ซ่อน
แสดง

รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชาชีววิทยา 2 (ว32242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องระะบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก [ยินดีให้แชร์]

ศิริจันทร์ พุ่มศรีภักดิ์
Guest IP
วิว
#เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง : รายงานการสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 2 (ว32242)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
ชื่อผู้วิจัย : นางศิริจันทร์ พุ่มศรีภักดิ์
ปีการศึกษา : 2561
......................................................................................................................................

บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาชีววิทยา 2 (ว32242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 2 (ว32242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก และ
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 2 (ว32242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 2 (ว32242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก จำนวน 6 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 38 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร t-test for dependent sample
สรุปผล
1. เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 2 (ว32242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ทุกเล่ม ซึ่งมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเท่ากับ 85.27/84.90
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 2 (ว32242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน วิชา ชีววิทยา 2 (ว32242) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป