล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เเละส่งผลกระทบไม่ว่าจะทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสังคมในปัจจุบัน ที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อโลกในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในหัวข้อธุรกิจระดับโลก หรือ Global Business

“ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเราทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ แต่ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะดำเนินด้วยแนวทางที่ไม่ได้ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ได้คำนึงถึงสังคมหรือสิ่งแวดล้อม หากปล่อยไว้โดยไม่มีการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมได้”
 

กรรณุมา เกียรติทรงศักดิ์ จาก True4U กล่าวว่า 6 หัวข้อล้วนเป็นประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมโลกที่เผชิญอยู่ปัจจุบัน การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการประชุมในครั้งนี้หวังว่าจะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการแก้ไขและพัฒนาในประเทศ

“เรื่องที่สนใจมากที่สุดคือเรื่องของสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิต เพราะปัญหาของโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายกำลังเพิ่มมากขึ้น เป็นปัญหาในสังคมโลก เเละเชื่อว่าสุขภาพกายที่ดีจะต้องเริ่มต้นจากสุขภาพใจที่แข็งแรง เมื่อร่างกายและจิตใจแข็งแรง ก็พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมต่อไปได้”

ปัญญดา ชีวะสุทธิ์
ปัญญดา ชีวะสุทธิ์

ปัญญดา ชีวะสุทธิ์ จากสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า โลกทุกวันนี้เดินได้ด้วยระบบเศรษฐกิจ ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกก็จะต้องสร้างระบบที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง และระบบเศรษฐกิจใหม่ก็ควรเป็นระบบที่จะคำนึงถึงคนทุกฝ่าย

“เรื่องของการศึกษาและสิทธิมนุษยชน ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไป เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เเละต้องหาช่องทางให้ผู้คนที่ประสบปัญหากลับมาอยู่ในระบบเศรษฐกิจ เพื่อสร้างธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนไปด้วยจึงจะถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน”

 

ด้าน ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ ด้านความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความเห็นทิ้งท้ายว่า

“โลกยุคปัจจุบันที่สรรพสิ่งต่างๆ ล้วนเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเติบโตนี้เองได้ก่อให้เกิดผลกระทบข้างเคียงมากมาย ผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องมีบทบาทในการแก้ปัญหา สร้างความเจริญก้าวหน้า และสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน”


 

เครดิต   Matichon

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป