ซ่อน
แสดง

ประสบการณ์การเรียนปี 1 เอกเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร [ยินดีให้แชร์]

วิว
#เอเชียศึกษา #ศิลปากร #dek61 #tcas #มศก
ก่อนที่จะเข้ามาเรียนคณะอักษรศาสตร์ เอกเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร
เราสงสัยอยู่หลายเรื่องเลยค่ะและไม่รู้จะปรึกษาใคร หาข้อมูลตามเว็บต่าง ๆ แทน
จนวันนี้เราเรียนปี 1 ในเอกเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร จบแล้วววว! 
วันนี้เลยถือโอกาสตั้งกระทู้เล่าประสบการณ์ เผื่อจะช่วยคลายความสงสัยของใครหลาย ๆ คน หรือจะอ่านเพลิน ๆ ก็ได้ค่ะ 


 คณะอักษรศาสตร์ เอกเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร คืออะไร
   เกริ่นก่อนว่าคณะอักษรศาสตร์ มศก. แบ่งออกเป็นภาคปกติกับโครงการพิเศษ
   ภาคปกติ ได้แก่ สาขาวิชาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
การแสดงศึกษา สังคีตศิลป์ไทย ปรัชญา สังคมศาสตร์การพัฒนา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ภาษาเอเชียตะวันออก (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ)
   โครงการพิเศษ ได้แก่ เอเชียศึกษา

   บูรณาการความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิภาคเอเชียเข้าด้วยกัน พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเอเชีย (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทัศนคติที่ดี วิจารณญาณ ทักษะการวิจัย และมีความคิดสร้างสรรค์


 ความแตกต่างระหว่างภาคปกติกับโครงการพิเศษ (เอเชียศึกษา)
   - ภาคปกติได้วิชาเอกและโทตอนปี 2 เทอม 2 ส่วนเอเชียศึกษามีเอกและโทตั้งแต่เข้ามาเลย คือเอกเอเชียศึกษา โทภาษาที่เลือก (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม)
   * ซึ่งจริง ๆ อาจารย์บอกว่า ของเอเชียศึกษาจะเรียกว่า เอเชียศึกษา โทภาษา... ก็ไม่ถูกซะทีเดียว เพราะเรียนมากกว่าเป็นวิชาโทซะอีก อาจารย์บอกว่า ควรเรียกว่า เอเชียศึกษา เน้นภาษา... มากกว่า
   อธิบายเพิ่มเติม : ทุกคนในคณะจะมีวิชาเอกและโทค่ะ เช่น ญาญ่า ปี 3 เอกภาษาจีน โทภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 ภาคปกติจะต้องเรียนเก็บหน่วยกิตวิชาเอกและโทที่อยากได้ เช่น อยากได้เอกภาษาจีน โทภาษาอังกฤษ ก็ต้องเรียนจีน 1 จีน 2 จีน 3 อิ๊ง 1 อิ๊ง 2 อิ๊ง 3 ประมาณนี้ โดยต้องทำเกรดให้สูงเข้าไว้เพื่อนำไปพิจารณาตอนเลือกเอกค่ะ เช่น ต้องได้ C ขึ้นไปทุกวิชาที่เก็บขาของเกาหลีจึงจะได้เอกเกาหลี เป็นต้น


อเชียศึกษามีหลักสูตร 2 รูปแบบ
    แบบที่ 1 หลักสูตรเอเชียศึกษา เรียนที่คณะอักษรศาสตร์ 4 ปี
    แบบที่ 2 หลักสูตรเอเชียศึกษา แบบ 7+1
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://www.arts.su.ac.th/หลักสูตร/ปริญญาตรี

 ค่าเทอมแต่ละหลักสูตร
   ภาคปกติ : 15,000 บาท
   เอเชียศึกษารูปแบบที่ 1 : 29,000 บาท
   เอเชียศึกษารูปแบบที่ 2 : 29,000 บาท + (ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่างประเทศเพิ่มเติม)
   *ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่างประเทศเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งคณะจะชี้แจงให้ทราบตอนต้นเทอม 1 ค่ะ
หลังจากทราบข้อมูลพื้นฐานและทำความเข้าใจคณะแล้ว เริ่มเล่าประสบการณ์กันเลยดีกว่าค่ะ 

การเรียน การสอน ระเบียบต่าง ๆ
   สำหรับเรา การเรียนการสอนคณะนี้ดีมากค่ะ เพราะอาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจในภาษาทำให้เขาสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดี ครูที่ดีไม่ใช่แค่ต้องเป็นคนเก่งค่ะ แต่ต้องถ่ายทอดได้ดีด้วย มีระบบประเมินการสอนหลังจากที่เราสอบปลายภาคเสร็จแล้ว เราสามารถเพิ่มข้อแนะนำได้ ซึ่งข้อแนะนำเหล่านั้นจะส่งไปถึงอาจารย์โดยไม่เปิดเผยชื่อเราค่ะ

    คณะนี้เปิดกว้างพอประมาณ เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่องการแต่งกาย แต่งชุดอะไรก็ได้ ทำทรงผม/สีผมอะไรก็ได้ค่ะ ยกเว้นการเข้าเรียนในบางวิชา การเข้าร่วมพิธีการที่จะมีชุดพิธีการโดยเฉพาะและตอนสอบที่ต้องใส่ชุดนักศึกษาถูกระเบียบค่ะ


 วิชาที่เรียนในเทอมที่ 1
   แต่ละเทอมควรเรียน 12-21 หน่วยกิตค่ะ (ส่วนใหญ่ 1 วิชา= 3 หน่วยกิต) หากมีความจำเป็น สามารถยื่นคำร้องเรียนมากกว่า/น้อยกว่า 18-21 หน่วยกิตได้ค่ะ
   วิชาที่เรียนแบ่งเป็นวิชาบังคับและวิชาเสรีค่ะ
   วิชาบังคับ คือ วิชาที่บังคับเรียน

   1. THAI FOR COMMUNICATION ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   2. ENGLISH FOR EVERYDAY USE ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
   3. ARTS AND LIFE อักษรศาสตร์กับชีวิต
   4. BASIC KOREAN FOR ASIAN STUDIES I ภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับเอเชียศึกษา 1
   วิชาบังคับเลือก คือ เราเลือกเรียนได้อย่างอิสระถ้าสามารถลงทะเบียนทันหรือเวลาเรียนไม่ชนวิชาบังคับ ภายใน 4 ปีต้องเก็บจำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิตจากแต่ละกลุ่มวิชา มี 3 กลุ่มวิชา คือ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาบูรณาการ (ศิลปากรสร้างสรรค์)
    เลือกตามใจเลยค่ะ เทอมนี้เราเลือกเรียน 6 หน่วยกิต คือ กะว่าจะเก็บอีก 3 หน่วยกิตเทอมหน้าเพื่อให้ครบ 9 หน่วยกิตในปีเดียวเลย ลดภาระตอนที่เรียนปีสูงขึ้นไป
    วิชาศึกษาทั่วไปที่คณะกำหนด คือ วิชาที่เราเลือกเรียนได้อย่างอิสระ
ถ้าสามารถลงทะเบียนทันหรือเวลาเรียนไม่ชนวิชาบังคับเช่นกัน ภายใน 4 ปีต้องเก็บจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

     เทอมนี้ยังไม่หนักเท่าไหร่ค่ะเพราะเป็นเทอมแห่งการเริ่มต้น กิจกรรมในเทอมนี้เยอะมาก ๆ ซึ่งไม่บังคับเข้าร่วมค่ะ เราสามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ ไม่ว่าจะเป็นการรับน้อง การเข้าเชียร์ ฯลฯ ซึ่งในเทอมนี้ เอเชียจะยังไม่เริ่มเรียนวิชาเอกค่ะ

วิชาที่เรียนในเทอมที่ 2
    จนมาถึงเทอมที่สอง สำหรับคนเฉย ๆ ถึงชอบสังคมหรือเก่งสังคมน่าจะชอบ ส่วนคนที่ไม่ชอบวิชาสังคมแบบเรา ความสยองมันอยู่ตรงนี้ค่ะ วิชาบังคับของเอกเอเชีย เทอมนี้เรียนไทย 1 ตัว อังกฤษ 1 ตัว เกาหลี 1 ตัว วิชาบังคับของเอกเอเชีย 2 ตัว
    *ข้อมูลเพิ่มเติมวิชาที่เรียนในหลักสูตรเอเชียศึกษา : 
      
https://www.dropbox.com/s/iw0snvpd2bh8fgq/asiastudy2559.pdf?dl=0

    วิชาบังคับของเทอมนี้
    1. ภูมิศาสตร์และการจัดการทรัพยากรในเอเชีย
    2. ปรัชญาและศาสนาในเอเชีย

     รีวิววิชา
ภูมิศาสตร์และการจัดการทรัพยากรในเอเชีย
     วิชานี้เป็นวิชาที่อาศัยการจำเป็นหลักและการทำความเข้าใจค่ะ เนื้อหาเยอะมาก ต้องจำเยอะมาก ๆ เพราะเรียนเนื้อหาทั้งทวีปเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก คะแนนขึ้นอยู่กับความขยันจำ คะแนนมาจากการเข้าเรียน งานกลุ่ม สอบกลางภาค (ข้อกา 100 ข้อ) และสอบปลายภาค (ข้อกา 100 ข้อ + ข้อเขียน 1 ข้อ) 


     รีวิววิชาปรัชญาและศาสนาในเอเชีย
     เรียนปรัชญาและศาสนาใน 4 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม เพื่อเป็นเค้าโครงในการวิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ ค่ะ ปัจจัยอะไร ความคิดอะไรที่นำไปสู่การเกิดเหตุการณ์นี้ ส่งผลอย่างไร เช่น ระบอบเทียนเซี่ยในจีนส่งผลกับการพัฒนาประเทศอย่างไร ทำไมญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 เวียดนามและเกาหลีแบ่งเป็นเหนือใต้เหมือนกันแต่มีความแตกต่างคืออะไร เกณฑ์การให้คะแนน คือ งานกลุ่ม 20 คะแนน สอบกลางภาค 40 คะแนน (ข้อกา 20 ข้อ 20 คะแนน + ข้อเขียน 1 ข้อ 20 คะแนน) สอบปลายภาค 40 คะแนน (ข้อเขียน 2 ข้อ)
      วิชานี้เป็นวิชาที่อาศัยทักษะการวิเคราะห์เป็นหลักและยากมาก ๆ รุ่นพี่ปี 2 ที่ได้เกรดวิชานี้ดีที่สุดเท่าที่ทราบมาคือ C+ (*ทราบมาภายหลังว่ามีรุ่นพี่ได้ B ด้วยค่ะ แต่ก็น่าจะน้อยมาก ๆ) คะแนนสอบท็อปข้อเขียนตอนกลางภาค คือ 12/20 ที่เหลือส่วนใหญ่มักจะได้ 0,0.5,1,2 มีคะแนน 5-10 บ้างไม่เกิน 10% ของนักศึกษาเอเชียทั้งหมด 
จากที่เดาน่าจะไม่มีคะแนนค่าปากกานะคะ เขียนแถแต่ไม่ตรงประเด็นก็คือไม่ตรง วิชานี้นักศึกษาเอกเอเชียยื่นขาข้างนึงลงหลุมเอฟกันรัว ๆ


คำแนะนำจาก #Dek60 ถึง #Dek61 และน้อง ๆ รุ่นต่อ ๆ ไป 
     จากที่เรียนมา อยากแนะนำน้อง ๆ ที่มี "คณะอักษรศาสตร์ เอกเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร" เป็นหนึ่งในตัวเลือกว่า อย่างแรกเลย ศึกษาข้อมูล หลักสูตรให้ดีก่อนตัดสินใจเรียน ถ้าน้องเฉยจนถึงชอบสังคมแล้วอยากได้ภาษาที่ 3 คณะนี้เหมาะกับน้องมาก ๆ ค่ะ รู้รอบด้านและวิเคราะห์เป็นแถมยังได้ภาษาที่ 3 อีก
     ส่วนใครที่ชอบภาษา คิดว่าจะมาเอาภาษา ทน ๆ เรียนสังคมไปเดี๋ยวก็จบ คิดดี ๆ นะคะ เพื่อนพี่ในเอกหลายคนอ่ะอยากไปมาก ๆ เพราะชอบภาษา ไม่ใช่สังคม ซึ่งเอกเอเชียศึกษาเรียนสังคมเยอะและหนักมาก เรียนลึกไม่ใช่การแถ ๆ เรียนแบบขอไปทีให้จบไปแบบตอน ม.ปลาย นี่คือมหาวิทยาลัยแล้ว การทนเรียนวิชาที่ชอบไม่มีความสุขหรอกค่ะ 
เรียนอะไรที่ชอบไม่ดีกว่าเหรอ ถ้าชอบภาษา แนะนำภาคปกติจะเหมาะมากกว่า การเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะนรกอยู่แล้ว อย่างน้อยก็ให้เป็นนรกที่เราเลือกเอง 
     อีกอย่างที่อยากแนะนำ ระบบการคัดเลือก TCAS ทำให้หลายคนกลัว กดดันเรื่องที่เรียน จากปกติที่ตอนนี้รุ่นที่ผ่านมามักจะมีที่เรียนกันแล้ว เลยเลือก ๆ เอกเอเชียศึกษาไปก่อน พี่รู้ว่ามันเหนื่อย มันกดดัน มันยาก สู้ ๆ นะคะ การรอรอบที่ 4 อาจจะนาน แต่ถ้าคณะนี้ยังไม่เหมาะกับตัวเรา ยังไม่ใช่ ก็รอก่อนดีกว่านะคะ 
Good things come to those who wait :) 

      ขอให้น้อง ๆ ได้เรียนในคณะที่อยากเรียนกันนะคะ 


สามารถเข้ามาติดต่อ/พูดคุยกันได้ที่ :
Twitter @malimarigold1 (https://twitter.com/malimarigold1)


04/02/2019 :
มาอวดว่าได้ A กับ B+ ในวิชาแกนนะคะ สมกับความพยายามมาก ๆ แต่ตอนนี้ซิ่วไปเรียนภาคปกติแทนแล้วค่ะ เราจะเลือกทนเรียนต่อก็ได้ แต่เราเลือกสิ่งที่เราชอบ ยิ่งได้ลองเรียนยิ่งคิดว่าตัดสินใจถูก ส่วนในอนาคตอาจได้เขียนกระทู้น่าสนใจอื่น ๆ เพิ่ม ฝากติดตามด้วยนะคะ ^^
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

17 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป