/>

การพัฒนาการใช้กลยุทธ์ PLC ... [ยินดีให้แชร์]

รัตติยา วิเศษพลกรัง
Guest IP
วิว

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการใช้กลยุทธ์ PLC ด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนในยุค Thailand 4.0
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
คำสำคัญ : กลยุทธ์ PLC , แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, คุณลักษณะนักเรียน

ผู้วิจัย นางสาวรัตติยา วิเศษพลกรัง
โรงเรียน ช่องแมววิทยาคม ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการใช้กลยุทธ์ PLC เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนในยุค Thailand 4.0 2) เพื่อพัฒนาการใช้กลยุทธ์ PLC ด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์ PLC ด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้กลยุทธ์ PLC ด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมปฏิบัติการและการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการใช้กลยุทธ์ PLC เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการใช้กลยุทธ์ PLC เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนในยุค Thailand 4.0
1.1 สภาพปัจจุบันการจัดการการศึกษาตามแนวตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนช่องแมววิทยาคมเป็นการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในทุกรายวิชา สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนให้รู้จักประโยชน์จากสิ่งรอบตัว และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล พอประมาณ และมีภูมิคุ้มกันจากสังคมภายนอก มีความรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งยังให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวและชีวิตประจำวันได้จริง สำหรับปัญหาคุณลักษณะของนักเรียนในยุค Thailand 4.0 คือ นักเรียนไม่มีความรู้ในเรื่องของสิ่งที่ถูกหรือผิด ขาดทักษะชีวิต ไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไม่รู้เท่าทันต่อสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งการใช้กลยุทธ์ PLC ด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและนำพฤติกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหรือร่วมกิจกรรมของนักเรียน
1.2 คุณลักษณะของนักเรียนในยุค Thailand 4.0 มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านทักษะกระบวนการคิด ด้านการทำงานเป็นทีมและมุ่งมั่นในการทำงาน ด้านทักษะอาชีพ และด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
1.3 กลยุทธ์ PLC เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ทั้งหมด 4 ด้าน ด้านที่มีความต้องการส่งเสริมเร่งด่วนเป็นอันดับแรก คือ ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
2. กลยุทธ์ PLC ด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การสร้างทีม ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 ประเมินเพื่อการพัฒนา ขั้นตอนที่ 5 สร้างเครือข่ายการพัฒนา
3. ผลการศึกษาการใช้กลยุทธ์ PLC ด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่านักเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในระดับสูงขึ้น และครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินการใช้กลยุทธ์ PLC ด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนักเรียนในยุค Thailand 4.0 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ของครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ระดับมากและมากที่สุด
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป