TCAS62 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ธรรมศาสตร์ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #ธรรมศาสตร์ #สาธารณสุขศาสตร์ธรรมศาสตร์ #FPHThammasat #Thammasat
 สวัสดีค่ะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยระเบียบการเปิดรับใน TCAS 62  ทั้งศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปาง โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ ได้แก่
- รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 และรอบที่ 5 มีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ


สำหรับน้อง ๆ ที่อยากจะรู้ว่าในปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS ในแต่ละรอบจะมีคะแนนหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกอะไรบ้าง ใครสามารถสมัครได้บ้าง และมีช่องทางการสมัครผ่านทางไหนบ้าง ในบทความนี้  ได้รวบรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาให้น้อง ๆ กันแล้ว จะได้เตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนถึงเวลาสมัครจริงกันนะจ๊ะ

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ช่วงเวลาในการดำเนินการสมัครระหว่างวันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2562   
ช่องทางในการสมัครผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ แพร่ เชียงราย น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา  แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 2

  • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2562 
  • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT (รหัส 85)                  20  %
2. คะแนน PAT (รหัส 72)                   30  %
3. ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPAX)    20 %
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)       30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร
1. วุฒิการศึกษา
- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ม.4-ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
- ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ ม.4-ม.6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สำเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET
     ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 4 ไฟล์ ไฟล์ละไม่เกิน 4 mb. ในระบบรับสมัคร


ใครสามารถสมัครได้บ้าง

  • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

ช่วงเวลาในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562 และช่องทางที่ใช้ในการสมัครคือ เว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net/

TCAS รอบที่ 3 หรือรอบรับตรงร่วมกัน เป็นรอบที่น้องๆ จะต้องใช้คะแนน เพื่อยื่นสมัครและสามารถจัดอันดับได้ถึง 6 อันดับ  โดยในรอบนี้มีคำแนะนำว่า ให้น้องๆ เรียงสาขา คณะ สถาบันที่อยากเรียนมากที่สุดเอาไว้อันดับที่ 1 และสาขาอื่นๆ เรียงลงมาตามลำดับ สิ่งที่ต้องจำให้ดี คือ จะต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนการสมัคร ควรหาตัวเองให้เจอว่า อยากจะเรียนอะไร เรียนที่ไหนมากที่สุด โดยให้พิจารณาจากคะแนนและความถนัดของตนเองเป็นสำคัญ เพราะปีนี้ ถึงน้องๆ บางคนอาจมีคะแนนสูง มีโอกาสเลือกได้หลายอันดับ แต่หลักเกณฑ์ปีนี้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า น้องจะได้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อไปยืนยันสิทธิ์เพียง 1 อันดับเท่านั้น

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 3

  • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน 2562
  • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย 

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT (รหัส 85)                            20  %
2. คะแนน PAT (รหัส 72)                            30  %
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)   20 %
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)                 30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. สำเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET
ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของตนเอง
โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร


ใครสามารถสมัครได้บ้าง

  • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน

รูปแบบการสมัคร น้อง ๆ จะรู้คะแนนสอบก่อนสมัคร มีระยะเวลาในการดำเนินการสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562 โดยน้อง ๆ สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. : http://a.cupt.net/

ติดตามรายลัเอียดได้ในเร็วๆนี้


รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

ช่วงเวลาในการดำเนินการ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562 และมีช่องทางการสมัครโดยตรงกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
           รอบสุดท้ายอาจหมายถึงรอบเก็บตก ซึ่งอาจหมายถึงน้องๆ บางคนที่ติดในรอบแรกๆ ไปแล้ว แต่อยากลองเปิดโอกาสให้ตัวเองจนถึงรอบสุดท้าย (รับตรงอิสระ) หรือสนใจเฉพาะสาขาที่เปิดรับในรอบนี้เท่านั้น ซึ่งในรอบนี้น้อง ๆ สามารถเลือกสมัครในสาขาที่เปิดรับอย่างอิสระ ในช่วงเวลาที่กำหนด จะสมัครกี่ที่ก็ได้ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เลือกกันแบบเต็มที่ในรอบสุดท้ายนี้ แต่การรับสมัครทั้งหมด จะอยู่ภายใต้กรอบการยืนยันสิทธิ์ผ่านส่วนกลาง (ทปอ.) เหมือนกับทุกรอบที่ผ่านมา ดังนั้น แม้ว่าน้องๆ ไปสมัครหลายที่ และติดหลายที่เช่นกัน แต่การยืนยันสิทธิ์ จะทำให้เพียงที่เดียวเท่านั้น และอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น
 

กำหนดการต่าง ๆ รอบที่ 5

  • ทำการรับสมัครอยู่ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 10 มิถุนายน 2562
  • ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562

คะแนนที่ใช้ในการพิจารณา ประกอบด้วย   

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกรวม 100 คะแนน ดังนี้
1. คะแนน GAT (รหัส 85)                            20  %
2. คะแนน PAT (รหัส 72)                            30  %
3. ผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)   20 %
4. คะแนนทดสอบกลาง (O-NET)                30 %
คณะฯ จะพิจารณาจากคะแนนรวมสูงสุดของผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสัมภาษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ระเบียนแสดงผลคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 2. สำเนาผลคะแนน GAT (รหัส 85), PAT (รหัส 72), ONET
 ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครโดยอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลของตนเอง โดยส่งทาง E-mail: edu.serv@fph.tu.ac.th หมดเขตวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัคร


ใครสามารถสมัครได้บ้าง 

  • นักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต งานการนักศึกษา โทร. 02-564-4440 ต่อ 7420-1
            Website : http://www.fph.tu.ac.th/      
Facebook : https://www.facebook.com/FPH.Thammasat/

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป