ซ่อน
แสดง

มารู้จัก “สาขาการจัดการ”มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [ยินดีให้แชร์]

วิว
          สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน กระทู้ที่แล้ว พี่ได้พูดถึงคณะและสาขาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไปแล้ว แต่กระทู้นี้พี่จะมาแนะนำ ให้น้องๆ ได้รู้จัก สาขาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
​          หลายคนคงสงสัยว่า สาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบแล้วจะได้วุฒิการศึกษาอะไร และจบไปแล้วจะไปทำงานอะไรได้บ้าง และทำไม สาขาการจัดการที่เป็นสาขาเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ ถึงอยู่ในคณะนี้ ทำไมไม่มีคณะบริหารธุรกิจ วันนี้พี่จะมาไขข้อสงสัยของน้องๆ กันนะคะ
ก่อนอื่น พี่ขอบอกประวัติคร่าวๆก่อนนะคะ
          ในปี พ.ศ.2549 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งต่อมาได้รับการอนุมัติจากคณะบริหารธุรกิจ และได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 และต่อมาในปีการศึกษา 2553 ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาคพิเศษ)
​         
มาตอบคำถามแรกกันเลย สาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร?
               สาขานี้ เนื้อหาในวิชาที่เรียนจะเป็นแบบบรรยาย และมีการคำนวณในบางรายวิชา โดยวิชาที่เรียนได้แก่วิชา หลักการจัดการ การตลาด ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์(จุลภาค,มหภาค) บัญชี(บัญชีการเงิน,บัญชีเพื่อการจัดการ) การเงินธุรกิจ ระบบภาษีอากรธุรกิจ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
               จะเห็นได้ว่าสาขาการจัดการเป็นสาขาที่มีการเรียนการสอนที่หลากหลายด้าน โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียนแค่  ในส่วนพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันทางสาขาจะทำการเน้นวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน HR (เรียกง่ายๆคือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับคน) และการประกอบธุรกิจส่วนตัว การสร้างธุรกิจด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และพิจารณาประกอบอาชีพนี้ต่อไปได้ในอนาคต และสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตในวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาด้านสังคมศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรปัจจุบันสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่  http://bus-econ.flas.kps.ku.ac.th
         
                ในวิชาเรียนที่บอกว่าเป็นแบบบรรยาย หลายคนอาจมองว่าน่าเบื่อ แต่ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดนะ ในการเรียนจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำ เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจและเกิดการเรียนรู้จริง และสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการทำงานจริงค่ะ

 (นี่เป็นภาพกิจกรรมบางส่วนค่ะ)
 
คำถามถัดมา จบแล้วจะได้วุฒิการศึกษาอะไร?
                เมื่อเราเรียนจบหลักสูตรแล้ว เราจะได้วุฒิ บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ)


คำถามสุดท้าย จบไปแล้วจะไปทำงานอะไรได้บ้าง?
     อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา มีหลากหลาย อยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะทำเกี่ยวกับอะไร
          1) น้องๆสามารถเป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจทั้งในภาคการค้า การผลิต การบริการ และที่ปรึกษาด้านการจัดการทั้งใน ประเทศและระหว่างประเทศ
          2) น้องๆสามารถเป็นผู้บริหารและพนักงานในสถานประกอบการเอกชน เช่น ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ผู้ประสานงานโครงการ พนักงานวางแผนเชิงกลยุทธ์ พนักงานในธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ พนักงานฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายบริหารองค์กร ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารการผลิต ฝ่ายบริหารงานขาย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินผล ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ฝ่ายธรรมาภิบาล หรือนักกิจกรรมสัมพันธ์ เป็นต้น
          3) เป็นพนักงานในหน่วยงานระหว่างประเทศและองค์การการค้าระหว่างประเทศ
          4) เป็นผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระในตำแหน่งนักบริหาร นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักพัฒนาระบบราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนนักวิเทศสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ พนักงานธุรการ หรือพนักงานพัสดุ เป็นต้น
          โดยสามารถทำงานได้ทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้
นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทั้ง ในสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

สาขาของเรายังมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
          1 ค่ายผู้นำ
สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับนิสิตปี 1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิต มีภาวะผู้นำ เนื่องจาก สาขาเราเป็นสาขาที่ผลิตคนเพื่อเป็นผู้นำ นั่งเอง

 
 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
                   กิจกรรมนี้จัดขึ้นให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 3 และ 4 แต่ละชั้นปี และแต่ละปีการศึกษาจะไปที่ๆต่างกัน อันนี้ต้องลุ้นกันดู ว่าปีไหนจะได้ไปที่ไหนนะจ๊ะ แต่ปีที่ผ่านมา ได้ไป บริษัท โอสถสภา ตันแลนด์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การได้ไปนอกสถานที่ จะได้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการทำงานจริง เนื่องจากน้องๆจะได้เห็นกระบวนการทำงานในสถานที่จริง และจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่ดี
 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
          1.กิจกรรมรับน้อง
                   กิจกรรมนี้ น้องๆปี1 น่าจะเคยได้ยินมาบ้าง และหลายๆคนคงจะเฝ้ารอการรับน้อง ว่าเป็นอย่างไร น้องๆจะเจอการรับน้องในรูปแบไหน งั้น พี่รอให้น้องๆมาเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกพี่นะ พี่บอกได้คำเดียวว่า สนุก แน่ๆ
          2.กิจกรรมเฉลยสายรหัส
                   แน่นอนว่า การเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย เราต้องมีสายรหัส เพื่อเป็นการต้อนรับน้องๆและรุ่นพี่จะดูแลรุ่นน้องตามสายรหัสของตัวเอง น้องๆก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะได้พี่รหัสแบบไหน จะสวย หล่อ น่ารัก แค่ไหน แต่บอกได้เลยว่า น้องๆทุกคนจะได้รับคำแนะนำและการดูแลที่ดีจากพี่ๆนะจ๊ะ
          3.กิจกรรมกีฬาของคณะ
                   กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อ ให้พี่และน้อง ได้มาเล่นกีฬาร่วมกัน มาเล่นเป็นทีมเดียวกัน เพื่อแข่งขันกับสาขาอื่นๆ มีกิจกรรมแสตนด์เชียร์ มีกีฬาให้เข้าร่วมมากมาย เช่น วอลเล่บอล ฟุตซอล บาส แบตมินตัน เป็นอีกกิจกรรมที่ทำให้น้องๆได้รู้จักพี่ๆในสาขามากยิ่งขึ้น

 
 4.กิจกรรมบายเนียร์
                   กิจกรรมนี้น้องๆหลายคนคงไม่รู้ว่าคืออะไร กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อแสดงความยินดี และอำลาพี่ปี4 ที่จะจบการศึกษาในปีนั้นๆ ชื่อเต็มคือ Good Bye Senior น้องๆจะได้สนุกกับการแต่งตัวตามทีมที่จัดขึ้น และได้ร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ของเรา


จบแล้วจ้าาา   ถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติม สามารถถามได้เลยค่ะ
 
 ขอฝากเพจของสาขาเราด้วยนะคะ สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ 
  Facebook Business Day ตอน ก็มาดิครับ
heartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheart
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป